REDOVITI/A PROFESOR/ICA / PRVI IZBOR

 • POSLIJEDOKTORAND/ICA

  Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Kom
  18.06.2019 Updated on: 19.06.2019

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ „Selektivno ciljanje matinih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom“ u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. ...

 • SURADNIK U SURADNIKO ZVANJE I RADNO MJESTO ASISTENTA ZA ZNANST...

  Company FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE in Polje
  15.06.2019 Updated on: 18.06.2019

  Sveuilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varadin   raspisuje NATJEAJ za izbor   jednog/e suradnika/ce u suradniko zvanje i radno mjesto asistenta/ice (m/) za znanstveno podruje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanu uz organizaciju i menadment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju         Pristupnici/e za izbor duni/e su, pored opih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijavi na natjeaj pristupnici/e su duni/e priloiti: ivotopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena i potvrdu da se pristupnik/ca nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zv...

 • 3. IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA

  Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  14.06.2019 Updated on: 19.06.2019

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 3. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora  u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalno stoarstvo - 1 izvršitelj; Pristupnici od toke 1. do 4. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava s naznakom radnog mjesta mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natjeaja objavi na slub...

 • 2. REDOVITI/A PROFESOR/ICA

  Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  14.06.2019 Updated on: 19.06.2019

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 2. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja - 1 izvršitelj; Pristupnici od toke 1. do 4. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava s naznakom radnog mjesta mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu n...

 • 4. ASISTENT/ICA

  Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  14.06.2019 Updated on: 19.06.2019

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 4. u suradnikom zvanju i na radnom mjestu asistenta – u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na odreeno vrijeme, zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja - 1 izvršitelj; Pristupnici od toke 1. do 4. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava s naznakom radnog mjesta mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natjeaja objavi na slubenoj str...

 • 1. REDOVITI/A PROFESOR/ICA

  Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  14.06.2019 Updated on: 19.06.2019

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 1. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za hranidbu ivotinja - 1 izvršitelj; Pristupnici od toke 1. do 4. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava s naznakom radnog mjesta mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu - izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natjeaja obj...

 • DOCENT/ICA

  Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  14.06.2019 Updated on: 18.06.2019

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, - presliku odluke o izboru u odgovarajue znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, - prikaz znanstvene, nastavne i strune djelatnosti uz od...

 • REDOVITI/A PROFESOR/ICA

  Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  14.06.2019 Updated on: 18.06.2019

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (60%) u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, znanstveno polje teologija; Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, - presliku odluke o izboru u odgovarajue znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje, - prikaz znanstvene, nastavne i ...

 • NASLOVNO SURADNIKO ZVANJE ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUJA ...

  Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeNATJEAJ za izbor5. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradniko zvanje asistenta iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvene grane stara povijest) Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).Pristupnici Natjeaja pod tokama 4. do 7. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) te lancima 186. i 192. stavcima 1. i 9. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – proišeni tekst i lancima 10...

 • REDOVITI/A PROFESOR/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUJA HUMANISTIKIH ZN...

  Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeNATJEAJ za izbor3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane anglistikaSvi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.). Pristupnici na Natjeaj pod tokama 1. do 3. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. stavcima 6. i 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odl...

 • NASLOVNO SURADNIKO ZVANJE ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUJA ...

  Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeNATJEAJ za izbor6. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradniko zvanje asistenta iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest) Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).Pristupnici Natjeaja pod tokama 4. do 7. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) te lancima 186. i 192. stavcima 1. i 9. Statuta...

 • NASLOVNO SURADNIKO ZVANJE ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUJA ...

  Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeNATJEAJ za izbor7. jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradniko zvanje asistenta iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvene grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest) Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).Pristupnici Natjeaja pod tokama 4. do 7. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) te lancima 186. i 192. stavcima 1. i 9. Statut...

 • NASLOVNO SURADNIKO ZVANJE ASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUJA ...

  Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeNATJEAJ za izbor4. jednog  izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradniko zvanje asistenta iz znanstvenog podruja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija (znanstvene grane opa psihologija) Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.).Pristupnici Natjeaja pod tokama 4. do 7. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) te lancima 186. i 192. stavcima 1. i 9. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja St...

 • REDOVITI/A PROFESOR/ICA U TRAJNOM ZVANJU IZ ZNANSTVENOG PODRUJ...

  Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeNATJEAJ za izbor2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane anglistika)Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.). Pristupnici na Natjeaj pod tokama 1. do 3. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. stavcima 6. i 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluk...

 • REDOVITI/A PROFESOR/ICA U TRAJNOM ZVANJU IZ ZNANSTVENOG PODRUJ...

  Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisujeNATJEAJ za izbor1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvene grane germanistika)Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.). Pristupnici na Natjeaj pod tokama 1. do 3. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. stavcima 6. i 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odl...

 • POSLIJEDOKTORAND/POSLIJEDOKTORANDICA IZ ZNANSTVENOG PODRUJA DR...

  Company PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULTET OSIJEK raspisuje   NATJEAJ za izbor:   2. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradniko zvanje poslijedoktoranda i suradniko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane trgovako pravo i pravo društava na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu.   Svi pristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” 93/14. i 127/17).   Pristupnici na natjeaj pod tokom 2. obvezni su ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15., 131/17), i uvjete utvrene lankom 43. Pravilnika o provedbi postupk...

