Jobmonitor. Search results for Ivanec

7 Jobs found

Used filters:
 • Ivanecx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company IVKOM-VODE d.o.o. in Ivanec
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Na temelju lanka 26. i 28. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) te odluke Skupštine Društva, trgovako društvo IVKOM-VODE d.o.o. raspisuje NATJEAJ za izbor i imenovanje Zamjenika/zamjenice direktora/direktorice Društva Kandidati/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati slijedee uvjete: - visoka ili viša struna sprema ekonomskog, pravnog ili tehnikog usmjerenja - 4 godine radnog iskustva na rukovodeim poslovima - visoko razvijene menaderske i organizacijske sposobnosti - visoko razvijene komunikacijske vještine - znanje rada na raunalu (MC Office paket) - vozaka dozvola „B“ kategorije. Zamjenik/zamjenica direktora/direktorice društva se imenuje na mandat od etiri godine. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada - ...

 • Company IVKOM-VODE d.o.o. in Ivanec
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Na temelju lanka 26. i 28. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) te odluke Supštine Društva, trgovako društvo IVKOM-VODE d.o.o. raspisuje NATJEAJ za izbor i imenovanje Uprave - direktora/direktorice Društva Za Upravu – direktora/direktoricu Društva moe biti imenovana osoba koja osim opih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i slijedee uvjete: - visoka struna sprema ekonomskog, pravnog ili tehnikog usmjerenja - 5 godina radnog iskustva na rukovodeim poslovima - nema zapreka za imenovanje iz lanka 239. Stavka 2. Zakona o trgovakim društvima - dravljanstvo Republike Hrvatske - razvijene menaderske i organizacijske sposobnosti - znanje rada na raunalu (MC Office paket) - v...

 • Company Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec in Ivanec
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Uinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020., „ZAELI – program zapošljavanja ena – faza II“, broj Poziva: UP.02.1.1.13, u sklopu projekta „ZAELI – Aktivne u zajednici“ (kodni broj Ugovora UP.02.1.1.13.0313) te lanka 12. Pravilnika o radu GDCK Ivanec i Odluke Odbora o raspisivanju oglasa za zapošljavanje na odreeno puno radno vrijeme radnice za potporu i podršku osobama u nepovoljnom poloaju; projekat „ZAELI“ – Aktivne u zajednici URBROJ: 01/05-01-7/21-2 : od 15.10.2021., Odbor GDCK Ivanec dana 20.10.2021. g. raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAELI - Aktivne ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC in Ivanec
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), ravnateljica Osnovne škole Koprivniki Ivanec, Kunovec, Seljake bune 10, 48 000 Koprivnica, objavljuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta 1. Uitelj / ica informatike - 1 izvršitelj / ica s nepunim radnim vremenom od 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na odreeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust), mjesto rada Kunovec. UVJETI:nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)prema Zakonu o o...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Ivanec
  14.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor/ica medicine – specijalist/ica ginekologije i opstetricije (m/) – Ivanec (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog/e doktora/ice medicine specijalista/ice ginekologije i opstetricije, nositelja/ice tima ginekološke ordinacije u Ivancuradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.ginekologije i optetricije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANEC in Ivanec
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19 i 64/20). te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivanec, Srednja škola Ivanec, Eugena Kumiia 7, 42240 Ivanec, raspisuje NATJEAJ za radna mjesta (m/) 1.Nastavnik/nastavnica matematike - 1 izvršitelj/izvršiteljica, VSS, prof./mag.edukacije matematike, na odreeno puno radno vrijeme za 20 sati nastave tjedno, do povratka odsutne radnice na rad. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:- uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sredn...

 • Company ODGOJNI DOM IVANEC in Ivanec
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  ODGOJNI DOM IVANEC Pahinsko 6 42240 Ivanec KLASA: 112-01/21-01/8 URBROJ:2186-183-01-01-21-1 Ivanec, 27. kolovoza 2021. godine Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), lanka 4. Pravilnika o radu Odgojnog doma i temeljem Odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od dana 28. srpnja 2021. godine (KLASA:100-01/21-02/789, UR.BROJ:524-08-01-02/3-21-3), Odgojni dom Ivanec raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Nastavnik/ica strukovnih predmeta i praktine nastave iz obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja i metalurgija te nastavnih...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ivanec Edit filters