Jobmonitor. Search results for Banjole, Others

9 Jobs found

Used filters:
 • Banjolex
 • Othersx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Dječji vrtić KUĆICA OD LICITRA in Banjole
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Kuica od licitra, objavljuje NATJEAJ za prijam radnika na radno mjestoODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE- PRIPRAVNIK/CA – na odreeno vrijeme ( 12 mjeseci)Uvjeti za radno mjesto su: lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu treba priloiti: - ivotopis; - presliku dokaza o strunoj spremi; - elektroniki zapis od HZMO; - uvjerenje o nekanjavanju za kaznena i prekršajna djela iz l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; - presliku osobne iskaznice ili domovnice. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatski...

 • Company Dječji vrtić KUĆICA OD LICITRA in Banjole
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Kuica od licitra, objavljuje NATJEAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na odreeno vrijeme, do povrata djelatnice sa trudnikog i poroajnog dopusta (1 izvršitelj) Uvjeti za radno mjesto su: lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu treba priloiti: - ivotopis; - presliku dokaza o strunoj spremi; - elektroniki zapis od HZMO; - uvjerenje o nekanjavanju za kaznena i prekršajna djela iz l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; - presliku osobne iskaznice ili domovnice. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se os...

 • Company CONCETTINO d.o.o. in Banjole
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: prodaja, rad na blagajni, zaprimanje robe Poeljno je znanje barem jednog stranog jezika. Javite se na mail: i u naslovu napišite: "Trgovac Pula"...

 • Company CENTROPLINOMONT d.o.o. in Banjole
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: išenje poslovnog prostora Radno mjesto: "Bauhaus" Pula...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STOJA in Banjole
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA STOJA Pula, Brijunska 5 KLASA: 110-04/20-01/18 URBROJ: 2168/01-55-62-20-01 Pula, 11.09.2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) (dalje u tekstu: Zakon) i l. 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovna škola Stoja, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Uitelj/ica povijesti – 1 izvršitelj na odreeno i puno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka uiteljice na rad Mjesto rada je u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, ...

 • Company PULL & BEAR Hrvatska d.o.o. in Banjole
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad u trgovini MAX CITY PULA...

 • Company Centar za socijalnu skrb Pula - Pola in Banjole
  13.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLASA: 100-01/20-01/12 URBROJ: 2168-36-08-07-20-5 Pula, 8.09.2020. godine Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), te lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 9. sijenja 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola - neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj m/. Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveui­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike – poloen struni ispit – 1 godina radnog iskustva u struci – probni rad 3 mjeseca. U radni od...

 • Company ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU in Banjole
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, 52100 Pula, Kandlerova 48, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Na neodreeno vrijeme 1. Administrativni radnik, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, 1 izvršitelj Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa: SSS upravne, ekonomske ili birotehnike struke, gimnazija ili druga etverogodišnja škola, znanje rada na raunalu Uz pisanu vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj, kandidati trebaju dostaviti: ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o dravljanstvu, elektroniki zap...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Banjole
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Istarski domovi zdravlja Case della salute dell'Istria Flanatika 27, Pula KLASA: 100-01/20-01/01URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-20-9Pula, 26.08.2020. NATJEAJza prijam na rad u javnu slubu 1. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALIST PEDIJATAR1.1. Ispostava Rovinj - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistiki studij pedijatrije, odobrenje za rad Napomena: Za toku 1. natjeaja rok za prijavu je 15 dana od dana objave natjeaja. Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti slijedee dokumente: zamolbu,ivotopis,domovnicu – preslika,dokaz o završenom obrazovanju – preslika,dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika, (toka 1.- 8.)odob...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Banjole; Others Edit filters