Jobmonitor. Search results.

6193 Jobs found

Displaying 1-50 of 6193 results.
 • Company RANČIĆ j.d.o.o. in Other
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: posluivanje pia...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA in Other
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati ope i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19) Uz zamolbu i ivotopis dostaviti diplomu o steenoj strunoj spremi, domovnicu, odnosno dokaz o dravljanstvu, potvrde da ne postoje zapreke u zapošljavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. uvjerenje o nekanjavanju) ne starije od 6 mjeseci, te potvrdu (elektronikog zapisa) o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dokumentacija se dostavlja ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA in Other
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati ope i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19) Uz zamolbu i ivotopis dostaviti diplomu o steenoj strunoj spremi, domovnicu, odnosno dokaz o dravljanstvu, potvrde da ne postoje zapreke u zapošljavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. uvjerenje o nekanjavanju) ne starije od 6 mjeseci, te potvrdu (elektronikog zapisa) o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dokumentacija se dostavlja ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC in Donji Macelj
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Osnovna škola urmanec, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), a u skladu sa Planom prijema pripravnika u školskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja, dana 15. studenog 2019. godine raspisuje N A T J E A J za prijem pripravnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radno mjesto: UITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme u trajanju 12 mjeseci - mjesto rada: Osnovna škola urmanec, urmanec 49, 49225 urmanec Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispu...

 • Company Zatvor u Karlovcu in Karlovac
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova radnog mjesta upravni referent: Kontrolira i potpisuje prijamni zapisnik, vodi propisane evidencije i matice zatvorenika, istranih zatvorenika i kanjenika, nadzire istek kazne zatvora i mjere istranog zatvora, surauje s pravosudnim i drugim tijelima, prikuplja potrebne podatke za ustrojavanje osobnika, obrauje statistike podatke i sastavlja statistika izvješa o zatvorenicima, istranim zatvorenicima i kanjenicima te sudjeluje u izradi drugih izvješa, vodi zapisnik stegovnih postupaka protiv zatvorenika i druge propisane evidencije te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela. Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70...

 • Company ELEKTRO MARUŠIĆ j.d.o.o. in Other
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: popravak i uvoenje novih elektroinstalacija...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE in Solin
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  NATJEAJza popunu radnog mjesta:Spremaice - 2 izvršitelja/ice s punim radnim vremenom 40 sati tjedno na odreeno vrijeme do povratka radnica na rad.Opi uvjet: Prema Zakonu o radu ( N.N. 93/14.,127/17.,98/2019 ) Posebni uvjeti: minimalno završena osnovna škola prema lanku 10 Pravilnika o radu i Dopuni pravilnika o radu OŠ kraljice Jelene i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ kraljice Jelene, Solin Prijava na natjeaj mora sadravati: - osobno ime, - adresu stanovanja, - kontakt; broj mobitela ili telefona - e- mail adresu - naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti slijedeu dokumentaciju: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu - dokaz o steenoj strunoj spremi - uvjerenje nadlenog suda da podnositelj prij...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE in Solin
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  NATJEAJ za popunu radnog mjesta: Administrativni referent - 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom 40 sati tjedno na neodreeno vrijeme. Opi uvjet: Prema Zakonu o radu ( N.N. 93/14.,127/17.,98/2019 ) Posebni uvjeti: završena srednja upravna škola s min. 1 godinom radnog iskustva na administrativno pravnim poslovima prema lanku 8. Pravilnika o radu i Dopuni pravilnika o radu OŠ kraljice Jelene i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ kraljice Jelene, Solin Prijava na natjeaj mora sadravati:osobno ime,adresu stanovanja,kontakt; broj mobitela ili telefonae- mail adresunaziv radnog mjesta na koje se prijavljuje Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti slijedeu dokumentaciju:ivotopisdokaz o dravljanstvudokaz o steenoj strunoj spremiDoka...

 • Company HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. in Zadar
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. ve je 45 godina prepoznata je kao vodei prireiva igara na sreu. U našem poslovanju vano nam je zadovoljstvo naših igraa, ali i naša prepoznatljivost na trištu kao društveno odgovorna kompanija koja brine o svojim igraima, zaposlenicima i zajednici u kojoj djelujemo. Zbog nastojanja da na trištu igara na sreu u Hrvatskoj zadrimo vodeu poziciju i ispunimo oekivanja svih naših dionika, kontinuirano ulaemo u struno usavršavanje i zadovoljstvo naših zaposlenika. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima, javite se na naš oglas za radno mjesto „ KOORDINATOR PRODAJNOG PODRUJA (m/)“ (Mjesto rada: Zadar – 1 izvršitelj) Zadaci i odgovornosti:Organizira, koordinira i kontrolira rad prodajnog osoblja s ciljem realizacije plana prodaje regijeAktivno sudjeluje u projektima šire...

