Jobmonitor. Search results for Karlovac, Others

19 Jobs found

Used filters:
 • Karlovacx
 • Othersx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company AB gradnja d.o.o. in Karlovac
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: rad sa oplatom, izrada i montaa drvene konstrukcije i dr. Radno mjesto: Karlovac, Zagreb, Rijeka...

 • Company AB gradnja d.o.o. in Karlovac
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: obrauni na gradilištu, voenje gra. dokumentacije - atesta i dr. Mjesto rada: Karlovac, Zagreb, Rijeka...

 • Company AB gradnja d.o.o. in Karlovac
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  opis posla:svi zidarski radovi - vanjsko i unutarnje zidanje i dr. Radno mjesto: Karlovac, Zagreb, Rijeka...

 • Company AB gradnja d.o.o. in Karlovac
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: rukovoenje radnicima, kontrola rada, koordinacija proizvoaa, izmjere i sl. Mjesto rada: Karlovac, Zagreb, Rijeka.....

 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Karlovac
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: priprema i prezentacija slastica u slastiarni restorana. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti. mjesto rada: Restoran Zrinski DOM HV adresa    - Ul. Marina Dria 4, 47000, Karlovac...

 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Karlovac
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: priprema hrane u restoranu s veim brojem obroka, linijskom prehranom. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti. Mjesto rada: Restoran Zrinski DOM HV,  Ul. Marina Dria 4, 47000, Karlovac...

 • Company REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA in Karlovac
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla:  Obavlja manje sloene upravne i druge strune poslove za sve kategorije poreznih obveznika a koji se odnose na utvrivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u. Za porezne obveznike graane obavlja manje sloene upravne i druge strune poslove utvrivanja i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Za porezne obveznike graane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o injenicama o kojima Porezna uprava vodi slubenu evidenciju. Obavlja strune poslove u svezi uredskog  poslovanja i vodi evidencije vezane uz ope poslove za potrebe podrunog ureda. Rješava u upravnim stvarima iz djelokruga ispostave. Obavlja i druge poslove po nalogu neposred...

 • Company AB gradnja d.o.o. in Karlovac
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: pomo zidarima i tesarima, obavljanje jednostavnih graevinskih poslova i sl. Mjesto rada: Karlovac, Zagreb, Rijeka...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE in Karlovac
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Opis posla: organizira i nadzire proces rada u DDD djelatnosti, neposredno je odgovoran za kvalitetu rada, za strunost i pravodobnost poslova svih izvršitelja s kojima rukovodi, kao i za ekonominost poslovanja DDD djelatnosti, sudjeluje kod ugovaranja poslova, u okviru DDD djelatnosti s korisnicima usluga i izrauje prijedlog ponude, uz koordinaciju s voditeljom slube i ravnateljem Zavoda,izrauje Planove rada DDD djelatnosti, te prati njegovo izvršavanje, razvija i unapreuje struni rad koji se odnosi na DDD djelatnost na sastancima u slubi iznosi problematiku DDD djelatnosti, kao i prijedloge i nain rješavanja, skrbi o pravodobnom snabdjevanju DDD djelatnosti inventarom, kemikalijama, zaštitnom odjeom i obuom, osobnom i posebnom zaštitnom opremom i sredstvima i ostalim potrebitim materijal...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE in Karlovac
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Opis posla: samostalno obavlja sloene analize uzoraka iz podruja svog rada u laboratoriju, izrauje postupke i upute za provedbu analitikih metoda,sudjeluje u uvoenju novih metoda, izrauje postupke procjene mjerne nesigurnosti i validacije analitikih metoda,provodi postupke unutrašnje i vanjske kontrole kvalitete, priprema kemikalije kod najsloenijih ispitivanja,obavlja terenske izvide, uzima uzorke i obavlja potrebne terenske poslove u redovnim i izvanrednim prilikama, duan je stalno se usavršavati u svom podruju, te razvijati i unaprijeivati struni rad, sudjeluje u timu s drugim strunjacima kod davanja ocjena te u sastavljanju izvješa o rezultatima ispitivanja, vodi strunu administraciju i obrauje analitike podatke, N A T J E A J 1. Za prijam u radni odnos voditelja laboratorija za kon...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE in Karlovac
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: obavlja specifine dijagnostike pretrage, terapeutske i druge intervencije, samostalno obavlja preglede, obradu, dijagnostiku i lijeenje pacijenata u okviru svoje specijalnosti, obavlja konzultativno-konzilijarne preglede na zahtjev drugih doktora medicine, prati zdravstveno stanje pacijenata, gravitirajue populacije, te sudjeluje u izradbi Programa mjera zdravstvene zaštite iz podruje svoje specijalnosti, sudjeluje u akcijama zdravstvenog odgoja i prosvjeivanja i edukaciji zdravstvenih djelatnika, daje struna mišljenja na sastancima slube - odjela, Strunog vijea Zavoda, itd., predlae nove metode rada za dijagnostike, terapeutske i preventivne postupke. N A T J E A J Za prijam u radni odnos specijaliste/specijalistica mikrobiologije i parazitologije, jedan izvrši...

