Jobmonitor. Search results for bustos-konsulttjanster-ab

4755 Jobs found

Used filters:
 • bustos-konsulttjanster-abx
Displaying 1-50 of 4755 results.
 • Company Klara D AB in Råda
  15.10.2021

  DJEJI VRTI SMILJE Prilaz tvornici 39B, 22 000 Šibenik tel: 022/550-508, e-mail: KLASA: 601-01/21-01/47 URBROJ: 2182/01-4-3-4-21-06 Šibenik, 06.10.2021. Na temelju lanka 26. toka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijea DV Smilje raspisuje se: NATJEAJ za izbor ODGOJITELJA, VSS, VŠS 10 izvršitelja na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, zbog poveanog opsega posla i traje najdulje do 30.06.2022. UVJETI: prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07. 94/13 i 98/19) iprema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada DV Smilje.VŠS, zav...

 • Company Minnovation International AB in Other
  15.10.2021

  Uvjeti za radno mjesto: •završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij predškolskog odgoja •zdravstvena sposobnost potrebna  za obavljanje poslova •da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju •poloen struni ispit ( nije uvjet ) Uz prijavu priloiti: •presliku uvjerenja  o steenoj strunoj spremi •potvrdu iz elektronike baze podataka  Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu ( ne stariji od dana raspisivanja natjeaja ) •dokaz o hrvatskom dravljanstvu •kratak ivotopis •uvjerenje nadlenog suda, odnosno dokaz da se...

 • Company JKS Sverige AB in Other
  15.10.2021

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Djeji vrti Grigora Viteza objavljuje N A T J E A J ODGOJITELJ - 1 izvršitelj (m/) - na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme - povean opseg posla (do 31.08.2022.) UVJETI za radno mjesto su: prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi - dokaz o poloenom strunom ispitu - dokaz o dravljanstvu - potvrdu o podacima (o stau) evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroniki zapis Hr...

 • Company OnePartnerGroup Jönköping AB in Råda
  15.10.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 1. Nastavnik iz predmeta Osnove zdravstvene struke, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodreeno nepuno radno vrijeme U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku pot...

 • Company Framtiden i Sverige AB in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis posla: poslovi na klanju i rasijecanju mesa....

 • Company REGION UPPSALA in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Zbog poveanja o ima posla trai se tesar na stalni radni odnos. Puno radno vrijeme. ...

 • Company Experis AB in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis poslova: prijevoz robe vozilom C+E kategorije. ...

 • Company Adecco Sweden AB in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis posla: rad na krušnoj pei za pripremu pizza. Iskustvo je poeljno , ali nije uvjet, zainteresirane osobe e poslodavac uvesti u posao. ...

 • Company Restaurang La Sultana HB in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Jan-spider d.o.o. iz Pitomae, specijalizirano je za preradu ljekovitog i aromatinog bilja i proizvodnju ajeva te pripravaka na bazi ljekovitog i aromatinog bilja. Proizvodnja se odvija ve 30 godina te se na bazi od 200 vrsta razliitih sirovina prerauju i proizvode gotovi proizvodi – biljni i voni pripravci te ajevi.Poslovi u skladištu podrazumijevaju slijedee poslove:- fiziko premještanje i prijenos tereta - utovar i istovar sirovina (runo, viliar i radni stroj - samohodni viliar) - išenje skladišta i kruga dvorišta (ostaci materijala od utovara i istovara, zbrinjavanje otpada) odravanje istoe strojeva, opreme i vozila koja slue za prijevoz tereta i obavljanje gospodarske djelatnostiRadnicima se osigurava sva potrebna obuka za rad na strojevima i svi preduvjeti za rad na siguran nain. Rad...

 • Company Statens Servicecenter in Mora
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  D) SEKTORU ZA PODRŠKU I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, KOORDINACIJU I MEUNARODNU SURADNJUD1) Sluba za koordinacije NATJEAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u: 36. VIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Gospi – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseciUvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno...

 • Company Statens Servicecenter in Mora
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u: 34. VIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Bjelovar – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, aktivno znanje engleskog je...

