Jobmonitor. Search results for MLIN I PEKARE d.o.o.

6 Jobs found

Used filters:
 • MLIN I PEKARE d.o.o.x
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Vode
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: Voenje i praenje rada kotlova i opreme, te pomonih sustava za proizvodnju pare i tople vode.Odravanje radnih parametara kotlova prema propisanim uputama.Kontrola rada mjernih instrumenata.Ispiranje kotla i Sistema za dogrijavanje omekšane vode.Izvoenje preventivnih pregleda i manjih popravaka, te pripremni i završniradovi kod remonta kotlovnice.Popravci mehanike opreme u pekarni.Voenje dnevnika rada o stanju kotlovnice i pei, utrošku rezervnih dijelova, materijala i goriva.Odravanje istoe radnog prostora.Poznavanje i provoenje uspostavljenih sustava kvalitete i sigurnostiUsvajanje i primjena svih radnih uputa, sukaldno Planu obveznih radnih uputaOstali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja, a koji su od interesa za Društvo....

 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Tenja
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Opis poslova:Prati proizvodnju od pripremnih radova do predaje gotovih proizvoda skladištu, te vodi evidencije o proizvodnji.Sudjeluje u nabavi sirovina, voenju evidencije o prijemu sirovina i reimima skladištenja sirovina.Mjeri parametre proizvodnje.Kontrolira kvalitetu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u samoj proizvodnji i u suradnji sa laboratorijem.Sudjeluje u odluci izdvajanja nesukladnih proizvoda iz proizvodnje i organizira dodatnu proizvodnju istihRazvija nove proizvode i uvodi ih u proizvodnju.Vodi evidencije svih aspekata proizvodnje (radni nalozi, utrošak sirovina, zapisi sustava kvalitete, sanitarni pregledi i obuka zaštite na radu, evidencija radnih sati i dr.)Provoenje implementiranih sustava sigurnosti i kvalitete hrane i popratne dokumentacije.Ostali poslovi...

 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Other
  11.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Popravak elektro opreme i ureaja (elektro motori, elektro ureaji, rasvjetna, gromobranska i pogonska instalacija). - Pregledi i preventivno odravanje opreme, instalacija i rasvjete u radnim jedinicama, poslovnom i prodajnim prostorima. - Demontaa, popravak i montaa elektro opreme i ureaja kod remonta i rekonstrukcija proizvodnih i energetskih postrojenja. - Voenje evidencije o popravcima elektro opreme i instalacija, te utrošku rezervnih dijelova i materijala - Odravanje istoe radnog prostora (radionica), alata....

 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Okoli
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla:Organiziranje i kontrola fizike zaštite, zaštite na radu i zaštite od poara, te odravanje istoe poslovnog prostora i tvornikog krugaPropisivanje, kontrola i provoenje preventivnih mjera iz podruja zaštite od poara, organiziranje servisiranja vatrogasnih aparata, te voenje evidencija o kontrolnim pregledima vatrogasnih aparata vezano na zaštitu od poaraProvedba unutarnjeg nadzora iz zaštite na raduSuradnja sa medicinom radaVoenje evidencija i uvanje isprava iz zaštite na raduPrijavljivanje sluajeva ozljede na radu Zavodu za zdravstveno osiguranje, te osiguravajuem društvu kod kojeg su radnici osigurani za sluaj ozljede na radu i profesionalne bolestiOrganiziranje i provoenje osposobljavanja novih radnika za samostalan rad na siguran nain kao i radnika koji su interno premje...

 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Rupa
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla:Voenje dnevnika dogaaja.Obilazak i kontrola podruja osiguranja.Motrenje krovova objekata i otkrivanje eventualnih šteta (pukotina, rupa).Motrenje prozora i zidova objekata (zatvorenost prozora, razbijeni prozori ili ošteeni zid).Osobiti nadzor objekata, prostorija od posebne vanosti (vitalni dijelovi štienog prostora/graevine) i sporednih ulaza kji se koriste.Nadzor nad stvarima i robom ostavljenim u štienom prostoru, jesu li izloeni opasnosti.Nadzor nad prohodnošu protupoarnih puteva.Nadzor (vizualni) elektrinih, plinskih i vodovodnih instalacija glede otkrivanja ošteenja koja mogu izazvati štetu.Preventivni i operativni poslovi zaštite od poara.Vizualna kontrola vatrogasnih aparata, hidranata, te njhova prisutnost.Nadzor nad izvoenjem radova s osnova zaštite od poara.Rukovoenj...

 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Other
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: rad na blagajni slaganje robe voenje stanja zaliha zaprimanje robe zaprimanje i otpremanje ambalae odravanje istoe radnog mjesta...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
MLIN I PEKARE d.o.o. Edit filters