Jobmonitor. Search results.. Page 4

4685 Jobs found

Displaying 301-350 of 4685 results.
 • Company Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin in Ogulin
  12.12.2019

  NATJEAJ za prijem u radni odnos: Glavna kuharica smjene - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme (zamjena do povratka odsutnog radnika sa bolovanja) Uvjeti : VKV/V (kuhar-ica) Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti : - ivotopis - dokaz o dravljanstvu (domovnica, osobna iskaznica i dr.) - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - svjedodbu Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa, temeljem uputnice bolnice, duan je pristupiti zdravstvenom pregledu. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat ...

 • Company OPĆA BOLNICA KARLOVAC in Karlovac
  12.12.2019

  OPA BOLNICA KARLOVAC Ravnatelj Broj: 01-01-3749/1-19 K a r l o v a c, 09.12.2019. Na temelju lanka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) i lanka 21. Statuta Ope bolnice Karlovac, ravnatelj Ope bolnice Karlovac raspisuje Natjeaj za primitak u radni odnos 2) Vratar – telefonista - 1 (jedan) izvršitelj na odreeno vrijeme Uvjet: NSS/I – zaposlenik Probni rad: 1 (jedan) mjesec. Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno l. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. Uz prijavu na natjeaj kandidati su obavezni priloiti: - vlastoruno potpisanu zamolbu sa ivotopisom - svi - dokaz o strunoj spremi – preslik diplome/svjedodbe – svi -- dokaz o radnom stau – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stau, izdana tijekom vaenja natjeaja – s...

 • Company OPĆA BOLNICA KARLOVAC in Karlovac
  12.12.2019

  OPA BOLNICA KARLOVAC Ravnatelj Broj: 01-01-3749/1-19 K a r l o v a c, 09.12.2019. Na temelju lanka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) i lanka 21. Statuta Ope bolnice Karlovac, ravnatelj Ope bolnice Karlovac raspisuje Natjeaj za primitak u radni odnos 1) Medicinsko laboratorijski inenjer – 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme Uvjeti: VŠS/VI - medicinsko-laboratorijski inenjer/bacc.med.lab.diagn., poloen struni ispit, vaee odobrenje za samostalan rad. Probni rad: 3 (tri) mjeseca . Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno l. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. Uz prijavu na natjeaj kandidati su obavezni priloiti: - vlastoruno potpisanu zamolbu sa ivotopisom - svi - dokaz o strunoj spremi – preslik diplome/svjedodbe – svi - dokaz o poloenom stru...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA in Daruvar
  12.12.2019

  NATJEAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomonika/ice u nastavi BROJ TRAENIH OSOBA: dva (2) pomonik/ca u nastavi, nepuno radno vrijeme do 27 sati tjedno MJESTO RADA: Matina škola na adresi Gajeva 24, Daruvar VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na odreeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020. PRIJEVOZ: djelomino POSEBNI UVJETI:punoljetnostzavršeno najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,završeno osposobljavanje i steena djelomina kvalifikacija,pomonik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi lan ue obitelji uenika kojem/kojima se prua potpora,pomonik u nastavi ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomono osuena za neko od kaznenih djela. OPIS POSLOVA Pomonik u nastavi je osoba koja prua ...

 • Company JEŠKA in Other
  12.12.2019

  Opis  poslova: - voenje  poslovnih  knjiga za  obrte  i trgovaka   društva...

 • Company WELDEX d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis posla : zavarivanje bravarskih pozicija TIG postupkom...

 • Company GOLD, vl. Luka Gavran in Other
  12.12.2019

  Opis posla: priprema i posluivanje pia caffe baru „Story Bar“. ...

 • Company BIPA d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis poslova: - usluga kupaca - naplata robe - briga o robi i izgledu prodavaonice - poštivanje standarda i zadanih ciljeva prodavaonice Radi se u tri smjene: jutarnja, meusmjena, popodnevna smjena ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA Ante Kovačića in Gorica
  12.12.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-68/18), OŠ Ante Kovaia, Marija Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta DOMAR/KA– 1 izvršitelj, na odreeno, puno radno vrijeme Opi uvjeti: - sukladno l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, - IV. stupanj obrazovanja – etverogodišnji nastavni program, gimnazija ili druga etverogodišnja škola s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Struni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima, - III. stupanj obrazovanja - trogodišnji program industrijska tehnika ili obrtnika škola (strojar, vodoinstalater, strojobravar, stolar, bravar, ele...

