Jobmonitor. Search results for Others, Early childhood educators

95 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-50 of 95 results.
 • Company SRČEKO privatni montessori dječji vrtić in Other
  14.11.2019

  Opis poslova: poslovi odgojitelja/ice predškolske djece. ivotopis slati na e-mail: ...

 • Company Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU in Other
  14.11.2019

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Razina obrazovanja sukladno l. 24.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) - VŠS - odgojitelj djece predškolske dobi ili struni/sveuilišni  prvostupnik predškolskog odgoja / VSS, mag.pred.odg. Uvjeti natjeaja prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi treba priloiti: dokaze o strunoj sp...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TATJANE MARINIĆ in Adamovec
  14.11.2019

  Temeljem l. 26. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Tatjane Marini, Zagreb, Upravno vijee Djejeg vrtia Tatjane Marini na sjednici dana 26.9.2019. odlukom objavljuje NATJEAJ za izbor - odgojitelja (VŠS) - 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta) UVJETI: prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju (NN10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. PRIJAVE NA NATJEAJ PODNOSE SE ISKLJUIVO NA ADRESU DJEJEG VRTIA, poštom ili osobnom predajom, u roku od ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE in Brezova
  14.11.2019

  Osnovna škola Sveti Kri Zaretje, Školska 5, 49223 Sveti Kri Zaretje raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme UVJETI: prema l. 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz pisanu, vlastoruno potpisanu, prijavu na natjeaj potrebno je priloiti slijedee dokumente (preslike): - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od dana objave ovog natjeaja - domovnicu - osobnu iskaznicu - uvjerenje nadlenog suda da se protiv ka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK in Blagorodovac
  14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u Djejem vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97), Upravno vijee Djejeg vrtia Maslaak dana 12. studenog 2019. godine raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos radnika ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA – 1 izvršitelja/izvršiteljica na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje UVJETI:VŠS, odgojitelj djece rane i predškolske dobi, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima odgojitelja, poloen struni ispit, zdravstvena sposo...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAJKA in Adamovec
  14.11.2019

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Djeji vrti „Bajka“ objavljuje N A T J E A J ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelja (m/) - na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme - zamjena UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): PRIJAVA na natjeaj mora biti vlastoruno potpisana, sadravati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedee priloge (preslika): - ivotopis (vlastoruno potpisan) - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika) - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika) - potvrda o podacima (o stau) evidentiranim u...

 • Company TDV Vrtuljak Umag - SMI Girotondo Umago in Tenja
  14.11.2019

  In base all'articolo 26. della Legge dell'educazione e istruzione della prescolare (GU 10/97, 107/07,94/13) e della Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30 ottobre 2019, Scuola Materna Italiana “Girotondo” Umago, bandisce il seguente: CONCORSOper la copertura del posto di lavoro di educatrice (m/f) 1 educatrice/ore a orario pieno e a tempo determinato per sostituzione personale assente I candidati devono soddisfare le condizioni dell’articolo 24. e 25. previste dalla Legge sull’educazione e istruzione prescolare, e dell’articolo 10. previsto dalla Legge sull’educazione e istruzione nelle lingue delle minoranze Per questo posto di lavoro possono concorrere persone di entrambi i sessi. Alla richiesta scritta vanno allegati i seguenti documenti:biografia (CV)il diplomacomprova ...

 • Company Dječji vrtić Maslačak Pakrac in Pakrac
  14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 94/13) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Maslaak Pakrac KLASA: 601-02/19-05/09, URBROJ: 2162/01-01-19-3 od07.11.2019. godine, Djeji vrti Maslaak Pakrac raspisuje NATJEAJ za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na odreeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati propisani su lankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lankom 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( NN 133/97); VŠS/VSS odgojitelj, poloen struni ispit, utvrena zdravstvena sposobnost Kandidati uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj...

 • Company Dječji vrtić PANDA in Other
  14.11.2019

  Opis poslova: odgojitelj/ica predškolske djece - pripravnik/ca. Pripravnik/ca, odrada pripravnikog staa (cijelog ili dijela) uz struno vodstvo pedagoga vrtia. Mogunost stalnog zaposlenja nakon polaganja strunog ispita....

 • Company Dječji vrtić PANDA in Other
  14.11.2019

  Opis poslova: odgojitelj/ica predškolskog odgoja, sa poloenim strunim ispitom....

