Jobmonitor. Search results for Dubrovnik, Others

68 Jobs found

Used filters:
 • Dubrovnikx
 • Othersx
Displaying 1-50 of 68 results.
 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA, 1 izvršitelj,neodreeno i puno radno vrijemeUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potr...

 • Company UPRAVNI SUD U ZAGREBU in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 119-02/20-04/491 URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 11. kolovoza 2020. godine, Upravni sud u Zagrebu raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme radi zamjene due odsutne slubenice, SUDSKA PISARNICA – administrativni referent – upisniar (m/) – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti za radno mjesto: - srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike, grafike struke ili završena gimnazija ili druga etverogodišnja srednja škola iji je nastavni plan i program isti ili u preteitom dijelu jednak nast...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERET in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Zavod za javno zdravstvo Dubrovako-neretvanske upanije na temelju lanka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Dubrovako-neretvanske upanije, te lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme VŠS prvostupnik/prvostupnica sestrinstva - 1 izvršitelj u Odjelu za socijalnu medicinu Uvjeti: struna sprema: VŠS, završen struni studij sestrinstva najmanje 1 godina radnog iskustvapoloen struni ispitposjedovanje odobrenja za samostalan rad (licenca)Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Dubrovako-neretvanske upanije, Dubrovnik, Dr.Ante Šercera 4A, uz naznaku: »Ponuda za natje...

 • Company Dubrovačka privatna gimnazija in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18), ravnatelj Dubrovake private gimnazije, Iva Vojnovia 12, Dubrovnik, raspisuje dana 17. rujna 2020.. godine: NATJEAJ za radno mjesto: nastavnik povijesti na odreeno, nepuno radno vrijeme  (9 sati tjedno)- 1 izvršitelj   Uvjeti: a) VSS, profesor povijesti; b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 07/17 i 68/18) Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: - presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, - ...

 • Company OPĆA BOLNICA DUBROVNIK in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Ope bolnice Dubrovnik broj: 01-106/24-3-17 od 21. prosinca 2017., 01-180/2-2-18 od 02. veljae 2018., 01-180/4-6-18 od 26. oujka 2018., 01-180/6-13-18 od 14. lipnja 2018., 01-180/10-5-18 od 08. kolovoza 2018., 01-180/12-10-18 od 08. studenog 2018. i 01-180/14-11-18 od 20. prosinca 2018., Broj: 01-52/6-12-20 od 29. svibnja 2020.g., Broj: 01-52/6-4-20 od 29. svibnja 2020.g., broj: 01-52/6-6-20 od 29. svibnja 2020.g. te suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/28 URBROJ: 534-03-2-1/4-17-16 od 12. listopada 2017, KLASA: 100-01/17-03/28, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-18 od 10. sijenja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-3 od 21. veljae 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-5 od 19. travnja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81,...

 • Company OPĆA BOLNICA DUBROVNIK in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Ope bolnice Dubrovnik broj: 01-106/24-3-17 od 21. prosinca 2017., 01-180/2-2-18 od 02. veljae 2018., 01-180/4-6-18 od 26. oujka 2018., 01-180/6-13-18 od 14. lipnja 2018., 01-180/10-5-18 od 08. kolovoza 2018., 01-180/12-10-18 od 08. studenog 2018. i 01-180/14-11-18 od 20. prosinca 2018., Broj: 01-52/6-12-20 od 29. svibnja 2020.g., Broj: 01-52/6-4-20 od 29. svibnja 2020.g., broj: 01-52/6-6-20 od 29. svibnja 2020.g. te suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/28 URBROJ: 534-03-2-1/4-17-16 od 12. listopada 2017, KLASA: 100-01/17-03/28, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-18 od 10. sijenja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-3 od 21. veljae 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-5 od 19. travnja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81,...