 • Company II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  12.12.2019

  Na temelju lanka 103., 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje te lanka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, ravnateljica II. osnovne škole Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. sprema/ica – 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme. UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Dravnom pedagoškom standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Nar.nov. br. 63/08, 90/10), Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/14) i...

 • Company II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  12.12.2019

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje te lanka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, ravnateljica II. osnovne škole Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. psihologa/inje– 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno odnosno 8 sati dnevno UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Dravnom pedagoškom standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Nar.nov. br. 63/08, 90/10), Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradn...

 • Company IVANČICA d.d. in Ivanec
  12.12.2019

  Opis poslova: preuzimanje i skladištenje trgovake robe, pakiranje i otpremanje robe prema nalozima. Uvjeti: iskustvo rada u skladištu od prednosti, odgovornost, predanost i tonost u poslu. Zainteresirani svoje zamolbe sa ivotopisom i dokazom o strunoj spremi mogu poslati e-mailom na : ili poštom na: IVANICA d.d., Petra Preradovia 12, 42240 Ivanec....

 • Company OBITELJSKI DOM TOMISLAV MUSIĆ in Other
  12.12.2019

  - opis poslova: briga i skrb o starijim i nemonim osobama - uvjeti: završen teaj za njegovatelja/njegovateljicu ili završena srednja medicinska škola - probni rad 30 dana...

 • Company Osnovna škola Središće in Other
  12.12.2019

  Opis poslova: kadrovski, pravni i opi poslovi u školi....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA'JAKOV GOTOVAC' in Unešić
  12.12.2019

  OŠ JAKOVA GOTOVCA UNEŠI 22323 Uneši, Put škole 5 Ravnatelj: 022/860-604 Tel/fax: 022/860-625, E-mail: KLASA: 602-01/19-01/105 URBROJ: 2182/1-12-1-5-19 -1 Uneši, 06. prosinca 2019.g, Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Pravilnika o radu OŠ Jakova Gotovca, Uneši te Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jakova Gotovca, Uneši zastupana po ravnatelju raspisuje: N A T J E A J Za popunu radnog mjesta VODITELJ / ICA RAUNOVODSTVA – na neodreeno – nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnos...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA'JAKOV GOTOVAC' in Unešić
  12.12.2019

  OŠ JAKOVA GOTOVCA UNEŠI 22323 Uneši, Put škole 5 Ravnatelj: 022/860-604 Tel/fax: 022/860-625, E-mail: KLASA: 602-01/19-01/103 URBROJ: 2182/1-12-1-5-19 -1 Uneši, 06. prosinca 2019.g, Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jakova Gotovca, Uneši zastupana po ravnatelju raspisuje: N A T J E A J Za popunu radnog mjesta UITELJ FIZIKE – na neodreeno – nepuno radno vrijeme ( 4 sata nastave-neposrednog odgojno obrazovnog rada, 3 sata ostalih poslova, ukupno 7 sati rada ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA'JAKOV GOTOVAC' in Unešić
  12.12.2019

  OŠ JAKOVA GOTOVCA UNEŠI 22323 Uneši, Put škole 5 Ravnatelj: 022/860-604 Tel/fax: 022/860-625, E-mail: KLASA: 602-01/19-01/104 URBROJ: 2182/1-12-1-5-19 -1 Uneši, 06. prosinca 2019.g, Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jakova Gotovca, Uneši zastupana po ravnatelju raspisuje: N A T J E A J Za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – na odreeno – puno radno vrijeme – zamjena UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU in Tenja
  12.12.2019

