Jobmonitor. Search results for Bjelovar

39 Jobs found

Used filters:
 • Bjelovarx
Displaying 1-39 of 39 results.
 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta ravnatelj Ope bolnice Bjelovar raspisuje natjeaj za sljedea radna mjesta za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na odreeno vrijeme: PRVOSTUPNIKA FIZIOTERAPIJE – 1 (jedan) izvršitelj, m/ Uvjeti: - završeno odgovarajue obrazovanje Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Uz zamolbu na natjeaj kandidati trebaju priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: - ivotopis - presliku svjedodbe/diplome - presliku domovnice - potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO - uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) Zamolbu je potrebno vlastoruno potpisati. Priloenu natjeajnu dokumentaciju ne vraamo. Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošlja...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje   NATJEAJ za prijam u radni odnos   2. jednu/jednog  medicinsku sestaru/tehniara  na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine u Deanovcu.   Uvjeti pod 2 završena srednja Medicinska škola, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva /za etverogodišnje obrazovanje/, vozaki ispit B kategorije.   Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom studiju, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za s...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje   NATJEAJ za prijam u radni odnos   1. jednu/jednog doktoricu/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine u Deanovcu   Uvjeti 1 VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit /samo za specijaliste/, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije.   Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PALČICA in Bjelovar
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13.,98/19) I lanka 29. Statuta, Upravno vijee Djejeg vrtia Palica dana 22.09.2020.objavljuje NATJEAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI - / 1 /jedan/jedna izvršitelj/izvršiteljica-rad na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Uvjeti: prema l. 24. i l.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): - ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveuilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti oso...

 • Company PRO-PING d.o.o. in Bjelovar
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Podruje rada Bjelovar   Radovi : - spajanje svjetlovodne mree ( podzemne i zrane mree ) - radovi na aktivnoj opremi ( centrale ) - mjerenje mree i sanacija iste ( OTDR ureaj ) - spajanje korisnika na svjetlovodnu mreu Uvjeti : - poznavanje rada sa Splicer ureajem za spajanje optikih niti - poznavanje rada sa OTDR ureajem za mjerenje - tjelesne grae pogodne za rad na visini  - zbog rada na visini kandidati se iste ne smiju bojati   - vozaka B kategorije - organiziran i pedantan Što nudimo: - rad na neodreeno uz probni rok - dugorono samostalni rad  - edukaciju i usavršavanje  - opremu za rad  - slubeni mobitel, laptop i vozilo...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos jedne/jednog medicinske sestare/tehniara za rad na odreeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust u Velikoj Pisanici. Uvjeti – SSS završena srednja Medicinska škola, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva /za etverogodišnje obrazovanje/, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, svjedodbu o završenoj srednjoj školi, uvjerenje o poloenom strunom ispitu /za kandidate koji su obvezi polaganja strunog is...

 • Company ESICHER d.o.o. in Bjelovar
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Znaš li što je Osiguranje24.hr? Osiguranje24.hr je nasljednik prvog ONLINE servisa za kupovinu proizvoda osiguranja u Hrvatskoj pod nazivom Osiguranje.com.hr. Od 2019. godine dolazi do rebrendinga, te je krajem godine lansiran pod novim imenom Osiguranje24.hr. Osiguranje24.hr je servis koji vam prua informacije o ponudi proizvoda i usluga razliitih osiguravatelja, usporeujui cijene i uvjete osiguranja auto osiguranje i ivotno osiguranje. Klijenti trae najpovoljnije cijene za najpovoljinije auto osiguranje na linku i na . Sve ponude su neobvezujue i informativne, a odabrani proizvod (osiguranje) moete kupiti on line, bez potrebe dolaska u poslovnicu osiguravajueg društva. Na servisu Osiguranje24.hr driš stvari u svojim rukama, jer moeš kreirati svoj osobni korisniki pretinac i imati e...

 • Company ESICHER d.o.o. in Bjelovar
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Osiguranje24.hr je nasljednik prvog ONLINE servisa za kupovinu proizvoda osiguranja u Hrvatskoj pod nazivom Osiguranje.com.hr. Osiguranje24.hr je servis koji prua informacije o ponudi proizvoda i usluga razliitih osiguravatelja, usporeujui cijene i uvjete osiguranja auto osiguranje i ivotno osiguranje. Ovlašteni smo od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Naziv radnog mjesta: PRODAJNI PREDSTAVNIK (M/) Mjesto rada: BJELOVAR Poslodavac nudi: -mogunost osobnog rasta i razvoja -dodatnu stimulacija na plau -dodatnu zaradu -isplatu dodataka za prekovremeni rad -redovno poveanje plae svake godine -mogunost napredovanja kroz 6 mjeseci -priliku za usavršavanje kroz edukacije i treninge -privlaan financijski paket -stabilna primanja -sigurno i stabilno radno mj...