 • Company OPĆA BOLNICA DUBROVNIK in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Ope bolnice Dubrovnik broj: 01-106/24-3-17 od 21. prosinca 2017., 01-180/2-2-18 od 02. veljae 2018., 01-180/4-6-18 od 26. oujka 2018., 01-180/6-13-18 od 14. lipnja 2018., 01-180/10-5-18 od 08. kolovoza 2018., 01-180/12-10-18 od 08. studenog 2018. i 01-180/14-11-18 od 20. prosinca 2018., Broj: 01-52/6-12-20 od 29. svibnja 2020.g., Broj: 01-52/6-4-20 od 29. svibnja 2020.g., broj: 01-52/6-6-20 od 29. svibnja 2020.g. te suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/28 URBROJ: 534-03-2-1/4-17-16 od 12. listopada 2017, KLASA: 100-01/17-03/28, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-18 od 10. sijenja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-3 od 21. veljae 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-5 od 19. travnja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81,...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA POVIJESTI, odreeno i nepuno radno vrijeme, 18 sati u nastavi tjedno, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj z...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA PRIRODE, odreeno i nepuno radno vrijeme, 6 sati u nastavi tjedno, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za r...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE NA PODRUNOJ ŠKOLI SUURA, odreeno i puno radno vrijeme, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjea...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA BIOLOGIJE I PRIRODE, neodreeno i puno radno vrijeme, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto ...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA INFORMATIKE, 1 izvršitelj, odreeno, i nepuno radno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno PŠ Luka ŠipanskaUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/201...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA MATEMATIKE, odreeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati u nastavi tjedno 1 izvršitelj Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ INFORMATIKE, odreeno i puno radno vrijeme, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je pr...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA NA PODRUNOJ ŠKOLI LUKA ŠIPANSKA I SUURA, odreeno i nepuno radno vrijeme, 14 sati u nastavi tjednoUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (N...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. EDUKATOR/ICA REHABILITATOR, 1 izvršitelj, neodreeno i puno radno vrijemeUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto pot...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA MATEMATIKE, odreeno i puno radno vrijeme, 2 izvršitelja Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebn...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ TEHNIKE KULTURE, odreeno i nepuno radno vrijeme, 12 sati u nastavi tjedno, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. EDUKATOR/ICA REHABILITATOR U ODJELU DJELOMINE INTEGRACIJE, 3 izvršitelja, neodreeno i puno radno vrijemeUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijav...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE, odreeno i nepuno radno vrijeme, 6 sati u nastavi tjedno, Podruna škola Luka Šipanska Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN ...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA BIOLOGIJE, 1 izvršitelj, odreeno, nepuno radno vrijeme 10 sati u nastavi tjednoUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za ...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE NA PODRUNOJ ŠKOLI LUKA ŠIPANSKA, odreeno i puno radno vrijeme, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu n...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA FIZIKE NA PODRUNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA 1 izvršitelj, neodreeno i nepuno radno vrijeme, 2 sata redovite nastave tjednoUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ RAZREDNE NASTAVE, odreeno i puno radno vrijeme, 2 izvršiteljaUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1.UITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU, odreeno i puno radno vrijeme, 4 izvršiteljaUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za rad...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA, odreeno i puno radno vrijemeUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je priloit...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE NA PODRUNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA, 1 izvršitelj, neodreeno i nepuno radno vrijeme, 2 sata redovite nastave tjednoUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnik...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ INFORMATIKE, odreeno i nepuno radno vrijeme, 14 sati u nastavi tjedno, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19., 64/20., lanka 8. Pravilnika o radu, te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od Batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje:N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: 1. Uitelj razredne nastave u produenom boravku, 1 izvršitelj, na puno, odreeno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljnogPrema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola.Uvjeti: Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19., 64/20., lanka 8. Pravilnika o radu, te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od Batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje: N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta:Uitelj matematike i fizike, 1 izvršiteljana puno, neodreeno radno vrijemePrema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uvjeti Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19., 64/20., lanka 8. Pravilnika o radu, te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od Batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje:N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: 1. Uitelj hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na puno, odreeno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljnogPrema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola.Uvjeti: Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati mo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Proišeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19., 64/20., lanka 8. Pravilnika o radu, te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od Batale 14 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Lapad, Dubrovnik objavljuje:N a t j e a j za zasnivanje radnog odnosa Za sljedea radna mjesta: 1. Uitelj engleskog jezika, 1 izvršitelj na puno, odreeno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljnogPrema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola.Uvjeti: Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati mo...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik /ica mandoline - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme ( 5 sata tjedno) , kao vanjski suradnik do 30.lipnja 2021.g. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasni...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica klarineta-1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno), kao vanjski suradnik do 30.lipnja 2021.g. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim pl...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica gitare - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno) , kao vanjski suradnik do 30.lipnja 2021.g. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim pl...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica matematike- 1 izvrštelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno) s probnim rokom od šest mjeseci UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hr...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju I.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škoIi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škoIa Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radno mjesto nastavnik /ica violine - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, pola radnog vremena, do povratka nastavnice s porodiljnog dopusta. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škoIi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihoIoškom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem škoIstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrenim stranicama i oglasnim ploama škole. Uz prijavu na natjeaj kandidat/kinja trebaj...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica klarineta-1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapo...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica udaraljka- 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zap...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju I.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škoIi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škoIa Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radno mjestonastavnik/ica violoncella - 1 izvršteIj/ica na neodreeno puno radno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škoIi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihoIoškom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem škoIstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrenim stranicama i oglasnim ploama škole. Uz prijavu na natjeaj kandidat/kinja trebaju priloiti zamolbu, ivo...

 • Company GIMNAZIJA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08, 90/11, 86/12, 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20 ) Gimnazija Dubrovnik , Frana Supila 3, raspisuje N A T J E A J za slobodna radna mjesta: 1. Nastavnik/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri(3) mjesecaUvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20 )....

 • Company GIMNAZIJA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08, 90/11, 86/12, 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20 ) Gimnazija Dubrovnik , Frana Supila 3, raspisuje N A T J E A J za slobodna radna mjesta: 1. Nastavnik/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20 )....

 • Company GIMNAZIJA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08, 90/11, 86/12, 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20 ) Gimnazija Dubrovnik , Frana Supila 3, raspisujeN A T J E A J za slobodna radna mjesta: 1. Nastavnik/ica fizike - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijemeUvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20 ). Prijave dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od objave natjeaja. Uz prijavu priloiti: ivotopis, domovnicu, dokaz o strunoj spremi, uvjerenje o nekanjavanju, ne starije od ...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta: 1. MATEMATIKA -13 sati nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Uz prijavu (v...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:HRVATSKI JEZIK, 5 sati nastave tjedno, nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za porodiljni,1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Uv...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:PSIHOLOGIJA, 2 sata nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Uvjeti za nastavnika/nastavnicu iz predmeta...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:ZDRAVSTVENA NJEGA U KUI, 1 sat nastave i 9 sati vjebi tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Uvjeti za nastav...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:OSNOVE FIZIKALNE I RADNE TERAPIJE - 1 sat teorije i 6 sati vjebi tjedno – nepuno odreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Uvjeti ...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - SPECIJALNA,21 sat nastave i 1 sat vjebi tjedno, nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za porodiljni, 1 izvršitelj/icaOpi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju ...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:LATINSKI JEZIK – 8 sati nastave tjedno – nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, 1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Uvjeti za nastavnik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dubrovnik; Others Edit filters