 • Company Centar za socijalnu skrb Samobor in Samobor
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: rukovoenje radom Centra za socijalnu skrb Samobor.Razina obrazovanja:VSS.Obrazovni program: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada,socijalne politike,prava,psihologije,socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije. Struni ispit i druga znanja: poloen struni ispit,da ne postoji zapreka iz l.213.st.1.Zakona o socijalnoj skrbi. Radno iskustvo: 5 godina u djelatnosti socijalne skrbi. NAPOMENE: Ravnatelja/icu Centra imenuje Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Samobor na temelju javnog natjeaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadlenog za poslove socijalne skrbi, na mandat od etiri godine. Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s upravnim vijeem ugovor o radu u punom radnom...

 • Company REBIĆ GRADNJA j.d.o.o. in Other
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: poslovi autoelektriara....

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA-MAKARSKA in Makarska
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  nastavnika ekonomskih predmeta za 4 nastavna sata tjedno; - na odreeno vrijeme do 31. kolovoza 2020. godine: Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.1/96 i 80/99.) Kandidati su u prijavi duni navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloit...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA-MAKARSKA in Makarska
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  - nastavnika psihologije za 4 nastavan sata tjedno na odreeno vrijeme, do povratka nastavnica s rodiljnog Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.1/96 i 80/99.) Kandidati su u prijavi duni navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:ivotopi...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA-MAKARSKA in Makarska
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  - nastavnika matematike za puno radno vrijeme na odreeno vrijeme, do povratka nastavnica s rodiljnog Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.1/96 i 80/99.) Kandidati su u prijavi duni navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:ivotopisdokaz...

 • Company ADRIAKARTON, D.O.O. in Other
  18.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis posla: rad na stroju u kartonai- štanc majstor...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI in Vid
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Sveuilište u Zagrebu, FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelieva 4 OBJAVLJUJE NATJEAJ ZA IZBOR 2. jednog izvršitelja m/ na radno mjesto strunog suradnika na projektu „SLAIN“ (Saving Lives Assessing and Improving TEN-T Road Networks Safety) Zavoda za prometno planiranje s punim radnim vremenom na odreeno vrijeme od 1 godine. UVJETI - završen sveuilišni diplomski studij iz podruja raunarstva, - izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - izvrsno poznavanje rada u programskim jezicima Phyton, C/C++, MATLAB, SQL i programskim okvirima i bibliotekama PyTorch, Tensor Flow, NumPy, OpenCV, - poeljno znanje podruja raunarstva: strojno uenje, duboko uenje, raunalni vid. Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti: - ivotopis, - dokaz o strunoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu (elekt...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 2. medicinska sestra/tehniar - 1 izvršitelj (m/) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca (tj. do dobivanja suglasnosti MZ) Uvjeti: - SSS – medicinska sestra/medicinski tehniar - poloen struni ispit (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od pet (5) godina), - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje rada na raunalu, - 1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od pet (5) godina). Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: - zamolbu (vlastoruno potpisanu), - ivotopis, - preslik domovnice, - preslik dokumenta o završenoj...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 1. medicinska sestra/tehniar - 1 izvršitelj (m/) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme (zamjena za bolovanja i ostala odsustva) Uvjeti: - SSS – medicinska sestra/medicinski tehniar - poloen struni ispit (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od pet (5) godina), - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje rada na raunalu, - 1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od pet (5) godina). Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: - zamolbu (vlastoruno potpisanu), - ivotopis, - preslik domovnice, - preslik dokumenta o završenoj strunoj spremi, ...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 3. doktor dentalne medicine - 1 izvršitelj (m/) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme (zamjena za bolovanje) Uvjeti: - VSS - doktor/doktorica dentalne medicine sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveuilišnim studijem dentalne medicine – dr.med.dent. - poloen dravni ispit (osim kandidata koji su upisali integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine akademske godine 2010/2011 i nadalje i diplomirali), - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje rada na raunalu, - radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa (osim kandidata koji su upisali integrirani preddiplomski...

