Jobmonitor. Search results for Dubrovnik, Others

43 Jobs found

Used filters:
 • Dubrovnikx
 • Othersx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company HOTEL MORE d.o.o. in Dubrovnik
  14.11.2019

  Kardinala Stepinca 33, 20 000 Dubrovnik objavljuje NATJEAJ na radno mjesto: voditelj/ica slastiarne, KV, 1 izvršitelj/ica Uz prijavu na natjeaj potrebno poslati ivotopis. Prijave slati na e-mail adresu ili adresu HOTEL MORE d.o.o., Kardinala Stepinca 33, 20 000 Dubrovnik, u roku od 15 dana od objave natjeaja. ...

 • Company JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM in Dubrovnik
  14.11.2019

  Na temelju lanka 17. Pravilnika o radu JU Rezervat Lokrum, ravnatelj Javne ustanove Rezervat Lokrum raspisuje: NATJEAJ za radno mjesto Referent/ica opih poslova na neodreeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca: Opi uvjeti:punoljetnosthrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost. Posebni uvjeti:SSS pravnog ili ekonomskog smjera,znanje engleskog jezika,znanje rada na raunalu, poznavanje MS Office paketa,3 mjeseca probni rad. Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:ivotopisdokaz o hrvatskom dravljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice),neovjereni preslik svjedodbe,dokaz o znanju engleskog jezika (presliku svjedodbe srednje škole ili odgovarajue potvrde),dokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi p...

 • Company Kik Textilien und Non-Food d.o.o. in Dubrovnik
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  KIK – je diljem Europe vodei u prodaji na podruju tekstila i Non Food artikala. Naš moto glasi: najbolja kvaliteta za najbolju cijenu. Ne kae se bez razloga: Pametno se kupuje kod KIK-a! Traimo radnik u Dubrovniku Otvorena radna mjesta:Prodava/ica – 1 radno mjesto Uvjeti:iskustvo u maloprodaji od prednostikomunikativnost i ljubaznostspremnost na timski rad, prilagodljivost i otvorenost za promjeneodgovornost, predanost i tonost u poslunajmanje SSS u trogodišnjem trajanju Naša ponuda:uvoenje u posaoredovita primanjavrlo dobra radna klima Zainteresirani ste, u tom sluaju Vas molimo da pošaljete dokumentaciju za prijavu koja se sastoji od zamolbe i ivotopisa. Dokumentaciju pošaljite do zakljuno 20.11.2019. na mail adresu: (u naslovu maila obvezno naznaiti „DUBROVNIK“) ...

 • Company JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM in Dubrovnik
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 48. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), lanka 134. stavka 1. alineja 7. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19), lanka 34. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum (KLASA: 011-01-01/19-63, URBROJ: 2117-01/19-01 od 24. svibnja 2019. godine) i Odluke Upravnog vijea Javne ustanove Rezervat Lokrum, od 03. listopada 2019. godine, Upravno vijee Javne ustanove Rezervat Lokrum raspisuje: NATJEAJ za imenovanje strunog/e voditelja/ice Javne ustanove Rezervat Lokrum Opi uvjeti:punoljetnosthrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost. Struni uvjeti:preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz prirodnih, biotehnikih, biomedicinskih i tehnikih...

 • Company AG SJAJ d.o.o. in Dubrovnik
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: rad na poslovima pripreme sajmova i rad na sajamskim priredbama, Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb, Interliber, InfoGamer, Inova. Poeljno korištenje vlastitog vozila zaposlenika....