 • REDOVITI PROFESOR/REDOVITA PROFESORICA IZ ZNANSTVENOG PODRUJA ...

  Company PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU in Osijek
  09.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULTET OSIJEK raspisuje   NATJEAJ za izbor:   1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog podruja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane pomorsko i opeprometno pravo na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu  Svi pristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” 93/14. i 127/17).   Pristupnici na natjeaj pod tokom 1. obvezni su ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15., 131/17.), uvjete propisane Odlukom Rektors...

 • ASISTENT/ICA

  Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - HRVATSKI SUDIJI in Adamovec
  08.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Hrvatski studiji Sveuilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, Zagreb, objavljuju NATJEAJ radi izbora po jednoga: 2. suradnika u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta u podruju društvenih znanosti, polju psihologije, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti Pristupnik pod 1.–3. mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Za toku 2. završen dodiplomski ili diplomski studij psihologije. Prijavni rok je 30 dana od objave u Narodnim novinama 5.6.2019. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – svibanj 2019.“ i toka za koju se prijavljuje. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na e-adresu koju naznae u zamolbi. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova. ...

 • DOCENT/ICA

  Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - HRVATSKI SUDIJI in Adamovec
  08.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Hrvatski studiji Sveuilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, Zagreb, objavljuju NATJEAJ radi izbora po jednoga: 1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u podruju humanistikih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti Pristupnik  mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Za toku 1. završen dodiplomski ili diplomski studij kroatistike i ako nije izabran u znanstveno zvanje, pristupnik snosi trošak toga izbora osobno i unaprijed. Prijavni rok je 30 dana od objave u Narodnim novinama 5.6.2019. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – svibanj 2019.“ i toka za koju se prijavljuje. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pris...

 • ISTRAIVA/ICA NA PROJEKTU

  Company FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE in Adamovec
  07.06.2019 Updated on: 16.06.2019

  Na temelju lanka 12. Statuta, Sveuilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Istraivaa na projektu “DATACROSS - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima“, EFRR – poziv: „Vrhunska istraivanja Znanstvenih centara izvrsnosti (šifra projekta KK.01.1.1.01.0009) financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montanih sustava, na odreeno vrijeme (do 30. travnja 2020. godine), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica. Opis posla - sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima, - sudjeluje u istraivakim i razvojnim djelatnostima na istraivakim i raz...

Terms of Use

This page states the Terms of Use ("Terms") under which you ("You") may use the Jobmonitor Sites and the Services (each as defined below). These Terms include the Jobmonitor Privacy Policy, which is incorporated into theseTerms by reference.

These Terms constitute a binding agreement between You and Jobmonitor Ltd Ireland or the Jobmonitor company operating the Web site for the country in which You live or in which business is headquartered (“Jobmonitor”), andare deemed accepted by You each time that You use or access any Jobmonitor Site or Jobmonitor Services. If You do not accept the Terms stated here, do not use the Jobmonitor Sites and the Jobmonitor Services.

The Jobmonitor Sites are defined as any Web sites under Jobmonitor’s control, whether partial or otherwise (including, without limitation, Jobmonitor.com, BeKnown.com and the Web site from which these terms of use were accessed from) and include the Jobmonitor Services. The Jobmonitor Services are defined as the applications and services offered by Jobmonitor, including an on-line service to post and search employment opportunities and including any application accessed through the Facebook Platform and/or any mobile or other interface that allows You to access such application (collectively, “Jobmonitor Services”). The Jobmonitor Sites also include tools such as BeKnown, on-line communities and communication tools designed to facilitate valuable professional and personal networking (“Jobmonitor Networking”) among users of the Jobmonitor Sites (“Users”) . The Jobmonitor Sites also allow Users to create individual profiles, which may include personal information (”Profiles”), and to make these Profiles, or aspects thereof, public.  In addition, Jobmonitor may collect information about You from publicly-available websites and may use this information to create a Profile or append it to an existing Profile.

Jobmonitor may revise these Terms at any time by posting an updated version to this Web page. You should visit this page periodically to review the most current Terms because they are binding on You.

Users who violate these Terms may have their access and use of the Jobmonitor Sites suspended or terminated, at Jobmonitor’s discretion.

You must be 13 years of age or older to visit or use any Jobmonitor Site in any manner, and, if under the age of 18 or the age of majority as that is defined in Your jurisdiction, must use any Jobmonitor Site under the supervision of a parent, legal guardian, or other responsible adult.

You may not use the Jobmonitor Content or Profiles to determine a consumer's eligibility for: (a) credit or insurance for personal, family, or household purposes; (b) employment; or (c) a government license or benefit.

1. Use of Jobmonitor Content.

Jobmonitor authorizes You, subject to these Terms, to access and use the Jobmonitor Sites and the Jobmonitor Content (as defined below) and to download and print a single copy of the content available on or from the Jobmonitor Sites solely for Your personal, non-commercial use. The contents of the Jobmonitor Sites, such as designs, text, graphics, images, video, information, logos, button icons, software, audio files and other Jobmonitor content (collectively, "Jobmonitor Content"), are protected under copyright, trademark and other laws. All Jobmonitor Content is the property of Jobmonitor or its licensors. The compilation (meaning the collection, arrangement and assembly) of all content on the Jobmonitor Sites is the exclusive property of Jobmonitor and is protected by copyright, trademark, and other laws. Unauthorized use of the Jobmonitor Content may violate these laws and/or applicable communications regulations and statutes, and is strictly prohibited. You must preserve all copyright, trademark, service mark and other proprietary notices contained in the original Jobmonitor Content on any authorized copy You make of the Jobmonitor Content.