 • Company EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  22.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19.64/20.), odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Ekonomske i birotehnike škole Bjelovar od 21.3.2019. i sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je mogue, faza III U OKVIRU Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguranje pomonika u nastavi i struno i struno komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, „faza III“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „ Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014 – 2020, te Odluke o objavi natjeaja Ekonomske i birotehnike škole Bjelovar objavljuj se: NATJE...

 • Company KOMING d.o.o. in Bjelovar
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: vodoinstalaterski poslovi u niskogradnji. Mjesto obavljanja poslova: Koprivnica i Bjelovar. Uvjet: KV, SSS za vodoinstalatera/vodoinstalaterku ili osposobljenost/teaj u tom zanimanju. Mogunost stalnog zaposlenja nakon isteka probnog rada....

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Obrtnika škola Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. Domar - rukovatelj centralnog grijanja, na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 6 sati, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca, jedan izvršitelj. Uvjeti: Uz ope uvjete propisane Zakonom o radu i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09, 92/10,105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pro.tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), svi kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima ( NN br. 88/2014, 20/2015). U prijavi na natjeaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci - broj telefona/mobitela, e-mail) i naziv radnog mjesta na koje se prijavlju...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Obrtnika škola Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. Nastavnik/ca strojarske skupine predmeta , puno radno vrijeme, na neodreeno, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, jedan izvršitelj. Uvjeti: Uz ope uvjete propisane Zakonom o radu ( nn br. 93/14,127/17,98/19), svi kandidati moraju udovoljavati posebnim uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12,86/12, 126/12-pro.tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99). U prijavi na natjeaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci - broj telefona/mobitela, e-mail) i naziv radnog mjest...

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DUŠKA VITAS GLIGOROVIĆ in Bjelovar
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Trai se dentalni/a asistent/ica ili medicinska sestra sa ili bez iskustva na odreeno vrijeme sa mogunošu stalnog zaposlenja u Ordinaciji dentalne medicine Duška Vitas Gligorovi, Velike Sredice 11, Bjelovar Mole se kandidati/kinje da svoj ivotopis pošalju na e-mail: ....

 • Company VODNE USLUGE d.o.o. in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: kontrola, podešavanje i popravljanje elektromehanikih sklopova na postrojenjima, voenje brige o preventivnom odravanju ureaja i sklopova, osiguravanje rada sklopova u smislu vaeih propisa za siguran rad, kako za okolinu tako i za zaposlene radnike, voenje evidencije o izvršenim radovima, obavljanje i ostalih poslova iz djelokruga svoga rada, a prema nalogu poslovoe kome odgovara za svoj rad. Struni uvjeti: Završena srednja škola elektro smjera - elektriar. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba se prima u radni odnos uz obvezan probni rad od 3 mjeseca. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogunosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavlj...