 • Company Allakando AB in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  N A T J E A J za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme   spremaica-servirka– 1 izvršitelj/izvršiteljica  na odreeno, puno radno vrijeme. Poslovi išenja unutarnjeg i vanjskog prostora djejeg vrtia te serviranje hrane.   Uvjeti:  -  završena osnovna škola                      Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.).   Uz pisanu zamolbu kandidati/kinje su duni priloiti: •ivotopis •dokaz o steenoj strunoj spremi, •dokaz o dravljanstvu •uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci, •vlastoruno potpisanu izjavu kandidata/kinje o nekanjavanju, odnosno ne voenju prekršajnog postupka sukladno lanku 25....

 • Company SENSITI AB in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  OPIS POSLA:Iskustvo u rukovoenju timova od najmanje 10 radnika i upravljanju procesima proizvodnjeVišegodišnje radno iskustvo na poslovima u tekstilnoj industrijiIskustvo u šivanju i poznavanje svih šivaih procesaAktivno znanje njemakog i/ili engleskog jezika u govoru i pismu je prednost, ali nije obaveznoOrganiziranost, komunikacija i timski radVisoki stupanj savjesnosti i predanosti posluRad na raunalu u MS Office okruenju...

 • Company Tandvårdsteamet AK AB in Other
  15.10.2021

  Opis poslova: kontrola i išenje dimovodnih objekata te ureaja za loenje na podruju Varadinske upanije. Uvjet: - završena srednja škola bez obzira na završeni smjer. Poslodavac nudi mogunost dodatnog školovanja. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Gävle kommun in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Selca dana 30.9.2021.g., donosi odluku o raspisivanju N A T J E A J A za prijem radnika na radno mjesto - spremaica - 1 izvršiteljica u radni odnos na odreeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) Probni rad: 3 mjeseca Uvjeti za radno mjesto spremaa/ice su prema lanku 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Prijavi na natjeaj kandidati su duni priloiti: radni ivotopispresliku domovnicepresliku rodnog listauvjerenje, odnosno potvrdu nadlenog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (l.25.st.2.) - ne starije od 6...

 • Company REGION VÄRMLAND in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis poslova: samostalna izvedba instalacija vode, plina, grijanja, ventilacije i klimatizacije. Potrebno je znanje u itanju nacrta te izradi i spajanju spojeva kako bi instalacija bila ispravno postavljena. Postoji mogunost (a nije obaveza) izaslanja radnika unutar zemalja EU.   Iskustvo u upravljanju timom je poeljno, a nije uvjet. Njemaki jezik je poeljan, ali nije uvjet. Vozaka dozvola je poeljna, ali nije uvjet....

 • Company REGION HALLAND in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis poslova: - Izrauje sve vrste kalupa na kalupilici «Foromat» a prema razraenom tehnološkom postupku - Odrava stanje alata, strojeva i okoline oko prostora za izradu kalupa u urednom i tehnološki propisanom stanju...

 • Company Isaksson Rekrytering & Bemanning AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Tvrtka Fanon d.o.o. obiteljska je tvrtka, a u 100% hrvatskom vlasništvu. Tvrtka je osnovana zbog uvianja potrebe trišta za hranom za ivotinje, ali i zbog elje za uvoenjem novih koncepata na farme koji su nastali kao plod osluškivanja i rada na farmama. Zapošljava 120 ljudi te posluje na nekoliko lokacija. Opis posla: - rad u tvornici stone hrane na specijaliziranim strojevima - rad na pomonim poslovima u tvornici. Razina i smjer obrazovanja nisu vani....

 • Company Add-Up Bemanning AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis posla: izrada elektroinstalacija slabe i jake struje i odravanje. Predviena plaa 6000-7000 kn. Mjesto rada: Zagreb i okolica. ...

 • Company Add-Up Bemanning AB in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis poslova: Posluivanje hrane i pia u restoranu i pizzeriji Kupa. Prednost imaju osobe koje se snalaze po adresama/kvartovima u Karlovcu i koja uz konobarski posao moe izvršavati i dostavu. Poveanje plae sukladno napretku, trudu, kvaliteti i koliini izvršenog posla. Osigurana obuka i pomo iskusnijih kolega.Idealno osoba koja je spretna, pouzdana, ugodna sa gostima i u timskom radu, a moe raditi konobarske poslove i dostavu.Za sve detalje potreno je doi sa ivotopisom uz prethodnu najavu na 091/2510974...

