Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

24 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company ŠVAJGER d.o.o. in Tenja
  05.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Opis posla: - poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Zagrebu i RH - uzorkovanje mikrobiološke istoe, uzorkovanje hrane i vode. Potrebno: vozako iskustvo, mogunost korištenja slubenog vozila, slubenog mobitela. Poslovi u skladištu, garai,administraciji i komercijali....

 • Company ŠVAJGER d.o.o. in Tenja
  05.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Opis posla: - poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Zagrebu i RH - uzorkovanje mikrobiološke istoe, uzorkovanje hrane i vode. Potrebno: vozako iskustvo, mogunost korištenja slubenog vozila, slubenog mobitela. Poslovi u skladištu, garai,administraciji i komercijali....

 • Company Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije in Rijeka
  26.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis poslova: obavljanje svih strunih poslova iz djelokruga odgovarajue organizacijske jedinice do razine i po naelima steenog obrazovanja,obavljanje poslova svoje strune spreme u lijenikom timu zdravstvene zaštite,obavljanje dostupnih laboratorijskih pretraga i sudjelovanje u jednostavnijim postupcima funkcionalne dijagnostike,obavljanje djela poslova u zdravstvenoj zaštiti u okviru djelokruga svoje strunosti,voenje elektronike i druge potrebne dokumentacije,rad s korisnicima usluga,obavljanje prijema i administrativnih poslova vezanih uz rad s pacijentima,obavlja prijem uzoraka za laboratorij,ispisivanje nalaza,obrada podataka, izdavanje specifikacija za raun i naplauje usluge,suradnja s djelatnicima ostalih ustrojbenih jedinica Zavoda,pisanje izvješa o obavljenom poslu,naplata usluga i...

 • Company Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije in Rijeka
  26.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis poslova: obavljanje svih strunih poslova iz djelokruga odgovarajue organizacijske jedinice do razine i po naelima steenog obrazovanja,obavljanje poslova svoje strune spreme u lijenikom timu zdravstvene zaštite,obavljanje dostupnih laboratorijskih pretraga i sudjelovanje u jednostavnijim postupcima funkcionalne dijagnostike,obavljanje djela poslova u zdravstvenoj zaštiti u okviru djelokruga svoje strunosti,voenje elektronike i druge potrebne dokumentacije,rad s korisnicima usluga,obavljanje prijema i administrativnih poslova vezanih uz rad s pacijentima,obavljanje prijema uzoraka za laboratorij,ispisivanje nalaza,obrada podataka, izdavanje specifikacija za raun i naplata usluga,suradnja s djelatnicima ostalih ustrojbenih jedinica Zavoda,pisanje izvješa o obavljenom poslu,naplata uslug...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE in Tenja
  25.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Na temelju lanka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske upanije i Plana prijema pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/20-02/15 URBROJ: 534-07/1-21-6 od 4. oujka 2021.g.,  ravnateljica r a s p i s u j e N A T J E A J 1. za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme pripravnika na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za zanimanje: sanitarni inenjer/prvostupnik sanitarnog inenjerstva (m/) – VŠS – 1 izvršitelj        Opi uvjeti : Na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na temelju natjeaja mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunj...

 • Company SANATIO d.o.o. in Other
  25.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis posla: Provedba mjera sanitarne zaštite DDD U obzir dolazi sanitarni tehniar/ka, sanitarni inenjer/ka, prvostupnik/ca sanitarnog inenjerstva, diplomirani sanitarni inenjer/ka i magistar/ca sanitarnog inenjerstva...

 • Company VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. in Other
  25.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis posla: provoenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Uvjet: Sanitarni tehniar/tehniarka ili prvostupnik/prvostupnica ili magistar/magistra sanitarnog inenjerstva - osoba koja bi radila na poslovima sanitarnog tehniara/tehniarke. Posao je na neodreeno vrijeme, uz probni rok od 6 mjeseci. Vozaki ispit B kategorije....

 • Company CIJANIZACIJA d.o.o. in Other
  25.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis posla: provedba mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije....

 • Company CIJANIZACIJA d.o.o. in Other
  25.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis posla: provedba mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije....

 • Company CIJANIZACIJA d.o.o. in Other
  25.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Opis posla: provedba mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije....

 • Company CIJANIZACIJA d.o.o. in Other
  25.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Opis posla: provedba mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE in Karlovac
  23.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  voditelj je ekipe na terenu i neposredno organizira i odgovara za struni rad DDD djelatnika na terenu na radnim mjesti II,III i IV vrste, odgovora za ispravno vošenje dokumentaciju (ptvrde, upitnici i sl.), sudjeluje u izvoenju DDD mjera. Zavod za javno zdravstvo Karlovake upanije na temelju lanka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovake upanije objavljuje N A T J E A J - za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme prvostupnika/ce sanitarnog inenjerstva na DDD poslovima, jedan izvršitelj. Uvjeti: prvostupnik/ca sanitarnog inenjerstva, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu i vozaki ispit “B” kategorije, jedan izvršiteljUz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: ivotopispre...

