Jobmonitor. Search results for Karlovac, Others

22 Jobs found

Used filters:
 • Karlovacx
 • Othersx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC in Karlovac
  25.09.2020

  Opis poslova: medicinska sestra/tehniar obavlja zdravstvenu njega u kui pacijenta: zbrinjavanje ošteenja integriteta koe,zbrinjavanje kronine rane, spreavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja, (primarno dekubitusa, kontraktura i tromboze) – aktivno i pasivno razgibavanje, kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi, toaleta i odravanje stoma, primjena lokalne i peroralne terapije i dr. NATJEAJ Za prijem u radni odnos: Medicinska sestra/ tehniar, etiri izvršitelja na odreeno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje i porodiljski dopust UVJETI: za medicinsku sestru/ tehniara sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 4 godine: med.sestra/tehniar - završena srednja medicinska škola opeg smjera, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poloen voza...

 • Company MIKRA INŽENJERING d.o.o. in Karlovac
  25.09.2020

  Opis poslova: -3D projektiranje primjenom alata Aveva PDMS ili AutoCAD Plant 3D -projektiranje cjevovoda i oslonaca prema procesnim shemama i vaeim normama -provjera nacrta opreme i preporuka potrebnih izmjena -provjera procesnih shema (PFD,P&ID) i preporuka potrebnih izmjena -izdavanje nacrta, izometrija cjevovoda i popisa materijala Uvjeti: -smjer strojarstvo, SSS, VŠS, VSS -prednost predstavlja projektno iskustvo u PDMS-u ili AutoCAD Plant 3D-u -poznavanje engleskog jezika -pedantnost -odgovornost Ostale mogunosti: -stimulativna primanja -po potrebi rad na lokaciji u EU -seminari i školovanja u inozemstvu i RH -financiranje dodiplomskog ili diplomskog studija -poetak rada: odmah Zainteresirani kandidati mogu se javiti e-mailom sa kratkim opisom dosadašnjih aktivnosti (iskustvo, pozn...

 • Company LAVATEH d.o.o. in Karlovac
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: rad u caffe baru, posluivanje pia. Mjesto rada: Caffe bar HIP HOP, Benzinska postaja Petrol, Banija 162, 47000 Karlovac....

 • Company BEVERLY d.o.o. in Karlovac
  24.09.2020

  Radno mjesto: Caffe bar Star bar, Trg Matije Gupca 1, Karlovac...

 • Company MARAKOVIĆ d.o.o. in Karlovac
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla:  RAD U PRODAVAONICI SPECIJALIZIRANOG ELEKTROMATERIJALA U KARLOVCU. UVJET: elektro struka, iskustvo u poznavanju elektromaterijala (posebno kabela, vodia i sklopne opreme) ili izvoenju osnovnih elektorinstalacija jake struje. Radno mjesto se sastoji od sljedeeg: rad u prodavaonici na prodaji robe u maloprodaji i veleprodaji, komunikacija sa kupcima instalaterima i razumijevanje zahtjeva kupaca za odreenim elektromaterijalom (stoga je potrebno dobro poznavanje elektromaterija ili iskustvo u radu na elektroinstalacijama), izrada ponuda, izdavanje rauna, zatim rad u skladištu na zaprimanju robe, istovaru robe, otpakiravanju i odlaganju robe, radu u prodavaonici na sortiranju robe, pripremi robe za isporuku, te rad na raunalu preteno u programu Excel i Word te odravanje istoe rad...

 • Company PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave strukovo-teorijskih predmeta i praktine nastave iz podruja prehrane. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj školi Karlovac, ravnatelj Prirodoslovne škole Karlovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik strukovno-teorijskih predmeta i praktine nastave iz podruja prehrane - izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno. Mjesto rada: Karlovac, Stjepana Mihalia 43. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radn...

 • Company PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave strukovo-teorijskih predmeta i praktine nastave iz podruja veterine. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj školi Karlovac, ravnatelj Prirodoslovne škole Karlovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik strukovno-teorijskih predmeta i praktine nastave iz podruja veterine - 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno. Mjesto rada: Karlovac, Stjepana Mihalia 43. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radn...

 • Company REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KARLOVAČKA GIMNAZIJA KARLOVAC in Karlovac
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: Savjetodavna i struna pomo nastavnicima, uenicima i roditeljima. Planiranje odgojno obrazovnog procesa i kurikularnih sadraja. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16./12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Statuta Gimnazije Karlovac i Pravilnika o postupku zapošljavanja u Gimnaziji Karlovac GIMNAZIJA KARLOVAC Rakovac 4, Karlovac, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za: Struni suradnik - psiholog – na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16./12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.). U radni odnos ne moe biti primlj...

 • Company UGOSTITELJSKI OBRT OAZA in Karlovac
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: poslovi konobara/ice priprema i posluivanje hrane,  pia i napitaka. Mjesto rada: Pizzeria Orca, M. Vrhovca 1, 47000 Karlovac...