Any code that Jobmonitor creates to generate or display any Jobmonitor Content or the pages making up any Jobmonitor Site is also protected by Jobmonitor's copyright and You may not copy or adapt such code.

You agree not to sell or modify the Jobmonitor Content or reproduce, display, publicly perform, distribute, or otherwise use the Jobmonitor Content in any way for any public or commercial purpose, in connection with products or services that are not those of the Jobmonitor Sites, in any other manner that is likely to cause confusion among consumers, that disparages or discredits Jobmonitor or its licensors, that dilutes the strength of Jobmonitor's or its licensor’s property, or that otherwise infringes Jobmonitor's or its licensor’s intellectual property rights. You further agree to in no other way misuse Jobmonitor Content. The use of the Jobmonitor Content on anyother application, web site or in a networked computer environment for any purpose is prohibited. Any code that Jobmonitor creates to generate or display any Jobmonitor Content or the pages making up any Application or Service is also protected by Jobmonitor's copyright and you may not copy or adapt such code.

2. Use of the Jobmonitor Services.

The job posting, resume database (“Jobmonitor Resume Database”) and other features of the Jobmonitor Sites may be used only by individuals seeking employment and/or career information and by employers seeking employees. Inaddition, Jobmonitor Networking and Profiles may be used by individuals for permitted professional and personal networking purposes. Your use of the Jobmonitor Services is also subject to any other contracts You may have withJobmonitor. In the case of any conflict between these Terms and any contract you have with Jobmonitor, the terms of your contract will prevail. The term “post” as used herein shall mean information that You submit, publish ordisplay on a Jobmonitor Site.

You are responsible for maintaining the confidentiality of Your account, Profile and passwords, as applicable. You may not share Your password or other account access information with any other party, temporarily or permanently, and You shall be responsible for all uses of Your Jobmonitor Site registrations and passwords, whether or not authorized by You. You agree to immediately notify Jobmonitor of any unauthorized use of Your account, Profile, or passwords.

All Jobmonitor Users agree to not:

(a) transmit, post, distribute, store or destroy material, including without limitation Jobmonitor Content, in violation of any applicable law or regulation, including but not limited to laws or regulations governing the collection, processing, or transfer of personal information, or in breach of Jobmonitor’s privacy policy;

(b) take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on any Jobmonitor Site's infrastructure;

(c) use any device to navigate or search any Jobmonitor Site other than the tools available on the Site, generally available third party web browsers, or other tools approved by Jobmonitor;

(d) use any data mining, robots or similar data gathering or extraction methods;

(e) violate or attempt to violate the security of any Jobmonitor Site including attempting to probe, scan or test the vulnerability of a system or network or to breach security or authentication measures without proper authorization;

(f) forge any TCP/IP packet header or any part of the header information in any e-mail or newsgroup posting;

(g) reverse engineer or decompile any parts of any Jobmonitor Site;

(h) aggregate, copy or duplicate in any manner any of the Jobmonitor Content or information available from any Jobmonitor Site, including expired job postings, other than as permitted by these Terms;

(i) frame or link to any Jobmonitor Content or information available from any Jobmonitor Site, unless permitted by these Terms;

(j) post any content or material that promotes or endorses false or misleading information or illegal activities, or endorses or provides instructional information about illegal activities or other activities prohibited bythese Terms, such as making or buying illegal weapons, violating someone's privacy, providing or creating computer viruses or pirating media;

(k) post any resume or Profile or apply for any job on behalf of another party;

(l) defer any contact from an employer to any agent, agency, or other third party;

(m) set more than one copy of the same resume to public at any one time;

(n) share with a third party any login credentials to any Jobmonitor Site;

(o) access data not intended for You or logging into a server or account which You are not authorized to access;

(p) post or submit to any Jobmonitor Site any incomplete, false or inaccurate biographical information or information which is not Your own;

(q) post content that contains restricted or password-only access pages, or hidden pages or images;

(r) solicit passwords or personally identifiable information from other Users;

(s) delete or alter any material posted by any other person or entity;

(t) harass, incite harassment or advocate harassment of any group, company, or individual;

(u) send unsolicited mail or email, make unsolicited phone calls or send unsolicited faxes promoting and/or advertising products or services to any User, or contact any users that have specifically requested not to be contacted by You;

(v) attempt to interfere with service to any User, host or network, including, without limitation, via means of submitting a virus to any Jobmonitor Site, overloading, "flooding", "spamming", "mailbombing" or "crashing";

(w) promote or endorse an illegal or unauthorized copy of another person's copyrighted work, such by as providing or making available pirated computer programs or links to them, providing or making available information tocircumvent manufacture-installed copy-protect devices, or providing or making available pirated music or other media or links to pirated music or other media files; or

(x) use the Jobmonitor Services for any unlawful purpose or any illegal activity, or post or submit any content, resume, or job posting that is defamatory, libelous, implicitly or explicitly offensive, vulgar, obscene, threatening, abusive, hateful, racist, discriminatory, of a menacing character or likely to cause annoyance, inconvenience, embarrassment, anxiety or could cause harassment to any person or include any links to pornographic, indecent or sexually explicit material of any kind, as determined by Jobmonitor’s discretion.