 • Company Wise Professionals AB in Other
  15.10.2021

  Njegovateljicu s licencom dom za starije i nemone trai. Pruanje usluge njege, zadovoljavanja potreba korisnika u vidu adekvatne higijene, pomoi pri serviranju i konzumaciji hrane korisnika, pomo, podrška i angaman oko korisnika/pacijenta te drugi poslovi po nalogu poslodavca a u skladu sa kompetencijama odnosno zaduenjima te po nalogu glavne sestre. Obroci osigurani, prijevoz plaen. Radno vrijeme: Dva radna i dva slobodna dana....

 • Company AFRY AB in Other
  15.10.2021

  Opis poslova: strojarski projekti, struni nadzori. Potrebno ovlaštenje izdano od nadlene komore, te minimalno iskustvo 2 godine. Putni troškovi po dogovoru. Mogunost stalnog zaposlenja. Za prijavu dostaviti ivotopis....

 • Company Rent a Mover Stockholm AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis poslova: radi se na sakupljanju suhih dijelova biljaka i rezanje istih runo, pomou srpa i vinogradarskih škara. Prednost osobama sa podruja grada Varadina i blie okolice jer putni troškovi do sjedišta poslodavca nisu plaeni. Odlazak na mjesto rada organizira poslodavac. Rad je povremeni, po potrebi, na nepuno radno vrijeme, po nekoliko sati dnevno (min.4h) u dogovoru s poslodavcem. Rad na terenu. Mjesto rada: Varadin i okolica....

 • Company Hotel Concordia Syd AB in Råda
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Za našeg klijenta traimo kandidate za poziciju: Agent u korisnikoj podršci na slovakom jeziku (m/) Mjesto rada: od kue, Hrvatska Opis posla: • Zaprimanje dolaznih upita na slovakom jeziku (telefonski, mail, chat) • Odgovaranje na upite na slovakom jeziku • Nema prodaje Potrebne kvalifikacije: • OŠ, SSS ili više • Minimalno B2/C1 znanje slovakog jezika • Minimalno B1/B2 znanje engleskog jezika (potrebno je za razumijevanje edukacija) • Spremnost na rad u tri smjene • Spremnost i zainteresiranost za rad s ljudima Nudimo: • Rad za stalno (ugovor na neodreeno vrijeme) • Osiguranu i plaenu edukaciju i uvoenje u posao • Bonuse na redovnu plau • Stalni mjeseni dodatak za rad od kue • 1000 kn neto za sve nove zaposlenike Kandidati koji odgovaraju postavljenim kriterijima i koji uu u ui odabir bit ...

 • Company Västerås kommun in Råda
  15.10.2021

  Što nudimo:Puno radno vrijemeMogunost zapošljavanja na punog ili pola radnog vremena osoba koje su korisnici mirovinaRad na neodreeno vrijemerad u dravnoj zaštitarskoj agenciji na neodreeno vrijeme (sigurna i redovita plaa)iznadprosjena stimulativna primanja plus prigodne nagrade (za Boi, Uskrs i sl.)naknada troškova prijevozauveana plaa za prekovremeni rad, te rad nou, nedjeljom i blagdanom - sukladno zakonskim odredbamafleksibilno radno vrijeme i mjesto rada - prilagoeno zaštitaru...

 • Company Randstad AB in Other
  15.10.2021

  Opis poslova: pomoni kuhinjski i ugostiteljski poslovi....

 • Company REGION SÖRMLAND in Other
  15.10.2021

  Opis posla: administrativni poslovi, rad na raunalu. Mogunost korištenja mjere APZ....

 • Company LCB tehnologija d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: zavarivanje pozicija MIG/MAG i TIG postupkom. Razina i smjer obrazovanja nisu vani. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: Radni zadaci ukljuuju: pripremne radove prije poetka radova, izradu i popravak konstrukcija, izgradnju, postavljanje i montau konstrukcija, itd. Zadaci svakog pojedinog radnog mjesta obavljaju se u skladu s aktima, organizacijskim i radnim uputama društva. Mogunost zaposlenja na neodreeno....

