Jobmonitor. Search results for Råda

28 Jobs found

Used filters:
 • Rådax
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company REGION SÖRMLAND in Råda
  21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: nadzor rada odjela njege, podjela terapija korisnicima, osnovni poslovi medicinske sestre. Uvjeti: Potrebno je vaee odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara. Za prijavu je potrebno dostaviti (u preslici) zamolbu, ivotopis, uvjerenje o strunoj spremi i vaee odobrenje za samostalan rad....

 • Company Tataa Biocenter AB in Råda
  21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i lanka 2. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u IX. gimnaziji, IX. gimnazija, Zagreb, Dobojska 12, raspisuje NATJEAJ za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto 1. Sprema/ica - na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana - 1 izvršitelj/ica Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno...

 • Company Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB in Råda
  21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja i Pravilnika o izmjenama idopunama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak, ravnateljica Osnovne škole 22. lipnja, Sisak raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku, 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom od ukupno 40 sati tjedno Mjesto rada: Osnovna škola 22. lipnja, Franje Lovria 27, 44000 Sisak.Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati ope i posebne...

 • Company Tiohundra AB in Råda
  21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,proišeni tekst, 94/13.,152/14., 7/17.,68/18., 98/19, 64/20) i lanka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Josipa Raia ravnatelj Osnovne škole Josipa Raia, Srednjaci 30 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica na 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na odreeno vrijeme Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. .stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Råda
  21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMONIKA U NASTAVI ZA UENIKE S TEŠKOAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI UREVAC Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. projekt UP.03.2.1.06.0002 „Iskrice 2“, ravnatelj Osnovne škole urevac, Basariekova 5/d, objavljuje javni poziv za zasnivanje radnog odnosa.Broj traenih osoba: 2 pomonik/ica u nastaviRadno vrijeme: odreeno, nepuno radno vrijeme od 20 do 35 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u urevcu...

 • Company Tng Group AB in Råda
  20.10.2021

  DJEJI VRTI SMILJE Prilaz tvornici 39B, 22 000 Šibenik tel: 022/550-508, e-mail: KLASA: 601-01/21-01/48 URBROJ: 2182/01-4-3-4-21-06 Šibenik, 06.10.2021. Na temelju lanka 26. toka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Smilje raspisuje se: NATJEAJ za izbor POMONMOG KUHARA 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme UVJETI: prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), prema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Smiljeosnovna škola Probni rad 60 dana. ROK NATJEAJA:8 dana od objave natjeajaobavi...

 • Company Isaksson Rekrytering & Bemanning AB in Råda
  20.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Potrebna je krojaica sa iskustvom minimalno 3 godine, lokacija rada je u Dugom Selu, uvijeti fleksibilni...

 • Company Studentconsulting Sweden AB (Publ) in Råda
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  opis posla:organizacija osoblja na svim radnim zadacima u okviru uslunih prostoraizrada dnevnih i sedminih rasporeda radnika prema zahtjevima posla te voenje evidencije radavoenje dnevne radne liste i kontrola prisutnosti radnika na raduizlaganje dnevnog menija radnom osoblju te upuivanje na nain posluivanja jela i piabriga o istoi prostorija za usluivanje, kao i istoi sredstava za raddoek, prihvat i ispraaj gostiju u uslunim prostorima te briga o njihovom smještaju u restoranuzaprimanje primjedbi i reklamacija gostiju u vezi hrane, pia i rada osobljakontrola rada uslunog osoblja (strunost, tonost, brzina, nain ophoenja s gostima, primjena standarda)po potrebi zaprimanje narudbi i posluivanje gostijunadzor kvalitete i koliine jela i piaobuka mladih radnika, novih (sezonskih) radnika i u...

 • Company Studentconsulting Sweden AB (Publ) in Råda
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. , 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19,64/20- u daljnjem tekstu: Zakon),Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Pravilnika o odgovorajuoj vrsti obrazovanje uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi, lanka 6.,7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Grigora Viteza, Zagreb, Kruge 46 objavljuje:NATJEAJ za popunu radnog mjesta:3. Uitelj/ica informatike na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršiteljMjesto rada: Osnovna škola Grigora Viteza, Kruge 46 Uvjeti za zasnivanje radnog ...

