Jobmonitor. Search results for Others, Early childhood educators

141 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-50 of 141 results.
 • Company Dječji vrtić "Ježić" in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: rad sa djecom predškolske dobi....

 • Company Dječji vrtić VESELA PANDICA in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: rad u odgojno-obrazovnoj skupini s djecom jaslike i vrtike dobi. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi, domovnicu. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Poloen struni ispit. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

 • Company Dječji vrtić Runolist in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: rad u grupi s djecom predškolske dobi....

 • Company Dječji vrtić LETEĆI MEDVJEDIĆI in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi....

 • Company Dječji vrtić Mala kuća in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: odgoji obrazovanje predškolske djece....

 • Company DJEČJI VRTIĆ ROŽICA in Trgovi
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju odredbe lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Roica, Upravno vijee Djejeg vrtia Roica na svojoj 31. sjednici odranoj dana 21.9.2020. godine raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA2 izvršitelja/ica na odreeno, puno radno vrijeme – do povratka odsutnih radnica UVJETI: prema l. 24 i l. 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupn...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ŠKOLJKICA in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: odgojitelj u Djejem vrtiu....

 • Company Dječji vrtić "Čarobna šuma" Špišić Bukovica in Bukovica
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  1. ODGOJITELJ/ICA • etiri (4) izvršitelj/ice na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja Opis poslova: sveobuhvatna skrb o djeci od 3. godine do 7. godina Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijem u radni odnos: • punoljetnost • hrvatsko dravljanstvo • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit e izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru) • radni odnos u...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: odgojitelj u djejem vrtiu....

 • Company DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: odgojitelj u djejem vrtiu....

 • Company DJEČJI VRTIĆ PALČICA in Bjelovar
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13.,98/19) I lanka 29. Statuta, Upravno vijee Djejeg vrtia Palica dana 22.09.2020.objavljuje NATJEAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI - / 1 /jedan/jedna izvršitelj/izvršiteljica-rad na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Uvjeti: prema l. 24. i l.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): - ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveuilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti oso...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'PREČKO' in Preko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN. 10/97.,107/07., 94/13.), Upravno vijee Djejeg vrtia „Preko” raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. ODGOJITELJ/ICA • Tri (3) izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, upranjeno radno mjesto UVJETI za radno mjesto dogojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13.) Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau: • dokaz o steenoj strunoj spremi, • uvjerenje o poloenom strunom ispitu • uvjerenj...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'PREČKO' in Preko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN. 10/97.,107/07., 94/13.), Upravno vijee Djejeg vrtia „Preko” raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. ODGOJITELJ/ICA • etiri (4) izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje, porodiljski i roditeljski dopust UVJETI za radno mjesto dogojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13.) Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau: • dokaz o steenoj strunoj spremi, • uvjerenje o po...

 • Company ADRIAS, vl. Stipe Odžaković in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: voenje poslova uvanja djece i organizacija roendana u igraonici...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA in Pojatno
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je priloiti sljedee dokumente (preslika): ivotopis/ diploma- dokaz o steenoj strunoj spremi / elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od mjesec dana/ dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)/ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u l.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 9...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PČELICA in Adamovec
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia „Pelica“ raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka odsutne radnice 1. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalisti...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'NAŠA RADOST' PREGRADA in Pregrada
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju l.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Naša radost“ Pregrada raspisuje se NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ U KRAEM PROGRAMU PREDŠKOLE1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno) od 1.10.2020. do 31.5.2021. godine Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz prijavu je potrebno priloiti: - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika) - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika) - ako...

 • Company Dječji vrtić ZIPKICA in Zabok
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju odredbe lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i lanka 40. stavka 1. toke 1. podstavka 7. Statuta Djejeg vrtia Zipkica te prethodne suglasnosti Gradskog vijea Grada Zaboka, KLASA:601-01/20-01/005, URBROJ:2197/01-02-20-3 od 26. lipnja 2020. godine, Upravno vijee Djejeg vrtia raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE – 3 izvršitelja na odreeno puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine (zbog poveanja obima poslova te uslijed potrebe proširenja kapaciteta) UVJETI: prema l. 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 9...

