Jobmonitor. Search results for Visoko, Others

49 Jobs found

Used filters:
 • Visokox
 • Othersx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE in Visoko
  14.11.2019

  Na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18.), i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Augusta Šenoe, ravnateljica Osnovne škola Augusta Šenoe, Zagreb, Selska cesta 95, raspisuje Natjeaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Uitelja/uiteljice razredne nastave u produenom boravku na odreeno, puno radno vrijeme Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14. i 127/17.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narod...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA in Visoko
  14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68//18.), Osnovna škola Josipa Kozarca iz Slatine, Nikole Šubia Zrinskog 2, raspisuje N A T J E A Jza popunu radnih mjesta - uitelj edukator rehabilitator – 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na neodreeno vrijeme Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrenim stranicama i oglasnim ploama školske ustanove. Uz prijavu na na...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA in Visoko
  14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68//18.), Osnovna škola Josipa Kozarca iz Slatine, Nikole Šubia Zrinskog 2, raspisuje N A T J E A Jza popunu radnih mjesta uitelj/ica hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica, puno odreeno radno vrijeme (do povratka na rad privremeno odsutnog radnika.) uitelj/ica hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica, nepuno odreeno radno vrijeme – 8 sati nastave tjedno (do kraja školske godine 2019./2020.) Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA in Visoko
  14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68//18.), Osnovna škola Josipa Kozarca iz Slatine, Nikole Šubia Zrinskog 2, raspisuje N A T J E A Jza popunu radnih mjesta uitelj/ica hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica, puno odreeno radno vrijeme (do povratka na rad privremeno odsutnog radnika.) uitelj/ica hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica, nepuno odreeno radno vrijeme – 8 sati nastave tjedno (do kraja školske godine 2019./2020.) Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  14.11.2019

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 5. u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-5635 „Mikrobiom glavate elve (Caretta caretta): uvid u epizoike i endozoike zajednice (TurtleBIOME)“, na odreeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu, u Botanikom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 17...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'GRIGOR VITEZ' in Visoko
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - proišeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan abno, Trg Karla Lukaša 7, Sveti Ivan abno raspisuje NATJEAJ za sljedee radno mjesto Uitelj njemakog jezika (m/) – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme za rad u MŠ, PŠ Cirkvena, PŠ Trema i PŠ Sveti Petar vrstec. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.). Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu...

 • Company A.O.R. d.o.o. in Visoko
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: • pruanje tretmana lica, išenje lica, njega koe, masaa lica • savjetovanje i briga o klijentima i njihovoj koi • prilagoavanje tretmana prema tipu koe i potrebama klijenata • razvijanje odnosa sa novim klijentima • odravanje kontakta sa postojeim klijentima • ljubazno i profesionalno usluivanje, savjetovanje i pruanje pomoi klijentima • savjesno i odgovorno pristupanje radnim obavezama, Traimo odgovornu i ljubaznu osobu, visoko motiviranu za rad i dugoronu suradnju. Poslodavac nudi: • rad u smjenama, dvije smjene: prijepodne ili poslijepodne • ugovor na odreeno vrijeme, uz mogunost sklapanja ugovora na neodreeno....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MLJET in Visoko
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 94/13, 152/14 ,7/17 i 68/18) i lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi "Mljet" (u daljnjem tekstu:Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole "Mljet" Babino Polje objavljuje: N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa KNJINIAR/KA, na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno , 1 izvršitelj/ica Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi u ovom natjeaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola. Uvjeti: Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih u ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MLJET in Visoko
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 94/13, 152/14 ,7/17 i 68/18) i lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi "Mljet" (u daljnjem tekstu:Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole "Mljet" Babino Polje objavljuje: N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR, na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno , 1 izvršitelj/ica Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi u ovom natjeaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola. Uvjeti: Pored opih uvjeta za zasnivanje radn...

 • Company EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11.16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18), Pravilnika o nainu rada i poslova tajnika te administrativno-tehnikog dijela poslova i pomonih poslova Ekonomske i trgovake škole akovec i Pravilnika o zapošljavanju Ekonomske i trgovake škole akovec od 29.3.2019. godine, Ekonomska i trgovaka škola, Vladimira Nazora 36, akovec raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Ekonomskoj i trgovakoj školi akovec - nastavnik/nastavnica ekonomske grupe predmeta; 2 izvršitelja, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno - 22 sata nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremena, neodreeno vrijeme; UVJET: dipl. oec./mag.oec, pedagoško-psihološko obrazovanje UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG...

