Jobmonitor. Search results for Kom

131 Jobs found

Used filters:
 • Komx
Displaying 1-50 of 131 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ BAJKA in Kom
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: sukladno Dravno pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te propisani Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13).obavlja poslove njege i skrbipomae u odravanju higijene prua pomo djeci pri izvoenju aktivnosti odgojitelja tijekom odgojno-obrazovnog procesapazi na sigurnost djece Prednost na natjeaju imaju kandidati/kinje medicinskog obrazovanja (medicinska sestra/tehniar), studenti/ce predškolskog i ranog odgoja, dadilje te kandidati/kinje koji/e imaju iskustvo rada sa djecom rane i predškolske dobi. Uz prijavu priloiti:Diplomu ili svjedodbuivotopisZamolbuUvjerenje o nekanjavanju odnosno ne voenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13)Dokaz o radnom iskus...

 • Company PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM in Kom
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – OUSRH i 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u dravnu slubu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu (Narodne novine, broj 27/20), lanka 49.a Zakona o izvršavanju dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/360, URBROJ: 514-03-01-02/6-20-3 od 20. kolovoza 2020. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/39, URBROJ: 513-05-01-20-2 od ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju odredbi l. 105., i l. 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i odredbi l. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Srainec, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. uitelja/icu geografije (M/) – neodreeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) Uz prijavu obavezno priloiti: ivotopis, rodni list, diplomu, potvrda o nekanjavanju za kaznena djela u lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starija od 6 mjeseci. Navedenu doku...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju odredbi l. 105., i l. 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i odredbi l. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Srainec, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. uitelja/ice prirode (M/) – neodreeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) Uz prijavu obavezno priloiti: ivotopis, rodni list, diplomu, potvrda o nekanjavanju za kaznena djela u lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starija od 6 mjeseci. Navedenu dokum...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju odredbi l. 105., i l. 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i odredbi l. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Srainec, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. uitelja/ice glazbene kulture (M/) – puno, odreeno radno vrijeme, zamjena do povratka uiteljice s rodiljnog dopusta UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) Uz prijavu obavezno priloiti: ivotopis, rodni list, diplomu, potvrda o nekanjavanju za kaznena djela u lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, n...

 • Company Drvodjeljska škola Zagreb in Kom
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) raspisuje N A T J E A J za 1. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podruja prerade i obrade drva (m/)-jedan izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme do 31.08.2021.godine (40 sati tjednog radnog vremena), UVJETI: VSS: dipl.ing.drvne industrije, dipl.ing.drvne tehnologije, mag. drvne tehnologije-oblikovanje proizvodnje Sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o str...

 • Company Drvodjeljska škola Zagreb in Kom
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) raspisuje N A T J E A J za 1. Školskog knjiniara (m/)-jedan izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), UVJETI: Sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96, 80/99). Nepostojanje zapreke za rad u školi prema lanku 106. Z...

 • Company GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  U akovcu, 17. rujna 2020. KLASA: 112-03/20-8 URBROJ: 2109-57-01-20-01 Na temelju Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20) u okviru projekta UP.03.2.1.03.0037 „Škole jednakih mogunosti u Meimurskoj upaniji“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ faza III. broj poziva UP.03.2.1.03. u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Graditeljska škola akovec, Športska 1, 40 000 akovec, (u nastavku teksta:Škola) objavljuje: JAVNI POZIV ZA OBAVLJENJE POSLOVA POMONIKA U...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Srednja škola Konjšina raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa nastavnik/ca matematike – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodreeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.nastavnik/ca hrvatskog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na odreeno vrijeme do povratka nastavnice s bolovanja, za puno radno vrijeme.nastavnik/ca njemakog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na odreeno vrijeme do povratka nastavnice na rad s punim radnim vremenom, za nepuno radno vrijeme. Mjesto rada je u Konjšini.Uvjeti: VSS ili magi...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Srednja škola Konjšina raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa nastavnik/ca matematike – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodreeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.nastavnik/ca hrvatskog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na odreeno vrijeme do povratka nastavnice s bolovanja, za puno radno vrijeme.nastavnik/ca njemakog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na odreeno vrijeme do povratka nastavnice na rad s punim radnim vremenom, za nepuno radno vrijeme. Mjesto rada je u Konjšini.Uvjeti: VSS ili magi...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Srednja škola Konjšina raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa nastavnik/ca matematike – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodreeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.nastavnik/ca hrvatskog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na odreeno vrijeme do povratka nastavnice s bolovanja, za puno radno vrijeme.nastavnik/ca njemakog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na odreeno vrijeme do povratka nastavnice na rad s punim radnim vremenom, za nepuno radno vrijeme. Mjesto rada je u Konjšini.Uvjeti: VSS ili magi...