 • Company AB Omsorgscompagniet i Norden in Råda
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Voenje i praenje tima, stvaranje uspješnog tima, prijenos razmišljanja lanovima tima, poticanje tima na aktivnu ukljuenost u prodaji te njihov osobni razvoj, davanje povratne informacije lanovima tima te savjetovanje u svrhu napretka operativnog znanja, organizacija rada za lanove tima, formiranje planova osobnog razvoja tima i pojedinca, na kvaliteti procesa ureenja interijera kupca. Stvaranje odnosa s kupcima od prvog kontakta s Primom do dugogodišnjeg korištenja naših proizvoda. Ako voliš namještaj, ureenje interijera i dizajn, imaš pozitivan stav i pokretaku energiju, fleksibilan si i spreman na uenje, spreman si za rad u dinaminom okruenju, sklon si timskom radu, imaš radnog iskustva na slinim poslovima i imaš B kategoriju. ...

 • Company Prima Rekrytering Sverige AB in Råda
  17.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Hrvatska radiotelevizija RJ Ljudski potencijali Zagreb, 24. rujna 2021. O b j a v l j u j e NATJEAJ za radno mjesto TEHNIAR 1 PJ Tehnologija 8 izvršitelja na neodreeno vrijeme Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: •SSS - Tehniki smjer (elektrotehnika i raunarstvo,informatika i komunikacije,multimedijska elektronika i informatika, tehnološki dizajn i grafika, strojarstvo, energetika, promet, sigurnost, telekomunikacije) ili Gimnazija (matematika/informatikog ili drugog odgovarajueg smjera) •znanje jednog stranog jezika •znanje rada na PC-u/ aplikacije za rad Vještine koje zahtijeva radno mjesto: •kreativno korištenje tehnikih mogunosti •upotreba tehnike dokumentacije •poslovna i tehnika komunikacija na hrvatskom i stranom jeziku Probni rad: 3 mjeseca Poslovi radnog mjesta: •obavlja sve...

 • Company MultiMind Bemanning AB in Råda
  17.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika. Potrebno znanje engleskog i njemakog jezika, te poznavanje rada na raunalu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Team Familjehem Småland AB in Råda
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAOSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA32000 VUKOVARAugusta Šenoe 19KLASA:100-01/21-02/65URBROJ:2188-97-01-21-03Vukovar,06.listopad 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. 68/18,98/19, 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Bauera, ravnatelj Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar raspisujeNATJEAJ za popunu radno mjesto Uitelj/ica ukrajinskog jezika – 1 izvršitelj/ica nepuno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena) odreeno radno vrijeme, zamjena. Mjesto rada Petrovci, Vukovar. ...

 • Company Lilla Edets kommun in Råda
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon) i lanka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovaka 1 objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 4. Voditelj/ica raunovodstva- rad na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena, 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17., 47/18.,123/19.,66/20.) Mjesto rada: sjedište škole a prema potrebi i izvan sje...

 • Company Once Upon Publishing AB in Råda
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), ravnateljica Djejeg vrtia arobni pianino uz suglasnost Upravnog vijea, raspisujeNATJEAJza zasnivanje radnog odnosa za radno mjestoKUNI MAJSTOR/ICA - VOZA/ICA – 1 (jedan) izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme s punim radnim vremenomUVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti strune sprema strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia arobni pianino.Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopisdokaz o hrvatskom dravljanstvudokaz o steenoj strunoj spremidokaz po poloenom za vozaa "B" kategorije (preslika vaee vozake dozvole)dokaz o nepo...