 • Company EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11.16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18), Pravilnika o nainu rada i poslova tajnika te administrativno-tehnikog dijela poslova i pomonih poslova Ekonomske i trgovake škole akovec i Pravilnika o zapošljavanju Ekonomske i trgovake škole akovec od 29.3.2019. godine, Ekonomska i trgovaka škola, Vladimira Nazora 36, akovec raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Ekonomskoj i trgovakoj školi akovec - voditelj/voditeljica raunovodstva, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, neodreeno vrijeme; UVJET: VSS - dipl.oec./mag.oec. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ...

 • Company EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11.16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18), Pravilnika o nainu rada i poslova tajnika te administrativno-tehnikog dijela poslova i pomonih poslova Ekonomske i trgovake škole akovec i Pravilnika o zapošljavanju Ekonomske i trgovake škole akovec od 29.3.2019. godine, Ekonomska i trgovaka škola, Vladimira Nazora 36, akovec raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Ekonomskoj i trgovakoj školi akovec - nastavnik/nastavnica informatike , 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme ( 29 sati tjedno- 16 sati nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremena), neodreeno vrijeme Uvjet: dipl. informatiar/ mag. informatike, pedagoško-psihološko obrazovanje UVJETI ZA ZASNI...

 • Company EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11.16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18), Pravilnika o nainu rada i poslova tajnika te administrativno-tehnikog dijela poslova i pomonih poslova Ekonomske i trgovake škole akovec i Pravilnika o zapošljavanju Ekonomske i trgovake škole akovec od 29.3.2019. godine, Ekonomska i trgovaka škola, Vladimira Nazora 36, akovec raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Ekonomskoj i trgovakoj školi akovec - nastavnik/nastavnica ekonomske grupe predmeta; 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno - 22 sata nastave tjedno, odreeno vrijeme - do povratka na rad privremeno odsutne radnice; UVJET: dipl.oec./mag.oec.,pedagoško-psihološko obrazovanje. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADN...

 • Company BRODOSPLIT-INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI d.o.o. in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: izrada arhitektonske dokumentacije opremanja interijera. kontrola dokumentacije vanjskih dobavljaa.izrada podloga za slanje upita, izrada specifikacija materijala.izrada standardne projektne dokumentacije kao podloge za izradu projektne i rad.dokumentacije uz visoko izraenu kreativnost i inicijativu. Ako kandidati šalju zamolbe na e-mail obavezno je u naslov staviti ARHITEKT....

 • Company BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: izrada projektne arhitektonske dokumentacije ,kontrola dokumentacije vanjskih dobavljaa.izrada podloga za slanje upita, izrada specifikacija materijala.izrada standardne projektne dokumentacije kao podloge za izradu projektne i rad.dokumentacije uz visoko izraenu kreativnost i inicijativu. Ako kandidati šalju zamolbe na e-mail obavezno je u naslov staviti ARHITEKT....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju Odluke I. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/19-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-19-22 od 14. 10. 2019. i Odluke I. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti,, u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/19-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-19-23 od 21. 10. 2019., Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, polje filologija (slavistika – ruski jezik), na Odjelu za rusistiku; Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju Odluke I. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/19-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-19-22 od 14. 10. 2019. i Odluke I. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti,, u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/19-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-19-23 od 21. 10. 2019., Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, s 50% radnog vremena, u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, polje etnologija i antropologija, na Odjelu za etnologiju i antropologiju Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obr...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju Odluke I. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/19-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-19-22 od 14. 10. 2019. i Odluke I. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti,, u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/19-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-19-23 od 21. 10. 2019., Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom podruju društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekonomiju; Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju Odluke I. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/19-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-19-22 od 14. 10. 2019. i Odluke I. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti,, u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/19-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-19-23 od 21. 10. 2019., Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, polje filologija (teorija i povijesti knjievnosti), na Odjelu za germanistiku; Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obra...