 • Company Dječji vrtić KUĆICA OD LICITRA in Banjole
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Kuica od licitra, objavljuje NATJEAJ za prijam radnika na radno mjestoODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE- PRIPRAVNIK/CA – na odreeno vrijeme ( 12 mjeseci)Uvjeti za radno mjesto su: lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu treba priloiti: - ivotopis; - presliku dokaza o strunoj spremi; - elektroniki zapis od HZMO; - uvjerenje o nekanjavanju za kaznena i prekršajna djela iz l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; - presliku osobne iskaznice ili domovnice. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatski...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  NATJEAJ - za zasnivanje radnog odnosa 1.ODGOJITELJ /ICA – 1 izvršitelja/ice na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno), zamjena za porodiljni dopust, do povratka djelatnice na rad. UVJETI: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu(N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Baltazar, Graac Probni rad: 3 mjeseca Kandidati su duni priloiti: - ivotopis - zamolbu - domovnicu - dokaz o steenoj strunoj spremi - potvrda o poloenom strunom ispitu ukoliko je kandidat poloio isti. - dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno l.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) a)potvrda ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC in Osijek
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djeatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. br. 133/97), Uporavno vijee Djejeg vrtia objavljuje N A T J E A J za prijem u radni odnos ODGOJITELJICA na neodreenovrijeme - 1 izvršitelj (mjesto rada Ferianci) Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13). Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploi i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploi Djejeg vrtia...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC in Osijek
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djeatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. br. 133/97), Uporavno vijee Djejeg vrtia objavljuje N A T J E A J za prijem u radni odnos ODGOJITELJICA na odreeno vrijeme - 1 izvršitelj (mjesto rada: Ferianci) Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13). Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploi i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploi Djejeg vrtia ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju l.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijee djejeg vrtia „Biograd“ Biograd na Moru, na 38. sjednici 21.9.2020. godine donijelo je Odluku KLASA: 601-05/20-01-20, URBROJ: 2198/16-10-04-20-1 o raspisivanju NATJEAJA  za obavljanje poslova   ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (M/) – 1  radnik na neodreeno puno  radno vrijeme, UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice : Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. 133/97)   Kandidati iz ovog natjeaja  prilau uz zamolbu: ivotopis dokaz o strunoj spremi, dokaz o hrvatskom dravljanstvu, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radno...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju l.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijee djejeg vrtia „Biograd“ Biograd na Moru, na 38. sjednici 21.9.2020. donijelo je Odluku KLASA: 601-05/20-01-, URBROJ: 2198/16-10-04-20-1 o raspisivanju NATJEAJA  za obavljanje poslova   ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (M/) . Traeni broj radnika : 1 radnik na odreeno puno  radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodnog dopusta. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice : Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. 133/97)   Kandidati iz ovog natjeaja  prilau uz zamolbu: ivotopis dokaz o strunoj spremi ( preslika) dokaz o hrvatsk...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju l.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijee djejeg vrtia „Biograd“ Biograd na Moru, na 38. sjednici 21.9.2020. donijelo je Odluku KLASA: 601-05/20-01-, URBROJ: 2198/16-10-04-20-1 o raspisivanju NATJEAJA  za obavljanje poslova   ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (M/) . Traeni broj radnika : 2 radnika do 30.lipnja 2021. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice : Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. 133/97)   Kandidati iz ovog natjeaja  prilau uz zamolbu: ivotopis dokaz o strunoj spremi ( preslika) dokaz o hrvatskom dravljanstvu ( preslika) dokaz o nepostojanju zapreka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Petrinjica, Petrinja raspisuje NATJEAJ za izbor odgojitelja/ice Odgojitelj/ica predškolske djece - 1 izvršitelj Rad na odreeno vrijeme( zamjena) u punom radnom vremenu. Uvjeti sukladno lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 137/97 ) -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki st...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA in Privlaka
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIA ŠKOLSKA 40 32251 PRIVLAKA KLASA: 112-07/20-01/01 URBROJ: 2188-24-20-02-2 Mrene stranice i oglasne ploe: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje OŠ Stjepana Antolovia Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnateljica Osnovn...

 • Company Dječji vrtić Suncokret Sveti Đurđ in Stanići
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i l. 42. Statuta Djejeg vrtia Suncokret Sveti ur, Upravno vijee Djejeg vrtia Suncokret Sveti ur na svojoj 01. sjednici odranoj dana 15. rujna 2020. godine, raspisuje JAVNI NATJEAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA DJEJEG VRTIA SUNCOKRET SVETI UR 1. ODGOJITELJ/ICA – neodreeno vrijeme 6 izvršitelj/ica – na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom. Uvjeti za radno mjesto:završen diplomski sveuilišni ili diplomski specijalistiki studij za odgojitelja predškolske djece - magistar ranog i predškolskog odgoja ili...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TOČKICA in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: poslovi ravnatalje u djejem vrtiu...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ODGOJITELJ PREŠKOLSKE DJECE U DJEJEM VRTIU BUBAMARA U DOC-U...