 • Company CONTARINI d.o.o. in Kom
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  opis posla: arheološki nadzor, dokumentiranje  pokretnih i nepokretnih arheoloških nalaza, te prikupljanje pokretnih nalaza , fotografsko, geodetsko i dokumentiranje crteom, konzervatorska obrada nalaza, izrada strunog izvješa s priloenom arheološkom nacrtnom dokumentacijom....

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRAPČE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - domovnicu, - uvjerenje o steenoj strunoj spremi, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno l. 25. Zakona, - dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stau). Opis poslova: svakodnevno obavljanje poslova išenja i higijene prostorija boravka djece, hodnika i drugih prostorija u objektu ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRAPČE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - domovnicu, - uvjerenje o steenoj strunoj spremi, - dokaz o poloenom strunom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz l. 32. Pravilnika, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno l. 25. Zakona, - dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stau). - dokaz o poloenom ispitu B2 njemakog j...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRAPČE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - domovnicu, - uvjerenje o steenoj strunoj spremi, - dokaz o poloenom strunom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz l. 32. Pravilnika, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno l. 25. Zakona, - dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stau). Opis poslova: poslovi njege, odgoja i o...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRAPČE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - domovnicu, - uvjerenje o steenoj strunoj spremi, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno l. 25. Zakona, - dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stau). Opis poslova: Radi na osiguranju i unaprjeivanju njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi s teškoama u razvoju u Programu...

 • Company Osnovna škola Dragutina Domjanića in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uvjeti: opi u skladu sa Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.) te posebni u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18..), Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu, Pravilnikom o radu OŠ Dragutina Domjania i Pravilnikom o nainu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ D. Domjania. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Natjeaj traje od 17.09. do 25. 9. 2020. g. Uz prijavu kandidati trebaju priloiti: ivotopis, uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama koji su propisani odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: - ivotopis, - presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi, - presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama koji su propisani odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: - ivotopis, - presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi, - presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osno...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama koji su propisani odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: - ivotopis, - presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi, - presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLASA: 110-01/20-01/07 URBROJ: 2105-21-01-20-1 Buje, 03. rujna 2020. GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta PREDMET UKUPNO SATIRAD NA ODREENO – NEODREENO VRIJEME STRUKOVNI UITELJ FRIZERSTVA 1 zaposlenik m/, na nepuno, odreeno radno vrijeme8 sati vjebi frizerstva11,5 sati ukupnog tjednog radnog vremena ODREENO VRIJEME - poetak rada – po završetku natjeaja -radni odnos do 31.08.2021. Na oglašeno radno mjesto po natjeaju mogu se javiti osobe oba spola. Uz pismenu prijavu treba priloiti: - prijavu na radno mjesto po natjeaju - ivotopis - dokaz o steenoj strun...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLASA: 110-01/20-01/07 URBROJ: 2105-21-01-20-1 Buje, 03. rujna 2020. GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta PREDMET UKUPNO SATIRAD NA ODREENO – NEODREENO VRIJEME NASTAVNIK ETIKE 1 zaposlenik m/, na nepuno, odreeno radno vrijeme3 sata nastave5,5 sati ukupnog tjednog radnog vremena ODREENO VRIJEME - poetak rada – po završetku natjeaja -radni odnos do 31.08.2021. Na oglašeno radno mjesto po natjeaju mogu se javiti osobe oba spola. Uz pismenu prijavu treba priloiti: - prijavu na radno mjesto po natjeaju - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi, u izvornik...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLASA: 110-01/20-01/07 URBROJ: 2105-21-01-20-1 Buje, 03. rujna 2020. GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta PREDMET UKUPNO SATIRAD NA ODREENO – NEODREENO VRIJEME POSLOVI PRIPREME UENIKIH MARENDI 1 zaposlenik m/, na nepuno, odreeno radno vrijeme20 sati ukupnog tjednog radnog vremena ODREENO VRIJEME - poetak rada – po završetku natjeaja -radni odnos do 18.06.2021. Na oglašeno radno mjesto po natjeaju mogu se javiti osobe oba spola. Uz pismenu prijavu treba priloiti: - prijavu na radno mjesto po natjeaju - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi, u izvo...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLASA: 110-01/20-01/07 URBROJ: 2105-21-01-20-1 Buje, 03. rujna 2020. GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE, Školski brijeg 1, raspisuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta PREDMET UKUPNO SATIRAD NA ODREENO – NEODREENO VRIJEME NASTAVNIK NJEMAKOG JEZIKA -1 zaposlenik m/, na nepuno, neodreeno radno vrijeme3 sata nastave tjedno( 5,5 sati ukupnog tjednog radnog vremena) NEODREENO VRIJEMEpoetak rada – po završetku natjeajaprobni rad 6 mjeseci Na oglašeno radno mjesto po natjeaju mogu se javiti osobe oba spola. Uz pismenu prijavu treba priloiti: - prijavu na radno mjesto po natjeaju - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi, u izvorniku il...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i lanka 112. Statuta, Gospodarska škola Varadin, Boene Plazzeriano 4, 42 000 Varadin raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. VODITELJ /ICA OBRAZOVANJA ODRASLIH 1 radnik/ca - nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno - radni odnos zasniva se na odreeno radno vrijeme zamjena za radnicu na neplaenom dopustu OPI UVJETI: Viša ili visoka struna sprema ekonomskog ili informatikog smjera. Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Za...