Violations of system or network security may result in civil and/or criminal liability. Jobmonitor will investigate occurrences which may involve such violations and may involve, and cooperate with, law enforcement authorities in prosecuting Users who are involved in such violations.

3. Additional Terms Applicable to Employers.

Employers are solely responsible for their postings on Jobmonitor Sites. Jobmonitor is not to be considered to be an employer with respect to Your use of any Jobmonitor Site and Jobmonitor shall not be responsible for any employment decisions, for whatever reason, made by any entity posting jobs on any Jobmonitor Site.

You understand and acknowledge that if You cancel Your employer account or Your employer account is terminated, all Your account information from Jobmonitor, including saved resumes, network contacts, and email mailing lists, will be marked as deleted in and may be deleted from Jobmonitor's databases. Information may continue to be available for some period of time because of delays in propagating such deletion through Jobmonitor’s web servers.

In order to protect our Jobmonitor Users from commercial advertising or solicitation, Jobmonitor reserves the right to restrict the number of e-mails which an employer may send to Users to a number which Jobmonitor deems appropriate in its sole discretion. You shall use the Jobmonitor Networking and Profiles in accordance with all applicable privacy and data protection laws.

Job postings

A Job posting may not contain:

(a) any hyperlinks, other than those specifically authorized by Jobmonitor;

(b) misleading, unreadable, or "hidden" keywords, repeated keywords or keywords that are irrelevant to the job opportunity being presented, as determined in Jobmonitor’s reasonable discretion;

(c) the names, logos or trademarks of unaffiliated companies other than those of your customer save where expressly agreed by Jobmonitor;

(d) the names of colleges, cities, states, towns or countries that are unrelated to the posting;

(e) more than one job or job description, more than one location, or more than one job category, unless the product so allows;

(f) inaccurate, false, or misleading information; and

(g) material or links to material that exploits people in a sexual, violent or other manner, or solicits personal information from anyone under 18.

You may not use Your Jobmonitor job posting, Jobmonitor Networking, or Profiles to:

(a) post jobs in a manner that does not comply with applicable local, national and international laws, including but not limited to laws relating to labor and employment, equal employment opportunity and employment eligibility requirements, data privacy, data access and use, and intellectual property;

(b) post jobs that require citizenship of any particular country or lawful permanent residence in a country as a condition of employment, unless otherwise required in order to comply with law, regulations, executive order,or federal, state or local government contract;

(c) post jobs that include any screening requirement or criterion in connection with a job posting where such requirement or criterion is not an actual and legal requirement of the posted job;

(d) with respect to Profiles, determine a consumer's eligibility for: (i) credit or insurance for person, family, or household purposes; (ii) employment; or (iii) a government license of benefit.

(e)post jobs or other advertisements for competitors of Jobmonitor or post jobs or other content that contains links to any site competitive with Jobmonitor;

(f) sell, promote or advertise products or services;

(g) post any franchise, pyramid scheme, "club membership", distributorship, multi-level marketing opportunity, or sales representative agency arrangement;

(h) post any business opportunity that requires an up front or periodic payment or requires recruitment of other members, sub-distributors or sub-agents;

(i) post any business opportunity that pays commission only unless the posting clearly states that the available job pays commission only and clearly describes the product or service that the job seeker would be selling;

(j) promote any opportunity that does not represent bona fide employment which is generally indicated by the employer’s use of IRS forms W-2 or 1099;

(k) post jobs on any Jobmonitor Site for modeling, acting, talent or entertainment agencies or talent scouting positions;

(l) advertise sexual services or seek employees for jobs of a sexual nature;

(m) request the use of human body parts or the donation of human parts, including, without limitation, reproductive services such as egg donation and surrogacy;

(n) endorse a particular political party, political agenda, political position or issue;

(o) promote a particular religion;

(p) post jobs located in countries subject to economic sanctions of the Ireland Government; and

(q) except where allowed by applicable law, post jobs which require the applicant to provide information relating to his/her (i) racial or ethnic origin (ii) political beliefs (iii) philosophical or religious beliefs (iv) membership of a trade union (v) physical or mental health (vi) sexual life (vii) the commission of criminal offences or proceedings or (vii) age.

Jobmonitor reserves the right to remove any job posting or content from any Jobmonitor Site, which in the reasonable exercise of Jobmonitor’s discretion, does not comply with the above Terms, or if any content is posted that Jobmonitor believes is not in the best interest of Jobmonitor.

If at any time during Your use of the Jobmonitor Services, You made a misrepresentation of fact to Jobmonitor or otherwise misled Jobmonitor in regards to the nature of Your business activities, Jobmonitor will have grounds to terminate Your use of the Jobmonitor Services.

Resume Database

Use of the Jobmonitor Resume Database by Employers

You shall use the Jobmonitor Resume Database as provided in these Terms and in any contract You have with Jobmonitor. You shall use the Jobmonitor Resume Database in accordance with all applicable privacy and data protection laws, and You agree You shall not further disclose any of the data from Jobmonitor Resume Database to any third party, unless You are an authorized recruitment agency, staffing agency, advertising or other agency or using the resume explicitly for employment purposes.