 • Company GRAD DUBROVNIK in Dubrovnik
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Proelnica Upravnog odjela za poslove gradonaelnika, na temelju lanka 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 96/18. – dalje u tekstu ZSN) raspisuje i objavljuje JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu na neodreeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonaelnika Grada Dubrovnika, na radno mjesto zamjenik/ca proelnika – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Osoba mora ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. ZSN-a: 1. punoljetnost; 2. hrvatsko dravljanstvo; 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Pored opih uvjeta za prijam u slubu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedee posebne uvjete: 1. magistar ...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe DOMUS CHRISTI Dubr in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Na temelju lanka 35. Statuta Doma za starije i nemone osobe „Domus Christi“, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnateljica Doma raspisuje N A T J E A J Za prijem u radni odnos na radno mjesto ista/ica, jedan izvrštelj/ica na odreeno radno vrijeme Uvjeti: Osnovna škola Pored posebnih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natjeaj duni su priloiti:Prijavu/ molbu za posaoivotopisDokaz o dravljanstvu ( preslika domovnice )Dokaz o traenoj strunoj spremi ( preslika diplome/svjedodbe o završenom obrazovanju )Potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-aPresliku vozake dozvoleUvjerenje o nekanjavanju Pozivaju se osobe iz lanka 102.stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji NN ...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe DOMUS CHRISTI Dubr in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Na temelju lanka 35. Statuta Doma za starije i nemone osobe „Domus Christi“, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnateljica Doma raspisuje N A T J E A J Za prijem u radni odnos na radno mjesto njegovatelj/ica, jedan izvršitelj/ica na odreeno radno vrijeme Uvjeti: Osnovna škola i PKV teaj za njegovateljice i poloen vozaki ispit B kategorije. Pored posebnih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natjeaj duni su priloiti:Prijavu/ molbu za posaoivotopisDokaz o dravljanstvu ( preslika domovnice )Dokaz o traenoj strunoj spremi ( preslika diplome/svjedodbe o završenom obrazovanju )Potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-aPresliku vozake dozvoleUvjerenje o nekanjavanju Pozivaju se osobe iz lanka 102.stavak1.-3. Zakona o hrva...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe DOMUS CHRISTI Dubr in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Na temelju lanka 35. Statuta Doma za starije i nemone osobe „Domus Christi“, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnateljica Doma raspisuje N A T J E A J Za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehniar, jedan izvršitelj/ica na odreeno radno vrijeme Uvjeti: SSS med. usmjerenja opeg smjera,1 god. radnog iskustva,poloen struni ispit,poloen vozaki ispit B kategorije odobrenje za samostalan rad (licenca) . Pored posebnih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natjeaj duni su priloiti:Prijavu/ molbu za posaoivotopisDokaz o dravljanstvu ( preslika domovnice )Dokaz o traenoj strunoj spremi ( preslika diplome/svjedodbe o završenom obrazovanju )Potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-aPresliku vozak...

 • Company UPRAVNI SUD U ZAGREBU in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua KLASA: 119-02/19-04/100403, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 16. listopada 2019. godine, Upravni sud u Zagrebu raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme radi zamjene due odsutnih slubenica, SUDSKA PISARNICA – administrativni referent – sudski zapisniar (m/) – 2 izvršitelja/ice Struni uvjeti za radno mjesto: - srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike, grafike struke ili završena gimnazija ili druga etverogodišnja srednja škola iji je nastavni plan i program isti ili u preteitom dijelu jednak...

 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: 1. KONZERVATOR/ICA -RESTAURATOR/ICA – 1 izvršitelj/ica u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Sluba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Dubrovnik UVJETI: Za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2 i 4:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, odnosno s njim izjednaeni studij, odgovarajue...

 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: 4. KONZERVATOR/ICA - RESTAURATOR/ICA - 1 izvršitelj/ica u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Sluba za odjele izvan Zagreba 2, rad na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazone djelatnice, mjesto rada Dubrovnik UVJETI: Za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2 i 4:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, odnosno s njim izjednaeni studij, odgovarajue stru...

