Jobmonitor. Search results for Daruvar

2 Jobs found

Used filters:
 • Daruvarx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR in Daruvar
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o pomonicima u nastavi i struno komunikacijskim posrednicima (NN 102/18), Pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomonicima u nastavi i struno komunikacijskim posrednicima (NN 22/2020) te sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je mogue, faza IV u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06 "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Uinkoviti ljudski potencijali" 2014-202...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR in Daruvar
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  N A T J E A J za popunu radnih mjesta nastavnik/ica glasovira – 1 izvršitelj/-ica na odreeno nepuno radno vrijeme (20 sati nastave tjedno), do povratka nastavnice s bolovanja                 Uz pisanu, vlastoruno potpisanu prijavu, kandidati su duni priloiti: ivotopis, presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi, presliku dokaza o dravljanstvu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) – ne starije od dana raspisivanja Natjeaja – izvornik, elektroniki zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matin...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Daruvar Edit filters