 • Company KARLOVAČKA ŽUPANIJA in Karlovac
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), proelnik Ureda upana Karlovake upanije raspisuje oglas za: Radno mjesto – Savjetnik za gradnju i odravanje – 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno vrijeme (zbog zamjene due vrijeme odsutne slubenice) Struni uvjeti:magistar struke ili struni specijalist graevinske ili arhitektonske struke,najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima u struci,poloen dravni struni ispit,poznavanje rada na PC-u. Kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijam u slubu propisane lankom 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupra...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'SKAKAVAC' in Karlovac
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i lanka 95. Statuta ravnatelj Osnovne škole „ Skakavac“ Anto ališ raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Pomonik/ica u nastavi jedan izvršitelj/ica sa 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, za pruanje podrške dvoje uenika po izvršitelju na odreeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44. Mjesto rada je u sjedištu škole u Skakavcu, Skakavcu 44,. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Potrebna je minimalno srednja struna sprema(SSS). OPIS POSLA:Potpora ueniku u komunikaciji i socijalnoj ukljuenostiPotpora u obavljanju školskih zadataka i aktivnostiSuradnja s ...

 • Company CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR in Karlovac
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis posla: kompletna briga o odgoju, razvoju, školovanju, zdravstvenom statusu, provoenju slobodnog vremena djece - korisnika Ustanove. Kontaktiranje sa svim subjektima ukljuenim u tretman djece te suradnja i rad s obitelji korisnika. Poznavanje propisa iz oblasti socijalne zaštite. Na temelju lanka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17), lanka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), lanka 46. Statuta Centra za pruanje usluga u zajednici Vladimir Nazor Karlovac te Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, klasa: 100-01/19-02/518, urbroj: 519-04-3-3/6-19-2 od 2...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Tehnikoj školi Karlovac, Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Nastavnik matematike: 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na odreeno vrijeme, zamjena za porodiljni Mjesto rada: Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Tehnikoj školi Karlovac, Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Nastavnik matematike: 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na odreeno vrijeme, zamjena za bolovanje Mjesto rada: Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku ...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Tehnikoj školi Karlovac, Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Voditelj raunovodstva: 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na odreeno vrijeme, zamjena za porodiljni Mjesto rada: Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac Uvjeti: Uz uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Tehnikoj školi Karlovac, Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Struni uitelj u praktinoj nastavi (instruktor vonje): 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na neodreeno vrijeme Mjesto rada: Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)...

 • Company ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA in Karlovac
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, ravnatelj Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Domar - kotlovniar – 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, na neodreeno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada dva mjeseca Mjesto rada: Karlovac, Vatrogasna cesta 5 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima (Narodne novine, broj 88/14 i 20/15) ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Karlovac; Others Edit filters