 • Company Dom MEDVEŠČAK ZAGREB in Komora
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: praenje korisnikova stanja (fizikog i psihikog), pomaganje kod zadovoljavanja osnovnih ivotnih potreba (unos tekuine, kretanje, odmor i spavanje), pomaganje pri nabavi lijekova, kontrola vitalnih funkcija, itd. Priloiti: 1. Kratak ivotopis 2. Molba 3. Dokaz o strunoj spremi ( preslika svjedodbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za medicinsku sestru/medicinskog tehniara) 4. Dokaz o poloenom strunom ispitu za zdravstvenog radnika medicinska sestra / medicinski tehniar (preslika) 5. Vaee odobrenje za samostalan rad (licencu), koje je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara (preslika) 6. Uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 3 mjeseca raunajui od dana objave natjeaja) 7. Potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a 8. dokaz o radnom iskustvu u struci(p...

 • Company Dom MEDVEŠČAK ZAGREB in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: praenje korisnikova stanja (fizikog i psihikog), pomaganje kod zadovoljavanja osnovnih ivotnih potreba (unos tekuine, kretanje, odmor i spavanje), pomaganje pri nabavi lijekova, kontrola vitalnih funkcija, itd. Priloiti: 1. Kratak ivotopis 2. Molba 3. Dokaz o završenoj osnovnoj školi i teaj za njegu ( preslika svjedodbe o završenoj osnovnoj školi i preslika uvjerenja o završenom teaju za njegu). 4. Uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 3 mjeseca raunajui od dana objave natjeaja) 5. Potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a 6. dokaz u radnom iskustvu u struci Svi dokazi prilau se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predoiti e se izvornik. Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni ...

 • Company Dom MEDVEŠČAK ZAGREB in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: organizira ,nadzire i vodi rad raunovodstva i odgovoran je za struno provoenje raunovodstvenog poslovanja, planira prihode i rashode i kontrolira troškove poslovanja, izrauje trogodišnje, godišnje ,tromjesene i mjesene planove za Dom, nadzire rad nad obraunom prometa, doprinosa i vrši obraun PDV-a, obavlja poslove u svezi provoenja javne nabave itd. Uz prijavu dostaviti: 1. ivotopis 2. Dokaz o završenom stupnju obrazovanja i strunom zvanju (preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij iz podruja ekonomije) 3. Uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 3 mjeseca raunajui od dana objave natjeaja) 4. Potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a 5. dokaz o radnom iskustvu u struci(potvrda poslodavca ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim je poslovima kan...

 • Company "DEMETRA" KORNIĆ in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: Njega lica i tijela, manikura, trajni lak i geliranje noktiju, korištenje aparata u kozmetici te make up...

 • Company ADRIATIC HOLIDAYS d.o.o. in Novigrad
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Poslovi voditelja jahte na motornim jahtama i luksuznim jahtama u Istri (Pula, Rovinj, Pore, Novigrad). Odgovoran za provedbu izleta i chartera na jahtama, koordinaciju s timom prodaje i rezervacija. Prednost kandidatima s iskustvom u nautikom turizmu visoke kategorije, iskustvom u upravljanju i odravanju jahti, te znanjem stranih jezika. Potrebna svjedodba C kategorije za upravljanje motornim jahtama do 30BT ili svjedodba za jahte kategorije A do 100BT. Od kandidata se oekuje poznavanje plana tekueg odravanja jahte, uz voenje knjige odravanja. ...

 • Company INEOMEDIA d.o.o. in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis posla: poslovi grafikog i web dizajna....