    N A T J E A J za poslove i zadatke radiološkog tehniara/tehnologa u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru   * ustanova i mjesto rada je Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru; * naziv radnog mjesta i broj izvršitelja:    -  radiološki tehniar/tehnolog –1( jedan) izvršitelj na odreeno vrijeme, do povratka       radnika s bolovanja *  uvjeti za obavljanje poslova iz ovog natjeaja su slijedei:     Pred.sve.st. radiološke tehnologije (univ.bacc.rad. techn.) ili Struni studij radiološke     tehnologije, bacc.radiol.techn. - VŠS * na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. * uz prijavu/zamolbu priloiti slijedee dokaze:    -    diplomu o završenoj strunoj spremi,    -    uvjerenje o poloenom strunom ispitu,    -    odobrenje za samostalni rad,    -    domovnicu ...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU in Tenja
  12.12.2019

                N A T J E A J za poslove i zadatke doktora medicine- specijalist ortopedije i traumatologije u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru   * ustanova i mjesto rada je Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru; * naziv radnog mjesta i broj izvršitelja: -  doktor medicine-specijalist ortopedije i traumatologije – 2 izvršitelja na neodreeno vrijeme, s probnim     rokom od tri mjeseca. * Uz prijavu/zamolbu koja mora biti vlastoruno potpisana, treba priloiti slijedee dokaze: *  uvjeti za obavljanje poslova iz ovog natjeaja su slijedei:     VSS, Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine-doktor medicine, specijalizacija iz      ortopedije i traumatologije * Na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. * uz prijavu/molbu priloiti slijedee dokaze: ...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU in Tenja
  12.12.2019

      N A T J E A J za poslove i zadatke rukovoditelja slube za plan, analizu i trišno poslovanje u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru     * Ustanova i mjesto rada je Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru; * Naziv radnog mjesta i broj izvršitelja:    - rukovoditelj slube za plan, analizu i trišno poslovanje, 1 (jedan) izvršitelj, na neodreeno vrijeme *  Uvjeti za obavljanje poslova iz ovog natjeaja su slijedei:     Pred. i dipl.sve.st.ekonomije ili poslovne ekonomije-magistar ekonomije, 3 godine radnog iskustva,     poznavanje rada na PC-u. * Na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. * Uz prijavu/zamolbu koja mora biti vlastoruno potpisana, treba priloiti slijedee dokaze:    -    diplomu o završenoj strunoj spremi,    -    dokaz o radnom iskustvu (potvr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Obrovac
  12.12.2019

  1. Uitelj/ica matematike – 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno puno radno vrijeme ( 40 sati ukupnih radnih obveza tjedno ) do povratka privremeno odsutne radnice na rad Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Ivana Maurania Osim opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19.) Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ra...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Obrovac
  12.12.2019

  za radno mjesto 1. Uitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno nepuno radno vrijeme ( 7 sati ukupnih radnih obveza tjedno ) do povratka privremeno odsutnog radnika na rad Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Ivana Maurania Osim opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19.) Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Obrovac
  12.12.2019

  N A T J E A J za radno mjesto 1. Uitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno puno radno vrijeme ( 40 sati ukupnih radnih obveza tjedno ) do povratka privremeno odsutne radnice na rad Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Ivana Maurania, PŠ Gala Osim opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19.) Radni odnos ne moe zas...

 • Company TURISTIČKA AGENCIJA SOUTH-TOURS, vl. Sandra Samardžić in Other
  12.12.2019

  Opis poslova:Voenje agencijskih i administrativnih poslova;Komunikacija sa stranim i domaim partnerimaProdaja izleta, paket aranmana, smještajnih kapaciteta i ostalih sadraja,Izrada raznih ponuda i sadraja na destinacijiPotrebne kvalifikacije:Minimalno 1 godina iskustva na istim ili slinim poslovimaPoznavanje engleskog jezika obavezno, poznavanje drugih jezika prednostPoznavanje rada na raunalu MS office, internet, rad na društvenim mreama...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'NAŠA RADOST' PREGRADA in Pregrada
  12.12.2019

  Na temelju lanka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te na temelju odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „ Naša radost“ Pregrada raspisuje se NATJEAJ za radno mjesto KUHAR/ICA I PRALJA POSTELJNOG RUBLJA – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno) do 4.3.2021. god (rad u poslijepodnevnom programu) Uvjeti: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia „Naša radost“ Pregrada:KV kuhar, NSS ugostiteljskog smjerapoloen „higijenski minimum“Probni rad u trajanju od 3 mjeseca Uz prijavu je potrebno priloiti:Dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika)Dokaz...

