Jobmonitor. Search results for Grana

14 Jobs found

Used filters:
 • Granax
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Centar za profesionalnu rehabilitaciju 'Zagreb' in Grana
  26.10.2021

  Na temelju lanka 27. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (dalje u tekstu: Centar) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike klasa: 112-02/21-01/55, ur.br.: 524-04-01-02/1-21-6 od 5. listopada 2021. ravnatelj Centra donosi odluku o objavi JAVNOG NATJEAJA za zasnivanje radnog odnosa za sljedea radna mjesta: 1.Struna sluba za profesionalnu rehabilitaciju, Odjel rehabilitacijske procjene: Viši struni savjetnik – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme do povratka na rad radnice s dopusta za njegu djeteta, puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca Struni uvjeti: •završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili posl...

 • Company Kineziološki fakultet u Splitu in Grana
  26.10.2021

  u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste redoviti profesor za znanstveno podruje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova na grupi predmeta Atletika i grana Sistematska kineziologija na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu (jedan izvršitelj)Uvjeti:Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).Kod prijave pristupnici popunjavaju prijavni obrazac dostupan na U prijavnom obrascu nalaze se sve upute, te je prilikom prijave potrebno dostaviti samo prijavni obrazac ispunjen i spremljen prema uputama. Molimo prilikom prijave ne dostavljati dokumente izvan prijavnog obrasca.Pristupnic...

 • Company Kineziološki fakultet u Splitu in Grana
  26.10.2021

  u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste redoviti profesor za znanstveno podruje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Kineziologija sporta za obavljanje poslova na grupi predmeta Sportska gimnastika i grana Kineziološka edukacija na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu (jedan izvršitelj) Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17). Kod prijave pristupnici popunjavaju prijavni obrazac dostupan na U prijavnom obrascu nalaze se sve upute, te je prilikom prijave potrebno dostaviti samo prijavni obrazac ispunjen i spremljen prema uputama. Molimo prilikom prijave ne dostavljati dokumente izvan prijavnog obra...

 • Company Kineziološki fakultet u Splitu in Grana
  26.10.2021

  u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste izvanredni profesor profesor za znanstveno podruje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Kineziološka antropologija na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu (jedan izvršitelj)Uvjeti:Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).Kod prijave pristupnici popunjavaju prijavni obrazac dostupan na U prijavnom obrascu nalaze se sve upute, te je prilikom prijave potrebno dostaviti samo prijavni obrazac ispunjen i spremljen prema uputama. Molimo prilikom prijave ne dostavljati dokumente izvan prijavnog obrasca.Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  26.10.2021

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 72., 73. i 78. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor:2.u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, za rad na projektu „FSEU.2021.MZO.019 PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme ošteene potresom“, na odreeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na 40% radnog vremena, pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI:Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03.,...

 • Company JADRANKA TURIZAM d. o. o. in Grana
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: izvoenje radova na otvorenom, njegovanje i odravanje hortikulturnog bilja unutar i oko hotela, pripremanje gredica za sadnju bilja, sadnja i njegovanje bilja, voenje brige o revitalizaciji i odravanju gredica s biljem, parkovnih i travnatih površina te ošteenog bilja, rukovanje sa sredstvima rada na odravanju i oblikovanju zelenih površina i raslinja, uklanjanju starog drvea i raslinja, sasušenih grana i panjeva te sadnja novog, prilikom izvršenja poslova sa poveanom opasnošu obveza korištenja propisanih sredstava zaštite na radu, pregled, kontrola i popravak sistema za navodnjavanje, izvoenje jednostavnih radova odravanja poslovnih prostora i sudjelovanje pri njihovom ureenju i preureenju kao i ureenje interijera ovisno o prigodi, išenje i odravanje sredstva za rad, ureaja i...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  1.u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz podruja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na natjeaj prilau: odgovarajuu diplomu,...

 • Company PBF ZAGREB in Grana
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  1. za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto: poslijedoktorand za: znanstveno podruje (4.) Biotehnike znanosti znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija znanstvena grana (4.04.03) Inenjerstvo na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/) u Laboratoriju za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica, Zavod za biokemijsko inenjerstvo. Uvjeti pod tokom A): Obvezni uvjeti: - kandidati (m/) moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15); - završen odgovarajui poslijediplomski sveuilišni studij; Dodatni kriterij: - aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; - znanje rada na raunalu; - poeljn...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  za izbor 1.u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na odreeno vrijeme u trajanju 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehanikim odzivom - IP-2019-04-1242, u Zavodu za opu i anorgansku kemiju na Prirodoslovno-matematikom fakultetu, pri Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., ...

 • Company SIP ŽGANJER in Grana
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Opis poslova: obaranje stabala te rezanje grana....

 • Company JADRANKA TURIZAM d. o. o. in Grana
  08.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Opis poslova: izvoenje radova na otvorenom, njegovanje i odravanje hortikulturnog bilja unutar i oko hotela, pripremanje gredica za sadnju bilja, sadnja i njegovanje bilja, voenje brige o revitalizaciji i odravanju gredica s biljem, parkovnih i travnatih površina te ošteenog bilja, • rukovanje sa sredstvima rada na odravanju i oblikovanju zelenih površina i raslinja, uklanjanju starog drvea i raslinja, sasušenih grana i panjeva te sadnja novog, prilikom izvršenja poslova sa poveanom opasnošu obveza korištenja propisanih sredstava zaštite na radu, pregled, kontrola i popravak sistema za navodnjavanje, izvoenje jednostavnih radova odravanja poslovnih prostora i sudjelovanje pri njihovom ureenju i preureenju kao i ureenje interijera ovisno o prigodi, išenje i odravanje sredstva za rad, ureaja...

 • Company Sveučilište Jurja Dobrile u Puli in Grana
  08.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebaka 30, Pula, raspisuje NATJEAJ Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradniko zvanje poslijedoktoranda iz umjetnikog podruja, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija na talijanskom jeziku. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: a) ivotopis; b) preslik odgovarajue diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija; c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija; (za...

 • Company Sveučilište Jurja Dobrile u Puli in Grana
  08.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebaka 30, Pula, raspisuje NATJEAJ Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavaa iz podruja humanistikih znanosti,polje filologija, grana anglistika Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: a) ivotopis; b) preslik odgovarajue diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija; c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija; (za izbore u suradnika zvanja); d) opis dosad...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana teorijska kemija, u sklopu natjeaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraivaa – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na odreeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizikom odsjeku PMF-a, za rad na projektu HRZZ „Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama (QuanTunMol, IP-2020-02-9932)“ - 1 izvršitelj Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Grana Edit filters