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA in Adamovec
  14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „Malešnica“ raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREENO VRIJEME S NEPUNIM RADNIM VREMENOM – 20 SATI TJEDNO dva (2) izvršitelja/ice za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - zamjena Na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA in Adamovec
  14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „Malešnica“ raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM jedan (1) izvršitelj/ica za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA Na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit te zdravstvena sposobnost ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ in Visoka
  14.11.2019

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Pali, Varadin, I.Gorzo 11, Varadin, 12.11.2019. raspisuje natjeaj Za zapošljavanje ODGOJITELJA/ICE djece rane i predškolske dobi - 1 izvršitelja/ica na neodreeno vrijeme UVJET : Uvjeti: viša ili prvostupanjska struna sprema – predškolski odgoj i/ili visoka struna sprema - magistar/magistra primarnog obrazovanja odnosno diplomirani uitelj/uiteljica. Uz prijavu treba priloiti kopije dokumenta: - ivotopis - diplomu - domovnicu - potvrdu o poloenom strunom ispitu za odgojitelje - potvrdu o nekanjavanju - potvrdu o dosadašnjem stau HZMO Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natjeaja. Prijave dostaviti na adresu: Djeji vrti Pali, I.Gorzo 11, Varadin. Opis poslova: pos...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARIJA PETKOVIĆ in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uvjeti prema lanku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti slijedee dokumente: ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika), dokaz o poloenom strunom ispitu (preslika), dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice), uvjerenje o nekanjavanju - ne starije od 30 dana, ERPS (elektroniki zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starija od 30 dana. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (lanak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17). Osobe k...

 • Company Dječji vrtić ZIPKICA in Zabok
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 40. stavka 1. toke 1. podstavka 7. Statuta Djejeg vrtia Zipkica – proišeni tekst, Upravno vijee Djejeg vrtia Zipkica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme – zamjena (do povratka ravnatelja s funkcije) UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na Natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete. Probni rad odreen je u trajanju od etiri (4) mjeseca. Uz pisanu, vlastoruno potpisanu, pr...

 • Company Dječji vrtić Balončić in Bibići
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Djeji vrti Baloni Svetvinenat 98 A,52342 Svetvinenat Tel.: 052/560-355 KLASA: 112-01/19-02/06 URBROJ: 2168/07-05-2-19-01 Na temelju lanka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), lanka 38. Statuta Djejeg vrtia Baloni i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Baloni od dana 8.11.2019. godine, raspisuje se N A T J E A J za radno mjesto 1. ODGOJITELJ na odreeno puno radno vrijeme do godine dana - 1 izvršitelja/ica Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu ( Narodne novine 133/97) • završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni ...

 • Company Dječji vrtić "Dječji koraci" in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: poslovi odgojitelja/ice. Razina obrazovanja sukladno l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Uvjeti natjeaja prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi treba priloiti: dokaze o strunoj spremi, potvrdu o poloenom strunom ispitu,domovnicu i ivotopis, potvrdu o podacima o radnom stau evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO • uvjerenj...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAMBI VRBOVSKO in Vrbovsko
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: odgojitelji obavljaju odgovarajue aktivnosti koje kreu od obuavanja djece za samostalno obavljanje osnovnih ivotnih aktivnosti, kao što su odravanje osobne higijene, oblaenje, obuvanje, upotrebe pribora za jelo i sl. Nadalje, s ciljem razvoja tjelesnih sposobnosti i openito zdravog odrastanja djece, odgojitelji organiziraju i provode razliite tjelesne vjebe i igre. Razvoj djece u spoznajnom, kreativnom, emocionalnom, socijalnom i tjelesnom razvoju potie se kroz razliite receptivne i kreativne radionice, aktivnosti upoznavanja okoliša i njegove vanosti za ovjeka, razliite aktivnosti socijalnog karaktera u kojima se djeca, osim razvoja vlastitog identiteta, razvijaju i kao socijalna bia. U svim aktivnostima odgojitelj je odgovoran za sigurnost djece. Informatika znanja: Da U...

 • Company DJEČJI VRTIĆ JAGLAC in Kumrovec
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 31. Statuta Djejeg vrtia Jaglac te lanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Jaglac raspisuje NATJEAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEJEG VRTIA (m/) 1 izvršitelj, puno radno vrijeme; 10 sati tjedno ravnatelj, 30 sati tjedno odgajatelj Za ravnatelja djejeg vrtia moe biti imenovana osoba koja, pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili strunog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staa u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj se imenuje na 4 godine. Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - dokaz o steenoj strunoj spremi/ traenoj razini obrazovanja - dok...