You shall take appropriate physical, technical, and administrative measures to protect the data You have obtained from Jobmonitor Resume Database from loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration or destruction. You shall not share Resume Database seat-based license login credentials with any other party, nor share Resume Database pay-per-view license login credentials with any party.

The Jobmonitor Resume Database shall not be used:

(a) for any purpose other than as an employer seeking employees, including but not limited to advertising promotions, products, or services to any resume holders;

b) to make unsolicited phone calls or faxes or send unsolicited mail, email, or newsletters to resume holders or to contact any individual unless they have agreed to be contacted (where consent is required or, if express consent is not required, who has not informed you that they do not want to be contacted); or

(c) to source candidates or to contact job seekers or resume holders in regards to career fairs and business opportunities prohibited by Section 3.

In order to ensure a safe and effective experience for all of our customers, Jobmonitor reserves the right to limit the amount of data (including resume views) that may be accessed by You in any given time period. These limits may be amended in Jobmonitor’s sole discretion from time to time.

Use of TalentBin Profiles

You shall use the TalentBin services and TalentBin profiles as provided in these Terms, any contract You have with Jobmonitor, and the in accordance with the following:

a You may only use the TalentBin services to identify candidates for possible recruitment and make initial contact with such candidates.

b You may not use the TalentBin profiles as a factor in determining any consumer’s eligibility for employment, retention, or promotion.

c You may not review the TalentBin profiles of persons employed by You or persons who have already expressed interest in employment with You outside of the TalentBin services.

4. Additional terms applicable to Job Seekers.

When You register with any Jobmonitor Site, You will be asked to create an account and provide Jobmonitor with certain information including, without limitation, a valid email address (Your "Information").

Any Profile You submit must be accurate and describe You, an individual person. The Profile requires standard fields to be completed and you may not include in these fields any telephone numbers, street addresses, email addresses or other means of contacting You, other than Your last name and URLs.

You acknowledge and agree that You are solely responsible for the form, content and accuracy of any resume or material contained therein placed by You on the Jobmonitor Sites.

Jobmonitor reserves the right to offer third party services and products to You based on the preferences that You identify in Your registration and at any time thereafter or you have agreed to receive, such offers may be made by Jobmonitor or by third parties. Please see Jobmonitor's Privacy Policy, for further details regarding Your Information.

You understand and acknowledge that You have no ownership rights in Your account and that if You cancel Your Jobmonitor account or Your Jobmonitor account is terminated, all Your account information from Jobmonitor, including resumes, Profiles, cover letters, saved jobs, questionnaires will be marked as deleted in and may be deleted from Jobmonitor's databases and will be removed from any public area of the Jobmonitor Sites. Information may continue to be available for some period of time because of delays in propagating such deletion through Jobmonitor’s web servers. In addition, third parties may retain saved copies of Your Information.

Jobmonitor reserves the right to delete Your account and all of Your Information after a significant duration of inactivity.

5. User Content and Submissions.

You understand that all information, data, text, software, music, sound, photographs, graphics, video, advertisements, messages or other materials submitted, posted or displayed by You on or through a Jobmonitor Site ("User Content") is the sole responsibility of the person from which such User Content originated. Jobmonitor claims no ownership or control over any User Content. You or a third party licensor, as appropriate, retain all patent, trademark and copyright to any User Content you submit, post or display on or through Jobmonitor and you are responsible for protecting those rights, as appropriate. By submitting, posting or displaying User Content on or through Jobmonitor, you grant Jobmonitor a worldwide, non-exclusive, royalty-free, transferable, sub-licensable license to use, reproduce, adapt, distribute and publish such User Content through Jobmonitor. CV’s can be converted, spam filtered and only then submitted to corporations. If you don’t agree to the terms they will be not converted or spam filtered. In addition, by submitting, posting or displaying User Content which is intended to be available to the general public, you grant Jobmonitor a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to reproduce, adapt, distribute and publish such User Content for the purpose of promoting Jobmonitor and its services. Jobmonitor will discontinue this licensed use within a commercially reasonable period after such User Content is removed from Jobmonitor. Jobmonitor reserves the right to refuse to accept, post, display or transmit any User Content in its sole discretion.

You also represent and warrant that You have the right to grant, or that the holder of any rights, including moral rights in such content has completely and effectively waived all such rights and validly and irrevocably granted to You the right to grant, the license stated above. If You post User Content in any public area of any Jobmonitor Site, You also permit any User to access, display, view, store and reproduce such User Content for personal use. Subject to the foregoing, the owner of such User Content placed on any Jobmonitor Site retains any and all rights that may exist in such User Content. Jobmonitor may review and remove any User Content that, in its solejudgment, violates these Terms, violates applicable laws, rules or regulations, is abusive, disruptive, offensive or illegal, or violates the rights of, or harms or threatens the safety of, Users of any Jobmonitor Site. Jobmonitor reserves the right to expel Users and prevent their further access to the Jobmonitor Sites and/or use of Jobmonitor Services for violating the Terms or applicable laws, rules or regulations. Jobmonitor may take any action with respect to User Content that it deems necessary or appropriate in its sole discretion if it believes that such User Content could create liability for Jobmonitor, damage Jobmonitor’s brand or public image, or cause Jobmonitor to lose Users or (in whole or in part) the services of its ISPs or other suppliers.