 • Company UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi nastavnika/ce poznavanja robe i prehrane i biologije s higijenom i ekologijom. Potrebna zvanja: dipl.ing. biotehnologije, dipl.ing. prehrambene tehnologije. Sukladno lancima 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanku 13. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Uz prijavu je potrebno priloiti: ivotopis, dokaz o dravljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice), preslika diplome, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podatcima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku potvrde o pedagoško-psihološkom obrazovanju. Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju prema posebnim zakoni...

 • Company Ministarstvo zdravstva in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 47. stavka 3. Zakona o sustavu dravne uprave („Narodne novine“, broj 66/19), ministar zdravstva raspisuje OGLAS za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru zdravstva na odreeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra zdravstva Rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i enski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu. 1. Posebni savjetnik u Kabinetu ministra - 1 izvršitelj Uvjet: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Poslove podrške ministru u provedbi utvrene politike Vlade mogu na odreeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje mini...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  za popunu radnog mjesta RADNO MJESTO - Nastavnik/ca POVIJESTI Mjesto rada : Srednja škola Vela Luka, Ulica 5. broj 9. 20270 Vela Luka Vrsta zaposlenja: odreeno – zamjena za bolovanje Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme 15 satI nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremena Natjeaj vrijedi od: 4.9.2020. Natjeaj vrijedi do: 14.9.2020. UVJETI: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakona o radu. Radni odnos u Školi ne moe zasnovati osoba za koju postoji zapreka iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na objavljena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vre...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  N a t j e a j za popunu radnog mjesta RADNO MJESTO - Nastavnik/ca strukovnih predmeta programa KUHAR JMO Mjesto rada : Srednja škola Vela Luka, Ulica 5. broj 9. 20270 Vela Luka Vrsta zaposlenja: neodreeno Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme 11 satI nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremena Natjeaj vrijedi od: 4.9.2020. Natjeaj vrijedi do: 14.9.2020. UVJETI: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakona o radu. Radni odnos u Školi ne moe zasnovati osoba za koju postoji zapreka iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na objavljena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Sukladno Pravilniku o postupku zapošlja...