 • Company Dječji vrtić Medenjak in Vinkovci
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Djeji vrti Medenjak Zagrebaka 4, Vinkovci Klasa: 113-03/19-01/05 Urbroj: 2188/01-JT-6-01-19-01 Vinkovci, 11. 11. 2019. Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), ravnateljica Djejeg vrtia Medenjak, Zagrebaka 4, 32100 Vinkovci , objavljuje N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - na odreeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena za rodiljnji dopust Uvjeti za radno mjesto su: lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13). Uz prijavu treba priloiti: ivotopis;presliku dokaza o strunoj spremi;elektroniki zapis od HZMOpresliku dokaza o poloenom strunom ispitu;uvjerenje o nekanjavanju te da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RIJEKA in Rijeka
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Rijeka raspisuje NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ 1 izvršitelj na odreeno u skupini ranog uenja talijanskog jezika Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu („Narodne novine“ broj 133/97). -završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij odnosno završen diplomski sveuilišni ili specijalisti...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RIJEKA in Rijeka
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Rijeka raspisuje NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ 3 izvršitelja na odreeno puno radno vrijeme Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu („Narodne novine“ broj 133/97). -završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij odnosno završen diplomski sveuilišni ili specijalistiki...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RIJEKA in Rijeka
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi u skupini talijanske nacionalne manjine Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Rijeka raspisuje NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ 3 izvršitelja na odreeno u skupini talijanske nacionalne manjine Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu („Narodne novine“ broj 133/97). -završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij odnosno završen diploms...

 • Company Dječji vrtić LETEĆI MEDVJEDIĆI in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi....

 • Company Dječji vrtić Zvončić Ozalj in Ozalj
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. DJEJI VRTI ZVONI OZALJ Trg brae Radi 4 47280 Ozalj Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13), lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Zvoni Ozalj i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Zvoni Ozalj donesene dana 20. rujna 2019. godine, Djeji vrti Zvoni Ozalj, Trg brae Radi 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/) 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i...

 • Company Dječji vrtić Dugin svijet in Banjole
  11.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Djeji vrti Dugin svijet, Vodnjanska cesta 17, Pula, izdaje: Pula, 05. 11.2019. NATJEAJ za obavljanje poslova ODGOJITELJ/ICA na neodreeno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj za nepuno radno vrijeme od etiri sata dnevno Uvjeti: Viša struna sprema odgojiteljskog smjera Prijavi za natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku dokaza o završenom školovanjupresliku domovnicepreslika o poloenom strunom ispitupreslike o strunim usavršavanjimauvjerenje o nekanjavanju – ne starije od 6 mjeseci.Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti ne starija od šest mjeseci Natjeaj je otvoren od 05.11.2019. do 12.11.2019. Prijave dostaviti u ustanovu osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici na adresu vrtia: Djeji vr...

 • Company Dječji vrtić MALI KAJ in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis posla: rad u odgojno obrazovnoj skupini...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SRDELICA in Kali
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Srdelica“ Kali od 28.07.2019. godine i lanka 26. toke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine 10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se: NATJEAJ1. ZA ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE NA NEODREENO VRIJEME, za puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca , JEDAN IZVRŠITELJ M/ Za prijam u radni odnos odgajatelja kandidati moraju ispunjavati , osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( Narodne Novine br.: 10/97, 107/07,i 94/13) te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme i strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne Novine broj 133/97) Uvjeti za radno mjesto: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili studij za od...

 • Company Dječji vrtić Košnica in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: odgojno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi. U obzir dolaze psiholog, pedagog, defektolog ili logoped, kao i viša medicinska sestra, sukladno l. 26 Zakona o predškolskom odgoju. Poeljno znanje engleskog jezika, poeljno informatiko znanje....

 • Company Dječji vrtić ZVONČIĆ in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Razina obrazovanja: VŠS/VSS sukladno l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Vrsta zaposlenja: odreeno - zamjena za odravanje trudnoe, rodiljni i roditeljski dopust te godišnji odmor. Uvjeti natjeaja prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Vlastoruno potpisanoj prijavi treba priloiti: • dokaze o strunoj spremi, • uvjerenje o poloenom st...

