Jobmonitor. Search results for Hrvatsko

43 Jobs found

Used filters:
 • Hrvatskox
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company NOVI NAČIN d.o.o. in Hrvatsko
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis posla: priprema podloga za izradu projekata konstrukcija, slaganje projekata, izrada planova pozicija, suradnja na projektima. Suradnik na graevinskim projektima konstrukcija (statika) i izvedbenim projektima konstrukcija. Izrauju se projekti na hrvatsko i strano trište. Od kandidata se oekuje spremnost na uenje jezika i/ili osnovna razina engleskog i njemakog jezika. Nije potrebno iskustvo. Mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA PERKOVCA in Hrvatsko
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Uinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Ivana Perkovca, Zagrebaka 30, Šenkovec, objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje pomonika u nastavi CILJ PROJEKTA Projektom je predvien odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'KRIJESNICA' in Hrvatsko
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  DJEJI VRTI „KRIJESNICA“ HRVATSKA KOSTAJNICA KLASA: 601-01/20-01/4 UR. BROJ: 2176-73-20-01-2 U Hrvatskoj Kostajnici 17. sijenja 2020. Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica, KLASA: 601-01/20-02/1 i UR. BROJ: 2176-73-20-01-3 od 15. sijenja 2020. godine raspisuje se N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Za prijam u radni odnos odgojitelja/ice kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13) te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strun...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'KRIJESNICA' in Hrvatsko
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  DJEJI VRTI „KRIJESNICA“ HRVATSKA KOSTAJNICA KLASA: 601-01/20-01/4 UR. BROJ: 2176-73-20-01-1 U Hrvatskoj Kostajnici 17. sijenja 2020. Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97, 94/13) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica, KLASA: 601-01/19-02/11 i UR. BROJ: 2176-73-19-01-4 od 2. prosinca 2019. godine raspisuje se N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Sprema/ica – 2 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme Za prijam u radni odnos spremaa/ice kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13) te lanka 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune s...

 • Company Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč - Parenzo in Hrvatsko
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem l. 23. i l. 26. Statuta Centra za pruanje usluga u zajednici Zdravi grad Pore-Parenzo (dalje: Centar), («Slubeni glasnik Grada Porea», broj 6/17), Centar objavljuje OGLAS za prijam u radni odnos PSIHOLOGA na odreeno vrijeme u Centar se na radno mjesto psihologa, na odreeno vrijeme do povratka stalne djelatnice sa rodiljnog dopusta prima: 1 izvršitelj. Opi uvjeti: - punoljetnost, - hrvatsko dravljanstvo, - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima. Posebni uvjeti: - VSS, diplomirani psiholog/inja, magistar/magistra psihologije, - poloen struni ispit, - spremnost za stjecanje specifinih znanja iz oblasti savjetovanja i/ili psihoterapije (u tijeku bar jedna formalna edukacija za savjetovanje i/ili psihoterapiju ili završena ...

 • Company GRAD SLATINA in Hrvatsko
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11. , 4/18. i 112/19), proelnik Upravnog odjela za razvoj Grada, raspisuje i objavljuje JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u Upravni odjel za razvoj Grada Slatine na radno mjesto: – pomonik proelnika za projekte, I. kategorija – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Kandidat mora ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu propisane u lanku 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi: 1. punoljetnost 2. hrvatsko dravljanstvo 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Osim opih uvjeta z...

 • Company GRAD SLATINA in Hrvatsko
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11. , 4/18. i 112/19), proelnik Upravnog odjela za razvoj Grada, raspisuje i objavljuje JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u Upravni odjel za razvoj Grada Slatine na radno mjesto: – voditelj odsjeka za komunalni sustav, I. kategorija – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Kandidat mora ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu propisane u lanku 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi: 1. punoljetnost 2. hrvatsko dravljanstvo 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. ...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnog radnog mjesta VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE– 1 izvršitelj UVJETI: - Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja tehnikih znanosti. - 3 godine radnog staa - informatika pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) - znanje jednog stranog jezika - razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada - probni rad 6 mjeseci - ...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE MEĐIMURSKE in Hrvatsko
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Meimurske upanije i suglasnosti Upravnog vijea Zavoda, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Meimurske upanije raspisuje NATJEAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE 1 izvršitelja (m/) na odreeno vrijeme na poslovima spremaice- zamjena za bolovanje – PKV odnosno NKV struna sprema u Zavodu za javno zdravstvo Meimurske upanije Uvjeti: - završena minimalno osnovna škola - PKV odnosno NKV struna sprema - hrvatsko dravljanstvo Uz prijavu za zapošljavanje prilae se u preslici:svjedodba o završenoj osnovnoj školidomovnicauvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)potvrdu ili el. zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje HZMOkrai ivotopis Sukladno lanku 13. Zakona o ravno...