Jobmonitor does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of User Content, derivative works from User Content, or any other communications posted by Users nor does Jobmonitor endorse any opinions expressed by Users. You acknowledge that any reliance on material posted by other Users will be at Your own risk.

The following is a partial list of User Content that is prohibited on the Application. The list below is for illustration only and is not a complete list of all prohibited User Content.

Content that:

• is implicitly or explicitly offensive, such as User Content that engages in, endorses or promotes racism, bigotry, discrimination, hatred or physical harm of any kind against any group or individual;

• harasses, incites harassment or advocates harassment of any group or individual;

• involves the transmission of “junk mail”, “chain letters,” or unsolicited mass mailing, “spamming” or “phishing”;

• promotes or endorses false or misleading information or illegal activities or conduct that is abusive, threatening, obscene, defamatory or libelous;

• promotes or endorses an illegal or unauthorized copy of another person's copyrighted work, such as providing or making available pirated computer programs or links to them, providing or making available information to circumvent manufacture-installed copy-protect devices, or providing or making available pirated music or other media or links to pirated music or other media files;

• contains restricted or password only access pages, or hidden pages or images;

• displays or links to pornographic, indecent or sexually explicit material of any kind;

• provides or links to material that exploits people under the age of 18 in a sexual, violent or other manner, or solicits personal information from anyone under 18; or

• provides instructional information about illegal activities or other activities prohibited by these Terms, including without limitation, making or buying illegal weapons, violating someone's privacy, providingor creating computer viruses or pirating any media; and

• solicits passwords or personal identifying information from other Users.

Any Profile You submit must describe You, an individual person. Examples of inappropriate and prohibited Profiles include, but are not limited to, Profiles that purport to represent an animal, place, inanimate object, fictional character, or real individual that is not You.

You may not include, in any User Content submitted to Jobmonitor Networking, information that may be interpreted as a direct solicitation, advertisement or recruitment for an available job position directed to individuals seeking employment on either a full time or part time basis. In order to protect our Jobmonitor Community Users from commercial advertising or solicitation, Jobmonitor reserves the right to restrict the number of e-mails or other messages which a User may send to other Users to a number which Jobmonitor deems appropriate in its sole discretion.

Profiles derived from User Content may also be made available through the Jobmonitor Sites. Jobmonitor does not make any representations regarding the accuracy or validity of such derived works or their appropriateness forevaluation by employers. Derived Profiles may differ significantly from User Content.

We appreciate hearing from our Users and welcome Your comments regarding our services and the Jobmonitor Sites. Please be advised, however, that our policy does not permit us to accept or consider creative ideas, suggestions, inventions or materials other than those which we have specifically requested. While we do value Your feedback on our services, please be specific in Your comments regarding our services and do not submit creative ideas, inventions, suggestions, or materials. If, despite our request, You send us creative suggestions, ideas, drawings, concepts, inventions, or other information (collectively the "Submission"), the Submission shall be the propertyof Jobmonitor. None of the Submission shall be subject to any obligation of confidentiality on our part and we shall not be liable for any use or disclosure of any Submission. Jobmonitor shall own exclusively all now known orlater discovered rights to the Submission and shall be entitled to unrestricted use of the Submission for any purpose whatsoever, commercial or otherwise, without compensation to You or any other person.

6. Identification Of Agent To Receive Notification And Elements Of Notification Of Claimed Copyright or Trademark Infringement.

If You believe that Your copyrighted work or trademark has been uploaded, posted or copied to any Jobmonitor Site and is accessible on such Jobmonitor Site in a way that constitutes copyright or trademark infringement, please contact Jobmonitor

7. Policy Regarding Termination Of Users Who Infringe The Copyright Or Other Intellectual Property Rights Of Others.

Jobmonitor respects the intellectual property of others, and we ask our Users and content partners to do the same. The unauthorized posting, reproduction, copying, distribution, modification, public display or public performance of copyrighted works constitutes infringement of the copyright owners rights. As a condition to Your use of the Jobmonitor Sites, You agree not to use any Jobmonitor Site to infringe the intellectual property rights of others in any way. Jobmonitor reserves the right to terminate the accounts of any Users, and block access to the Jobmonitor Sites of any Users who are repeat infringers of the copyrights, or other intellectual property rights,of others. Jobmonitor reserves the right, in its sole discretion, to take these actions to limit access to the Site and/or terminate the accounts of any time, in our sole discretion Users who infringe any intellectual property rights of others, whether or not there is any repeat infringement, with or without notice, and without any liability to the User who is terminated or to the User whose access is blocked. Notwithstanding the foregoing, in theevent that You believe in good faith that a notice of copyright infringement has been wrongly filed against You, please contact Jobmonitor as set forth in Section 6 above.

8. Jobmonitor's Liability.

The Jobmonitor Sites act as, among other things, venues for (i) employers to post job opportunities and search for and evaluate job candidates and (ii) candidates to post resumes and Profiles and search for and evaluate job opportunities. Jobmonitor does not screen or censor the listings, including Profiles offered. Jobmonitor is not involved in, and does not control, the actual transaction between employers and candidates. As a result, Jobmonitor is not responsible for User Content, the quality, safety or legality of the jobs or resumes posted, the truth or accuracy of the listings, the ability of employers to offer job opportunities to candidates or the ability ofcandidates to fill job openings and Jobmonitor makes no representations about any jobs, resumes or User Content on the Jobmonitor Sites. While Jobmonitor reserves the right in its sole discretion to remove User Content, job postings, resumes or other material from the Jobmonitor Sites from time to time, Jobmonitor does not assume any obligation to do so and to the extent permitted by law, disclaims any liability for failing to take any such action.