 • Company FRIZERSKI SALON EMY, KATARINA ĆATIĆ in Tenja
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis posla: muško i ensko šišanje, bojanje, pramenovi i sl. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZEKO in Okoli
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: higijensko odravanje svih prostora objekta i okoliša. Uz prijavu molimo priloiti preslike: - dokaza o završenom školovanju - potvrde o dosadašnjem stau HZMO - domovnice - potvrde o nekanjavanju. Prijavom na natjeaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka. Djeji vrti Zeko Varadin jami svakom/svakoj prijavljenom/prijavljenoj kandidatu/kandidatkinji da e dostavljenu dokumentaciju koristiti iskljuivo u svrhu provoenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave biti e zaštiene od pristupa neovlaštenih osoba. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET in Trg
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Sveuilište u Zagrebu, EKONOMSKI FAKULTET raspisuje N A T J E A J za radno mjesto u Informatikoj slubi • jednog (1) izvršitelja (m/) na radno mjesto struni suradnik za informatiku – administrator informacijskog sustava (sistem inenjer), radno mjesto I. vrste na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (6 mjeseci) Osim opih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/) mora ispunjavati i sljedee uvjete: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od tri godine iz podruja prirodnih ili tehnikih ili raunalnih i informacijskih ili društvenih znanosti i 5 godina radnog iskustva na strunim poslovima upravljanja posluiteljskim i mrenim infrastrukturama - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz podruja ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI in Adamovec
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Sveuilište u Zagrebu, FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelieva 4 OBJAVLJUJE NATJEAJ ZA IZBOR 1. jednog izvršitelja m/ na radno mjesto administrativnog suradnika na projektu „SLAIN“ (Saving Lives Assessing and Improving TEN-T Road Networks Safety) Zavoda za prometno planiranje s punim radnim vremenom na odreeno vrijeme od 1 godine. UVJETI - završen sveuilišni diplomski studij, - iskustvo voenja projekata, - izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - vozaka dozvola B kategorije - poeljna raspoloivost za uestala putovanja unutar RH i EU zbog potreba projekta. Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti: - ivotopis, - dokaz o strunoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis HZMO-a o radnom stau, ugovor o radu ili potvrda poslodavca iz kojih je vidljivo iskustvo n...

 • Company "KOVAČEVIĆ" in Tenja
  17.11.2019 Updated on: 18.11.2019

  Opis poslova: pomoni graevinski poslovi Mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company OBITELJSKI DOM LAURA TILIĆ in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba. U obzir dolaze i osobe sa završenom osnovnom školom i poloenim teajem za njegovatelja/icu....

 • Company OBITELJSKI DOM LAURA TILIĆ in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: skrb i njega starijih osoba....

 • Company REGIS d.o.o. in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: išenje svlaionica u sportskom klubu NK "Hajduk"...

 • Company ARENA 2, VL.. MITAT SAMAHODAJ in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Djelatnik/ica za prodaju pekarskih proizvoda. U obzir dolaze osobe sa završenom OŠ ili srednjom školom bez obzira na smjer. Radno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet za zapošljavanje. Poeljno je poznavanje rada na blagajni. Radi se na podruju zapadnog dijela grada - gradska etvrt Špansko. Oekivana netto plaa ovisno o iskustvu od 4 500,00 - 5 000,00 kn...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva, - presliku dokaza o stjecanju akademskog stupnja, - presliku odluke o izboru u odgovarajue znanstveno i znanstveno-nastavn...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 2. za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom podruju društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva, - presliku dokaza o stjecanju akademskog stupnja, - prikaz znanstvene, nastavne i strune djelatnosti uz odgovarajue dokaze, - popis znanstvenih i strunih radova, - uvjer...

 • Company MUZEJ GRADA RIJEKE in Rijeka
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: prikupljanje, obrada i uvanje muzejske grae i dokumentacije Temeljem lanka 22. Statuta Muzeja grada Rijeke, lanka 8. Pravilnika o radu i prethodne suglasnosti Grada Rijeka, OGU za kulturu (Klasa: 610-01/19-01/4 PŠ, Urbroj: 2170/01-06-00-19-56), ravnatelj ustanove raspisuje N a t j e a j za radno mjesto KUSTOSA (m/) - 1 izvršitelj, na odreeno puno radno vrijeme radi provoenja projekta „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“, do 30.11.2020.g. Uvjeti:Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti ...

 • Company MZLZ - Zemaljske usluge d.o.o in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: pranje i išenje motornih vozila i aerodromske opreme, punjenje vozila i strojeva gorivom, evidentiranje opranih vozila i opreme, ispravnost koliine goriva utoenog u vozila i strojeve, upisivanje utoene koliine goriva u putni radni list vozila i strojeva. Razina obrazovanja: završen II stupanj Uz prijavu potrebno priloiti ivotopis, uvjerenje o nekanjavanju, ispis staa HZMO-a, presliku: osobne iskaznice, domovnice i vozake dozvole B kat. Pismenu zamolbu slati na adresu: MZLZ-Zemaljske usluge doo, Ulica Rudolfa Fizira 1, Sluba ljudskih potencijala ili na e-mail: , s naznakom "Pomoni pera vozila". Nepotupne i nepravovremene zamolbe nee se razmatrati....