 • Company Udruga 'Sunce' Split in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Opis poslova: • Osmišljava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacijskih projekata, usluga i aktivnosti. • Mentorira volontere edukatore. • Organizira akcije kao dio projekata/usluga ili kao zasebne aktivnosti. • Organizira, priprema i provedi edukacijske aktivnosti za razliite ciljane skupine, posebice iz podruja Obrazovanja za odrivi razvoj i zaštitu okoliša i prirode u odgojno obrazovnim ustanovama te visoko obrazovnim ustanovama. • Odrava kontakte i uspostavlja nove s odgojno-obrazovnim i visoko obrazovnim ustanovama te nastavnicima te vodi bazu podataka o kontaktima. • Organizira i sudjeluje u provedbi javnih dogaanja Udruge (biciklijada, obiljeavanja okolišnih datuma, radionice, izlobe i s...

 • Company KADUS d.o.o. in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: - sudjelovanje u planiranju, koordinaciji i programiranju kozmetikih postupaka i osiguranju prostornih i organizacijskih uvjeta rada - provoenje mjera za sprjeavanje nastanka i širenja infekcija (sve metode sterilizacije i dezinfekcije) i priprema radnog mjesta za odreene kozmetike procedure - primjenjivanje razliitih tretmana za njegu zdrave koe lica i tijela - razliiti pilinzi, biotretmani, lifting lica, tretman bora i slino - depilacija - topla, hladna, paton, mehanika i kemijska - njega tijela, manualne tehnike relaks masae, tretmani celulita - tehnike manikure, njege šake i njege ruku do lakta - pedikura Osobine: - visoko naglašena komunikativnost, ali i diskrecija - ljubaznost i profesionalnost prema klijentima - preciznost i spretnost sa rukama - volja za radom - imati i...

 • Company KADUS d.o.o. in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: - pregledavanje i analiza stanja noktiju - predlaganje najbolje opcije klijentu - komunikacija sa klijentom - provoenje tretmana njege noktiju - savjetovanje klijenta - planiranje programa za klijente Osobine: - visoko naglašena komunikativnost, ali i diskrecija - ljubaznost i profesionalnost prema klijentima - preciznost i spretnost sa rukama - volja za radom - imati ideje i prijedloge kako se neka usluga moe unaprijediti i usavršiti Kriteriji: - SSS strukovno obrazovanje - dodatne edukacije iz struke - godinu dana radnog iskustva Poslodavac nudi: - stimulativnu plau - dodatnu edukaciju, seminare, radionice, interne edukacije - mentore - ugodno i motivirajue radno okruenje...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog Fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/46; Ur. broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/410, Ur. broj: 380-012/246-19-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/47, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/374, Ur. broj: 380-012/246-19-2 - toka 2., kao i Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/44, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/67, Ur. broj: 380-012/246-18-2, dekan prof. dr. sc. eljan Maleš raspisuje N A T J E A J 1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistent, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, n...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog Fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/46; Ur. broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/410, Ur. broj: 380-012/246-19-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/47, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/374, Ur. broj: 380-012/246-19-2 - toka 2., kao i Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/44, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/67, Ur. broj: 380-012/246-18-2, dekan prof. dr. sc. eljan Maleš raspisuje N A T J E A J 2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistent, u znanstvenom podruju biomedicine i zdravstva, polje farmacija, g...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog Fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/46; Ur. broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/410, Ur. broj: 380-012/246-19-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/47, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/374, Ur. broj: 380-012/246-19-2 - toka 2., kao i Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/44, Ur.broj: 251-62-01-19-1 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/67, Ur. broj: 380-012/246-18-2, dekan prof. dr. sc. eljan Maleš raspisuje N A T J E A J 3. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo,...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: 4. jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto - poloaj I. vrste - rukovoditelj (šef) odsjeka u podrunoj slubi, interni naziv: tajnik/ica, na odreeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveuilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.) Uvjeti: • završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur) • najmanje pet godina radnog iskustva u struci (poeljno u visokoškolskom obrazovanju) Uz pisanu prijavu...

 • Company AS - INŽENJERING d.o.o. in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  PTOJEKTIRANJE VISOKO I NISKO-GRADNJE....

