Jobmonitor. Search results for Hrvatsko

43 Jobs found

Used filters:
 • Hrvatskox
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company OPĆINA MARTINSKA VES in Hrvatsko
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL U Martinskoj Vesi, 18. rujna 2020. godineNa temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 , u daljnjem tekstu: Zakon), Proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Martinska Ves raspisuje OGLAS za prijam u slubu „POMONOG RADNIKA-SKELARA“ u Jedinstveni upravni odjel Opine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/), na odreeno vrijeme od 6 mjeseci s mogunošu produenja za još 6 mjeseci na puno radnog vremena zbog poslova iji se opseg privremeno poveao Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. Zakona. Opi uvjeti za prijam u slubu: - punol...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije o raspisivanju natjeaja za prijem novih djelatnika (KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-04; KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-05; i KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-06) i lanka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije raspisuje se JAVNI NATJEAJ za prijem na radna mjesta 2. Viši savjetnik za regionalni razvoj – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu Minimalni struni uvjeti:stupanj magistra ili strunog specijalista društvene, tehnike, prirodoslovne, biotehnike ili druge odgovarajue struke4 (etiri) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, od kojih najmanje 2 (dvije...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije o raspisivanju natjeaja za prijem novih djelatnika (KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-04; KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-05; i KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-06) i lanka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije raspisuje se JAVNI NATJEAJ za prijem na radna mjesta 1. Otoni koordinator – viši savjetnik – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu Minimalni struni uvjeti:stupanj magistra ili strunog specijalista društvene, tehnike, prirodoslovne ili druge odgovarajue struke4 (etiri) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, od kojih najmanje 2 (dvije)...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije o raspisivanju natjeaja za prijem novih djelatnika (KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-04; KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-05; i KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-06) i lanka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije raspisuje se JAVNI NATJEAJ za prijem na radna mjesta 3. Savjetnik za regionalni razvoj – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu Minimalni struni uvjeti:stupanj magistra ili strunog specijalista društvene, tehnike ili druge odgovarajue struke3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, od kojih najmanje 2 (dvije) godine na poslovima pripreme...

 • Company OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 138. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/12, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 2. stavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), a po pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosua, Klasa: 119-02/20-04/335, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 16. srpnja 2020., Opinsko dravno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje OGLAS za prijam namještenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Opinsko dravno odvjetništvo u Zagrebu - na radno mjesto namještenika IV. vrste – ista/ica – 1 izvršitelj/ica Uvjeti za prijam u dravnu slubu: - hrvatsko dravljanstvo, - osnovna škola, - zdravstvena sposobnost za obav...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnog radnog mjesta VATROGASAC – 1 izvršitelj UVJETI: - SSS vatrogasni tehniar ili KV vatrogasac - probni rad 2 mjeseca - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupoarne zaštite i uvanja zgrade, obavlja sve strune poslove po nalogu voditelja vatrogasaca. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti i preslik svjedodbe o završenom obrazovanju. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja, priloiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidati koj...

 • Company Centar za socijalnu skrb Poreč - Parenzo in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Pore-Parenzo, temeljem lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N.76/93., 29/97., 47/99.,35/08. 127/19.), lanka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br.157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20.), lanka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Pore-Parenzo KLASA: 023-01/14-01/3 URBROJ: 2167-16-01-01-14-2 od 30.12.2014.godine, koji je stupio na snagu 09.02.2015. godine i odluke Upravnog vijea Centra za socijalnu skrb Pore-Parenzo KLASA: 023-01/20-01/6 URBROJ: 2167-16-02-01-20-2 od 28.07.2020. godine raspisuje JAVNI NATJEAJza izbor i imenovanje ravnatelja/iceCentra za socijalnu skrb Pore-Parenzo Uvjeti koje kandidat/- kinja mora ispunjavati su slijedei:- hrvatsko dravljanstvo,- završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili in...

 • Company Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/V,  raspisuje JAVNI NATJEAJ za popunu radnih mjesta na neodreeno vrijeme b) Viši revizor – 1 izvršitelj Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij, specijalistiki diplomski struni studij ili diplomski studij kojim se  stjecala VSS ekonomske, pravne i druge društvene struke, humanistike, tehnike ili prirodoslovne struke - 3 godine radnog staa u struci na odgovarajuim poslovima - certifikat ili odgovarajue struno ovlaštenje za revizora - aktivno znanje engleskog jezika, - poznavanje rada na raunalu, - hrvatsko dravljanstvo Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis 2. presliku domovnice ili osobne iskaznice 3. presliku diplome 4. presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovin...

 • Company Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/V,  raspisuje JAVNI NATJEAJ za popunu radnih mjesta na neodreeno vrijeme a) Revizor – 3 izvršitelja Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij , specijalistiki diplomski struni studij  ili diplomski studij kojim se  stjecala VSS ekonomske, pravne i druge društvene struke, humanistike, tehnike ili prirodoslovne struke - 1 godina radnog staa u struci na odgovarajuim poslovima - certifikat ili odgovarajue struno ovlaštenje za revizora - aktivno znanje engleskog jezika - poznavanje rada na raunalu - hrvatsko dravljanstvo Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju certifikat ili odgovarajue struno ovlaštenje za revizora, uz obvezu polaganja revizorskog ispita najkasnije u roku od 12 mjeseci od is...

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  JAVNA VATROGASNA POSTROJBAUNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO UMAG –UMAGO KLASA: 112-02/20-01/01URBROJ: 2105/05-18-20-01Umag, 16. rujna 2020. Na temelju lanka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i Odluke Vatrogasnog vijea Javne vatrogasne postrojbe Umag od 25. kolovoza 2020., zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Umag objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto "Vatrogasac" - 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidat na natjeaj mora ispunjavati sljedee uvjete: - da ima hrvatsko dravljanstvo - da je mlai od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radno...

 • Company Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), l. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) te l. 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica (proišeni tekst, studeni 2017) Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica na temelju Odluke KLASA: 023-01/20-01/1, URBROJ:2176-136-01-01-20-15 donesene na sjednici odranoj 24. srpnja 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica Ravnateljem/icom Centra za socijalnu skrb moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: hrvatsko dravljanstvozavršen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani p...

 • Company UDRUGA MEĐIMURSKI SLATKIŠI in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projekt „Zaeli pravu stvar!“, UP.02.1.1.13.0045 – u sklopu programa zapošljavanja ena „Zaeli“ UP.02.1.1.13 Projekt: Zaeli pravu stvar!, UP.02.1.1.13.0045 Naziv i sjedište poslodavca Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja akovec Meimurski slatkiši, Vladimira Nazora 16, 40 000 akovec Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica u sklopu projekta „Zaeli pravu stvar!“ Broj traenih radnica: 7 Razina obrazovanja: Osnovna škola nii razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine; Vrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) Uvjeti radnog mjesta: terenski rad Vozaki ispit: poeljno B kategorija Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni) Mjesto rada: Meimurska upanija Rezu...

 • Company RCP in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projekt „Budimo sretni skupa“, UP.02.1.1.13.0022 – u sklopu programa zapošljavanja ena „Zaeli“ UP.02.1.1.13 Projekt: Budimo sretni skupa, UP.02.1.1.13.0022 Naziv i sjedište poslodavca: Razvojni centar poduzetništva, Mandalinskih rtava 11B, 22 000 Šibenik Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica u sklopu projekta „Budimo sretni skupa“ Broj traenih radnica: 5 Razina obrazovanja: Osnovna škola nii razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine; Vrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) Uvjeti radnog mjesta: terenski rad Vozaki ispit: poeljno B kategorija Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni) Mjesto rada: Šibensko – kninska upanija Rezultati natjeaja: oglasna ploa u uredu...

 • Company CDI in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: skrb, njega i podrška u svrhu poboljšanja kvalitete ivota krajnjih korisnika projekta obavljajui pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka, pomo u odravanju istoe stambenog prostora, dostavi lijekova, plaanje rauna, pruanje podrške kroz razgovor i druenje i sl. Posebni uvjeti definirani pozivom UP.02.1.1.13: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su: punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, najviše završena srednja škola, vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, s posebnim naglaskom na: starije od 50 godina, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudima, rtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., lijeene ovisnice o drogama, povratnice s odsluenja...

 • Company OPĆINA VIŠNJAN in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 18. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Opina Višnjan objavljuje dana 15. rujna 2020. godine OGLASza prijam u slubuna radno mjesto:ZAMJENIK PROELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA – 1 izvršitelj/ica – na odreeno vrijeme od šest mjeseci uz probni rad od dva mjeseca.Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu (punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane lankom 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedee posebne uvjete:• magistar struke ili struni specijalist pravne, ekonomske ili tehnike struke• najmanje pet godina radnog iskustva...