 • Company VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. in Other
  18.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Opis posla: provoenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Uvjet: završena srednja škola za sanitarnog tehniara. Na natjeaj se mogu javiti i prvostupnik ili magistar sanitarnog inenjerstva koji su spremni raditi na poslovima sanitarnog tehniara. Posao je na neodreeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci. Vozaki ispit B kategorije....

 • Company MUNDUS SANUS j.d.o.o. in Other
  17.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Opis posla: provedba DDD mjera...

 • Company Försvarshögskolan in Råda
  16.11.2021 Updated on: 17.11.2021

  Opis poslova: - sudjelovanje u organizaciji, pripremi i izvoenju nastave, - sudjelovanje u izvoenju znanstveno-istraivakog rada i strunog rada, - koordiniranje provoenje primjene zaštite na radu u laboratoriju ili radionici N A T J E A J za izbor na radno mjesto II. vrste viši laborant / viši tehniar na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliniku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme, do povratka odsutne zaposlenice na rad. UVJETI:razina 6. laboratorijskog, sanitarnog usmjerenja,1 godina radnog iskustva,poznavanje engleskog jezika,poznavanje rada na raunalu,probni rad tri (3) mjeseca. Uz prijavu na natjeaj prilae se: ivotopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta. Provesti e se razgovor sa kandidatima. Pod pojmom radno iskustvo p...

 • Company BIO-SAN D.O.O. in Other
  15.11.2021 Updated on: 16.11.2021

  Opis posla: provoenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na podruju Zagreba i okolice. U obzir dolaze: sanitarni teniar/ka, prvostupnik/ca sanitarnog inenjerstva, diplomirani/a sanitarni inenjer/ka, magistar/ra sanitarnog inenjerstva....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Other
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Opis posla: prikupljanje podatka u svezi analize pojedinih epidemija,praenje kretanja zaraznih bolesti,vršenje epidemiološke izvide i ankete, obavljanje poslova u svezi zdravstvenog odgoja i prosvjeivanja,vršenje poslova oko organizacije cijepljenja i cijepljenje, itd. Kandidati su obvezni priloiti: ivotopis-zamolba, presliku osobne iskaznice ili rodnog lista, preslika diplome, preslika domovnice, preslika licence. ...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERET in Other
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Kandidati su duni priloiti:prijavu na natjeaj,ivotopis,dokaz o hrvatskom dravljanstvu – preslik domovnice,dokaz o strunoj spremi – preslik diplome,dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrdnica sadašnjeg poslodavca ili preslik radne knjiice, elektroniki zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)dokaz o posjedovanju vozake dozvole za upravljanje vozilima B kategorije (preslik vozake dozvole)dokaz o posjedovanju odobrenja za samostalan rad – preslik licenceNa temelju l. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola.Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno l.. 102 st.1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121117) da dostave dokaze iz l. 103 st. 1 navedenog zakona u...

 • Company AXE 2 d.o.o. in Other
  15.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: obavljanje poslova DDD....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Donji Kućan
  15.11.2021 Updated on: 16.11.2021

  Na temelju lanka 24. TKU za slubenike i namještenike u javnim slubama, Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva RH, te na temelju lanka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varadinske upanije i lanka 24. TKU za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varadinske raspisuje NATJEAJ za prijam pripravnika na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za zanimanje 3. sanitarni tehniar/sanitarna tehniarka – SSS – dva (2) izvršitelja UVJETI: Na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo temeljem ovog Natje...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na odreeno vrijeme na poslovima: Sanitarni tehniar/ka – 4 izvršitelja/ice – na vrijeme od 1 (jedne) godine Uvjeti i potrebna dokumentacija: •škola za sanitarnog tehniara •poloen struni ispit •odobrenje za samostalan rad •poznavanje rada na raunalu •zamolba •ivotopis •domovnica •potvrda HZMO-a o radnom stau Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na struno testiranje te selekcijski razgovor. Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, smatrat e se da s...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na odreeno vrijeme na poslovima: Prvostupnik/ica sanitarnog inenjerstva VŠS – 3 izvršitelja/ice – na vrijeme od 1 (jedne) godine Uvjeti i potrebna dokumentacija: •dokaz o steenoj strunoj spremi - prvostupnik/ica sanitarnog inenjerstva •poloen struni ispit •odobrenje za samostalan rad •poznavanje rada na raunalu •zamolba •ivotopis •domovnica •potvrda HZMO-a o radnom stau Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na struno testiranje te selekcijski razgov...

 • Company BIO-SAN D.O.O. in Other
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Opis posla: provoenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na podruju Zagreba i okolice. U obzir dolaze: sanitarni teniar/ka, prvostupnik/ca sanitarnog inenjerstva, diplomirani/a sanitarni inenjer/ka, magistar/ra sanitarnog inenjerstva....

 • Company Tensio-wat d.o.o. in Other
  10.11.2021 Updated on: 04.12.2021

  Opis posla: sanitarni tehniar na poslovima dezinskecije, dezinfekcije i deratizacije ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters