Jobmonitor. Search results for Adamovec

155 Jobs found

Used filters:
 • Adamovecx
Displaying 1-50 of 155 results.
 • Company KODINO d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021

  Opis posla: poslovi išenja stubišta u zgradama. Posao je terenski, mjesto rada grad Zagreb....

 • Company KATHARE d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021

  Opis posla: pranje, šišanje, bojanje, izrada frizura. Potrebno iskustvo za samostalno voenje smjene, mjesto rada Zagreb. Poslodavac oekuje odgovornost i visoke standarde istoe....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DAVORINA TRSTENJAKA in Adamovec
  19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje kojim se svim kandidatima osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Zagreb, Krka 3, dana 11. listopada 2021., raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – RAD U PRODUENOM BORAVKU – 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravn...

 • Company Osnovna škola Mladost in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Mladost, ravnatelj Osnovne škole Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA INFORMATIKE 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 10...

 • Company Osnovna škola Mladost in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Mladost, ravnatelj Osnovne škole Mladost, Karamanov prilaz 3, Zagreb, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA MATEMATIKE 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 105...

 • Company Dječji vrtić Krijesnice in Adamovec
  19.10.2021

  Na temelju lanka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 98/19) , Upravno vijee Djejeg vrtia "Krijesnice", Zagreb, Krajiška 7a, na sjednici odranoj 06. rujna 2021. donijelo je odluku o objavi natjeaja za slijedee radno mjesto: POMONI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - 1 izvršitelj Potrebna razina obrazovanja: završena osnovna škola - poeljno da kandidat ima završen teaj za djejeg njegovatelja (nije uvjet radnog mjesta) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme (puno radno vrijeme) –zbog poveanog opsega poslova, a najdulje do 31.08.2022. UVJETI: Radni odnos ne moe zasnovati osoba za ije zapošljavanje postoje zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obra...

 • Company IX. GIMNAZIJA in Adamovec
  19.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i lanka 2. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u IX. gimnaziji, IX. gimnazija, Zagreb, Dobojska 12, raspisuje NATJEAJ za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto 1. Sprema/ica - na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana - 1 izvršitelj/ica Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno...

 • Company IX. GIMNAZIJA in Adamovec
  19.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i lanka 2. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u IX. gimnaziji, IX. gimnazija, Zagreb, Dobojska 12, raspisuje NATJEAJ za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto 1. Sprema/ica - na odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka na rad privremeno odsutnog radnika/ce - 1 izvršitelj/ica Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno...

 • Company ROPE sport d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021

  Wellness klub "Virtus", Veprinaka 16, Zagreb, zapošljava u stalni radni odnos konobara/konobaricu. Opis posla: posluivanje pia....

 • Company Osnovna škola Dragutina Tadijanovića in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 5.,6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natjeaj, odnosna kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koje suglasnost daje Gradski ured (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Dragutina Tadijanovia ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovia, 10090 Zagreb, Bo...

 • Company V.GIMNAZIJA in Adamovec
  19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) V. gimnazija, Klaieva 1, 10 000 Zagreb, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1.NASTAVNIK/CA FRANCUSKOGA JEZIKA – na neodreeno nepuno radno vrijeme – 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz pripadajuu koliinu ukupnog tjednog radnog vremena - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/...

 • Company KLASIČNA GIMNAZIJA in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18., 98/19 i 64/20) Klasina gimnazija iz Zagreba, Krianieva 4a, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. Spremaice, 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme 40 sati tjednog/8 sati dnevno radnog vremena Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete odreene lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 07/17. i 68/18., 89/19, 64/20) Uz vl...

 • Company COMSA, S.A.U., Podružnica Zagreb in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  COMSA S.A.U. Podrunica Zagreb je španjolska graevinska tvrtka koja u Hrvatskoj uspješno posluje od 2015. Za potrebe gradilišnog ureda u METKOVIU u okviru Projekta izgradnje sustava javne odvodnje na podruju aglomeracije Metkovi i rekonstrukcije vodoopskrbne mree traimo novog lana tima: poslovou graevinskih radova. Uvjeti:SSSMinimalno iskustvo 2 godine na poslovima niskogradnjepoloen vozaki ispit B kategorijeUvjeti radnog mjesta:Ugovor na odreeno u trajanju od 2 godine s mogunošu produenja.Za prijavu na e-mail poslati zamolbu i ivotopis ILI kontaktirati telefonski za informacije i dogovor na 020 205 039....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Domjania, Zagreb, Gajnice 31 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Dragutina Domjania ( – poveznica zapošljavanje ) u dalnjem tekstu Pravilnik objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1.Uitelja/uiteljice matematike 10 sati tjednog radnog vremena na neodreeno vrijeme 1 izvršitelj izvršiteljica. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Domjania, Zagreb, Gajnice 31 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Dragutina Domjania ( – poveznica zapošljavanje ) u dalnjem tekstu Pravilnik objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1.Uitelja / uiteljice razredne u programu produenog boravka, 40 sati tjednog radnog vremena na neodreeno vrijeme – 2 izvršitelja / izvršiteljice. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 , 105/10.- ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20.), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20.) Osnovna škola Trnjanska, Zagreb, Trnjanska cesta 99, objavljuje dana 11. listopada 2021. godine N A T J E A J za popunu radnog mjesta •UITELJ/ICA MATEMATIKE - na odreeno i puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/86, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18., 98/19, 64/20), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 6/19., 75/20) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dobriše Cesaria, ravnateljica škole raspisuje NATJEAJ za radno mjesto uitelj/ica Njemakog jezika - 1 izvršitelj/ica, puno (40 sati tjedno) neodreeno radno vrijeme Opi i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (lanak 105. i lanak 106.) te Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Prijavu na natjeaj potrebno je ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18., 98/19, 64/20), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 6/19., 75/20) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dobriše Cesaria, ravnateljica škole raspisuje NATJEAJ za radno mjesto DOMARA-LOAA CENTRALNOG GRIJANJA - 1 izvršitelj/ica, puno (40 sati tjedno) neodreeno radno vrijeme Opi i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (lanak 105. i lanak 106.) te Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Prijavu na natjeaj potrebn...

 • Company TILL TRADE d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Poslodavac trai  kreativnu osoba za rad u cvjearnici Ljubica, Zaprue - Novi Zagreb. Posao se sastoji od pripreme, araniranja te prodaje cvijea i aranmana. Mogunost zapošljavanja umirovljenika. ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GAJNICE in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 – nastavno: ZOPOO), Upravno vijee Djejeg vrtia „Gajnice“, Zagreb, Hrvatskih iseljenika 6, objavljuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. NAZIV RADNOG MJESTA: ODGOJITELJ/ICA 2. BROJ IZVRŠITELJA: Dva (2) 3. VRSTA RADNOG ODNOSA: Neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom - upranjena radna mjesta 4. UVJET: •Odgojitelj predškolske djece (VŠS) sukladno lanku 2. stavak 1. toka 1. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97), odnosno prema lanku 24. stavak 3. i 4. Zakona o ZOPOO: završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij odgovarajue vrste odnosno sveuilišni diplomski ili spec...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GAJNICE in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 – nastavno: ZOPOO), Upravno vijee Djejeg vrtia „Gajnice“, Zagreb, Hrvatskih iseljenika 6, objavljuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. NAZIV RADNOG MJESTA: TAJNIK/CA 2. BROJ IZVRŠITELJA: Jedan (1) 3. VRSTA RADNOG ODNOSA: Odreeno vrijeme s punim radnim vremenom 4. UVJET: •Diplomirani pravnik (VSS) ili upravni pravnik (VŠS) sukladno lanku 8. stavak 1. toka 1. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Nar.nov. 133/97), odnosno završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava sa steenim akademskim nazivom magistar prava odnosno specijalistiki diplomski ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GAJNICE in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 – nastavno: ZOPOO), Upravno vijee Djejeg vrtia „Gajnice“, Zagreb, Hrvatskih iseljenika 6, objavljuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. NAZIV RADNOG MJESTA: ODGOJITELJ/ICA 2. BROJ IZVRŠITELJA: Jedan (1) 3. VRSTA RADNOG ODNOSA: Odreeno vrijeme s punim radnim vremenom - poveani opseg posla 4. UVJET: •Odgojitelj predškolske djece (VŠS) sukladno lanku 2. stavak 1. toka 1. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97), odnosno prema lanku 24. stavak 3. i 4. Zakona o ZOPOO: završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij odgovarajue vrste odnosno sve...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GAJNICE in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 – nastavno: ZOPOO), Upravno vijee Djejeg vrtia „Gajnice“, Zagreb, Hrvatskih iseljenika 6, objavljuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. NAZIV RADNOG MJESTA: ODGOJITELJ/ICA 2. BROJ IZVRŠITELJA: Dva (2) 3. VRSTA RADNOG ODNOSA: Odreeno vrijeme s punim radnim vremenom -poveani opseg posla 4. UVJET: •Odgojitelj predškolske djece (VŠS) sukladno lanku 2. stavak 1. toka 1. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97), odnosno prema lanku 24. stavak 3. i 4. Zakona o ZOPOO: završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij odgovarajue vrste odnosno sveuil...

 • Company E.D.A.L. TRADE d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Poslodavac trai pekara/pekaricu sa iskustvom u pripremanju bureka. Mjesto rada Zagreb....

 • Company HADDAD d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Poslodavac trai pouzdanu i odgovornu osobu na višegodišnji period za poslove išenja poslovnih prostora i domainstva. Vana osobna higijena, urednost i iskustvo u istim poslovima, makar i u vlastitom domainstvu. Uhodavanje u posao i uenje s osobom koja ima višegodišnje iskustvo na istoj poziciji. Radi se po uhodanom sistemu. Zaposlenik treba biti spreman na uenje i primjenu ve uhodanog naina rada. Mjesto rada Zagreb, Maksimir. Radno vrijeme pon-pet 7-15 (podlono dogovoru). Mogua prijava kandidata iz svih upanija RH. Mogunost smještaja za osobu koja dolazi raditi iz druge upanije....

 • Company NIJE LUKSUZ j.d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  GBB Concept Zagreb - ZAPOŠLJAVAMO! Traimo fizioterapeuta M/ za rad u zagrebakom centru. Primarno traimo osobu koja ima odreeno iskustvo u radu (1-3 godine) te koja moe samostalno raditi proces dijagnostike i rehabilitacije 1 na 1 sa klijentom. Veinom se bavimo problematikom lea, kronini i akutni bolovi cijelog tijela, sportske ozljede, post operativne rehabilitacije itd. Uglavnom fizikalna. Dodatni teajevi su plusevi. Bitno nam je da je osoba struna, komunikativna, timski i prijateljski orijentirana te ima elju konstantno napredovati u struci. Osobe koje se moda ne vide u ovom opisu, ali imaju elju i volju za rad i uenje su dobrodošle te e mi biti drago pogledati i Vaše ivotopise. NUDIMO: -Dobru plau i mogunost raznih bonusa po ostvarenim rezultatima, konstantan rast plae kako opseg posla ...

 • Company ADRIA GRUPA d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: išenje ureda i sanitarnog prostora na Zranoj luci Zagreb....

 • Company FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Sveuilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, na temelju suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/21-03/294-2; Urbroj: 380-012/246-21-2, raspisuje Natjeaj za popunu radnog mjesta Rukovoditelja/ice Slube za projekte i mobilnost, rukovoditelj pododsjeka u podrunoj slubi, poloaj I vrste, 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust), u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. Opis poslova: •Organizira, koordinira i unaprjeuje rad Slube za projekte i mobilnost što obuhvaa: •nadzor nad pravovremenim, kvalitetnim i zakonitim obavljanjem poslova •prerasporeivanje poslova djelatnicima i praenje izvršenja radnih obveza •koordiniranje izrade plana aktivnosti Slube i praenje njegovog izvršenja na godišnjoj razini, a po potrebi i eše, te izv...

 • Company Osnovna škola Otona Ivekovića in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Otona Ivekovia, Osnovna škola Otona Ivekovia, Stjepana Pasanca 3, Zagreb raspisuje NATJEAJ za radno mjesto •Uitelj/ica matematike - 1 izvršitelj/ica, na odreeno (zamjena za roditeljski dopust), nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena) uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca. Uvjeti natjeaja: Kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete utvrene lankom 105. Zakona i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20). Uz vlastoruno potpisanu...

 • Company Osnovna škola Otona Ivekovića in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20 u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Otona Ivekovia, Osnovna škola Otona Ivekovia, Stjepana Pasanca 3, Zagreb raspisuje NATJEAJ za radno mjesto •Sprema/ica - 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena) uz uvjet probnog rada od 1 mjesec. Uvjeti natjeaja: Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati/kinje trebaju priloiti: •ivotopis •dokaz o dravljanstvu •diplomu odnosno dokaz o steenoj strunoj spremi •elektroniki zapis ili potvrda o podac...

 • Company Osnovna škola Josipa Račića in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,proišeni tekst, 94/13.,152/14., 7/17.,68/18., 98/19, 64/20) i lanka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Josipa Raia ravnatelj Osnovne škole Josipa Raia, Srednjaci 30 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na odreeno vrijeme Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. .stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sre...

 • Company Osnovna škola Čučerje in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 13 Pravilnika o radu te lanaka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Školi uerje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnateljica OŠ uerje objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa uitelja/ice geografije, 40 sati tjednog radnog vremena na neodreeno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvjeti prema...

 • Company Osnovna škola Čučerje in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 13 Pravilnika o radu te lanaka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Školi uerje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnateljica OŠ uerje objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa uitelja/ice informatike 40 sati tjedno, odreeno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvjeti prema Pravilniku o odgovar...

 • Company Osnovna škola Čučerje in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 13 Pravilnika o radu te lanaka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Školi uerje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnateljica OŠ uerje objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa uitelja/ice glazbene kulture 29 sati tjedno, neodreeno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvjeti prema Pravilniku o ...

 • Company Osnovna škola Čučerje in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 13 Pravilnika o radu te lanaka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Školi uerje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnateljica OŠ uerje objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa uitelja/ice razredne nastave 20 sati tjedno, odreeno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvjeti prema Pravilniku o od...

 • Company Dječji vrtić Radost in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia RADOST, Zagreb, raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA - 2 (dva) izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme – zamjena radnica na bolovanju i rodiljnom/roditeljskom dopustu, do povratka na rad Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz vlastoruno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: 1.ivotopis, 2.dokaz o hrvatskom dravljanstvu (pre...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnatelj OŠ Dr. Ivan Merz raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1.UITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnatelj OŠ Dr. Ivan Merz raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1.UITELJ/ICA KEMIJE – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati- ukupno tjedno radno vrijeme) Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjo...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  eliš li iskoristiti svoje znanje francuskog jezika? Pridrui se našim zaposlenicima koji su u svojem svakodnevnom radu podrška korisnicima. Komunikacija s korisnicima je putem poziva, chata i e-maila. Svi su upiti vezani uz bankarski online sustav koji surauje s mnogim poznatim brendovima o kojima eš svakako više uti kad nas upoznaš na razgovoru. Što kae tvoj budui kolega? Iskustvo u radu u Transcomu bih opisao kao leeran rad. Atmosfera je opuštena, nadreeni opušteni i pristupani. Po mom mišljenju, ako poslodavac zaposleniku prua odline uvjete, i zaposlenik e dati sve od sebe pri samom radu, sto je u Transcomu i sluaj. Strogo preporuam svakome, tko je zainteresiran, da se prikljui našem timu! Svi su dobrodošli. Filip, agent Kako e tvoj dan izgledati? • posao eš zapoeti obukom na kojoj eš se...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u SREDIŠNJOJ SLUBI A. Mihanovia 3, 10000 Zagreb 3) informatiki referent (red.br.sist. 36) u Odjelu za IT infrastrukturu (m./.), jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. Uvjeti: - srednja struna sprema informatike ili elektrotehnike ili tehnike struke ili gimnazija - šest mjeseci radnog iskustva u struci sa stupnjem strune spreme koji se trai u ovom natjeaju. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duni su u prijavi na javni natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvj...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u SREDIŠNJOJ SLUBI A. Mihanovia 3, 10000 Zagreb 1) struni suradnik specijalist za informatiku (red.br.sist. 14) u Odjelu za razvoj i upravljanje aplikacijama (m./.), jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij elektrotehnike ili informatike struke ili druge struke - pet godina radnog iskustva u struci – pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatikim poslovima sa stupnjem strune spreme koji se trai u ovom natjeaju. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duni su...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u SREDIŠNJOJ SLUBI A. Mihanovia 3, 10000 Zagreb 2) struni suradnik specijalist za informatiku (red.br.sist. 26) u Odjelu za IT infrastrukturu (m./.), jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij elektrotehnike ili informatike struke ili druge struke - pet godina radnog iskustva u struci – pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatikim poslovima sa stupnjem strune spreme koji se trai u ovom natjeaju Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duni su u prijavi na jav...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  eliš li iskoristiti svoje znanje talijanskog jezika? Pridrui se našim zaposlenicima koji su u svojem svakodnevnom radu podrška korisnicima. Komunikacija s korisnicima je putem poziva, chata i e-maila. Svi su upiti vezani uz bankarski online sustav koji surauje s mnogim poznatim brendovima o kojima eš svakako više uti kad nas upoznaš na razgovoru. Što kae tvoj budui kolega? Iskustvo u radu u Transcomu bih opisao kao leeran rad. Atmosfera je opuštena, nadreeni opušteni i pristupani. Po mom mišljenju, ako poslodavac zaposleniku prua odline uvjete, i zaposlenik e dati sve od sebe pri samom radu, sto je u Transcomu i sluaj. Strogo preporuam svakome, tko je zainteresiran, da se prikljui našem timu! Svi su dobrodošli. Filip, agent Kako e tvoj dan izgledati? •posao eš zapoeti obukom na kojoj eš se...