 • Company MEDUZA d.o.o. in Visoko
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: razvijanje i odravanje visoko kvalitetnih odnosa sa kljunim kupcima,koordinacija i razvijanje prodajnih aktivnosti,praenje stanja na trištu,priprema izvještaja,izrada planova i strategija.Odlino poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pismu.Poeljno iskustvo u radu sa kljunim kupcima....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC in Visoko
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC, 10000 Zagreb, Jordanovac 108 Raspisuje N A T J E A J ZA UITELJA/ICU ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno UVJETI: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („NN“ 6/19.) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz vlastoruno potpisanu prijavu s nazivom radnog mjesta na koji se prijavljuje te s osobnim podacima( navesti: ime i prezime, adresu stanovanja,broj telefona ili mobitela i e-mail adresu) kandidat je obvezan priloiti: - ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC in Visoko
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC, 10000 Zagreb, Jordanovac 108 Raspisuje N A T J E A J ZA UITELJA/ICU ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme – 6 sati tjedno UVJETI: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („NN“ 6/19.) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz vlastoruno potpisanu prijavu s nazivom radnog mjesta na koji se prijavljuje te s osobnim podacima( navesti: ime i prezime, adresu stanovanja,broj telefona ili mobitela i e-mail adresu) kandidat je obvezan priloiti: -...

 • Company HRT in Visoko
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  NATJEAJ za radno mjesto DIZAJNER PJ Program, Odjel Informativni medijski servis HTV-a (2 izvršitelja na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - ALU / ADU / Arh. fakultet - 4 godine radnog iskustva - znanje jednog svjetskog jezika - znanje rada na PC-u/aplikacije za rad; poznavanje raunalne animacije izrade slike Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - preciznost i temeljitost u radu Poslovi radnog mjesta: - oblikuje i izrauje sve vrste animacija u dogovoru s redateljem, te sve vrste umjetniki oblikovanih špica, - po potrebi samostalno oblikuje i izrauje sloenije grafike predloške (telopi, špice, dijagrami i dr.), - priprema izvedbene crtee i knjige snimanja za realizaciju na filmu ili PC-u, - obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnos...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET, Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - struni savjetnik (za informatike poslove), na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Pododsjeku za raunarstvo (u središnjoj slubi) pri Geološkom odsjeku PMF-a - 1 (jedan) izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen (do)diplomski sveuilišni ili diplomski struni studij informatike struke - 3 godine radnog iskustva u struci, - znanje engleskog jezika. Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se kori...

 • Company SWEET TRAVEL d.o.o. in Visoko
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  U susret sezoni 2020. g. luksuzna Vila u blizini Dubrovnika (Palazzo Vimbula) potrauje odgovornu, fleksibilnu osobu. Poetak rada 01.03.2020. Ako traite dinamino, motivirajue te visoko profesionalno radno okruenje, pozivamo Vas da postanete dio našeg tima! Od kandidata oekujemo savjesnost, odgovornost, urednost u obavljanju svojih zadataka i strunost. Zauzvat nudimo rad u manjoj smještajnoj jedinici bez dodatnih pritisaka i stresnosti. Opis posla: - dnevno išenje soba i interijera objekta - usluivanje doruka i voenje brige o tekuim potrebama - sposobnost izvršavanja uputa s lakoom - pranje i peglanje rublja - išenje podruja terasa ,bazena ,zalijevanje vrta - pomoi na drugim podrujima po potrebi - Smještajni kapaciteti objekta su 3 sobe, maksimalnog kapaciteta 6+2 odraslih/djece - Rad je...

 • Company GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC in Visoko
  07.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilnika o radu i Pravilnika o zapošljavanju Graditeljske škole akovec, ravnatelj Graditeljske škole akovec, Športska 1, 40 000 akovec, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/ica glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj, odreeno, nepuno radno vrijeme 8 sati tjednoUvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi ...

 • Company GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC in Visoko
  07.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilnika o radu i Pravilnika o zapošljavanju Graditeljske škole akovec, ravnatelj Graditeljske škole akovec, Športska 1, 40 000 akovec, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/ica strukovnih predmeta iz podruja informatike – 1 izvršitelj, neodreeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i sredn...