 • Company IPS konzalting d.o.o. in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  IPS Konzalting je hrvatsko – belgijska konzultantska tvrtka specijalizirana za poljoprivredni i prehrambeno – preraivaki sektor. Našim klijentima nudimo usluge savjetovanja, izrade studija i razvoj projekata kao i primjenu odrivih tehnologija. Zahvaljujui partnerskom odnosu, naša tvrtka prilikom pripreme projekata surauje s nekoliko belgijskih partnera. Konzultantski tim sastoji se od strunjaka specijaliziranih u podrujima poljoprivredne i industrijske proizvodnje te EU fondovima. Opis poslova: priprema projektne dokumentacije, praenje provedbe projekata, rad na terenu, statistika obrada podataka, priprema izvješa - stjecanje znanja o EU fondovima iz podruja poljoprivrede, prikupljanje i obrada podataka vezanih uz analizu poljoprivrednog sektora i sektora obnovljivih izvora energije u RH,...

 • Company IPS konzalting d.o.o. in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  IPS Konzalting je hrvatsko – belgijska konzultantska tvrtka specijalizirana za poljoprivredni i prehrambeno – preraivaki sektor. Našim klijentima nudimo usluge savjetovanja, izrade studija i razvoj projekata kao i primjenu odrivih tehnologija. Zahvaljujui partnerskom odnosu, naša tvrtka prilikom pripreme projekata surauje s nekoliko belgijskih partnera. Konzultantski tim sastoji se od strunjaka specijaliziranih u podrujima poljoprivredne i industrijske proizvodnje te EU fondovima. IPS Konzalting trai dinaminu osobu koja bi nam se pridruila kao asistent u provedbi Sea2Land i Fertimanure projekta, agronomske ili biotehnike struke. Projekti imaju za cilj poboljšanje i prilagodbu tehnologija za oporabu hranjivih sastojaka i proizvodnju bioloških gnojiva na temelju nusproizvoda. Odabrani kandi...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 4. VODITELJ PRIPREME KAZALIŠNE PROIZVODNJE – 1 izvršitelj UVJETI: - Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja tehnikih znanosti. - informatika pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) i MS Excel - znanje jednog stranog jezika - probni rad 6 mjeseci - Opis radnog mjesta: Sudjeluje u predaji skica scenografa, u dogovoru sa scenografima vodi sve ...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 3. VLASULJAR - 1 izvršitelj UVJETI: - SSS frizer - probni rad 2 mjeseca - provjera zahtijevanih znanja i vještina - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve strune poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti preslik svjedodbe o završenom obrazovanju. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja, priloiti presliku dokumenata...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 2. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJANICE – 1 izvršitelj UVJETI: - SSS tekstilnog smjera ili VKV kroja, - 1 godina radnog staa - probni rad 2 mjeseca - provjera zahtijevanih znanja i vještina - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojake radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomo u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve strune poslove po nalogu voditelja muške krojanice. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti i preslik svjedodbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staa izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje. Ako kandidat ostvaruje pravo ...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 1. MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj UVJETI: - SSS, KV bravar - 3 godine radnog staa - varilaki atest - provjera zahtijevanih vještina i znanja - probni rad 2 mjeseca - Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme Uz molbu i ivotopis, kandidati su obavezni priloiti i preslik svjedodbe, ispis radnog staa izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilakog atesta. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja, priloiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidat...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 5. VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE – 1 izvršitelj UVJETI: - Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja tehnikih znanosti. - 3 godine radnog staa - informatika pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) - znanje jednog stranog jezika - razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada - probni rad 6 mjesec...

 • Company Centar za socijalnu skrb Rovinj, Centro di Assistenza Sociale Rovigno in Hrvatsko
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne Novine broj 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne Novine broj 61/18) suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 100-01/20-02/271; URBROJ: 519-04-2-1-2/6-20-2 od 24.6.2020. godine Centar za socijalnu skrb Rovinj - Centro di Assistenza Sociale Rovigno raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom za radno mjesto: PRAVNIKA – 1 izvršitelj/-ica, na odreeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazonog radnika; Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su slijedei:hrvatsko dravljanstvo; VSS – diplomirani/-a pravnik/-ca ili magistar/-ra prava; najmanje ...

 • Company UDRUGA SLIJEPIH ŽUPANIJE ŠIBENSKO-KNINSKE in Hrvatsko
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projekt „Koraajmo skupa“, UP.02.1.1.13.0006 – u sklopu programa zapošljavanja ena „Zaeli“ – faza II UP.02.1.1.13 Projekt: Koraajmo skupa, UP.02.1.1.13.00006 Naziv i sjedište poslodavca: Udruga slijepih upanije Šibensko - kninske Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica u sklopu projekta „Koraajmo skupa“ Broj traenih radnica: 1 Razina obrazovanja: Osnovna škola nii razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine; Vrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) Uvjeti radnog mjesta: terenski rad Vozaki ispit: poeljno B kategorija Radno vrijeme: puno radno vrijeme (subota, nedjelja i dravni praznici/blagdani su neradni) Mjesto rada: Šibensko – kninska upanija Rezultati natjeaja: oglasna ploa u uredu Udruge slijepi...

 • Company GRAD METKOVIĆ in Hrvatsko
  14.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA GRAD METKOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-03/20-01/06 URBROJ: 2148/01-01-20-1 Metkovi, 11. rujna 2020. godine Na temelju lanka 29., vezano za lanak 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovia raspisuje OGLAS za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovia na radno mjesto: - viši struni suradnik za proraun, razrez i naplatu poreza – 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno vrijeme od dva mjeseca radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, uz probni rad od dva mjeseca. Sluba na odreeno vrijeme radi obavlja...

 • Company Dječji vrtić Bambi in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DJEJI VRTI BAMBI SMOKVICA KLASA: 112-03/20-01/01 URBROJ: 108-15-01/20 Smokvica, 10. rujna 2020. god. Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13 ) Ravnateljica Djejeg vrtia Bambi raspisuje O G L A S za prijam na radno mjesto TREI ODGOJITELJ/ICA ( asistent/ica ) na odreeno vrijeme Opi uvjeti:srednja struna sprema< >hrvatsko dravljanstvozdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajuim poslovima Posebni uvjeti:radni odnos u djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke definirane lankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13). < >Za kandidate prijavljene na oglas ije su prijave uredne i koji is...

 • Company New Project j.d.o.o. in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projekt „Budimo sretni skupa“, UP.02.1.1.13.0022 – u sklopu programa zapošljavanja ena „Zaeli“ UP.02.1.1.13 Projekt: Budimo sretni skupa, UP.02.1.1.13.0022 Naziv i sjedište poslodavca: Razvojni centar poduzetništva, Mandalinskih rtava 11B, 22 000 Šibenik Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica u sklopu projekta „Budimo sretni skupa“ Broj traenih radnica: 5 Razina obrazovanja: Osnovna škola nii razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine; Vrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) Uvjeti radnog mjesta: terenski rad Vozaki ispit: poeljno B kategorija Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni) Mjesto rada: Šibensko – kninska upanija Rezultati natjeaja: oglasna ploa u uredu...

 • Company UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  GERONTODOMAICA Radno mjesto Mjesto rada: Šibenik, Šibensko – kninska upanijaBroj traenih radnika: 5Vrsta zaposlenja: Na odreeno; novootvoreni posloviRadno vrijeme: Puno radno vrijemeSmještaj: Nema smještajaNaknada za prijevoz: DjelominoNatjeaj vrijedi od: 11.09.2020.Natjeaj vrijedi do: 17.09.2020.Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad Posloprimac Razina obrazovanja:Završena osnovna školaSrednja škola 3 godineSrednja škola 4 godineRadno iskustvo: Nije vanoOstale informacije: Opis poslova: pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni, pomo u socijalnoj integraciji, pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova plaa...

 • Company Vjeverica d.o.o. Drenovci in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opi uvjeti:PunoljetnostHrvatsko dravljanstvoZdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba primaPosebni uvjeti:VSS, ekonomskog smjeraPet godina radnog iskustvaOrganizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje lokalnom razvojnom agencijomAktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, uz poeljno znanje drugog europskog jezikaOsposobljenost za rad na raunaluZainteresirani kandidati svoju prijavu zajedno s ivotopisom, dokazom o završenom školovanju, dokazom o dravljanstvu te potvrdom o nekanjavanju trebaju dostaviti na adresu (s naznakom prijava na natjeaj za radno mjesto direktor) zakljuno s 20. rujna 2020. godine ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA' in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 55. Statuta Djejeg vrtia „Kaštela“, Upravno vijee Djejeg vrtia „Kaštela“ na 25 . sjednici odranoj 24. 8. 2020. uz suglasnost gradonaelnika Grada Kaštela od donijelo je ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEAJA ZA RADNO MJESTO:Odgojitelj na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom- 4 izvršitelj Osim opih uvjeta (punoljetnost i hrvatsko dravljanstvo), osobe koje se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati i posebne uvjete prema lancima 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj:...

 • Company Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi socijalnog radnika Uz prijav na natjeaj priloiti ivotopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice, presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, presliku Odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.), elektroniki ispis radnog staa HZMO-a, preslika ugovora o radu ili rješenje o rasporedu potvrde poslodavca. Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivani-Grad, KLASA: 011-02/14-01/10, URBROJ: 2131-14-06-06-14-1 od 24.12.2014 i Izmjena Statuta Centra za socijalnu skrb Ivani-Grad, KLASA: 023-01/18-01/1, UR.BROJ: 2131-14-06-07-18-6 od 16.05.2018., te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/20-02/37, U...

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

    Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru na temelju l. 40. i l. 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj:76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), lanka 133 st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj:157/13,152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), te lanka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru i Odluke Upravnog vijea od 08.09 2020. godine,  raspisuje   JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru   Za ravnatelja/icu moe biti izabran/a i ime­novan/a osoba koja ispunjava sljedee uvjete: – hrvatsko dravljanstvo, – završen preddiplomski i diplomski sveui­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijal...

 • Company SVENKOM d.o.o. in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opi uvjeti: - NK, NKV, osnovna škola - punoljetnost - hrvatsko dravljanstvo - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima - radno iskustvo min. 1 godina Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: - ivotopis, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice), - dokaz o nekanjavanju (ne stariji od 3 mjeseca) - dokaz o usavršavanjima ili dodatnim osposobljavanjima (ukoliko postoje) Prednost kod odabira imaju kandidati: - nezaposleni - sa iskustvom u zemljanim radovima i ukopima, odravanju groblja, odravanju zelenih površina, hortikulturi, graevini, Podaci o radnom mjestu: Naziv radnog mjesta: komunalni djelatnik- grobar Opis poslova: zemljani radovi, ukopi i ekshumacije pokojnika, sahrana pokojnika   prijevoz pokojnika, oblaenje i ur...

 • Company GRAD ROVINJ in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA UPANIJA – REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ – ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO Upravni odjel za financije, proraun i naplatu prihoda Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti KLASA/CLASSE: 112-01/20-01/17 URBROJ/NUMPROT: 2171/01-04/1-20-2 Rovinj - Rovigno, 07. rujna 2020 Na temelju lanka 29., a vezano uz lanak 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19; dalje u tekstu: ZSN), proelnica Upravnog odjela za financije, proraun i naplatu prihoda Grada Rovinja - Rovigno raspisuje O G L A S ZA PRIJAM U SLUBU NA ODREENO VRIJEME - na radno mjesto višeg strunog suradnika za proraun i raunovodstvo (1 izvršitelj/ica m/...

 • Company Razvojno inovacijski centar AluTech in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju Odluke Upravnog vijea Razvojno inovacijskog centra AluTech o raspisivanju natjeaja za prijem novih djelatnika, KLASA:023-08/20-01/04, URBROJ:2182/1-09/3-20-06, od 03. rujna 2020. godine i lanka 8. Pravilnika o radu Razvojno inovacijskog centra AluTech raspisuje se JAVNI NATJEAJ za prijem na radna mjesta 1. Viši savjetnik za poticanje poduzetništva – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu Minimalni struni uvjeti: - stupanj magistra ili strunog specijalista društvene iii tehnike struke - 4 (etiri) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - hrvatsko dravljanstvo; - poznavanje engleskog jezika; - poznavanje rada na raunalu. Izvršitelj e obavljati poslove informiranja i savjetovanja poduzetnika, pripreme i provedbe pro...

 • Company Razvojno inovacijski centar AluTech in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju Odluke Upravnog vijea Razvojno inovacijskog centra AluTech o raspisivanju natjeaja za prijem novih djelatnika, KLASA:023-08/20-01/04, URBROJ:2182/1-09/3-20-06, od 03. rujna 2020. godine i lanka 8. Pravilnika o radu Razvojno inovacijskog centra AluTech raspisuje se JAVNI NATJEAJ za prijem na radna mjesta 2. Viši savjetnik/ica za strojarstvo – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu Minimalni struni uvjeti: - stupanj magistra/ice ili strunog specijalista/ice strojarske struke - 4 (etiri) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - hrvatsko dravljanstvo; - poznavanje engleskog jezika; - poznavanje rada na raunalu. Izvršitelj/ica e obavljati poslove: pripreme i programiranja CNC strojeva za proizvodnju, rukovanja C...

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES-LOŠINJ in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: organizira i rukovodi rad Centra sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Statutu Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj. Uvjeti: – hrvatsko dravljanstvo, – završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, – najmanje pet godina radnog staa na struni poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi, – poloen struni ispit, – nepostojanje zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20). Uz prijavu kandidati su duni priloiti: – ivotopis – domovnicu – dokaz o strunoj spremi – dokaz o radnom stau (elektr...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni slubenik na poloaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Slubi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik), - napredno znanje rada na osobnom raunalu. U...

 • Company GRAD GOSPIĆ in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 5. st 1. i lanka 28. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/8, 6/1/11, 04/18 i 112/19), Proelnica Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu raspisuje O G L A S ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME Radno mjesto :1. Voditelj Odsjeka za proraun i raunovodstvo koji e obavljati poslove koordinatora projekta „RAISE Youth – Ruralna akcija za inovativno i odrivo poduzetništvo za mlade– 1 izvršitelj ( m/ ) Opis poslova:prua administrativnu, tehniku i organizacijsku potporu projektnom menaderu pri planiranju i provedbi projektnih aktivnosti;sudjeluje u izvještavanju o provedbi projektnih aktivnosti;sudjeluje u praenju i planiranju potrošnje te kontroli troškova;vodi i arhivira projektnu dokume...

 • Company Centar za socijalnu skrb Ploče in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19 ), l. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17,98/19 i 64/20) te l. 36. Statuta Centra za socijalnu skrb Ploe, Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Ploe na temelju Odluke donesene na sjednici odranoj 28. kolovoza 2020. god. raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Ploe. Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: - hrvatsko dravljanstvo, - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne ped...

 • Company SD UŠTVO SPARTAK in Hrvatsko
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  U sklopu projekta „Program pomoi braniteljima i lanovima njihovih obitelji“ UP.02.2.2.10.0047 u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj i širenje mree izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ UP.02.2.2.10 koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., SPORTSKO DRUŠTVO SPARTAK objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje za obavljanje poslova Psihologa BROJ TRAENIH OSOBA: 1 osoba na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na odreeno vrijeme OPIS POSLOVA: Poslovi izrade pr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA in Hrvatsko
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), lanka 54. Statuta Djejeg vrtia "Potonica", („Slubene novine“ Opine Pitomaa, broj 8/13, 3/16. i 5/16), lanka 10. Pravilnika o radu Djejeg vrtia „Potonica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-01 od 28. veljae 2019. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Djejeg vrtia „Potonica“, KLASA:012-01/19-01/01, URBROJ:2189/16-19-03 od 17. prosinca 2019. godine, Upravno vijee Djejeg vrtia "Potonica", objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos u Djeji vrti „Potonica“ - Voditelja/ice kuhinje - glavnog kuhara/ice na odreeno puno radno vrijeme, do povratka odsutnog zaposlenika (1 izvršitelj/ica) Uvjeti: - SSS, kuhar/ica - 3 godine radnog iskustva u struci...

 • Company RECI in Hrvatsko
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projekt „Podrška za sve“, UP.02.1.1.13.0007 – u sklopu programa zapošljavanja ena „Zaeli“ UP.02.1.1.13 Projekt: Podrška za sve, UP.02.1.1.13.0007 Naziv i sjedište poslodavca: Razvojni europski centar inicijativa, 8. dalmatinske udarne brigade 10, 22 000 Šibenik Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica u sklopu projekta „Podrška za sve“ Broj traenih radnica: 1 Razina obrazovanja: Osnovna škola nii razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine; Vrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) Uvjeti radnog mjesta: terenski rad Vozaki ispit: poeljno B kategorija Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni) Mjesto rada: Šibensko – kninska upanija Rezultati natjeaja: oglasna ploa u ure...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Hrvatsko Edit filters