 • Company GEM d.o.o. in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  KONOBAR/KONOBARICA...

 • Company FILIP, vl. Anita Novak-Filip in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: usluivanje pia i napitaka Razina obrazovanja: OŠ / KV / SSS - bez obzira na obrazovni program Najava poslodavcu na mobitel, osobni dolazak po dogovoru....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SUPETAR in Supetar
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Supetar ravnateljica Osnovne škole Supetar, Porat 25,21400 Supetar objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica Tjelesne i zdravstvene kulture1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme 16/40 sati ukupnog tjednog radnog vremena u Osnovnoj školi Supetar Na natjeaj se mogu javiti muške i ensk...

 • Company B.P. EUROGRUPA d.o.o. in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: kontaktiranje kljunih kupaca. Poslodavac nudi: - rad u ugodnom okruenju - fiksni i stimulativni dio zarade - osmišljen sistem anketiranja...

 • Company Audiobil d.o.o. in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis posla: - administrativni poslovi u knjigovodstvu - poslovi financijskog knjigovodstva (URA, IRA, blagajna, PDV, osnovna sredstva, amortizacija, putni    nalozi, izvodi,usklada kartica, blagajna...) - obrada dokumentacije za obraun plaa djelatnika - priprema i obraun plaa - prijave/odjave djelatnika Uvjeti Potrebna znanja i kvalifikacije: - ekonomsko obrazovanje (SSS/VŠS/VSS) - najmanje 2 godine iskustva i samostalnost u radu na gore navedenim poslovima - napredno korištenje raunala (MS Office) - elja za profesionalnim usavršavanjem - komunikativnost, odgovornost i sklonost timskom radu - spremnost na rad u dinaminom okruenju Poznavanje rada u Synesisu je dodatna prednost kandidata....

 • Company MAJCEN, vl. Dean Majcen in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis posla: posluivanje gostiju, rad s blagajnom Poeljno radno iskustvo ali nije uvjet za prijavu na natjeaj....

 • Company P.U. DJEČJI VRTIĆ BLATO in Blato
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uspostava novih usluga i jaanje kapaciteta djejeg vrtia na podruju opine Blato, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Unapreenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, UP.02.2.2.08.0052, Upravno vijee Predškolske ustanove Djeji vrti Blato, na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 41. Statuta Predškolske ustanove Djeji vrti Blato, dana 15. studenoga 2019. godine raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme za provoenje Projekta uspostava novih usluga i jaanje kapaciteta djejeg vrtia na podruju opine Blato ODGOJI...

 • Company GRAĐEVINSKO-STOLARSKI OBRT ZELAC in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  OPIS POSLA: STOLAR MONTER/STOLARICA MONTERKA NAMJEŠTAJA...

 • Company BIPLAST d.o.o. in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: brušenje, armiranje, savijanje plastike, proizvodnja i sklapanje spremnika od poliestera....

 • Company MAGELLAN d.o.o. in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  OPIS POSLA: - SASTAVLJANJE/KREIRANJE PROGRAMA PUTOVANJA,- ORGANIZACIJA PUTOVANJA,- KOMUNIKACIJA S DOBAVLJAIMA,- ODLAZAK NA DOGOVORENE SASTANKE,- ODGOVARANJE NA MAILOVE I UPITE,- RAD NA ADMINISTRATIVNIM POSLOVIMA, ŠTO NUDIMO:- FIKSNU PLAU + DNEVNICE,- ZANIMLJIV I DINAMIAN POSAO,- UGODNA RADNA ATMOSFERA,- OBUKA ZA VODITELJA PUTOVANJA- PUTOVANJA...

 • Company JAKUS, VL. ZORAN JAKUS in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  Opis poslova: montaa interijera i eksterijera. Poeljna stolarska struka, ali nije uvjet. Mjesto rada: terenski rad u cijeloj Republici Hrvatskoj. U sluaju potrebe poslodavac pomae u pronalaenju smještaja....

 • Company "GRGAČIĆ" in Other
  17.11.2019 Updated on: 19.11.2019

  rad u Blue caffe Pitomaa...

Please select filters to subscribe to Job Alerts