 • Company Dječji vrtić ZVONČIĆ in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Razina obrazovanja: VŠS/VSS sukladno l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Vrsta zaposlenja: odreeno - zamjena za roditeljski dopust te godišnji odmor. Uvjeti natjeaja prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Vlastoruno potpisanoj prijavi treba priloiti: • dokaze o strunoj spremi, • uvjerenje o poloenom strunom ispitu • potvrdu ili ele...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC in Bol
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/2013) i lanka 46. Statuta Djejeg vrtia „Mali princ“ Bol, Upravno vijee Djejeg vrtia „Mali princ“ Bol, na svojoj 6. sjednici odranoj dana 03. listopada 2019. godine donijelo odluku, te raspisuje NATJEAJ Za radno mjesto odgojitelja - rad na puno odreeno vrijeme, na rok od 6 mjeseci, 1 izvršitelj. Uvjeti:VI/1 strune spreme (odgojitelj predškolske djece), poloen dravni struni ispit,Podredno:VŠS uitelj, VSS psiholog, VSS pedagog,hrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.Uz prijavu treba priloiti: - zamolbu – ivotopis – dokaz o traenoj strunoj spremi – uvjerenje o nekanjavanju – domovnicu. Rok za podnošenje prijava je 15 dana...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ROŽICA in Trgovi
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Na temelju odredbe lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Roica, Upravno vijee Djejeg vrtia Roica na svojoj 22. sjednici odranoj dana 04.11.2019. godine raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA – 5 izvršitelja/ica na neodreeno, puno radno vrijeme UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na Nat...

 • Company DJEČJI VRTIĆ FTIČEK DONJI KRALJEVEC in Donji Hrašćan
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  N A T J E A J                                             za prijem radnika na radno mjesto   ODGOJITELJ/ICA:- 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka radnice s bolovanja,  rodiljnog ,roditeljskog dopusta, godišnjeg odmora                                    Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju uvjete natjeaja. Uvjeti:-prema l.24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju     (NN10/97,107/07,94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih radnika, te vrsti strune      spreme ostalih radnika u djejem vrtiu (NN133/97) Razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska             Kandidati uz pisanu prijavu na natjeaj prilau:                         -ivotopis                         -dokaz o steenoj strunoj spremi   ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ JAGLAC in Kom
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme Javni natjeaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme, na radnom mjestu: 1.OGOJITELJ/ICA: 1 (jedan) izvršitelj (m/), u punom radnom vremenu, mjesto rada urenovac Uvjeti za radno mjesto:VŠS, završen diplomski sveuilišni ili diplomski specijalistiki studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djecepoloen struni ispit za rad u predškolskom odgoju i obrazovanjunajmanje tri godine radnog iskustva u strucipoznavanje rada na raunaluvozaka dozvola za vozila B kategorije UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/98, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune...

 • Company DJEČJI VRTIĆ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ in Adamovec
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju odredbi l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee DV Ivane Brli Maurani donijelo je odluku o  raspisivanju natjeaja za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelja, rad na odreeno radno vrijeme - za zamjenu nenazone radnice  UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studi...

 • Company Dječji vrtić OSMIJEH in Samobor
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: izrada plana i programa rada i priprema za neposredni rad s djecom rane i predškolske dobi,neposredni rad s djecom,valorizacija rada,suradnja s osnivaem,ravnateljem,strunim timom,,sustrunjacima,tehnikim osobljem i roditeljima .Mjesto rada:Samobor i Sveta Nedelja....

 • Company Dječji vrtić "SLATKI SVIJET" in Banjole
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Odluke Upravnog vijea od 04. studenog 2019. godine, Djeji vrti „SLATKI SVIJET“ objavljuje NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj (m/) na neodreeno, puno radno vrijeme. Uvjeti za radno mjesto: poloen struni ispitnajmanje 1 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:krai ivotopispreslik diplome preslik uvjerenja o poloenom strunom ispitupreslik domovnicedokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u djejem vrtiu ne starije od ...