 • Company Centar za socijalnu skrb Slatina in Hrvatsko
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju odredbe lanka 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Slatina i lanka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Slatina ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slatina, raspisuje N A T J E A J za zapošljavanje jednog ( 1 ) socijalnog radnika na neodreeno vrijeme Uvjeti:preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politikepoloen struni ispitnajmanje 12 mjeseci radnog iskustva u strucihrvatsko dravljanstvoodobrenje za samostalan radpoznavanje rada na raunaluda ne postoji zapreka iz l. 213.Zakona o socijalnoj skrbi Na natjeaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju poloen struni i...

 • Company Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje in Hrvatsko
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama ( Narodne novine broj: 128/17,47/18 i 123/19), lanka 16. toka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine broj: 61/18), lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, lanka 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, v.d. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: socijalno radnik I. vrste - 2 izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme radi zamjene radnice za vrijeme rodiljnog dopusta te radi zamjene radnice za vrijeme obavljanja dunosti ravnatel...

 • Company OPĆINA FUNTANA in Hrvatsko
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 29., vezano za lanak 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon) proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Funtana-Fontane objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Opine Funtana, na radno mjesto viši struni suradnik za financije, proraun i raunovodstvo - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, uz mogunost produljenja za još 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova. Sluba na odreeno vrijeme ne moe postati sluba na neodreeno vrijeme. Opi uvjeti za prijam u slubu su:punoljetnost,hrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog m...

 • Company PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA in Hrvatsko
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Proelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehniku kulturu Primorsko-goranske upanije, temeljem odredbe lanka 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje projektom „Refresh“ u Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehniku kulturu Primorsko-goranske upanije, na privremenom radnom mjestu: VIŠI STRUNI SURADNIK / VIŠA STRUNA SURADNICA ZA RAD NA PROJEKTU „REFRESH“: 1 izvršitelj / izvršiteljica – na odreeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta Posebni uvjeti:magistar ili struni specijalist tehnike, društvene ili humanistike strukenajmanje 1 godina radnog iskustva na odgo...

 • Company OPĆINA LUKAČ in Hrvatsko
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i l.10 . Odluke o osnivanju Djejeg vrtia Bubamara Gornje Bazje ( Slubeni vjesnik Opine Luka br. 6/19) dana 26.11.2019.godine raspisuje se NATJEAJ za prijam u radni odnos -za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. ODGOJITELJ/ICAjedna izvršitelj/ice na neodreeno puno radno vrijeme u Djejem vrtiuUVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja Opis poslova: sveobuhvatna skrb o djeci od 1. godinu do 3. godine Pored navedenih uvjeta kandidati mo...

 • Company Osnovna škola Ivan Benković in Hrvatsko
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  NATJEAJ za zapošljavanje pomonika u nastavi CILJ PROJEKTA Projektom je predvien odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomonika u nastavi za uenike s teškoama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignua, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja uenika. POMONICI U NASTAVI Broj traenih osoba: 1 pomonik u nastavi nepuno radno vrijeme 26 sati tjedno. Mjesto rada: Hrvatskog preporoda 68, Dugo Selo. Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020. Prijevoz: u cijelosti. POSEBNI UVJETI: - završeno najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno lanku 8. stavak 1. Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18 i 59/19) - protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak...