Jobmonitor Networking provides a venue for individuals to network for professional and personal purposes and Jobmonitor does not screen or censor the Profiles or User Content on the Jobmonitor Sites. Jobmonitor is not involved in the actual communications between Users. As a result, Jobmonitor has no control over the accuracy, reliability, completeness, or timeliness of the Profiles or User Content submitted on the Jobmonitor Sites and makes norepresentations about any Profile or User Content on the Jobmonitor Sites.

Note that there are risks, including but not limited to the risk of physical harm, of dealing with strangers, underage persons or people acting under false pretenses. You assume all risks associated with dealing with otherusers with whom You come in contact through the Jobmonitor Sites. By its very nature other people’s information may be offensive, harmful or inaccurate, and in some cases will be mislabeled or deceptively labeled. We expect that You will use caution and common sense when using the Jobmonitor Sites.

Because User authentication on the Internet is difficult, Jobmonitor cannot and does not confirm that each User is who they claim to be. Because we do not and cannot be involved in User-to-User dealings or control the behavior of participants on any Jobmonitor Site, in the event that You have a dispute with one or more Users, You release Jobmonitor (and our agents and employees) from claims, demands and damages (actual and consequential and direct and indirect) of every kind and nature, known and unknown, suspected and unsuspected, disclosed and undisclosed, arising out of or in any way connected with such disputes to the fullest extent permitted by law.

The Jobmonitor Sites and the Jobmonitor Content may contain inaccuracies or typographical errors. Jobmonitor makes no representations about the accuracy, reliability, completeness, or timeliness of any Jobmonitor Site or the Jobmonitor Content. The use of all Jobmonitor Sites and the Jobmonitor Content is at Your own risk. Changes are periodically made to Jobmonitor Sites and may be made at any time. Jobmonitor cannot guarantee and does not promise any specific results from use of any Jobmonitor Site. No advice or information, whether oral or written, obtained by a User from Jobmonitor or through or from any Jobmonitor Site shall create any warranty not expressly stated herein.

If You are a California resident, You waive California Civil Code Section 1542, which says: "A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor."

Jobmonitor encourages You to keep a back-up copy of any of Your User Content. To the extent permitted by law, in no event shall Jobmonitor be liable for the deletion, loss, or unauthorized modification of any User Content.

Jobmonitor does not provide or make any representation as to the quality or nature of any of the third party products or services purchased through any Jobmonitor Site, or any other representation, warranty or guaranty. Any such undertaking, representation, warranty or guaranty would be furnished solely by the provider of such third party products or services, under the terms agreed to by the provider.

If You believe that something on the Site violates these Terms please contact our designated agent set forth in Section 6 above.

If notified of any content or other materials which allegedly do not conform to these Terms, Jobmonitor may in its sole discretion investigate the allegation and determine whether to remove or request the removal of the content. Jobmonitor has no liability or responsibility to Users for performance or nonperformance of such activities.

9. Disclaimer of Warranty.

TO THE FULLEST EXTENT POSSIBLE BY LAW, Jobmonitor DOES NOT WARRANT THAT ANY Jobmonitor SITE OR ANY Jobmonitor SERVICES WILL OPERATE ERROR-FREE OR THAT ANY Jobmonitor SITE AND ITS SERVERS ARE FREE OF COMPUTER VIRUSES OR OTHER HARMFUL MECHANISMS. IF YOUR USE OF ANY Jobmonitor SITE OR THE Jobmonitor CONTENT RESULTS IN THE NEED FOR SERVICING OR REPLACING EQUIPMENT OR DATA OR ANY OTHER COSTS, Jobmonitor IS NOT RESPONSIBLE FOR THOSE COSTS. THE Jobmonitor SITES AND Jobmonitor CONTENT ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND. Jobmonitor, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, DISCLAIMS ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. Jobmonitor MAKES NO WARRANTIES ABOUT THE ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS, OR TIMELINESS OF THE Jobmonitor CONTENT, SERVICES, SOFTWARE, TEXT, GRAPHICS, AND LINKS.

10. Disclaimer of Consequential Damages.

TO THE FULLEST EXTENT POSSIBLE BY LAW, IN NO EVENT SHALL Jobmonitor, ITS SUPPLIERS, OR ANY THIRD PARTIES MENTIONED ON ANY Jobmonitor SITE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA, LOST EMPLOYMENT OPPORTUNITY OR BUSINESS INTERRUPTION) RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE ANY Jobmonitor SITE AND THE Jobmonitor CONTENT, WHETHERBASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT Jobmonitor IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

11. Limitation of Liability.

TO THE FULLEST EXTENT POSSIBLE BY LAW, Jobmonitor'S MAXIMUM LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH ANY Jobmonitor SITE OR YOUR USE OF THE Jobmonitor CONTENT, REGARDLESS OF THE CAUSE OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT, TORT, BREACH OF WARRANTY OR OTHERWISE), WILL NOT EXCEED $100.