 • Company Dječji vrtić POTOČIĆ in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: rad s djecom u mješovitoj skupini. Za prijavu na natjeaj dostaviti presliku sljedeih dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike): zamolbu, kratki ivotopis, presliku diplome, potvrdu o poloenom strunom ispitu te dokaz o nekanjavanju. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz lanka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji - navedene na stranici ministarstva branitelja, na linku: ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SIGET in Botinec
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 94/13) i Odluke Upravnog vijea od 05.11.2019. Djeji vrti „Siget“ objavljuje N A T J E A J Za popunu radnih mjesta 1. ODGOJITELJ/ICA 1 izvršitelja u radni odnos na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom - zamjena do povratka radnice s prava na mirovanje radnog odnosa UVJETI: - prema lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i lanku 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97 i 4/98) Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova. Uz pisanu prijavu na ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA in Koprivnica
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia „Tratinica“, objavljuje NATJEAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ /ICA – na neodreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ice Uvjeti za rado mjesto su:prema lanku 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97).lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13)Uz prijavu treba priloiti:ivotopis;Presliku dokaza o strunoj spremi;Elektroniki zapis od HZMOPresliku dokaza o poloenom strunom ispitu;Uvjerenje o nekanjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz l,. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuPresliku...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SUNCE in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova:rad s djecom rane i predškolske dobi...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PLOČE in Trg
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13), l. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada DV Ploe , l. 50. Statuta Djejeg vrtia Ploe i l. 7. Pravilnika o radu Djejeg vrtia Ploe, vezano za projekt“Djeji vrti Ploe djeci i roditeljima“koji je financiran u okviru Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog Fonda (partner Gradu Ploama u ovom projektu je Djeji vrti Ploe), Upravno vijee DV Ploe na 30. redovnoj sjednici odranoj dana 07.11.2019. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju N A T J E A J A za radno mjesto: odgojitelji predškolske djece (M/) 1 izvršitelja/ice na odreeno nepuno radno vrijeme (20 sati...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PLOČE in Trg
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13), l. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada DV Ploe , l. 50. Statuta Djejeg vrtia Ploe i l. 7. Pravilnika o radu Djejeg vrtia Ploe, vezano za projekt“Djeji vrti Ploe djeci i roditeljima“koji je financiran u okviru Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog Fonda (partner Gradu Ploama u ovom projektu je Djeji vrti Ploe), Upravno vijee DV Ploe na 30. redovnoj sjednici odranoj dana 07.11.2019. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju N A T J E A J A za radno mjesto: odgojitelj predškolske djece (M/) 1 izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme u Djeji vr...

 • Company Dječji vrtić Bambi in Jakovlje
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Opis poslova: rad u odgojno-obrazovnoj skupini djece predškolske dobi Mjesto rada: Puša, Trstenik, Jakovlje Potrebno priloiti: - zamolba - ivotopis - kopija diplome - preslika Domovnice - preslika uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak - dokaz o radnom stau - dokaz o poloenom strunom ispit, ukoliko je kandidat poloio struni ispit....

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Bubamara, objavljuje 7.11.2019. N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - na neodreeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica Uvjeti za radno mjesto su: lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu treba priloiti: - ivotopis; - presliku dokaza o strunoj spremi; - elektroniki zapis od HZMO - uvjerenje o nekanjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; - presliku domovnice. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA in Koprivnica
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Temeljem lanka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia „Tratinica“, objavljuje NATJEAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ /ICA – na odreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ice Uvjeti za rado mjesto su:prema lanku 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97).lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13) Uz prijavu treba priloiti:ivotopis;Presliku dokaza o strunoj spremi;Elektroniki zapis od HZMOPresliku dokaza o poloenom strunom ispitu;Uvjerenje o nekanjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz l,. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuPreslik...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA in Pleternica
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.) 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Odluke Upravnog vijea o raspisivanju javnog natjeaja, Djeji vrti „Tratinica“ Pleternica raspisuje   JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos: a) etiri (4) odgojitelj/odgojiteljica na neodreeno vrijeme     Potrebni struni uvjeti:  - za radno mjesto pod tokom a): završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni studij za odgojitelja. Razina obrazovanja: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Uvjeti i zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisani su lancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Radni odnos za...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZEKO in Other
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „Zeko“, Varadin, J. Kriania 96, Varadin raspisuje natjeaj Za zapošljavanje: ODGOJITELJA/ICE djece rane i predškolske dobi- 1 izvršitelja/ice na odreeno vrijeme, poveani opseg poslazavršen preddiplomski sveuilišni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N. N. 10/97, 107/07, 94/13) poloen struni ispit ili dokaz da je osloboen /a obveze polaganja po ranijem Zakonuukoliko kandidati/kinje ne zadovoljavaju uvjete mogu se zaposliti i kandidati/...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA in Pleternica
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.) 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Odluke Upravnog vijea o raspisivanju javnog natjeaja, Djeji vrti „Tratinica“ Pleternica raspisuje   JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos: b) šest (6) odgojitelj/odgojiteljica na odreeno vrijeme     Potrebni struni uvjeti:   - za radno mjesto pod tokom b): završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni studij za odgojitelja. Razina obrazovanja: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Uvjeti i zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisani su lancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Radni odnos zasn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Early childhood educators Edit filters