 • Company Osnovna škola JURJA ŠIŽGORIĆA in Bilice
  12.12.2019

  OSNOVNA ŠKOLA JURJA ŠIGORIA ŠIBENIK Klasa: 112-02/19-01/203 Urbroj:2182-41-01-19-1 Šibenik, 09.12.2019. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr, 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,07/17. i 68/18.,), Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Jurja Šigoria, Šibenik objavljuje: N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica glazbene kulture na neodreeno nepuno radno vrijeme (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Osnovna škola Jurja Šigoria Uvjeti: Uz ope...

 • Company 'GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA' KRAPINA in Krapina
  12.12.2019

  Opis posla: osoba e u sklopu poslova radnog mjesta raditi na poziciji "Terenskog koordinatora" na projektu "ene za Zagorje", te biti zaduena za koordinaciju i praenje aktivnosti zaposlenih ena na podruju grada Krapine, te opina Petrovsko, Radoboj, Jesenje i urmanec, odnosno organizirati e raspored pruanja potpore i podrške krajnjim korisnicima, rješavati logistike probleme koji e iskrsnuti, odravati sastanke sa zaposlenim enama jednom tjedno na podruju njihove jedinice lokalne samouprave, te sudjelovati na sastancima cijelog projektnog tima jednom mjeseno i obilaziti sve krajnje korisnike jednom mjeseno kako bi kontrolirala rad ena na terenu, odnosno izvršavanje njihovih obaveza. Sudjelovati e u izradi dokumentacije za nabavu higijenskih i kuanskih potrepština za podruje cijelog projekta i...

 • Company TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  12.12.2019

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o radu Turistiko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, Dalibor Vukalovi, prof. ravnatelj Turistiko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar donosi NATJEAJ I. Na neodreeno nepuno radno vrijeme: 1. Nastavnik/ica Gospodarskog prava – 4h nastave tjedno II. Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu moraju biti zadovoljeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, nasta...

 • Company ZRELAC, vl. Tomislav Dvorneković in Other
  12.12.2019

  Opis poslova: išenje poslovnog prostora...

 • Company EXCHANGE CORPORATION d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis poslova: blagajniki poslovi u mjenjanici. ...

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENKOVCA in Benkovac
  12.12.2019

  Na temelju lanka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodna novine br.106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 36/02, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), lanka 11. toka 5. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Benkovca, Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca donosi ODLUKU o potrebi prijema u radni odnos na neodreeno vrijeme VATROGASAC - VOZA - 1 izvršitelj m/ Ugovor o radu se sklapa za rad u punom radnom vremenu uz uvijet probnog rada od dva mjeseca. Osoba koja se kandidira za zaposlenje za radno mjesto mora, pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i posebne uvjete iz lanka 21. vaeeg Zakona o vatrogastvu:da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja, uz iznimku l. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ...

 • Company ŽIVKO-PROM d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis posla: popravak i servis automobila i kamiona te vulkanizerski poslovi, zainteresirani se mogu javiti osobno, putem e-mailom: ili na broj 098 342828 do 09.01.2020. godine...

 • Company ŽIVKO-PROM d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis posla : prijevoz roba i tereta motornim vozilom na tuzemnim i inozemnim rutama, nadzor nad zaduenom robom od prijema do završetka isporuke, dostavljanje i predaja robe prema dogovorenom nalogu za istovar, kontrola predane robe, potrebna razina obrazovanja je KV voza s poloenom C + E kategorijom, COD 95zainteresirani se mogu javiti osobno, putem e-mailom: ili na broj 098 342828 do 09.01.2020. godine...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN in Antenal - Antenal
  12.12.2019