12. Links to Other Sites.

The Jobmonitor Sites contain links to third party Web sites. These links are provided solely as a convenience to You and not as an endorsement by Jobmonitor of the contents on such third-party Web sites. Jobmonitor is not responsible for the content of linked third-party sites and does not make any representations regarding the content or accuracy of materials on such third party Web sites. If You decide to access linked third-party Web sites, You do so at Your own risk.

13. No Resale or Unauthorized Commercial Use.

You agree not to resell or assign Your rights or obligations under these Terms. You also agree not to make any unauthorized commercial use of any Jobmonitor Site.

14. Indemnity.

You agree to defend, indemnify, and hold harmless Jobmonitor, its affiliates, and their respective officers, directors, employees and agents, from and against any claims, actions or demands, including without limitation reasonable legal and accounting fees, alleging or resulting from (i) any User Content or other material You provide to any Jobmonitor Site, (ii) Your use of any Jobmonitor Content, or (iii) Your breach of these Terms. Jobmonitorshall provide notice to You promptly of any such claim, suit, or proceeding.

15. General.

Jobmonitor makes no claims or representations that the Jobmonitor Content may be lawfully viewed or accessed outside of Ireland. Access to the Jobmonitor Content may not be legal by certain persons or in certain countries.If You access any Jobmonitor Site You do so at Your own risk and are responsible for compliance with the laws of Your jurisdiction. Any software downloaded from any Jobmonitor Site is further subject to Ireland export controllaws, and may not be downloaded or otherwise exported or re-exported (i) into (or to a national or resident of) Cuba, Iraq, Libya, North Korea, Iran, Syria or any other country to which the U.S. has embargoed goods or (ii) toany individual or entity on the U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals or the U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders. By downloading or using such software, You represent and warrant that You are not located in, under the control of, or a national or resident of any such country, individual, or entity on any such list.

These Terms are governed by the internal substantive laws of the Commonwealth of Massachusetts, without respect to its conflict of laws principles. Jurisdiction for any claims arising under this agreement shall lie exclusively with the state or federal courts within Boston, Massachusetts. If any provision of these Terms are found to be invalid by any court having competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of these Terms, which shall remain in full force and effect. No waiver of any term of these Terms shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term. In addition, Jobmonitor’s failure to enforce any term of these Terms shall not be deemed as a waiver of such term or otherwise affect Jobmonitor’s ability to enforce such term at any point in the future. Except as expressly provided in an additional agreement, additional Terms for certain areas of the Jobmonitor Sites, a particular "Legal Notice," or software license or material on particular pages on the Jobmonitor Sites, these Terms constitute the entire agreement between You and Jobmonitor with respect to the use of the Jobmonitor Sites. No changes to these Terms shall be made except by a revised posting on this page.

16. Additional Terms.

Certain areas of the Jobmonitor Sites are subject to additional Terms. By using such areas, or any part thereof, You agree to be bound by the additional Terms applicable to such areas. By using any areas of this website orthe other Jobmonitor Sites that contain Google Maps, you agree to be bound by the Google Maps Terms of Use available at http://maps.google.com/help/terms_maps.html and the legal notices available at http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html as they may be updated from time to time.

17. Mobile Services.

If You use the Jobmonitor Sites through a mobile device, You agree that information about Your use of the Jobmonitor Sites through Your mobile device and carrier may be communicated to us, including but not limited to Yourmobile carrier, Your mobile device, or Your physical location. In addition, use of the Jobmonitor Sites through a mobile device may cause data to be displayed on and through Your mobile device. By accessing the Jobmonitor Sites using a mobile device, You represent that to the extent You import any of Your Jobmonitor data to Your mobile device that You have authority to share the transferred data with Your mobile carrier or other access provider. In the event You change or deactivate Your mobile account, You must promptly update Your Jobmonitor account information to ensure that Your messages are not sent to the person that acquires Your old number and failure to do so is Your responsibility. You acknowledge You are responsible for all charges and necessary permissions related to accessing the Jobmonitor Sites through Your mobile access provider. Therefore, You should check with Your provider to find out if the Jobmonitor Sites are available and the terms for these services for Your specific mobile devices.

By using any downloadable application to enable Your use of the Jobmonitor Sites, You are explicitly confirming Your acceptance of the terms of the End User License Agreement associated with the Application provided at download or installation, or as may be updated from time to time.

18. Term and Termination.

These Terms will remain in full force and effect while You are a User of any Jobmonitor Site. Jobmonitor reserves the right, at its sole discretion, to pursue all of its legal remedies, including but not limited to removalof Your User Content from the Jobmonitor Sites and immediate termination of Your registration with or ability to access the Jobmonitor Sites and/or any other services provided to You by Jobmonitor, upon any breach by You of these Terms or if Jobmonitor is unable to verify or authenticate any information You submit to a Jobmonitor Site registration. Even after You are no longer a User of the Jobmonitor Sites, certain provisions of these Terms will remain in effect, including Sections 1, 2, 5, 7 through 16, inclusive.

Update effective March 2018

Summary of Changes – effective March 2018

We’ve revised the Terms of Use to include new communications tools available on Jobmonitor and the possible collection by Jobmonitor of information about You from publicly-available websites to create or add to a Profile on Jobmonitor.

Should we send applications on your behalf or ask you for each position?

Should we send applications on your behalf or ask you for each position?

CV

Please select filters to subscribe to Job Alerts