 • Company Dječji vrtić 'Jurovska pčelica in Lopatinec
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Jurovska pelica“ (KLASA: 601-02/20-01/02, URBROJ: 2109-115/20-01/10) raspisuje se NATJEAJ za popunu radnih mjesta ODGOJITELJ/ICA - deset (10) izvršitelja na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama Uvjeti - prema lanku 24. i lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Na...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ISKRICA in Kruge
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia ISKRICA raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica - jedan (1) izvršitelj, na odreeno, povean opseg poslova Uvijeti: Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece Uz prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti slijedee dokumente u preslici: a) ivotopis, b) dokaz o steenoj strunoj spremi, c) domovnicu, d)...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'MASLAČAK' in Budančevica
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  N A T J E A J za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme odgojitelja/odgojiteljica predškolske djece – 2 izvršitelja, na odreeno – puno radno vrijeme do 30.06.2021. godine Djejem vrtiu "Maslaak" urevac ( VŠS, VSS ) Uvjeti: za odgojitelja/odgojiteljicu moe biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ''Narodne novine'', broj 10/97.,107/07 i 94/13.) te lanka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia „Maslaak“ urevac, KLASA:601-07/16-01-05, URBROJ:2137-58716-02-01, od 22. oujka 2016.godine ( VŠS,VSS ). Uz pismenu prijavu kandidati su duni priloiti sljedee dokumente:ivotopisdiplomudokaz o dravljanstvuizvod iz elektronskog zapisa o radno pravnom statusu izdano od strane HZMO,uvjerenje da protiv ka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'MASLAČAK' in Budančevica
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  N A T J E A J za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme odgojitelja/odgojiteljica predškolske djece – 1 izvršitelj, na odreeno – nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno do 30.06.2021. godine Djejem vrtiu "Maslaak" urevac ( VŠS, VSS ) Uvjeti: za odgojitelja/odgojiteljicu moe biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ''Narodne novine'', broj 10/97.,107/07 i 94/13.) te lanka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia „Maslaak“ urevac, KLASA:601-07/16-01-05, URBROJ:2137-58716-02-01, od 22. oujka 2016.godine ( VŠS,VSS ). Uz pismenu prijavu kandidati su duni priloiti sljedee dokumente:ivotopisdiplomudokaz o dravljanstvuizvod iz elektronskog zapisa o radno pravnom statusu izdano od strane HZMO,uvjere...

 • Company Dječji vrtić PANDA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: odgojitelj/ica predškolskog odgoja....

 • Company Dječji vrtić Cipelica in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DJEJI VRTI CIPELICA UPRAVNO VIJEE AKOVEC Temeljem l. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i l. 46. to. 6. al. 4. Statuta Djejeg vrtia Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijea (KLASA: 003-05/20-01/26,: URBROJ: 2109-100-01-20-04) raspisuje se dana 18.rujna 2020.godine NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA - ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, struni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja - 1 izvršitelj M/ - do 4.3.2021. godine, NEPUNO RADNO VRIJEME (4 sata dnevno) - rad u okviru projekta „Vrti po Vašoj mjeri“ UVJETI:osoba koja nije pravomono osuivana za kaznena/prekršajna djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje s...

 • Company Dječji vrtić Zvončić Ozalj in Ozalj
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: voenje popodnevnog programa predškole i kraeg programa rada s djecom predškolske dobi (igraonice). DJEJI VRTI ZVONI OZALJ Trg brae Radi 4 47280 Ozalj Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Zvoni Ozalj i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Zvoni Ozalj donesene dana 17. rujna 2020. godine, Djeji vrti Zvoni Ozalj, Trg brae Radi 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/) 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), od 5. 10. 2020. do 31. 5. 2021. godine, za potrebe voenja popodnevnog programa predškole i Kraeg programa rada s djecom predškolske dobi (igraonice) ...

 • Company Dječji vrtić Zvončić Ozalj in Ozalj
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. DJEJI VRTI ZVONI OZALJ Trg brae Radi 4 47280 Ozalj Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,), lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Zvoni Ozalj i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Zvoni Ozalj donesene dana 17. rujna 2020. godine, Djeji vrti Zvoni Ozalj, Trg brae Radi 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/) 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisim...

 • Company Dječji vrtić SUNČICA in Krapina
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju l.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijea od 04.09.2020.godine, Upravno vijee Djejeg vrtia Sunica objavljuje JAVNI NATJEAJ za 2 odgojitelja/ ice na odreeno vrijeme Uvjeti natjeaja su prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi treba priloiti: dokaze o strunoj spremi, elektroniki zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz postojnja/nepostojanja radnog staa, potvrdu o poloenom strunom ispitu ukolik...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREG in Ludbreg
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 26.Zakona o predškolskom odgoju (N. N. broj 10/97,107/07 i 94/13.) i lanka 38. Statuta Djejeg vrtia Radost Ludbreg, Upravno vijee Djejeg vrtia Radost Ludbreg raspisuje : NATJEAJ za radno mjesto odgojitelja/ice I. Odgojitelj / ica, magistar/magistra ranog predškolskog obrazovanja, struni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja - jedan/jedna (1) izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme II . UVJETI za gore navedeno radno mjesto su: - sukladno l.24. i 25.Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN133/97) - poeljno sviranje nekog instrumenta, ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MATULJI in Matulji
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), lanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: , , , ) i lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Matulji (KLASA: 601-01/13-01/13, URBROJ: 2156-04-01/13-3, od 10.12.2013. god,) i lanka 1. Izmjena i dopuna Statuta Djejeg vrtia Matulji (KLASA: 003-05/14-01/03, URBROJ: 2156-01-01-14-3, od 25.08.2014. god.), Upravno vijee Djejeg vrtia temeljem odluke od 10. rujna 2020. godine, raspisuje dana 18. rujna 2020. godine N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Djejeg vrtia Matulji Za ravnatelja/icu djejeg vrtia moe biti imenovana osoba koja pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava: uvjete za odgojitelja ili strunog suradnika u djejem vrtiui...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'BISTRAC' OGULIN in Ogulin
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do realizacije projekta produljenog boravka u Djejem vrtiu "Bistrac" - unapreenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Djejem vrtiu "Bistrac" Ogulin Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovan...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'BISTRAC' OGULIN in Ogulin
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelja/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme za rad u predškoli Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u Djejem vrtiu (NN br. 133/97.). Uz zamolbu kandidati moraju priloiti: -ivotopis, -domovnica, -diplomu o steenoj strunoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika), -uvjerenje o poloenom strunom ispitu, ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DUGA in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje predškolske djece....

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRAVNO in Buzin
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13,98/19.) te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia „Travno” Upravno vijea Djejeg vrtia raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ //ICA - 2 izvršitelja na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme ( zamjena nenazonih radnica do povratka s bolovanja) - UVJETI: prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07.94/13., 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine 133/97): završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, ka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) Upravno vijee Djejeg vrtia "Razliak" raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme. Uvjeti: Prema lanku 24. i 25. Zakona, Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia "Razliak" od 26.3.2001. Uz vlastoruno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: 2. dokaz o strunoj spremi 3. domovnicu 4. elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA in Belec
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  N A T J E A Jza sljedee radno mjesto - voditelj/voditeljica programa predškole 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na odreeno vrijeme od 01.listopada 2020. do 31. svibnja 2021.Uvjeti:Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ broj 133/97.)Mjesto rada: Zlatar, Belec, MartinšinaUz prijavu kandidati su duni priloiti:- ivotopis- domovnicu (preslika)- dokaz o strunoj spremi (preslika)- dokaz da protiv osobe nije p...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI in Pag
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  NATJEAJ za popunu radnog mjesta:< -3 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na odreeno- zamjena radi bolovanja djelatnica- za rad u programu odgojno-obrazovnog rada u Djejem vrtiu Paški mališani,Pag.-dvije ( 2) odgojiteljice za rad u podrunom objektu u Povljani, jedna (1) odgojiteljica za rad u matinom objektu u Pagu. Uvjeti:Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). Razina obrazovanja:Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja. Uz zamolbu (vlastoruno pot...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Petar Pan, raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR ODGOJITELJ /ICA Dva (2) IZVRŠITELJA/ICE - rad na odreeno vrijeme (zamjena) - puno radno vrijeme UVJETI: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti sljedee dokumente u preslici: - Dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome) - Dokaz o radnom stau ( elektroniki zapis iz evidencije H...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZRNO in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: rad sa djecom sa teškoama u razvoju (dodatni odgojitelj) Potrebna zvanja preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelje predškolske djece Radni odnos na odreeno (do 31.08.2021 god.). Uz prijavu potrebno je dostavit slijedee dokumente u preslici: - Zamolbu, ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe), Potvrda o poloenom strunom ispitu, domovnicu, preslika osobne iskaznice, Elektroniki zapis o radno pravnom statusu HZMO-a (izdan u vrijeme trajanja natjeaja). - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - (izvornik –  ne stariji od 30 dana) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, l. 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 – (i...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Early childhood educators Edit filters