 • Company IK-MAN j.d.o.o. in Tenja
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: popravak i odravanje motornih vozila, po potrebi rad na terenu. Mogunost korištenja mjera za sufinanciranje zapošljavanja....

 • Company GIMNAZIJA DUBROVNIK in Dubrovnik
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08, 90/11, 86/12, 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20 ) Gimnazija Dubrovnik,Frana Supila 3, raspisuje N A T J E A J za slobodna radna mjesta: Nastavnik/ica fizike - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, 22 sata nastave, zamjena za bolovanje, a najdulje do kraja školske godine 2021./2022. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i ob...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SELCA in Selca
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Selca dana 30.9.2021.g., donosi odluku o raspisivanju N A T J E A J A za prijem radnika na radno mjesto - spremaica - 1 izvršiteljica u radni odnos na odreeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) Probni rad: 3 mjeseca Uvjeti za radno mjesto spremaa/ice su prema lanku 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Prijavi na natjeaj kandidati su duni priloiti: radni ivotopispresliku domovnicepresliku rodnog listauvjerenje, odnosno potvrdu nadlenog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (l.25.st.2.) - ne starije od 6...

 • Company JADRAN, d.d. in Crikvenica
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Uvjeti:VSS hotelijerskog, ugostiteljskog, ekonomskog smjera ili drugog odgovarajueg smjerapoznavanje najmanje jednog svjetskog jezika (prednost e imati kandidati koji poznaju 2 ili više strana jezika),nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih:- bez staa osiguranja, - sa staem osiguranja, ali bez staa osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini, koje nisu bile zaposlene s redovnom plaom tijekom prethodnih 6 mjeseci, - osoba u dobi izmeu 15 i 24 sa staem osiguranja, ali bez staa osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini. Nudimo:Rad u velikom i stabilnom poduzeuDugoroan posaoMogunost usavršavanja, napredovanja i profesionalnog razvojaVrsta zaposlenja: na odreeno vrijeme od 1 godine Mjesto rada: Crikvenica, Novi Vinodolski, Umag, Omišalj...

 • Company 'DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE' in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  OSOBNI ASISTENT/ICA na 4h (pola radnog vremena) - pomo i njega za osobu s invaliditetom Uvjet za rad: završena srednja škola i/ili teaj za njegovatelja Mjesto rada: Vratišinec 1 radnik                        ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Temeljem l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.  10/97, 107/07, 94/13, 98/19.) i l. 42. Statuta, Upravno vijee Djejeg vrtia Baltazar, Graac donosi: NATJEAJ -   za zasnivanje radnog odnosa SPREMA/ICA -     1 izvršitelj/ica na odreeno, 20 sati tjedno, najdue do kraja pedagoške godine odnosno do 31.08.2022. zbog poveanja opsega posla, UVJETI: kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07, 94/13, 98/19) , Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N.133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Baltazar, Graac . - NSS ( osnovna škola) Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona ...

 • Company CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  PRODAVA/ICA - KONOBAR/ICA - RADNIK/ICA U AUTOPRAONI...

 • Company CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: prodaja proizvoda; poslovi pripreme i prodaje pia i napitaka....

 • Company CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: - prodaja naftnih derivata i ostale robe iz asortimana benzinske postaje - slaganje robe - priprema,  prodaja i slaganje ugostiteljske ponude...

 • Company ALPE SODA VODA, obrt za proizvodnju i distribuciju soda vode, vl. Dražen Mićan, Našice, Sportska 16 in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Zbog poveanog obujma posla odluili smo proširiti naš tim. Traimo odgovorne, samoinicijativne i proaktivne osobe sa izraenim komunikacijskim, socijalnim i organizacijskim vještinama.Opis posla:• terenski rad• prodaja robe iz asortimana• redovan obilazak postojeih kupaca• pronalazak novih kupaca Vozaka dozvola: B kategorija Vještine:• osnove informatike• fleksibilnost, samouvjerenost• izraena sposobnost timskog rada, ali i samostalnog preuzimanja inicijative• sposobnost stvaranja i odravanja dugoronih odnosa s kupcimaNudimo:• ugodnu radnu atmosferu• slubeni automobil• stimulativna primanja uz netto dodatke (boinica, uskrsnica, roendan)• plaa sa 1. u mjesecu • timski rad• rad na neodreeno vrijeme s probnim rokom 3 mjesecaSvoj ivotopis sa slikom ili videom (zašto ste baš vi kandidat za naš t...