 • Company BARANJSKI VODOVOD d.o.o. in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla:neposredno organizira dnevni raspored poslova na crpilištima; priprema podatke za obraun,organizira, koordinira i nadzire rad vodocrpilišta,vrši kontrolu/nadzor rada laboratorija na vodocrpilištu,brine o kvaliteti vode u sustavu,osigurava pravovremenu nabavu svih potrepština za neometani radvodocrpilišta,voenje radnih sati, godišnjih odmora, bolovanja, slobodnih dana djelatnika crpilišta,odgovoran je za kvalitetu i kvantitetu izvršenih poslova i povjerena mu sredstva rada,kontrolira i odgovara za provoenje HACCAP sustava na vodocrpilištima,obavlja poslove sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od poara,neposredno provodi mjere zaštite na radu, zaštite od poara i upotrebu osobnih zaštitnih sredstava i opreme kod obavljanja poslova,obav...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLAVLADIMIRA NAZORA 3840 000 A K O V E CKLASA: 112-03/20-01/6URBROJ: 2109-60-01-20-23akovec, 16. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca hrvatskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme od 32 sata tjedno mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju za...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 38 40 000 A K O V E C KLASA: 112-03/20-01/6 URBROJ: 2109-60-01-20-25 akovec, 16. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strukovnih predmeta - ekonomija, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima ...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLAVLADIMIRA NAZORA 3840 000 A K O V E CKLASA: 112-03/20-01/6URBROJ: 2109-60-01-20-24 akovec, 16. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca psihologije, 1 izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme od 7,5 sati tjedno mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i po...

 • Company HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Hotelijersko-turistika škola u Zagrebu raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ica njemakog jezika– 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme - 32 sata tjedno (17 sati nastave tjedno) Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 10...

 • Company TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  TURISTIKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK Šibenik, Ulica Ante Šupuka 29 KLASA: 112-01/20-01/06 URBROJ: 2182/1-12/2-7-01-20-1 Šibenik, 16.09.2020.god. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te lanka 7. stavka 2., lanka 8. stavka 1. i lanka 9. Pravilnika o nainu, postupku i vrednovanju kandidata pri zapošljavanju u TURISTIKO-UGOSTITELJSKOJ ŠKOLI ŠIBENIK, KLASA: 003-05/19-01/05, URBROJ: 2182/1-12/2-7-06-19-1, TURISTIKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK, Šibenik, Ulica Ante Šupuka 29, raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa - za radno mjesto STRUNI SURADNIK PEDAGOG/PEDAGOGINJA – 1 izvršitelj/ica, na odreeno...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. , 68/18. i 98/19.), Tehnika škola Ruera Boškovia, Getaldieva 4, Zagreb dana 16. 9. 2020. godine objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa (m/) na radno mjesto: 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta – raunalna skupina predmeta - 1 izvršitelj/ica, dipl. ing. elektrotehnike/raunarstva na odreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanj...

 • Company URIHO - ZAGREB in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: uvezuje knjige sukladno radnom nalogu,obavlja rad u zlatotisku,radi samostalno na svim strojevima prema tehnološkom planu,primjenjuje mjere zaštite na radu i zaštite od poara,obavlja i druge poslove iz djelokruga rada i po nalogu poslovoe.Opis poslova: obavlja pripremu za tisak na svim vrstama offset strojeva, obavlja sve vrste poslova na offset strojevima ( višebojni tisak),miješa i priprema boju za tisak,obavlja nadzor nad tiskom ,nalae i izlae papir u stroj,obavlja i druge poslove iz djelokruga rada i po nalogu poslovoe. Napomena:Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima (invaliditet, status hrvatskog branitelja ili drugoj osnovi) prema lanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "FRA ANTE GNJEČA" in Kom
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „fra Ante Gnjea“, Staševica, Osnovna Škola „fra. Ante Gnjea“, Staševica, zastupana po ravnatelju Bori Bustrucu prof.tjelesnog odgoja raspisuje Natjeaj za radno mjesto Tajnik škole (m/) - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno (20 sati) radno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutne radnice. Opis poslova: Sukladno Pravilniku o djelokrugu i radu tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - kandidat...