 • Company PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA in Hrvatsko
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Opis poslova: primanje i nadgledanje pismena koji su pristigli poštom ili neposredno od stranaka te potvrivanje primitaka pismena Proelnica Upravnog odjela za opu upravu i upravljanje imovinom Primorsko-goranske upanije, temeljem odredbe lanka 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Upravni odjel za opu upravu i upravljanje imovinom Primorsko-goranske upanije radi zamjene due vrijeme odsutne slubenice na radnom mjestu: REFERENT / REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE: 1 izvršitelj / izvršiteljica na odreeno vrijeme do povratka na rad due vrijeme odsutne slubenice Posebni uvjeti:Srednja struna spremanajmanje 1 godina radno...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju l. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018), l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko kninske upanije i l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 12. prosinca 2019.g. klasa:100-01/19-03/124, ur.broj:534-04-1-1/5-19-28 i Odluke ravnateljice od 07. sijenja 2020.g. br:01-216/1-20 ravnateljica Ope bolnice Šibensko kninske upanije dana 07. sijenja 2020.g. raspisuje Natjeaj za prijem u radni odnos: Pomoni radnik/ica - 2 izvršitelja/ice na odreeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnih radnica Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati : završena osnovna škola hrvatsko dravljanstvo Uz prijavu svi kandidati su duni priloiti: zamolbuivotopissvjedodbu o završenoj traenoj školikopija osobne i...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju l. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018), l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko kninske upanije i l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 12. prosinca 2019.g. klasa:100-01/19-03/124, ur.broj:534-04-1-1/5-19-28 i Odluke ravnateljice od 07. sijenja 2020.g. br:01-216/1-20 ravnateljica Ope bolnice Šibensko kninske upanije dana 07. sijenja 2020.g. raspisuje Natjeaj za prijem u radni odnos: Sprema/ica - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati : završena osnovna školahrvatsko dravljanstvo Uz prijavu svi kandidati su duni priloiti: zamolbuivotopissvjedodbu o završenoj traenoj školikopija osobne iskaznicedomovnicupotvrdu Hrvatskog zavoda o miro...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju l. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018), l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko kninske upanije i l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 12. prosinca 2019.g. klasa:100-01/19-03/124, ur.broj:534-04-1-1/5-19-28 i Odluke ravnateljice od 07. sijenja 2020.g. br:01-216/1-20 ravnateljica Ope bolnice Šibensko kninske upanije dana 07. sijenja 2020.g. raspisuje Natjeaj za prijem u radni odnos: Medicinska sestra/tehniar - 1 izvršitellj/ica na odreeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnu radnicu. Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati: završena škola za medicinske sestre/tehniarepoloen struni ispit (za one sa etverogodišnjom školom)posjedovanje vaeeg odobrenja za samostalan radhrva...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju l. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018), l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko kninske upanije i l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 12. prosinca 2019.g. klasa:100-01/19-03/124, ur.broj:534-04-1-1/5-19-28 i Odluke ravnateljice od 07. sijenja 2020.g. br:01-216/1-20 ravnateljica Ope bolnice Šibensko kninske upanije dana 07. sijenja 2020.g. raspisuje Natjeaj za prijem u radni odnos: Referent/ica za fakturiranje polikliniko-konzilijarne i satcionarne zdravstvene zaštite - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati : završena srednja škola ekonomskog usmjerenjapoznavanje rada na PC-uradno iskustvo 1 godinahrvatsko dravljanstvo Uz prijavu sv...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju l. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018), l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko kninske upanije i l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 12. prosinca 2019.g. klasa:100-01/19-03/124, ur.broj:534-04-1-1/5-19-28 i Odluke ravnateljice od 07. sijenja 2020.g. br:01-216/1-20 ravnateljica Ope bolnice Šibensko kninske upanije dana 07. sijenja 2020.g. raspisuje Natjeaj za prijem u radni odnos: Medicinska sestra/tehniar - 2 izvršitellja/ice na neodreeno vrijeme Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati: završena škola za medicinske sestre/tehniarepoloen struni ispit (za one sa etverogodišnjom školom)posjedovanje vaeeg odobrenja za samostalan radhrvatsko dravljanstvo Uz prijavu svi kand...

 • Company OPĆINA MAČE in Hrvatsko
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Sukladno lanku 19. stavku 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) vezano za lanak 29. stavak 3. istog Zakona, v.d. Proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Mae, raspisuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Opine Mae 1. REFERENT/REFERENTICA ZA UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog poveanog opsega poslova, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca Na ovaj Oglas za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Opine Mae (dalje u tekstu: Oglas) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje korišteni u ovom Oglasu od...

 • Company GRAD MALI LOŠINJ in Hrvatsko
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Opis poslova: Prikuplja podatke o poreznim obveznicima, izdaje rješenja o razrezu gradskih poreza, vodi upravni postupak vezan uz razrez i naplatu gradskih poreza, vodi evidenciju o plaanju prispjelih poreza, izrauje mjeseno izvješe o razrezu i naplati poreza, usklauje, aurira i provodi naplatu potraivanja sa izraunom kamata, inicira naplatu potraivanja, priprema dokumentaciju za prisilnu naplatu, prati naplatu utuenih potraivanja, daje svu dokumentaciju u vezi sa prigovorom, te prati predmet do okonanja; provodi prisilnu naplatu (ovršne postupke) radi naplate gradskih prihoda i drugih javnih davanja, prati steajne i likvidacijske postupke i prijavljuje potraivanja Grada, odgovoran je za knjigovodstvenu provedbu i izvješivanja po tubenim, steajnim, likvidacijskim i drugim zahtjevima pokren...