 • Company MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: poslovi mesara u trgovini mješovite robe...

 • Company MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: rad u mesnici - trgovini mješovite robe....

 • Company ALZAS ALARMS d.o.o. in Tenja
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: poslovi tjelesne zaštite i tehnike zaštite. Uvjeti:dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite - zaštitar,tehnike zaštitevozaka dozvola B kategorije. OPCIJA ZA KANDIDATE KOJI NEMAJU LICENCU Tvrtka nudi mogunost financiranja troškova za stjecanje dopuštenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite - zaštitar (licence), osobama koje takvu ovlast ne posjeduju. Prijave se primaju do popunjenja radnog mjesta. Ugovor o radu se zasniva nakon stjecanja licence. Mjesto rada: Meimurska i Varadinska upanija...

 • Company BGW-gradnja d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: rad na bageru gusjeniaru. Uvjeti: - rukovatelj/rukovateljica graevinskim strojevima - potrebno je radno iskustvo na navedenim poslovima (minimalno 2 godine radnog iskustva) - radi se na podruju Varadinske i okolnih upanija - dnevna migracija. Poslodavac nadoknauje putne troškove u cijelosti. Za kandidiranje na radno mjesto potrebno je dostaviti pismenu zamolbu i ivotopis....

 • Company ASG POSLOVNA PLATFORMA j.d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla - bliska suradnja s direktorom tvrtke u osiguravanju isporuke kvalitetnih rješenja u roku, unutar prorauna i u skladu s oekivanjima kvalitete (pa i iznad toga). - razvijanje raznovrsnih softverskih (web, mobile, social, AI/ML…) rješenja i pomaganje klijentima iz razliitih industrija (tehnologija, fintech, insurtech, e-learning, R&D…) ostvariti njihove ciljeve. - upravljanje s više projekata u isto vrijeme (1-2 vea ili 3-4 malih) te odravanje stalne komunikacije i koordinacije svih lanova tima i dr. Uvjeti - 3 i više godine radnog iskustva - izvrsno znanje engleskog jezika, bonus za svaki dodatni jezik - vozaka dozvola B kategorije je prednost, ali nije uvjet - napredno poznavanje rada na raunalu - posjedovanje strunog obrazovanja iz podruja voenja i upravljanja projektima je pl...

 • Company ASG POSLOVNA PLATFORMA j.d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova:Manipulacija ulaznom poštom (skeniranje, unos u bazu podataka)Uvoenje, razvrstavanje, podjela spisaRad u bazama podataka i priprema mjesenih izvještajaPriprema i izrada ovršnih prijedloga, podnesaka i dopisa, raznih potvrda (tipizirani obrasci)Komunikacija s javnim biljenicima i ovrhovoditeljimaTelefonski razgovoriPriprema i izrada ostale uredske dokumentacijeIspunjavanje raznih tiskanica, obrazaca i dr.Ostali administrativni poslovi po potrebiZahtjevi za radno mjesto su:SSS upravnog, ekonomskog ili nekog drugog društvenog smjeraSklonost administrativnim poslovimaProfesionalnost, odgovornost i samostalnost u raduIzraene organizacijske vještine, motiviranost i fleksibilnost u raduUsmjerenost na visoke standarde u posluSklonost timskom raduDobre raunalne vještineDobro poznavanje...

 • Company ASG POSLOVNA PLATFORMA j.d.o.o. in Gorice
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: Posao podrazumijeva uredski i terenski rad, a osnovni radni zadaci obuhvaaju: - aktivno proširivanje portfelja/ponude nekretnina agencije (pronalaenje nekretnina, ugovaranje s vlasnicima, fotografiranje) - organizacija i upravljanje portfeljem nekretnina (unošenje nekretnina specijalizirani program, postavljanje sadraja na web stranicu tvrtke te administriranje postavljenim sadrajem) - komunikacija s klijentima i prezentacija nekretnina (odgovaranje na telefonske pozive i e-poštu, slanje ponuda, uredska i terenska prezentacija nekretnina, pregovori i prodaja) Uvjeti: - ispit za Agenta za posredovanje u prodaji nekretnina - iskustvo u prodaji nekretnina 2 godine - vozaka dozvola - posjedovanje osobnog automobila - dobro poznavanje rada na raunalu ukljuujui Internet i MS Word - p...

