Jobmonitor. Search results.

5659 Jobs found

Displaying 1-50 of 5659 results.
 • Company LOĐA in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Opis poslova: monter/ka suhe gradnje....

 • Company LOĐA in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u graevini....

 • Company INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Temeljem Odluke ravnatelja Instituta Ruer Boškovi raspisuje se N A T J E A J za izbor na radna mjesta 1. Radno mjesto suradnik na projektu za rad na ERC Synergy projektu: „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues – Aneuploidy“ u Laboratoriju za biofiziku stanice, Zavod za molekularnu biologiju; suradnik na projektu se obvezuje upisati doktorski studij - 1 izvršitelj/-ica, na odreeno vrijeme od 4 godine. Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij molekularne biologije, - ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij, - aktivno znanje engleskog jezika, - znanje rada na raunalu. Prednost: - dosadašnja priznanja, nagrade, stipendije i sl. za izvrsnost u studiranju i istraivaki rad, -...

 • Company INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Temeljem Odluke ravnatelja Instituta Ruer Boškovi raspisuje se N A T J E A J za izbor na radna mjesta 2. Radno mjesto administrator projekata „Inovativni protokoli mikroskopije za interdisciplinarna istraivanja u biomedicini IPSted“ (KK.01.1.1.04.0057) i ERC Synergy projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues (Aneuploidy)“ u Laboratoriju za biofiziku stanice, Zavod za molekularnu biologiju. - 1 izvršitelj/-ica, na odreeno vrijeme do 31.1.2023. Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij (ili specijalistiki diplomski struni studij) u podruju društvenih, prirodnih ili humanistikih znanosti; ili VSS steena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona ...

 • Company AESTHETICA d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis poslova: išenje zubnog kamenca, asistiranje....

 • Company Centar Zagreb in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje, teaj za njegu ili završeno osposobljavanje za osobnog asistenta osobama s intelektualnim teškoama, da ne postoji zapreka iz l. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17). Uz pisanu prijavu treba priloiti sljedee dokumente (moe i neovjerene preslike): domovnicu, ivotopis, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau, uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana. „Kandidat koji se u prijavi za natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanova njihovih obitelji NN 121/17, uz prijavu na javni natjeaj duan je osim dokaza o ispunjavanju t...

 • Company Centar Zagreb in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uvjeti: SSS, završeno osposobljavanje za osobnog asistenta s intelektualnim teškoama ili njegovateljski teaj, da ne postoji zapreka iz l. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17). Uz pisanu prijavu treba priloiti sljedee dokumente (moe i neovjerene preslike): domovnicu, ivotopis, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau, uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju duan je priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata ...

 • Company Centar Zagreb in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje iz odgovarajueg podruja aktivnosti, da ne postoji zapreka iz l. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17). Uz pisanu prijavu treba priloiti sljedee dokumente (moe i neovjerene preslike): zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau, , uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju duan je priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji...

 • Company Centar Zagreb in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UVJETI: OŠ, zdravstvena sposobnost, teaj za njegu, da ne postoji zapreka iz l. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17). Uz pisanu zamolbu treba priloiti sljedee dokumente (moe i neovjerene preslike): domovnicu, ivotopis, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau, uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana i uvjerenje o poloenom teaju za njegu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju duan je priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih o...

 • Company SPORT NET INŽENJERING d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Završena srednja školaMinimalno radno iskustvo od 6 mjeseci na istoj ili slinoj pozicijiOdgovornost, motivacija za rad i spremnost na timski radRad u veselom i dinaminom okruenju Opis posla: priprema tijesta za pizzu i peenje svih vrsta pizza;...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN" in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN'' Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E A J za prijam radnika u radni odnos na odreeno vrijeme 1. KUHAR – 2 izvršitelja (M/) Uvjeti: - KV kuhar, - teaj higijenskog minimuma. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''N.N.'' br. 121/17, 98/19) uz prijavu na natjeaj duan je priloiti osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na:...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN" in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN'' Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E A J za prijam radnika u radni odnos na odreeno vrijeme 2. SERVIRKA – SPREMAICA – 2 izvršitelja (M/) Uvjeti: - NSS, - teaj higijenskog minimuma.Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''N.N.'' br. 121/17, 98/19) uz prijavu na natjeaj duan je priloiti osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta i sve potrebne dokaze dos...