  REPUBLIKA HRVATSKA Istarska upanija OŠ VODNJAN - SE DIGNANO 52 215 VODNJAN-DIGNANO Ulica uka 6 - Via delle Ginestre 6 TEL/ FAX. 052/511- 327 e-mail : KLASA: 112-02/19-03/05 URBROJ: 2168-04-55-59-01-19-01 U Vodnjanu, 10.12.2019. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Vodnjan-Scuola elementare Dignano, Vodnjan, objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica fizike za rad u odjeljenju sa nastavom na talijanskom jeziku – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 7 ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN in Antenal - Antenal
  12.12.2019

  REPUBLIKA HRVATSKA Istarska upanija OŠ VODNJAN - SE DIGNANO 52 215 VODNJAN-DIGNANO Ulica uka 6 - Via delle Ginestre 6 TEL/ FAX. 052/511- 327 e-mail : KLASA: 112-02/19-03/05 URBROJ: 2168-04-55-59-01-19-01 U Vodnjanu, 10.12.2019. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Vodnjan-Scuola elementare Dignano, Vodnjan, objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosaUitelj/ica likovne kulture za rad u odjeljenju sa nastavom na talijanskom jezika – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, nepuno rad...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN in Antenal - Antenal
  12.12.2019

  REPUBLIKA HRVATSKA Istarska upanija OŠ VODNJAN - SE DIGNANO 52 215 VODNJAN-DIGNANO Ulica uka 6 - Via delle Ginestre 6 TEL/ FAX. 052/511- 327 e-mail : KLASA: 112-02/19-03/05 URBROJ: 2168-04-55-59-01-19-01 U Vodnjanu, 10.12.2019. NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica njemakog jezika - 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupno tjedno Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvjete utvrene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) i Zakona o odgoju i obrazovanju ...

 • Company Osnovna škola Vidikovac PULA in Banjole
  12.12.2019

  OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC V. Nazora 49 52100 PULA Tel/Fax 211-797, 214-316 e-mail: KLASA: 053-02/19-01/19 URBROJ: 2168/01-55-56-01-19-1 Pula, 09. prosinca 2019. Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula Naziv radnog mjesta: uitelj/ica informatike, 1 izvršitelj Tjedno radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno) Vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu: neodreeno vrijeme ...

 • Company Osnovna škola Vidikovac PULA in Banjole
  12.12.2019

  OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC V. Nazora 49 52100 PULA Tel/Fax 211-797, 214-316 e-mail: KLASA: 053-02/19-01/21 URBROJ: 2168/01-55-56-01-19-1 Pula, 09. prosinca 2019. Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula Naziv radnog mjesta: uitelj/ica engleskog jezika u Školi pri bolnici, 1 izvršitelj Tjedno radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu: ...

 • Company Osnovna škola Vidikovac PULA in Banjole
  12.12.2019

  OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC V. Nazora 49 52100 PULA Tel/Fax 211-797, 214-316 e-mail: KLASA: 053-02/19-01/22 URBROJ: 2168/01-55-56-01-19-1 Pula, 09. prosinca 2019. Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula Naziv radnog mjesta: uitelj/ica engleskog jezika, 1 izvršitelj Tjedno radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno) Vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu: neodreeno vrijeme...

 • Company Osnovna škola Vidikovac PULA in Banjole
  12.12.2019

  OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC V. Nazora 49 52100 PULA Tel/Fax 211-797, 214-316 e-mail: KLASA: 053-02/19-01/20 URBROJ: 2168/01-55-56-01-19-1 Pula, 09. prosinca 2019. Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula Naziv radnog mjesta: uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj Tjedno radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu: odreeno vrijeme, radi z...

 • Company ARGOLA d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis poslova: rad u kuhinji na tavama i fritezama. Osiguran smještaj i prehrana. Prijava na mobitel: 098/9878-571 ili 099/252-7337 ili e-mail: . Predvieni poetak rada 25.04.2020. ...

 • Company ARGOLA d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis poslova: pranje posua u restoranu. Obvezno radno iskustvo u sezoni na traenim poslovima. Osigurani smještaj i prehrana. Prijava na mobitel: 098/9878-571 ili 099/252-7337 ili e-mail: . Predvieni poetak rada 25.04.2020. ...