 • Company LIMKO VEDAX d.o.o. in Karlovac
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova:  pomoni poslovi u kuhinji, mjesto rada:  Konoba rni kos Najava na br. telefona 047 648444 ili osobni dolazak na adresu poslodavca Karlovac, Mirka Bogovia 7 (Banija) u vremenu od 08:00-12:00 sati....

 • Company ALEN d.o.o. in Karlovac
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: priprema i posluivanje pia i napitaka u caffe baru. Mjesto rada: caffe bar "Alen", Grabrik,Karlovac, Kralja Zvonimira 4 Plaa od 4500 kn. Dva dana u tjednu slobodna....

 • Company MULTI - MULTI d.o.o. in Karlovac
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: šivanje iskrojenih dijelova trikotae. Mjesto rada: Dr. S. Rozgaja 11, Karlovac / Mala Švara....

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Karlovac
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  mjesto rada: Poslovnica PBZ , Domobranmska  6 , Karlovac od ponedjeljka do petka u vremenu od 14:45-19:45 osoba za kontakt Vinko Stepi...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije in Karlovac
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: medicinska sestra/tehniar, voza vozila Tima 1 i Tima 2 HMP Na temelju odluke Upravnog vijea Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije Klasa: 510-10-02/20-01/08, Urbroj: 2133/89-02-20-04 od 28.07.2020.g., suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/20-03/133, Urbroj: 534-03-1-1/6-20-09 od 20.08.20220. i lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije (Broj: 05-19-142/2 od 13. lipnja 2019. godine), ravnatelj Zavoda Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit., raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovake upanije Za radno mjesto: – Medicinska sestra/medicinski tehniar/ voza vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP – 2 izvršitelja/ice na neodreeno i puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca – mjesto rada Karlo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRABRIK in Karlovac
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: uitelj/ica matematike. Temeljem lanka 56. Statuta Osnovne škole Grabrik, Karlovac, ravnateljica škole raspisuje N A T J E A J za slobodno radno mjesto - uitelj/uiteljica matematike - na neodreeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno ) - 1 izvršilac. Uvjeti prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18. i 64/20.), Kandidat/kandidatkinja treba priloiti: vlastoruno potpisanu prijavu, ivotopis, presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi, dokaz o dravljanstvu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazov...

 • Company NINA PARIS, vl. Nikolina Mrkić in Karlovac
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: poslovi prodavaa/ice, prodaja enske odjee. Mjesto rada: Korzo, Karlovac...

 • Company NINA PARIS, vl. Dušanka Babić in Karlovac
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: poslovi prodaje enske odjee. Mjesto rada: Trnica, Karlovac...

 • Company AUTO KAROSERIJA SAMARŽIJA D.O.O. ZA TRGOVINU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA in Karlovac
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: konobar/ica  u pizzeriji/restoranu KUPA, Karlovac, Obala Rakog. Radi se u lijepom ugodnom ambijentu pizzerije i restorana. Poveanje plae sukladno napretku, trudu, kvaliteti i koliini izvršenog posla....

 • Company ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA in Karlovac
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: Izvoenje nastave strunih predmeta iz podruja obrade drava. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18, 98/19., i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, ravnatelj Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac raspisuje: N A T J E A J za radna mjesta Nastavnik/ica strunih predmeta iz podruja obrade drva- 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), odreeno – do prestanka mandata osobi imenovanoj ravnateljem škole Mjesto rada: Karlovac, Vatrogasna cesta 5 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i pose...

 • Company ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA in Karlovac
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave kemije. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18, 98/19., i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, ravnatelj Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac raspisuje: N A T J E A J za radna mjesta Nastavnik/ca kemije 1 izvršitelj/ica, neodreeno, nepuno radno vrijeme od 22 sata ukupnog tjednog radnog vremena Mjesto rada: Karlovac, Vatrogasna cesta 5 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj šk...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE in Karlovac
  14.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:organizira i vodi rad Zavoda, predstavlja i zastupa Zavod i u njegovo ime zakljuuje ugovore za koje nije odredbama Statuta odreeno da ih zakljuuje Upravno vijee, zakljuuje ugovore o provoenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom, na temelju prethodne odluke Upravnog vijea, donosi Plan nabave,predlae Financijski plan, odluuje o stjecanju, raspolaganju i otuivanju imovine odnosno o nabavi roba, radova i usluga ija pojedinana vrijednost iznosi do 200.000,00 kuna (bez PDV-a), organizira struni rad Zavoda i koordinira rad u medicinskim i ostalim djelatnostima Zavoda, koordinira financijsko poslovanje Zavoda, nadzire primjenu zakona i opih akata u poslovanju Zavoda, predlae osnove poslovne politike Zavoda, predlae program rada Zavoda, predlae program razvoja Zavoda, poduzima ...

 • Company IBS d.o.o. in Karlovac
  13.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: prodaja u trgovini, obilazak kupaca-terenski rad, unos poslovanja u program Apross.  Napomena: mjesto rada je Ozalj i Karlovac....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Karlovac; Others Edit filters