 • Company GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC in Visoko
  07.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilnika o radu i Pravilnika o zapošljavanju Graditeljske škole akovec, ravnatelj Graditeljske škole akovec, Športska 1, 40 000 akovec, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/ica strukovnih predmeta iz podruja likovne umjetnosti i dizajna – 1 izvršitelj, neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ KOMLETINCI KLASA:112-03/19-01/215 URBROJ:2188-26-19-01/1 Komletinci, 29. listopada 2019. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO UITELJ ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj, na odreeno, nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno) UITELJ LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj, na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci Na natjeaj se mogu javi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ KOMLETINCI KLASA:112-03/19-01/215 URBROJ:2188-26-19-01/1 Komletinci, 29. listopada 2019. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO UITELJ ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj, na odreeno, nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno) UITELJ LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj, na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci Na natjeaj se mogu javi...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 2. u suradniko zvanje i na radno mjesto asistent iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na natjeaj za toku 2. prilau: ivotopis, odgovarajuu ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 1. u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj; UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na natjeaj za toku 1. prilau: ivotopis, odgo...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u A. znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na neodreeno vrijeme IZVANREDNOG PROFESORA (radno mjesto I. vrste) u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo, u Zavodu za reakcijsko inenjerstvo i katalizu (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istrani ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Pristupnici/e p...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u B. suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme ASISTENT / DOKTORAND HrZZ (radno mjesto I. vrste) na projektu HrZZ - PV-WALL (Fotonaponska-geopolimerna fasada: uloga vode-kisika u naprednom sklapanju filmova kompozitnih materijala) u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo ili temeljne tehnike znanosti ili u podruju prirodnih znanosti, polje kemija ili fizika, - u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u C. suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme ASISTENT (radno mjesto I. vrste) u podruju prirodnih znanosti, polje kemija, - u Zavodu za organsku kemiju - razvojno radno mjesto, (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istrani ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Pristupnici/e strani dravljani moraju priloiti...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u C. suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme ASISTENT (radno mjesto I. vrste) u podruju prirodnih znanosti, polje kemija, - u Zavodu za analitiku kemiju - zamjena (jedan zaposlenik/ca) - u Zavodu za organsku kemiju - zamjena (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istrani ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), lanka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Stjepana Radia Brestovec Orehoviki i lanka 2. i 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Stjepana Radia Brestovec Orehoviki, ravnatelj Osnovne škole Stjepana Radia Brestovec Orehoviki, Brestovec Orehoviki 40, 49221 Bedekovina raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA MJESTO RADA: Osnovna škola Stjepana Radia Brestovec Orehoviki, Brestovec Orehoviki 40, 49221 Bedekovina RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEAJ: STRUNI/A SURADNIK/CA PSIHOLOG/INJA – 1 izvršitelj/ica na puno, odreeno radno vrijeme u trajanju od 1...

 • Company OSNOVA ŠKOLA'DAVORIN TRSTENJAK' in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  OSNOVNA ŠKOLA „DAVORIN TRSTENJAK“ PODGAJCI POSAVSKI Na temelju lanka 107. stavka 1 i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18. ) Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski raspisuje: NATJEAJ ZA SLOBODNA RADNA MJESTA UITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj, na odreeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta na rad i nepuno radno vrijeme 32 sata tjedno.UITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na odreeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta na rad i nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,...

 • Company OSNOVA ŠKOLA'DAVORIN TRSTENJAK' in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  OSNOVNA ŠKOLA „DAVORIN TRSTENJAK“ PODGAJCI POSAVSKI Na temelju lanka 107. stavka 1 i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18. ) Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Podgajci Posavski raspisuje: NATJEAJ ZA SLOBODNA RADNA MJESTA UITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj, na odreeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta na rad i nepuno radno vrijeme 32 sata tjedno.UITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na odreeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta na rad i nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Sveuilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet na temelju Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/43; Ur. broj: 251-62-01-19-2, zastupano po dekan prof. dr. sc. eljan Maleš raspisuje N A T J E A J za izbor etiri (m/) istraivaa – asistenta na projektu, na radno mjesto I. vrste, u znanstvenom podruju biomedicine i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme do 30. 9. 2022., za potrebe projekta „Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici Uvjeti izbora: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju imati završen sveuilišni dodiplomski ili sveuilišni preddiplomski i diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij farmacije, ili medicinske biokemije, ili molekularne biologije ili kemije; prosjek ocjena na preth...

 • Company NEXE GRUPA d.d. in Visoko
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Opis poslova: Izvoenje internih revizija prema godišnjem planu, izrada izvješa o provedenim internim revizijama Druga znanja i vještine:3 godine iskustva rada na poslovima interne revizije, raunovodstva ili kontrolingapoloen ispit za ovlaštenog internog revizoravisoko razvijen profesionalni integritet etinost, odgovornost i tonost u radu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoko; Others Edit filters