 • Company Centar za socijalnu skrb Dubrovnik in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, ravnateljica Centra, objavljuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme – 12 mjeseci, pripravnik/-ica u mjeri stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, rad u punom radnom vremenu, za radno mjesto socijalni/a radnik/ica, 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: osim opih zakonskih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i ove uvjete - dipl. socijalni radnik / mag. socijalnog rada, - nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, - bez radnog iskustva u struci, - nepostojanje zapreka iz lanka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17). Uz prijavu kandidati su duni priloiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici: 1. ivotop...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ UITELJ/ICA FIZIKE NA PODRUNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA 1 izvršitelj/ica, neodreeno i nepuno radno vrijeme, 2 sata redovite nastave tjedno Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradni...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE NA PODRUNOJ ŠKOLI SUURA, odreeno i puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto ...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ UITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE NA PODRUNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA i MATINA ŠKOLA, 1 izvršitelj/ica, odreeno i nepuno radno vrijeme, 7 sati redovite nastave tjedno Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja ui...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ UITELJ/ICA MATEMATIKE, 1 izvršitelj/ica, odreeno i puno radno vrijeme Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto ...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ UITELJ/ICA POVIJESTI, 1 izvršitelj/ica, neodreeno i nepuno radno vrijeme, 4 sata u nastavi tjedno Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prija...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ UITELJ/ICA INFORMATIKE, 1 izvršitelj/ica, odreeno, i nepuno radno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno PŠ Luka Šipanska Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj ško...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ UITELJ KEMIJE, PRIRODE I BIOLOGIJE, odreeno i nepuno radno vrijeme, 6 sati u nastavi tjedno, Podruna škola Luka Šipanska Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ...

 • Company DIRUS PROJEKT d.o.o. in Dubrovnik
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis poslova: rad na benzinskoj postaji LUKOIL Dubrovnik ...

 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Dubrovnik
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeem radnom mjestu: SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - 2 izvršitelja (m/) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Sluba za odjele izvan Zagreba 2, rad na odreeno vrijeme do 29.2.2020. godine, mjesto rada Dubrovnik. UVJETI: Za radno mjestoZavršen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, odnosno s njim izjednaeni studij odgovarajue struke,bez poloenog strunog ispita,znanje rada na raunalu u...

 • Company NEWREST DUBROVNIK d.o.o. in Dubrovnik
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SEZONA 2020. Opis poslova: obrada i išenje namirnica za tople i hladne obroke, pranje radnih površina, sua i opreme kuhinje. Mjesto rada: Zrana luka Dubrovnik, ilipi, Konavle Napomena: Ugovor o radu bit e na odreeno vrijeme od 01.03. do 30.11. s mogunošu ugovora na neodreeno vrijeme; mogunost napredovanja i usavršavanja; višak sati ide u preraspodjelu, isplauje se regres u rujnu i Boinica ako ste u radnom odnosu do 15.12, topli obrok se subvencionira. Mogunost dogovora s poslodavcem oko smještaja. ...

 • Company HOTEL MORE d.o.o. in Dubrovnik
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Kardinala Stepinca 33, 20 000 Dubrovnik objavljuje NATJEAJ za radno mjesto: konobar-ica / barmen-ica , KV, 10 izvršitelja/ica, . Uz prijavu na natjeaj potrebno poslati ivotopis. Prijave slati na e-mail adresu ili adresu HOTEL MORE d.o.o., Kardinala Stepinca 33, 20 000 Dubrovnik, u roku od 15 dana od objave natjeaja. ...

 • Company IMPORTANNE RESORT, d.o.o. in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Opis poslova: - koordinacija i kontrola sljedeih podruja: fakturiranje, blagajna i hotelski novani tijek, saldakonti kupaca, dugotrajna imovina, zalihe, inventure - koordinacija ulazne dokumentacije, odgovornost za arhiviranje i nadzor nad dokumentacijom - kontakti s lokalnim uredima Porezne uprave, Carinske uprave i ostalim lokalnim institucijama - interna koordinacija izmeu svih poslovnih dijelova Importanne Resort Dubrovnik i centralnog raunovodstva Zagreb Poeljno poznavanje rada u Operi i Virgi. ...