 • Company ASG POSLOVNA PLATFORMA j.d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslovaOdravanje, nadzor i razvijanje sustava informacijske sigurnosti u skladu s normom ISO/IEC 27001:2013 i propisima unutar Društva i GrupeOsiguravanje cjelovitosti sustava upravljanja informacijskom sigurnošu kad se planiraju i provode promjeneGraenje, odravanje i razvijanje kataloga kompanijskih procesa i sustav upravljanja kompanijskim rizicimaProvoenje nadzora i osiguravanje funkcionalnosti sustava i kontrolnih mjeraIzvještavanje iz podruja odgovornosti ukljuujui i pripadajue izvještaje GrupiIzraivanje i auriranje internih akata i ostale dokumentacije i provoenje osposobljavanja zaposlenika iz podruja odgovornostiKomuniciranje sa internom revizijom EOS grupacije i drugim nadzornim tijelima te koordiniranje implementacije preporukaUvjeti:VŠS/VSS, certifikat o osposobljenosti u p...

 • Company ASG POSLOVNA PLATFORMA j.d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla - korespondencija sa suradnicima, partnerima i klijentima - administrativno-operativno funkcioniranje kancelarije, prijem i prosljeivanje dokumentacije - prikupljanje i kontrola ulazne dokumentacije - evidencija potrošnje uredskog materijala - kontaktiranje sudova i javnobiljenikih ureda - praenje toka dokumentacije (fakture, ugovori, protokoli) i njihovo uvanje i ispravnost - svakodnevna koordinacija i komunikacija sa zaposlenima - odgovornost za dostupnost i odravanje uredske opreme i materijala te naruivanje istih - zaprimanje, evidentiranje i prosljeivanje ulazne pošte i materijala tvrtke - arhiviranje dokumentacije i voenje baza podataka - ostali administrativni poslovi po nalogu Uvjeti Struna sprema: Srednja struna sprema, Viša struna sprema, Struni prvostupnik, Sveuilišni...

 • Company ASG POSLOVNA PLATFORMA j.d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: •Manipulacija ulaznom poštom (skeniranje, unos u bazu podataka) •Uvoenje, razvrstavanje, podjela spisa •Rad u bazama podataka i priprema mjesenih izvještaja •Priprema i izrada ovršnih prijedloga, podnesaka i dopisa, raznih potvrda (tipizirani obrasci) •Komunikacija s javnim biljenicima i ovrhovoditeljima •Telefonski razgovori •Priprema i izrada ostale uredske dokumentacije •Ispunjavanje raznih tiskanica, obrazaca i dr. •Ostali administrativni poslovi po potrebi Uvjeti: •SSS upravnog, ekonomskog ili nekog drugog društvenog smjera •Sklonost administrativnim poslovima •Profesionalnost, odgovornost i samostalnost u radu •Izraene organizacijske vještine, motiviranost i fleksibilnost u radu •Usmjerenost na visoke standarde u poslu •Sklonost timskom radu •Dobre raunalne vještine •Dobr...

 • Company ASG POSLOVNA PLATFORMA j.d.o.o. in Okoli
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: - unapreivanje prodaje i ostvarenje prodajnih ciljeva - kontaktiranje i pronalazak novih klijenata, - briga oko postojeih klijenata - terensko posjeivanje postojeih i novih klijenata - aktivna, struna i tehnika prezentacija proizvoda - prezentacija i prodaja proizvoda prema potrebama i specifinosti kupca - provoenje korektivnih i preventivnih akcija - izrada ponuda i tehnikih specifikacija proizvoda - planiranje prodaje i izrada izvještaja o realizaciji - provoenje sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema dokumentaciji kvalitete - pregovaranje oko uvjeta ugovora o poslovnoj suradnji s potencijalnim i postojeim kupcima - promocija proizvoda poduzea - kreiranje i provoenje dugoronih strategija odnosa s kupcima - kontinuirano unapreivanje prodaje - praenje oglasa ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
bustos-konsulttjanster-ab Edit filters