 • Company ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Sukladno lanku 138. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi ("Narodne novine" broj 78/2017 i 89/2019), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, Klasa: 119-02/20-04/504, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 12. kolovoza 2020., upanijski sud u Bjelovaru, raspisuje O G L A S za prijam namještenika na neodreeno vrijeme u upanijski sud u Bjelovaru, na radno mjesto IV. vrste ista/ica - 1 izvršitelj/ica. Struni uvjeti: - nia struna sprema ili osnovna škola, - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Opis poslova: - odrava ure...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Tehnika škola Bjelovar, Dr. Ante Starevia 24, 43 000 Bjelovar, dana 17. 09. 2020. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa (m/) na radno mjesto: 1. Nastavnik matematike (m/) 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme 10 sati nastave tjedno UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike propisane l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19.), uvjete propisane l. 2. red. br. 27. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.) i Nastavnim planovima i programima...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi /preuzimanje tima iz koncesije/; 2. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; 3. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljav...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: rad u patronanoj djelatnosti. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos:jednu prvostupnicu/ka sestrinstva za rad u patronanoj slubi u Daruvaru na odreeno vrijeme zamjena zarodiljni i roditeljski dopust;Uvjeti pod 5 – VŠS prvostupnik/ca sestrinstva, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom studiju , uvjerenje o poloenom strunom ispitu, uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu /samo za ortodonta/, odobrenje za samostalan ...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos: jednu/jednog medicinsku sestru/medicinskog tehniara na odreeno vrijeme do dobovanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji ope/obiteljske medicine u Sirau/preuzimanje iz koncesije/Uvjeti pod 7 - 12 – SSS završena srednja Medicinska škola, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva /za etverogodišnje obrazovanje/, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom studi...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktora medicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi /preuzimanje tima iz koncesije/; 2. jednu/jednog doktorice/doktora medicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; 3. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na ne...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: rad u timu za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi. Preuzimanje tima iz koncesije. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos:jednu/jednog medicinsku sestaru/tehniara na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesijeUvjeti pod 7 - 12 – SSS završena srednja Medicinska škola, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva /za etverogodišnje obrazovanje/, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati bi...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktora medicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi /preuzimanje tima iz koncesije/; 2. jednu/jednog doktorice/doktora medicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; 3. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na ne...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi /preuzimanje tima iz koncesije/; 2. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; 3. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljav...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: Rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi. Preuzimanje lijenikog tima iz koncesije NATJEAJ za prijam u radni odnos jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; Uvjeti 1– 4 VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit /samo za specijaliste/, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izab...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi /preuzimanje tima iz koncesije/; 2. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; 3. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljav...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 5. jednu/jednog prvostupnicu/ka sestrinstva za rad u patronanoj slubi u Garešnici na odreeno vrijeme zamjena za rodiljni i roditeljski dopust; Uvjeti pod 5 – VŠS prvostupnik/ca sestrinstva, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom studiju , uvjere...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c,  objavljuje   NATJEAJ              za prijam u radni odnos : 1. jednu/jednog doktoricu/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine u Sirau/preuzimanje tima iz koncesije/ Uvjeti  1– 4 VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit /samo za specijaliste/, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi /preuzimanje tima iz koncesije/; 2. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; 3. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljav...

 • Company BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), slubenica koja privremeno obavlja dunost proelnice Upravnog odjela za opu upravu i imovinsko-pravne poslove Bjelovarsko-bilogorske upanije, raspisuje JAVNI NATJEAJ • matiara u Upravni odjel za opu upravu i imovinsko-pravne poslove, izdvojeno mjesto rada Garešnica 1 izvršitelj/icana neodreeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Kandidati/kinje moraju ispunjavati ope uvjete iz lanka 12. ZSN-a, za prijam u slubu: - punoljetnost - hrvatsko dravljanstvo - zdravstvena sposobnost za obavljanje pos...

 • Company BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj  i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), slubenica koja privremeno obavlja dunost proelnice Upravnog odjela za opu upravu i imovinsko-pravne poslove Bjelovarsko-bilogorske upanije, raspisuje   JAVNI NATJEAJ 1. za prijam u slubu: • matiara u Upravni odjel za opu upravu i imovinsko-pravne poslove, izdvojeno mjesto rada Daruvar - 1 izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Kandidati/kinje moraju ispunjavati ope uvjete iz lanka  12. ZSN-a, za prijam u slubu: -  punoljetnost - hrvatsko dravljanstvo - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.   Struni uvjeti: - srednja struna ...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company Udruga tjelesnih invalida Bjelovar in Bjelovar
  16.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: pomo osobama s najteim stupnjem i vrstom invaliditeta - Završena osnovna škola i teaj za njegovatelja/icu / završena srednja škola 3 g ili 4 g Molbu za posao, ivotopis i presliku svjedodbe dostaviti osobno ili poštom na adresu I. Gundulia 1, Bjelovar...

 • Company OPĆINSKI SUD U BJELOVARU in Bjelovar
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  O G L A S za prijam namještenika na neodreeno vrijeme u Opinski sud u Bjelovaru, na radno mjesto IV vrste: ista/istaica, 1 izvršitelj/izvršiteljica. Mjesto rada: Daruvar i Grubišno Polje. Struni uvjeti: nia struna sprema ili osnovna škola i najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. OPIS POSLOVA:  odrava istou i urednost svih prostorija u zgradi suda i prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, odrava istou i urednost hodnika, stepeništa i drugih prostora suda, zaduuje potreban materijal i inventar za išenje, otkljuava i zakljuava zgradu suda, obavlja i druge poslove odgovarajue naravi koje joj povjeri predsjednik suda. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijam u dravnu slubu, propisane odredbama lanka 48. Zakona o dra...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bjelovar Edit filters