 • Company SINGLE SPIN j.d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Zapošljavamo osobu sa iskustvom projektiranja nosivih konstrukcija u podruju visokogradnje.  Nudimo stimulativna primanja, fleksibilno radno vrijeme,  rad na inozemnim projektima visoke sloenosti, mogunost usavršavanja i napredovanja. Poeljno lanstvo u Hrvatskoj komori inenjera graevinarstva....

 • Company Dječji vrtić HRVATSKI LESKOVAC in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia „HRVATSKI LESKOVAC“ na sjednici odranoj 28.05.2020. donijelo je odluku o raspisivanju N A T J E A J za izbor radnog mjesta ODGOJITELJ - 1 izvršitelj , - rad na odreeno, puno radno vrijeme , zamjena do povratka nenazonog radnika Uvjeti: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l.24. i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete ( l. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spo...

 • Company OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Sukladno lanku 45., a u vezi s l. 50. b. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19), a u vezi s javnim natjeajem broj: 7-Su-21/2020-3 od 30. sijenja 2020. godine, koji je obustavljen dana 10. oujka 2020. godine Odlukom broj: 7-Su-21/2020-34, te uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/20-04/37, Urbr. 514-04-01-01-01/3-20-04 od 26. svibnja 2020. godine, Opinski prekršajni sud u Zagrebu ponovno raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme administrativni refere...

 • Company CANTABILE d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis poslova:Priprema kolaa i slastica, dekoriranje. Uvjeti: marljivost, pouzdanost, fleksibilnost, odgovornost u radu, sklonost timskom radu i radu sa ljudima....

 • Company MODRI VAL d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis poslova: Trae se zainteresirani kandidati za radno mjesto išenja poslovnog prostora 24 sata tjedno. za više infomracija obratiti se na broj telefona: 091 6211294...

 • Company ZDRAVSTVENO UČILIŠTE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company I GIMNAZIJA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SESVETE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VRAPČE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company Osnovna škola Horvati in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company Osnovna škola Iver in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SAVSKI GAJ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.), i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Augusta Šenoe, ravnateljica Osnovne škola Augusta Šenoe, Zagreb, Selska cesta 95, raspisuje Natjeaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Uitelja/uiteljice biologije i prirode na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 izvršitelj; mjesto rada Zagreb, Selska cesta 95 Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14. i 127/17, 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete propisa...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.), i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Augusta Šenoe, ravnateljica Osnovne škola Augusta Šenoe, Zagreb, Selska cesta 95, raspisuje Natjeaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Spremaa/spremaice na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj; mjesto rada Zagreb, Selska cesta 95 Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14. i 127/17, 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete propisane lankom 105. i 106...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company Katolička osnovna škola u Virovitici in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  N A T J E A J za popunu radnog mjesta Sprema/ica- 2 izvršitelja/ice na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno), uz probni rad 1 mjesec Uvjeti: - završena osnovna škola - prema odredbama Ugovora o Katolikim osnovnim i srednjim školama sklopljenim izmeu Vlade RH i HBK. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: 1.ivotopis 2.domovnica 3.rodni list 4.dokaz o steenoj strunoj spremi (svjedodba/diploma) 5.potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a (elektronski zapis) 6.uvjerenje o nekanjavanju ( ne starije od 1 mjesec do dana isteka roka za podnošenje prijave/ dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, ...

 • Company LEPIRAC d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis poslova: poslovi konobara/ice u caffe baru Lepirac u Kloštru Podravskom...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company Osnovna škola Kajzerica in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company Osnovna škola Luka in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company Osnovna škola Mate Lovraka in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM S P.O. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OTONA IVEKOVIĆA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "BUKOVAC" in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ koji se podnosi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Grad Zagreb, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radia 1, s partnerima u Projektu objavljuje Javni poziv za obavljanje poslova pomonika u nastavi  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama - školama partnerima u projektu „Pomonici u nastav...

 • Company GUMICENTAR - VULKAN d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vulkanizer ili Automehaniar za rad na poslovima: - montae automobilskih guma - auto optike - servis klima ureaja u automobilima Poticajna radna okolina, mogunost napredovanja, iznadprosjena primanja, sigurno radno mjesto...

 • Company KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  OPIS POSLOVA: Organizacija, planiranje, praenje i prodaja robe u meunarodnom transportu. Odravanje dobrih odnosa sa postojeim klijentima i pronalaenje novih. Poznavanje transportne dokumentacije. Strani jezik: engleski-obavezno, njemaki-poeljno Osoba mora biti ozbiljna, odgovorna i komunikativna, razvijenih organizacijkih vještina Struna sprema: SSS Ili VŠS Poznavanje rada na raunalu: osnove MS OFFICE....

Please select filters to subscribe to Job Alerts