 • Company LAGUNA TRADE d.o.o. in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Poslodavac:Laguna trade d.o.o., MARINA FRAPA DUBROVNIKKontakt: pismena zamolba: Uvala Soline 1, 22 203 Rogoznica e-mailom: Uvjeti; - SSS - ekonomski smjer - iskustvo robno materijalnog knjigovodstva - poznavanje financijskih, administrativnih i raunovodstveno-knjigovodstvenog poslovanja - poeljno znanje stranog jezika Od vas oekujemo: - brzo i efikasno savladavanje poslovnih zadataka - profesionalan pristup prema kolegama, korisnicima i dobavljaima - uinkovitost i samostalnost - odgovorno raspolaganje povjerljivim informacijama Molimo cijenjene kandidate koji zadovoljavaju naprijed navedene uvjete da nam dostave svoje IVOTOPISE SA NAZNAKOM ZA KOJI NATJEAJ SE PRIJAVLJUJU na e-mail: ...

 • Company DUBROVAČKE KNJIŽNICE in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  O G L A S za popunu sistematiziranog radnog mjesta voditelj/ica za marketing i odnose s javnošu - 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja Poslovi:poslovi voditelja za marketing i odnose s javnošu Uvjeti:VSS Fakultet društvenog usmjerenjanajmanje 1 godina radnog iskustva u knjininoj ili novinarskoj djelatnosti,poznavanje barem jednog svjetskog jezikaprobni rad 3 mjesecanapredno poznavanje rada na raunalu Pristupnici uz prijavu prilau:ivotopisdomovnicadokaz o strunoj spremidokaz o radnom iskustvupotvrda o nekanjavanjupotvrda o opoj zdravstvenoj sposobnosti (Medicina rada) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa. Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Dubrovake knjinice Dubrovnik, Cvijete Zuzori 4 s naznakom „Za natjeaj“. ...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta: INSTRUMENTIRANJE - 6 sati nastave tjedno – nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za porodiljni, 1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulumu za...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta: ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA-SPECIJALNA – 22 sata nastave tjedno – nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za porodiljni, 1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim p...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto TAJNIK/CA - 40 satI tjedno - puno odreeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulumu za stjecanje strukovne kvalifikacij...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO -1 sat nastave tjedno- nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za porodiljni, 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulum...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta: GRAANSKI ODGOJ - 2 sata nastave tjedno- nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za porodiljni, 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulumu za s...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto SPREMA/ICA - 40 satI tjedno- puno odreeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulumu za stjecanje strukovne kvalifikaci...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta: HRVATSKI JEZIK - 7 sati nastave tjedno – nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za porodiljni, 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulumu z...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta: MATEMATIKA - 14 sati nastave tjedno - nepuno neodreeno radno vrijeme,1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulumu za stjecanje strukovne kvali...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta: ETIKA- 4 sata nastave tjedno- nepuno odreeno radno vrijeme, zamjena za porodiljni, 1 izvršitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulumu za stjecanje s...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, DUBROVNIK raspisuje N A T J E A J za slijedee radno mjesto: UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU, 1 izvršitelj/ica, odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.). Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, DUBROVNIK raspisuje N A T J E A J za slijedee radno mjesto: UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica, odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.). Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/1...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, DUBROVNIK raspisuje N A T J E A J za slijedee radno mjesto: UITELJ/ICA FIZIKE, 1 izvršitelj/ica, odreeno, nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.). Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, DUBROVNIK raspisuje N A T J E A J za slijedee radno mjesto: UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, neodreeno, nepuno radno vrijeme (22 sata tjedno) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.). Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, DUBROVNIK raspisuje N A T J E A J za slijedee radno mjesto: UITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, odreeno, nepuno radno vrijeme (22 sata tjedno) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.). Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, DUBROVNIK raspisuje N A T J E A J za slijedee radno mjesto: UITELJ/ICA INFORMATIKE, 1 izvršitelj/ica, neodreeno, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.). Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12.,...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MARINA GETALDIĆA' in Dubrovnik
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.), lanka 8. Pravilnika o radu i lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIA, DUBROVNIK raspisuje N A T J E A J za slijedee radno mjesto: STRUNI SURADNIK PEDAGOG m/, 1 izvršitelj/ica, odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.). Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dubrovnik; Others Edit filters