 • Company Klara D AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 16.10.2021

  DJEJI VRTI SMILJE Prilaz tvornici 39B, 22 000 Šibenik tel: 022/550-508, e-mail: KLASA: 601-01/21-01/47 URBROJ: 2182/01-4-3-4-21-06 Šibenik, 06.10.2021. Na temelju lanka 26. toka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijea DV Smilje raspisuje se: NATJEAJ za izbor ODGOJITELJA, VSS, VŠS 10 izvršitelja na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, zbog poveanog opsega posla i traje najdulje do 30.06.2022. UVJETI: prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07. 94/13 i 98/19) iprema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada DV Smilje.VŠS, zav...

 • Company OnePartnerGroup Jönköping AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 16.10.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 1. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodreeno nepuno radno vrijeme U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku pot...

 • Company Isaksson Rekrytering & Bemanning AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Tvrtka Fanon d.o.o. obiteljska je tvrtka, a u 100% hrvatskom vlasništvu. Tvrtka je osnovana zbog uvianja potrebe trišta za hranom za ivotinje, ali i zbog elje za uvoenjem novih koncepata na farme koji su nastali kao plod osluškivanja i rada na farmama. Zapošljava 120 ljudi te posluje na nekoliko lokacija. Opis posla: - rad u tvornici stone hrane na specijaliziranim strojevima - rad na pomonim poslovima u tvornici. Razina i smjer obrazovanja nisu vani....

 • Company Add-Up Bemanning AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis posla: izrada elektroinstalacija slabe i jake struje i odravanje. Predviena plaa 6000-7000 kn. Mjesto rada: Zagreb i okolica. ...

 • Company Rent a Mover Stockholm AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis poslova: radi se na sakupljanju suhih dijelova biljaka i rezanje istih runo, pomou srpa i vinogradarskih škara. Prednost osobama sa podruja grada Varadina i blie okolice jer putni troškovi do sjedišta poslodavca nisu plaeni. Odlazak na mjesto rada organizira poslodavac. Rad je povremeni, po potrebi, na nepuno radno vrijeme, po nekoliko sati dnevno (min.4h) u dogovoru s poslodavcem. Rad na terenu. Mjesto rada: Varadin i okolica....

 • Company Hotel Concordia Syd AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Za našeg klijenta traimo kandidate za poziciju: Agent u korisnikoj podršci na slovakom jeziku (m/) Mjesto rada: od kue, Hrvatska Opis posla: • Zaprimanje dolaznih upita na slovakom jeziku (telefonski, mail, chat) • Odgovaranje na upite na slovakom jeziku • Nema prodaje Potrebne kvalifikacije: • OŠ, SSS ili više • Minimalno B2/C1 znanje slovakog jezika • Minimalno B1/B2 znanje engleskog jezika (potrebno je za razumijevanje edukacija) • Spremnost na rad u tri smjene • Spremnost i zainteresiranost za rad s ljudima Nudimo: • Rad za stalno (ugovor na neodreeno vrijeme) • Osiguranu i plaenu edukaciju i uvoenje u posao • Bonuse na redovnu plau • Stalni mjeseni dodatak za rad od kue • 1000 kn neto za sve nove zaposlenike Kandidati koji odgovaraju postavljenim kriterijima i koji uu u ui odabir bit ...

 • Company Västerås kommun in Råda
  15.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Što nudimo:Puno radno vrijemeMogunost zapošljavanja na punog ili pola radnog vremena osoba koje su korisnici mirovinaRad na neodreeno vrijemerad u dravnoj zaštitarskoj agenciji na neodreeno vrijeme (sigurna i redovita plaa)iznadprosjena stimulativna primanja plus prigodne nagrade (za Boi, Uskrs i sl.)naknada troškova prijevozauveana plaa za prekovremeni rad, te rad nou, nedjeljom i blagdanom - sukladno zakonskim odredbamafleksibilno radno vrijeme i mjesto rada - prilagoeno zaštitaru...

 • Company Rebtel Networks AB in Råda
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Traimo osobu za radno mjesto konobar ( m / ) u lokalu „Kod Gazde“ na otoku Viru sa minimalno godinu dana iskustva na traenom radnom mjestu.   Smještaj osiguran. Opis posla: posluivanje pia u caffe bar-u s poetkom rada ODMAH. Na ovaj oglas moete se prijaviti iskljuivo telefonskim razgovorom na broj 098 810 804...