 • Company KRUNA MODE d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  KRUNA MODE trai više prodavaa za rad u našim trgovinama u Arena centru Zagreb, Avenue Mall Zagreb i West gate. Uvjeti: - izraene prodajne vještine i aktivna prodaja - vedrina i pozitivan pristup poslu - komunikativnost - usmjerenost na kupca i prodajne rezultate - ljubaznost, pedantnost i efikasnost u radu Priloiti ivotopis sa detaljnim opisom iskustva u prodaji te trajanjem prijašnjih zaposlenja na mail: ....

 • Company L'OREAL ADRIA d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Od 1851 Kiehl's privlai potrošae beskompromisnom kvalitetom, najvišom razinom usluge i velikodušnošu. Danas prisutan u više od 50 zemalja, sa više od 1000 trgovina, Kiehl's donosi duh New York City-a diljem svijeta, zajedno sa svojim obiteljskim pristupom i visokom razinom odgovornosti prema zajednici! Kiehl’s je dio L’Oreal grupacije i jedna od robnih marki iz asortimana luksuznih proizvoda! Postani i ti dio Kiehl’s obitelji i zajedno sa nama nastavi graditi uspješnu priu Kiehl’s –a u Hrvatskoj! L’Oréal Adria d.o.o. zapošljava nove kolege na poziciji: KIEHL’S CUSTOMER REPRESENTATIVE - KCR (m/) Lokacija: Zagreb 30 sati tjedno KCR mora poštovati i promovirati kompaniju, njenu filozofiju i poslovno osjetljive strategije. Svaki KCR odgovoran je za praenje vlastite prodaje. Kao pravi ambasador...

 • Company DUPIN d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: - raunovodstveno knjigovodstveni poslovi: knjienje ulaznih faktura, odobrenja i tereenja. - knjienje izvoda, uitavanje kartiara, kompenzacije,usklada kartica sa kupcima i dobavljaima i ostali administrativni poslovi. Mjesto rada Zagreb, Samoborska c.85....

 • Company PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021

  Opis posla: •voenje i praenje tima •stvaranje uspješnog tima •prijenos razmišljanja lanovima tima •poticanje tima na aktivnu ukljuenost u radu skladišta, dostava i montaa te njihov osobni razvoj •davanje povratne informacije lanovima tima te savjetovanje u svrhu napretka operativnog znanja •organizacija rada za lanove tima •formiranje planova osobnog razvoja tima i pojedinca •stvaranje odnosa s kupcima telefonskim putem, pri preuzimanju robe u salonu i dostavi robe kod kupca •rad na kvaliteti procesa rada u skladištu i logistici salona. Profil zaposlenika je: •imaš pozitivan stav i pokretaku energiju •fleksibilan si i spreman na uenje •spreman si za rad u dinaminom i zahtjevnom okruenju •sklon si timskom radu •imaš radnog iskustva na slinim poslovima •imaš B – kategoriju. Mjesto rada: Zagr...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Voliš razgovarati s ljudima? Pridrui se našim zaposlenicima koji su u svojem svakodnevnom radu podrška korisnicima za provjeru osobnih podataka. Komunikacija s korisnicima je putem video poziva. Svi su upiti vezani uz video identifikaciju korisnika. Provjere moraju biti usklaene i pouzdane, inae bi svatko mogao obaviti kupnju lanim identitetom ili obavljati bankarske transakcije pod lanim imenom. Patentirana metoda video identifikacije stoga prua zakonski usklaenu, ali brzu provjeru koju e obavljati naši agenti. Što kae tvoj budui kolega? Iskustvo u radu u Transcomu bih opisao kao leeran rad. Atmosfera je opuštena, nadreeni opušteni i pristupani. Po mom mišljenju, ako poslodavac zaposleniku prua odline uvjete, i zaposlenik e dati sve od sebe pri samom radu, sto je u Transcomu i sluaj. Stro...

 • Company HAMAG-BICRO in Adamovec
  18.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  D) SEKTORU ZA PODRŠKU I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, KOORDINACIJU I MEUNARODNU SURADNJUD1) Sluba za koordinacije NATJEAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u: 36. VIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Gospi – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseciUvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno...

 • Company MAJATIK d.o.o. in Adamovec
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: išenje uredskih prostora,puno radno vrijeme, rad popodne, lokacija rada na jednom mjestu Novi Zagreb. Za informacije u vezi oglasa zvati radnim danom od 9-15 h....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Adamovec Edit filters