 • Company OPĆINA LUKAČ in Hrvatsko
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 2. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18,112/19 — u daljnjem tekstu: Zakon), naelnik Opine Luka raspisuje Oglas za imenovanje proelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Opine Luka 1 Izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, do povratka odsutne slubenice Posebni uvjeti: - magistar struke ili struni specijalist, (iznimno moe biti imenovan sveuilišni prvostupnik pravne struke, odnosno struni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet strunog obrazovanja) - najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima za koje se trai ...

 • Company OPĆINA BISTRA in Hrvatsko
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  V.d. proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opine Bistra, na temelju lanka 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 4/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), raspisuje i objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme do povratka odsutne namještenice s bolovanja – sprema/ica, 1 izvršitelj, u Jedinstveni upravni odjel Opine Bistra Osobe, prijavljene na oglas moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. ZSN-a: 1. punoljetnost; 2. hrvatsko dravljanstvo; 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Osim opih uvjeta za prijam u slubu i raspored, osobe moraju ispunjavati i sljedee posebne uvjete: 1. osnovna škola ili nia struna sprema; 2. vozaka dozvola B kate...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA - VELA LUKA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Temeljem lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), lanka 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19.) i lanaka 40 i 41.. Statuta Doma za starije osobe Vela Luka i Odluke Upravnog vijea od 19.12.2019.god., Upravno vijee Doma raspisuje: N A T J E A J za izbor i imenovanje Ravnatelja/Ravnateljice Doma za starije osobe Vela Luka NN 2/2020 Za ravnatelja/icu moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije,...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 7. VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE – 1 izvršitelj UVJETI: - SSS, KV voza - 5 godina radnog staa - probni rad 2 mjeseca - vozaka dozvola B kategorije - Opis radnog mjesta: koordinira s ostalim slubama i direkcijama poslove prijevoza i dostave, upravlja slubenim vozilom za potrebe prijevoza osoblja kazališta po nalogu Intendantice, prevozi goste po nalogu Intendantice, po potrebi vozi na slubena putovanja djelatnike i goste Kazališta po nalogu Intendantice, obavlja poslove dostave, obavlja ostale poslove iz podruja po nalogu Uprave. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti i pre...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 5. ASISTENT SCENOGRAFA - 1 izvršitelj UVJETI: - završen preddiplomski sveuilišni ili preddiplomski struni studij, odnosno osoba koja je stekla višu strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja tehnikih znanosti - znanje jednog stranog jezika, - informatika pismenost - znanje rada u programima (autoCAD ili archiCAD) - probni rad 3 mjeseca - Opis radnog mjesta: asistira scenografima, razrauje dokumentaciju za predstave, prisustvuje predaji skica, mjeraim, tehnikim i generalnim pokusima, izrauje makete, tlocrte za tehnike, mjerae i ostale pokuse na pozornici, razra...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 8. MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj UVJETI: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla višu strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: podruje tehnikih znanosti, polje elektrotehnike - znanje jednog stranog jezika - informatika pismenost - 3 godine radnog staa - poznavanje glazbene partiture - poznavanje procesa video produkcije i postprodukcije - probni rad 3 mjeseca - opis radnog mjesta: rukuje tonskim ureajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i di...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 2. VODITELJ KAZALIŠNE BRAVARIJE – 1 izvršitelj UVJETI: - SSS, VKV bravar - 3 godine radnog staa - probni rad 2 mjeseca - provjera zahtijevanih vještina - varilaki atest - Opis radnog mjesta: organizira, vodi i nadzire rad u bravariji prema zahtjevima voditelja odjela i scenografa, samostalno izvodi sve bravarske radove za scenu i odravanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu prisustvuje tehnikim pokusima, obavlja ostale strune poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje, vodi evidenciju o potrošnji materijala po pojedinanom elementu scenografije s ciljem izrade izrauna obrauna pojedinane predstave. Radni odnos zasniva se na neod...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 1. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJANICE – 1 izvršitelj UVJETI: - SSS tekstilnog smjera ili VKV kroja, - 1 godina radnog staa - probni rad 2 mjeseca - provjera zahtijevanih znanja i vještina - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojake radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomo u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve strune poslove po nalogu voditelja muške krojanice. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti i preslik svjedodbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staa izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje. Ako kandidat ostvaruje pravo pre...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 6. VLASULJAR - 1 izvršitelj UVJETI: - SSS frizer - probni rad 2 mjeseca - provjera zahtijevanih znanja i vještina - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve strune poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti preslik svjedodbe o završenom obrazovanju. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta iz na...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 3. MANIPULANT U TRANSPORTU- 1 izvršitelj UVJETI: - NSS, osnovna škola - probni rad 1 mjesec Opis radnog mjesta: utovaruje, istovaruje i uskladištava scensku opremu, obavlja sve strune, ostale transportne poslove po nalogu predradnika i voditelja. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti preslik svjedodbe o završenom školovanju. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja, priloiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidati koj...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 4. KROJA MUŠKIH KOSTIMA - 1 izvršitelj UVJETI: - SSS tekstilnog smjera ili KV kroja - 1 godina radnog staa - probni rad 2 mjeseca - provjera zahtijevanih znanja i vještina - Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojake radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomo u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve strune poslove po nalogu voditelja muške krojanice. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti i preslik svjedodbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staa izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu duan je u prijavi ...

 • Company Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 11.01.2020

  Na temelju lanka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ:2125/66-18-01) od 30. studenog 2018. godine, lanka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine i Odluke Upravnog vijea Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e o davanju suglasnosti za zapošljavanje (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-10) od 18. prosinca 2019. godine, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos Viši referent za...

 • Company Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 11.01.2020

  Na temelju lanka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ:2125/66-18-01) od 30. studenog 2018. godine, lanka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine i Odluke Upravnog vijea Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e o davanju suglasnosti za zapošljavanje u projektu „PriLIKA za razvoj“ (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-09) od 18. prosinca 2019. godine, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos u sk...

 • Company Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 11.01.2020

  Na temelju lanka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ:2125/66-18-01) od 30. studenog 2018. godine, lanka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine i Odluke Upravnog vijea Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e o davanju suglasnosti za zapošljavanje u projektu „PriLIKA za razvoj“ (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-09) od 18. prosinca 2019. godine, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radn...

 • Company Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 11.01.2020

  Na temelju lanka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ:2125/66-18-01) od 30. studenog 2018. godine, lanka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine i Odluke Upravnog vijea Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e o davanju suglasnosti za zapošljavanje (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-08) od 18. prosinca 2019. godine, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos Savjetnik za pra...

 • Company Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 11.01.2020

  Na temelju lanka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ:2125/66-18-01) od 30. studenog 2018. godine, lanka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine i Odluke Upravnog vijea Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e o davanju suglasnosti za zapošljavanje u projektu „PriLIKA za razvoj“ (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-09) od 18. prosinca 2019. godine, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radn...

 • Company Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Na temelju lanka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ:2125/66-18-01) od 30. studenog 2018. godine, lanka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine i Odluke Upravnog vijea Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e o davanju suglasnosti za zapošljavanje u projektu „PriLIKA za razvoj“ (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-09) od 18. prosinca 2019. godine, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos u sk...

 • Company Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Na temelju lanka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ:2125/66-18-01) od 30. studenog 2018. godine, lanka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06) od 18. prosinca 2019. godine i Odluke Upravnog vijea Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e o davanju suglasnosti za zapošljavanje u projektu „PriLIKA za razvoj“ (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-09) od 18. prosinca 2019. godine, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Liko-senjske upanije -LIRA-e raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA Zapreši, Ljudevita Gaja 2 KLASA: 112-03/20-01/3 URBROJ: 238-29-01-20-01 Zapreši, 08.01.2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) te sukladno uvjetima projekta Znanje svima u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" (Europski socijalni fond - Operativni program „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.), Osnovna škola Ljudevita Gaja objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomonika u...

 • Company ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA UPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Šibenik, Trg Pavla Šubia I., br.2, Tel: 022/460-734, Fax: 022/460-758 KLASA: 112-03/20-01/1 URBROJ: 2182/1-09-20-1 Šibenik, 08. sijenja 2020. Na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) proelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske upanije raspisuje O G L A S U Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske upanije, u Šibeniku, za obavljanje zadaa i poslova: 1. Referent za gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme zbog privremenog poveanja opsega posla, dok traje potreba slube a najdue 6 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjes...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Hrvatsko Edit filters