 • Company PEKARNA RUSICA, VL. VLLAZNIM MORINA in Slanje
  12.12.2019

  Opis poslova: obraun plaa, obraun PDV-a, blagajna, usklada kupaca i dobavljaa, slanje JOPPD, PDV i knjige UR-a obrazaca na e-Poreznu, knjienje izvoda, knjienje URA, završni raun, prijava/odjava radnika na e-Mirovinsko, fakturiranje, robno - materijalno knjigovodstvo, ostali uredski poslovi....

 • Company AUTO CENTAR KRIVAK d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis posla: - redovni servis vozila, - dijagnostika kvarova, - popravak mehanike i elektrike na vozilima osobnog programa, - suraivanje sa skladištem rezervnih dijelova, servisnim savjetnicima, - ispunjavanje radne dokumentacije, - poštivanje procedura i standarda tvrtke i dr....

 • Company ABS SISAK d.o.o. in Sisak
  12.12.2019

  opis poslova: obavljanje specifinih operativnih aktivnosti na postrojenju za kontinuirano lijevanje: - priprema kokile prije liijevanja – obavljati intervencijske operacije, te redovne i izvanredne popravke na postrojenju za kontinuirano lijevanje – rukovanje odreenom opremom i materijalima dostupnim u nadlenom radnom podruju – podravati izvršitelje radnog mjesta Ljeva – ljevaki lonac i Ljeva razdjelnika pri postupku lijevanja – poštovati i primjenjivati propise i internu dokumentaciju koja se odnosi na zdravlje, sigurnost, okoliš i kvalitetu – odravati urednost i istou koja se oekuje za dodjeljeno radno podruje Detaljnije informacije dostupne na ....

 • Company ETNO SOUL d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis posla: obilazak kupaca, poslovi trgovakog putnika....

 • Company OPĆINSKI SUD U PULI in Other
  12.12.2019

  Broj: 7 Su-649/2019-5 Pula-Pola, 5. prosinca 2019. Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosua KLASA: 119-02/19-04/100421, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 22. listopada 2019., KLASA: 119-02/19-04/100066, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 3. lipnja 2019. i KLASA: 119-02/19-04/100034, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 20. svibnja 2019., te Ministarstva uprave KLASA: 112-02/19-01/432, URBROJ: 515-03-01-02/6-19-2 od 29. svibnja 2019., a u vezi s oglasom posl.br. 7 Su-644/2019, objavljenim dana 30. rujna 2019. na web stranici Ministarstva uprave, Zavoda za zapošljavanje...

 • Company OPĆINSKI SUD U PULI in Other
  12.12.2019

  Broj: 7 Su-649/2019-5 Pula-Pola, 5. prosinca 2019. Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosua KLASA: 119-02/19-04/100421, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 22. listopada 2019., KLASA: 119-02/19-04/100066, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 3. lipnja 2019. i KLASA: 119-02/19-04/100034, URBROJ: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 20. svibnja 2019., te Ministarstva uprave KLASA: 112-02/19-01/432, URBROJ: 515-03-01-02/6-19-2 od 29. svibnja 2019., a u vezi s oglasom posl.br. 7 Su-644/2019, objavljenim dana 30. rujna 2019. na web stranici Ministarstva uprave, Zavoda za zapošljavanje...

 • Company DOM MEDISAL in Dubrava
  12.12.2019

  Opis poslova: išenje doma za starije. Ukoliko ste zainteresirani za rad u Domu Medisal te smatrate kako svojim kvalifikacijama i strunošu moete doprinijeti timu, javit se na jedan od slijedeih naina: • Poštom, na adresu ulineka cesta 2 B, 10000 Zagreb - Dubrava, sa napomenom PRIJAVA ZA POSAO • E-mailom na adresu: ...

 • Company STOLARIJA KOLENKO d.o.o. in Other
  12.12.2019

  Opis poslova: - obavljanje pomonih stolarskih poslova, poslovi na pripremi i doradi u stolariji, - proizvodnja i ugradnja stolarije te izrada unutarnje i vanjske stolarije....

Please select filters to subscribe to Job Alerts