Jobmonitor. Search results for Velika, Karlovacka

31 Jobs found

Used filters:
 • Velikax
 • Karlovackax
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA in Velika
  13.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  UITELJA MATEMATIKE - na odreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno, 1. izvršitelj/ica  UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019)   Uz pisanu zamolbu s podacima treba priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi - potvrda/uvjerenje o nekanjavanju u skladu s lankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ne starije od 6 mjeseci - potpisanu izjavu o davanju privole kod zasnivanja radnog odnosa (klikom na link zaštita osobnih podataka na m...

 • Company Dječji vrtić Lojtrica in Velika
  13.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti Lojtrica, Smendrovieva 9, Velika Mlaka na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto   ODGOJITELJ/ICA – jedan izvršitelj (m/), rad na odreeno puno radno vrijeme – zamjena   Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), poloen struni ispit. Kandidat se prima u radni odnos na odreeno puno radno vrijeme uz probni rad od 90 dana. Na natjeaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete.   Uz vla...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Velika
  11.04.2019 Updated on: 14.04.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), raspisuje NATJEAJ za  radno mjesto: 1.SPREMA/ICU- 2 izvršitelja odreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane l. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17 68/18) Uz pismenu prijavu na natjeaj kandidati moraju priloiti: - ivotopis, - presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, - presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu, - uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA in Velika
  11.04.2019 Updated on: 17.04.2019

  Na temelju lanka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14,  07/17. i 68/18. )  Osnovna škola Trnovitica sa sjedištem u Velikoj Trnovitici 96, 43 258 Velika Trnovitica, raspisuje:                                         NATJEAJ ZA  RADNA MJESTA     -          voditelj/ica raunovodstva na neodreeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno  - 1 izvršitelj/ica uz probni rad od 3 mjeseca, mjesto rada u sjedištu Škole   UVJETI:  Prema lanku 11. e) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Trnovitca, Velika Trnovitica i Izmjenama i dopunama Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Trnovitca, Velika Trnov...

 • Company KLANFAR INTERIJER , Vl. Mirjana Nemčić in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Trai se stolar/ica ili drvni tehniar/ka sa višegodišnjim iskustvom na poslovima obrade drva i izrade namještaja. Kandidati/inje moraju biti motivirani, samostalni, da iskazuju zalaganje, odgovornost, kvalitetu, fleksibilnost, sklonost timskom radu. Postoji velika mogunost stalnog radnog odnosa. Kontakt osoba - ga. Nemi....

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'VELIKA GORICA' in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), Djeji vrti Velika Gorica, Velika Gorica na temelju odluke Upravnog vijea od 29.01.2019. godine objavljuje:   NATJEAJ za popunu radnog mjesta domar-loa-voza (m/) - 1 izvršitelj vrsta zaposlenja: rad na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnik mora ima:             - SSS, tehnikog smjera,  voza „B” kategorije             - ispit za loaa centralnog grijanja ili ispit za rukovatelja centralnog grijanja             - 3 godina radnog iskustva - zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova - da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Na natjeaj...

 • Company MC - ULTIMAKS d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Opis posla: konobar/ica, rad na šanku. Uvjeti: - srednjoškolsko obrazovanje - zananje engleskog  i njemakoj jezika (B2 razina) - vozaki B kategorije - osnove rada na raunalu Mjesto rada Velika Gorica - Pleso - Hotel Royal....

 • Company Dom zdravlja Požeško - slavonske županije in Velika
  11.04.2019 Updated on: 15.04.2019

  Temeljem lanka 39. Statuta Doma zdravlja Poeško-slavonske upanije (Poeško-slavonski glasnik 9/2015), lanka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/2017) ravnatelj raspisuje                                 N A T J E A J     za prijem u radni odnos Dom zdravlja Poeško-slavonske upanije raspisuje natjeaj za zapošljavanje: - doktor dentalne medicine- jedan izvršitelj na odreeno vrijeme, djelatnost dentalne medicine mjesto rada Velika, probni rad šest mjeseci, Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati: Doktor dentalne medicine: završen stomatološki fakultet, poloen struni ispit, poznavanje rada na raunalu,  nekanjavanost, te posjedovanje vaeeg odobrenja za samostalni rad. Dostaviti: zamolbu, ivotopis, diplomu stomatološkog fakulteta, rješenje ...

 • Company Dječji vrtić Žirek in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti irek, Kralja Stjepana Tomaševia 17c, Velika Gorica,  na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje:                                                                                         NATJEAJ za radno mjesto   ODGOJITELJ – dva (2) izvršitelja (m/), rad na odreeno puno radno vrijeme, povean opseg posla                                                          Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te l.  2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), poloen struni ispit.   Kandidat se...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 14.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099 3224342 il...

 • Company China Road and Bridge Corporation Glavna podružnica Zagreb in Velika
  11.04.2019 Updated on: 17.04.2019

  China Road and Bridge Corporation  China Road and Bridge Corporation (CRBC), velika je inozemna poslovna platforma društva China Communications Construction Company, koje ima podrunice i urede u gotovo 60 zemalja i regijama u Aziji, Africi, Europi i Americi.  CRBC se veinom bavi ugovaranjem, ulaganjem, razvojem i upravljanjem projektima vezanima uz ceste, mostove, pomorske luke, eljeznice, zrane luke, tunele, nekretnine i industrijske parkove.  Zbog provedbe velikog infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj, izgradnje Pelješkog mosta, trenutno smo u potrazi za motiviranim zaposlenicima na radnom mjestu:    •ista/ica lokacija: Gradilište Pelješac Brijesta  Glavne odgovornosti: •išenje ureda, išenje sanitarnog vora, predvorja i slinih prostorija, •Iznošenje/sortiranje smea i odnošenje do oblinji...

 • Company MPS HOTNJA d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Opis posla: poslovi punjenja polica u trgovini mješovite robe Mjesto rada na adresi Velika Kosnica 36...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 14.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/322-4342 i...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/322-4342 i...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/322-4342 i...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/322-4342 i...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/322-4342 i...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/322-4342 i...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/322-4342 i...

 • Company TRE ALLEGRI d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/322-4342 i...

 • Company BAJTELA j.d.o.o. in Velika
  11.04.2019 Updated on: 18.04.2019

  Opis poslova: pomoni poslovi na montai suha gradnje te na soboslikarskim poslovima. Radno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet. Mjesto rada su Zagreb i Velika Gorica. Za osobe izvan mjesta rada poslodavac osigurava zajedniki smještaj....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Velika; Karlovacka Edit filters