 • Company Åklagarmyndigheten in Råda
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Klinika bolnica Dubrava, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje I N T E R N I N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta: 1. Referent za polikliniki obraun - 1 izvršitelj Uvjeti: - IV-VI stupanj, srednja škola ekonomskog smjera ili viša škola ekonomskog usmjerenja, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva, poznavanje rada na raunalu Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme radi zamjene radnika na dugom bolovanju, a najdue do 60 dana. Uz prijavu za natjeaj treba priloiti: - zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodbe), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola....

 • Company Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB in Råda
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  Opis poslova: poslovi ukljuuju sve graevinske radove od pripremnih radova na gradilištima, graevinskim objektima, keramike do završnih graevinskih radova, ureenja dvorišta i okunica Mjesto rada: Pag i šira okolica Smještaj te prijevoz do mjesta rada i natrag osigurava poslodavac. Kontakt osoba: Vjekoslav Kiri ...

 • Company Knivsta kommun in Råda
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  ZAPOŠLJAVAMO WEB DEVELOPERE Opis posla:rad na web rješenjima u ASP.NET frameworku uz korištenje programskog jezika C# te s relacijskim bazama podataka poput PostgreSQL-a,razvoj kompleksnih cloud rješenja za više industrija,ukljuenost u sve aspekte izrade arhitekture, dizajna, razvoja, testiranja i deploymenta naših rješenja.Uvjeti prijave:najmanje 1 godina iskustva u razvoju web aplikacijadobro poznavanje rada sa SQL bazama podatakadobro poznavanje principa agilnog pristupa razvoju softvera(poeljno) iskustvo u C# i ASP.Net frameworku ili u drugim objektno orijentiranim jezicima (poeljno) poznavanje JavaScripta i nekih od njegovih modernijih klijentskih frameworkamoeš nam pokazati strukturu i kod nekih od svojih rješenja (npr. linkovi na GitHub)odgovarajue socijalne vještine u komunikaciji...

 • Company Randstad AB in Råda
  07.10.2021 Updated on: 08.10.2021

  PREDNOST IMAJU KANDIDATI GRAEVINSKE STRUKE Izvršava poslove vezane za voenje dnevne evidencije radnih sati u programuKontrola i sortiranje otpremnica sukladno dostavljenoj robi na gradilište te dostava u sjedište tvrtkeObavlja kontrolu i ovjeru ulaznih rauna u programuPrema nalogu neposredno nadreenog pisanje slubenih dopisaPostupa s popratnom dokumentacijom ( rauni, dopisi i sl.) u skladu s internom procedurom ( arhiviranje, dostavljanje u raunovodstvo i sl.)Odgovoran neposredno nadreenom za pravovremenu dostavu sve popratne dokumentacije gradilišta u sjedište tvrtkeObavlja dostavu i preuzimanje pošiljaka u svom djelokrugu radaObavlja ostale poslove prema nalogu neposredno nadreenog...

 • Company Aditro Shared Services AB in Råda
  07.10.2021 Updated on: 08.10.2021

  Opis posla: poslovi krojenja i šivanja, osmišljavanje novih naina i tehnika rada, izrada krojnih šablona, unaprjeivanje postojeih naina rada te ostalog prateeg proizvodnog programa. Uvjeti: struna sprema: SSS, VSS i VŠS, obavezno radno iskustvo na istim ili slinim poslovima u trajanju od minimalno 3 godine. Poeljne kvalifikacije: izgraene radne navike, motiviranost, visoka odgovornost i predanost radnim obvezama, smisao za rješavanje tehnikih problema, istaknute organizacijske vještine, samoinicijativnost i proaktivnost, razvijena snana radna etika i pozitivan stav prema poslu i timu s kojim e suraivati, sposobnost logikog zakljuivanja. Vaše nam je zadovoljstvo vano, zato Vam nudimo: iznadprosjena primanja, dodaci i nagrade za inovacije u proizvodnom procesu, stimulacije u skladu s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Råda Edit filters