 • Company GRAD BIOGRAD NA MORU in Kom
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: vodi upravni postupak, izrauje nacrte prijedloga opih i drugih akata iz svog djelokruga... Na temelju lanka 29. stavak 1. i 2. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje O G L A S za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto viši savjetnik za proraun, financije i raunovodstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na odreeno vrijeme radi poveanog opsega poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Uvjeti:magistar struke ili struni specijalist ekonomske struke,najmanje etiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine po...

 • Company Gimnazija Matija Mesić in Kom
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), GIMNAZIJA „MATIJA MESI“, Slavonski Brod raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - nastavnik fizike - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme do 31.8.2021. godine s nepunim radnim vremenom 4 sata nastave tjedno Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96., 80/9...

 • Company SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE "ZVANE ČRNJA" ROVIGNO in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA ZVANE RNJE SCUOLA MEDIA SUPERIORE “Zvane rnja” ROVIGNO Carduccijeva ulica 20 , 52210 Rovinj tel: 052/830-154 faks: 052/830-931 OIB: 83838117332 KLASA: 112-01/20-01/09 URBROJ: 2171-08-01-20-02Rovinj, 14. rujna 2020. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE OBJAVA od 15.9.2020. do 23.9.2020. Temeljem l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te l. 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Srednje škole Zvane rnje Rovinj-Scuola media superiore „Zvane rnja“ Rovigno, Carduccijeva ulica 20, ravnateljica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa nastavnika PSIHOLOGIJE M/, nepuno radno vrijeme – 6 sati rada tjedno, na odreeno vrijeme (zamjena), s radom ...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG in Kom
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1. Nastavnika/ce TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA i DIRIGIRANJA na neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: 1. presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, 2. dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, 4. presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi istrani ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci Kandidati, uz opi uvjet za zasnivanje radnog ...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG in Kom
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1. Nastavnika/ce KLAVIRA na neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: 1. presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, 2. dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, 4. presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi istrani ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci Kandidati, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o ra...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG in Kom
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1. Nastavnika/ce FAGOTA na neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: 1. presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, 2. dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, 4. presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi istrani ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci Kandidati, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o rad...

 • Company EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. ,86/12. ,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) Ekonomsko-birotehnika škola, Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 13/1, objavljuje NATJEAJ za radno mjesto 2. Nastavnik matematike – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na odreeno radno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Na radno mjesto iz natjeaja ne moe biti primljen...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: nastavnik/ca matematike Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), lanka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Srednje škole Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 238/10-51-06-15-1, 05. veljae 2015.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/19-01/113, URBROJ: 238/10-51-01-19-1, 05. veljae 2019.), Srednja škola Ivan Švear Ivani Grad, Školska 12, 10310 Ivani Grad raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA MATEMATIKE 1 izvršitel...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: nastavnik/ca praktine nastave i vjebi Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), lanka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Srednje škole Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 238/10-51-06-15-1, 05. veljae 2015.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/19-01/113, URBROJ: 238/10-51-01-19-1, 05. veljae 2019.), Srednja škola Ivan Švear Ivani Grad, Školska 12, 10310 Ivani Grad raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA PRAKTINE N...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: nastavnik/ca elektrotehnike grupe predmetaNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), lanka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Srednje škole Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 238/10-51-06-15-1, 05. veljae 2015.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/19-01/113, URBROJ: 238/10-51-01-19-1, 05. veljae 2019.), Srednja škola Ivan Švear Ivani Grad, Školska 12, 10310 Ivani Grad raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA ELEKTR...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: nastavnik/ca elektrotehnike grupe predmetaNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), lanka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Srednje škole Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 238/10-51-06-15-1, 05. veljae 2015.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/19-01/113, URBROJ: 238/10-51-01-19-1, 05. veljae 2019.), Srednja škola Ivan Švear Ivani Grad, Školska 12, 10310 Ivani Grad raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA ELEKTR...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD in Kom
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova. nastavnik matematike i informatike Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), lanka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Srednje škole Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 238/10-51-06-15-1, 05. veljae 2015.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/19-01/113, URBROJ: 238/10-51-01-19-1, 05. veljae 2019.), Srednja škola Ivan Švear Ivani Grad, Školska 12, 10310 Ivani Grad raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA MATEMATIKE I...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters