Jobmonitor. Search results for Osijek

77 Jobs found

Used filters:
 • Osijekx
Displaying 1-50 of 77 results.
 • Company OBERSTADT d.o.o. in Osijek
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: POMONI KUHAR / KUHARICA - KUHAR U PIVNICI I RESTORANU *OBERSTADT-OSIJEK* J.J.Strossmayera 101 OSIJEK, UZ PIVOVARU *MALI DIV*...

 • Company UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA in Osijek
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  KLASA: 112-01/21-03/3URBROJ: 2158/48-01-2021-1Osijek, 14. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Ugostiteljsko-turistika škola, Osijek, Matije Gupca 61, raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa 2.Sprema/ica – 2 izvršitelja/ice – puno radno vrijeme, na neodreeno Uvjeti: Opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku domovnice, odnosno dokaz o dravljanstvupresliku rodnog listapresliku dokaza o steenoj s...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK I FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuju NATJEAJ za izbor 1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane citologija, histologija i embriologija na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 5% radnog vremena na Medicinskom fakultetu Osijek i 95% radnog vremena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Kandidati Natjeaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradniko zvanje i suradniko radno mjesto poslijedoktoranda duni su ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” b...

 • Company Dječji vrtić Osijek in Osijek
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i lanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), lanka 52. Statuta Djejeg vrtia Osijek ( KLASA: 601-02/14-02/01, URBROJ: 2158/87-03/14-110 od 12.03.2014. i KLASA: 601-02/15-02/01, URBROJ: 2158/87-05-14-02 od 25.09.2015. i KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02 od 17.07.2019.) te Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Osijek (KLASA: 601-02/21-08/14, URBROJ: 2158/87-05-21-04 od 12.10.2021.), Upravno vijee Djejeg vrtia Osijek 13.10.2021. raspisuje NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Djejeg vrtia Osijek Za ravnatelja/icu djejeg vrtia moe biti imenovana osoba koja, osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa: ...

 • Company PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU in Osijek
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku PRAVNI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor: jednog zaposlenika/zaposlenice u suradniko zvanje asistenta i suradniko radno mjesto asistenta iz znanstvenog podruja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane graansko pravo i graansko procesno pravo, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici natjeaja obvezni su ispunjavati uvjete utvrene lankom 92. stavkom 1. i lankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15., 131/17); lankom 196. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayer...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  21.10.2021

  Na temelju lanka 99.a , stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN: 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. 152/14. , 7/17. i 68/18.) i lanka 70. Statuta Elektrotehnike i prometne škole Osijek, ravnatelj Elektrotehnike i prometne škole Osijek raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno radno vrijeme Strunjak za promidbu i vidljivost - 20 sati rada tjedno – 1 izvršitelj (m/) Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedee posebne uvjete: visoka struna sprema/magistar strukepoznavanje rada na raunalunapredno znanje MS Office paketapoznavanje engleskog jez...

 • Company STUDIO LOKNER j.d.o.o. in Osijek
  21.10.2021

  Opis poslova: stolarski poslovi ZBOG POVEANJA OBUJMA POSLA ZAPOŠLJAVAMO 1 OSOBU NA NEODREENO NA RADNO MJESTO STOLARA/STOLARICE. RADNO ISKUSTVO NIJE VANO. KONTAKT MAILOM NA ILI OSOBNO NA ADRESI STROSMAYEROVA 109A OSIJEK RADNIM DANOM IZMEU 8 I 12 SATI....

 • Company III.GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine,, broj: 87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/18., 98/19. i 64/20.), III. gimnazija Osijek objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice engleskog jezika, 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 5,7 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za vrijeme bolovanja. Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (,,Narodne novine,, broj: 1/96., 80/99.) Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave nee se razma...

 • Company III.GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine,, broj: 87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/18., 98/19. i 64/20.), III. gimnazija Osijek objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice informatike, 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za vrijeme bolovanja. Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (,,Narodne novine,, broj: 1/96., 80/99.) Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave nee se razmatrati. ...

 • Company III.GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine,, broj: 87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/18., 98/19. i 64/20.), III. gimnazija Osijek objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice matematike i informatike, 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za vrijeme bolovanja. Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (,,Narodne novine,, broj: 1/96., 80/99.) Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave nee ...

 • Company GRADITELJSKO - GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 6. i 7. Pravilnika o radu te lanka 1. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Graditeljsko- geodetskoj školi Osijek ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) Graditeljsko- geodetske škole Osijek ravnatelj Darko Pšihistal, mag. cin. objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA STRUNO- TEORIJSKIH SADRAJAIZ SEKTORA GEODEZIJE1 izvršitelj/ica na odreeno (zamjena za vrijeme odsutnog radnika), puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju poslijedoktoranda i suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za komunikacije na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 1. pored uvjeta propisanih lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 1...

 • Company EUROS d.o.o. in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: izvoenje graevinskih radova Mjesto rada: Osijek - nema terenskog rada...

 • Company EUROS d.o.o. in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: polaganje keramikih ploica - samostalnost u radu Mjesto rada: Osijek - nema terenskog rada...

 • Company EUROS d.o.o. in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: soboslikarski poslovi - samostalnost u radu Mjesto rada: Osijek - nema terenskog rada...

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za 30% radnog vremena, na ugljikohidrata. Kandidati natjeaja osim uvjeta utvrenih Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH...

 • Company SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU in Osijek
  19.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ Za izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz Umjetnikog podruja, umjetnikog polja likovna umjetnost na Odsjeku za kreativne tehnologije na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pored uvjeta propisanih lancima 92.i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, - Odluka USRH i 131/17.)...

 • Company GRADITELJSKO - GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 6. i 7. Pravilnika o radu te lanka 1. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Graditeljsko- geodetskoj školi Osijek ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) Graditeljsko- geodetske škole Osijek ravnatelj Darko Pšihistal, mag. cin. objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA ENGLESKOG I NJEMAKOG JEZIKA 1 izvršitelj/ica na odreeno (zamijena za vrijeme bolovanja), puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. ...

 • Company GRADITELJSKO - GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 6. i 7. Pravilnika o radu te lanka 1. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Graditeljsko- geodetskoj školi Osijek ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) Graditeljsko- geodetske škole Osijek ravnatelj Darko Pšihistal, mag. cin. objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17). Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazo...

 • Company I GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Sukladno odredbama lanka 107. („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 152/14.,7/17.,68/18.,98/19.i 64/20.) ravnatelj I. Gimnazije Osijek, upanijska 4 oglašava N A T J E A J za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca filozofije – na odreeno radno vrijeme od 22 sata tjedno ( 12 sati neposrednog odgojno-obrazovnoga rada s pripadajuom koliinom radnoga vremena), do povratka djelatnice s porodnoga dopusta – 1 (jedan) izvršitelj/ica UVJETI za zasnivanje radnoga odnosa: Propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12. 94/13. 152/14.,7/17. 68/18.,98/19.i 64/20.) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psi...

 • Company I GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Sukladno odredbama lanka 107. ravnatelj I. Gimnazije Osijek, upanijska 4 oglašava N A T J E A J za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca logike – na odreeno radno vrijeme od 11 sati tjedno ( 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnoga rada s pripadajuom koliinom radnoga vremena), do povratka djelatnice s porodnoga dopusta – 1 (jedan) izvršitelj/ica UVJETI za zasnivanje radnoga odnosa: Propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12. 94/13. 152/14.,7/17. 68/18.,98/19.i 64/20.) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96. i 80/99.). Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu na ...

 • Company I GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Sukladno odredbama lanka 107. („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 152/14.,7/17.,68/18.,98/19.i 64/20.) ravnatelj I. Gimnazije Osijek, upanijska 4 oglašava N A T J E A J za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca talijanskoga jezika i knjievnosti – na odreeno radno vrijeme od 4 sata tjedno ( 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnoga rada s pripadajuom koliinom radnoga vremena), do 31. kolovoza 2022. godine – 1 (jedan) izvršitelj/ica UVJETI za zasnivanje radnoga odnosa: Propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12. 94/13. 152/14.,7/17. 68/18.,98/19.i 64/20.) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  ELEKTROTEHNIKA I PROMETNA ŠKOLA O S I J E K KLASA: 112-01/21-01/3URBROJ: 2158/40-21-5Osijek, 12. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ELEKTROTEHNIKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK (u nastavku teksta: Škola), objavljuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa Radno mjesto: Domar - jedan izvršitelj/ica - na neodreeno, puno radno vrijeme od 40 sati rada tjedno Uvjeti: - SSS tehnike struke Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa odreenih Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17), ostali uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvreni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u os...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ELEKTROTEHNIKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK (u nastavku teksta: Škola), dana 8. prosinca 2020. g.objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Radno mjesto: Nastavnik/ca strukovnih predmeta elektrotehnike struke - dva izvršitelja/ice - na neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: - VSS elektrotehnike struke Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa odreenih Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17), ostali uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvreni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazova...

 • Company Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Posebni uvjeti: u odnosu na koju ne postoji zapreka iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbiprobni rad 3 mjesecaSveobuhvatna skrb o djeci do navršene 7. godine ivota Uz prijavu kandidat je obvezan priloiti: - vlastoruno potpisanu zamolbu s numeriranim popisom priloene dokumentacije, - vlastoruno potpisan ivotopis, - presliku domovnice, - presliku rodnoga lista, - presliku dokumenta o završenom obrazovanju, - presliku potvrde o poloenom strunom ispitu, - presliku vozake dozvole - izjava o poznavanju rada na raunalu ili uvjerenje o osposobljenosti za rad na raunalu - potvrdu HZMO-a o radnom stau, ne stariju od dana objave natjeaja, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebn...

 • Company STUDIO LOKNER j.d.o.o. in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: rad u proizvodnji i montai namještaja ZBOG POVEANJA OBUJMA POSLA ZAPOŠLJAVAMO 1 OSOBU NA NEODREENO NA RADNO MJESTO POMONOG RADNIKA U PROIZVODNJI I MONTAI NAMJEŠTAJA. RADNO ISKUSTVO I STRUNA SPREMA NISU VANI. KONTAKT MAILOM NA ILI OSOBNO NA ADRESI STROSMAYEROVA 109A OSIJEK RADNIM DANOM IZMEU 8 I 12 SATI....

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Mjesto rada: akovo, Trg Nikole Šubia Zrinskog 2Uvjeti:- medicinska sestra/tehniar-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluProbni rad: 2 mjeseca Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan rad presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidatavlastoruno potpisana izjava o poznavanju rada na raunalu (izjavu nije potrebno ovjeravati)Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natjeaja u Narodnim no...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Mjesto rada: akovo, Trg Nikole Šubia Zrinskog 2Uvjeti:- doktor medicine-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluProbni rad: 3 mjesecaUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidatavlastoruno potpisana izjava o poznavanju rada na raunalu (izjavu nije potrebno ovjeravati)Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natjeaja u Narodnim novinama.Natjeaj...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Mjesto rada: Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV.4.Uvjeti:- medicinska sestra/tehniar-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunalu Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan rad presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidatavlastoruno potpisana izjava o poznavanju rada na raunalu (izjavu nije potrebno ovjeravati)Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natjeaja u Narodnim novinama.Natjeaj e s...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Mjesto rada: Kneevo, Vijenac grada Vukovara 5 Uvjeti:- doktor/doktorica medicine- odobrenje za samostalan rad- poznavanje rada na raunalu Probni rad: 3 mjeseca Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidatavlastoruno potpisana izjava o poznavanju rada na raunalu (izjavu nije potrebno ovjeravati) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natjeaja u Narodnim...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Mjesto rada: podruje grada Osijeka Uvjeti: -prvostupnik sestrinstva -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na raunalu Probni rad: 2 mjeseca Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti: ivotopispresliku diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidatavlastoruno potpisana izjava o poznavanju rada na raunalu (izjavu nije potrebno ovjeravati)Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natjeaja u Narodnim novinama. Natj...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlai istraiva (istraivako razvojni djelatnik) rad na projektu „Ulaganje u aktivnosti istraivanja s ciljem razvoja nove linije proizvoda“ KK.01.2.1.02.0029, EFRR – poziv: Poveanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraivanja i razvoja - faza II“, referentna oznaka: KK.01.2.1.02. na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najdue u trajanju do 01.11.2022. godine Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja moraju ispunjavati obvezni u...

 • Company ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 98/19; 64/20), Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Drinska 12, Osijek, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik/ca strunih predmeta – Magistar edukacije likovne kulture – Pismo, Teorija oblikovanja, Slikarsko projektiranje, Crtanje i slikanje i Aranersko-scenografske tehnike - jedan/na (1) izvršitelj/ica, mjesto rada Osijek, Drinska 12. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme do povratka radnika na rad (korištenje roditeljskog dopusta), u punom radnom vremenu, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena (22 sata tjedne norme neposrednog rada). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba s...

 • Company II. GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), lanka 13. Pravilnika o radu i lanka 5. stavak 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ravnatelj II. gimnazije Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA GLAZBENE UMJETNOSTI- 1 izvršitelj/ca, mjesto rada Osijek, Kamila Firingera 5. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu, 38 sati tjedno ( 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada s pripadajuom koliinom radnog vremena). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravn...

 • Company II. GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), lanka 13. Pravilnika o radu i lanka 5. stavak 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ravnatelj II. gimnazije Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa SPREMA/ICA- 1 izvršitelj/ca, mjesto rada Osijek, Kamila Firingera 5. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu, (do povratka radnice s bolovanja) - 20 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 82/08, 69/17.). Uz ope uvjete za zasniv...

 • Company II. GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), lanka 13. Pravilnika o radu i lanka 5. stavak 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ravnatelj II. gimnazije Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ca, mjesto rada Osijek, Kamila Firingera 5. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 19 sati tjedno (10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada s pripadajuom koliinom radnog vremena). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnoprav...

 • Company II. GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), lanka 13. Pravilnika o radu i lanka 5. stavak 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ravnatelj II. gimnazije Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ca, mjesto rada Osijek, Kamila Firingera 5. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu, 21 sat tjedno ( 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada s pripadajuom koliinom radnog vremena). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopra...

 • Company POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Jadrovska 20, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: Nastavnik strunih predmeta, praktine nastave i vjebi –poljoprivredna mehanizacija (magistar inenjer mehanizacije ) – 1 izvršitelj, m/ na odreeno puno radno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 82/08, 69/17.). Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: -poznavanj...

 • Company POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Jadrovska 20, raspisuje NATJEAJza popunu radnog mjesta: DOMAR –KUNI MAJSTOR -DOSTAVLJA- 1 izvršitelj/ca, mjesto rada Osijek, Jadrovska 20.Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu, (do povratka radnika s bolovanja) - Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 82/08, 69/17.).Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane opim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanje ...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju l. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Klinikog bolnikog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEAJ za prijem radnika na neodreeno vrijeme: 2/ kuhar- 3 izvršitelja Uvjeti:završena srednja škola/ steeno zvanje za kuhara6 mjeseci radnog iskustva u struci Kandidati su po natjeaju duni priloiti sljedee: zamolbaivotopispreslike završne svjedodbekao dokaz radnog iskustva u struci: potvrda ranijeg poslodavca ili preslik ugovora o radu iz kojeg je vidljivo obavljanje poslova u struci, odnosno radno iskustvo u strucipreslik dokaza o dravljanstvupotvrda HZMO-a o radno- pravnom statusu ( e- radna knjiica ), ne starija od dana objave natjeajapreslik vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza, u sluaju ako je došlo do promjene prezimena kandidata S kandidatima koji ispunjava...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Temeljem l. 20. Statuta Klinikog bolnikog centra Osijek i l. 2 a. Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj klinikih zdravstvenih ustanova ( NN br.: 145/13, 31/15, 79/15, 49/16, 62/18, 100/18) ravnatelj Klinikog bolnikog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEAJ za izbor i imenovanje radnika za sljedee reizborno radno mjesto ( m/ ): 1/ predstojnika Klinike za unutarnje bolesti Uvjeti: visoka struna sprema, završen medicinski fakultetlijenik specijalist/ ui specijalist iz djelatnosti klinikeodobrenje za samostalan radznanstveno- nastavno zvanje ( docent, izvanredni ili redoviti profesor)pet godina radnog staa na poslovima specijaliste Kandidati su po natjeaju duni priloiti sljedee: zamolbaivotopispreslike diplomepresik uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitupreslik odob...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju l. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Klinikog bolnikog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEAJ za prijem radnika na neodreeno vrijeme: 1/ magistar biologije – 1 izvršitelj za potrebe rada u Klinikom zavodu za transfuzijsku medicinu Uvjeti:završen diplomski sveuilišni studij, magistar biologije Kandidati su po natjeaju duni priloiti sljedee: zamolbaivotopispreslik diplomepreslik potvrde o prosjenoj ocjeni tijekom studiranja ili dodatka diplomi s prosjenom ocjenom tijekom studiranja, kako za preddiplomski, tako i za diplomski studijpreslik dokaza o dravljanstvupotvrda HZMO-a o radno- pravnom statusu ( e- radna knjiica ), ne starija od dana objave natjeajapreslik vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza, u sluaju ako je došlo do promjene prezimena kandidata ...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju l. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Klinikog bolnikog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEAJ za prijem radnika na neodreeno vrijeme: 3/ radnika sa završenom srednjom upravnom, ekonomskom školom ili gimnazijom za radno mjesto administrativni referent- 8 izvršitelja Uvjeti:završena srednja upravna, ekonomska škola ili gimnazijašest mjeseci radnog iskustva u struci,znanje rada na osobnom raunalu, Kandidati su po natjeaju duni priloiti sljedee: zamolbaivotopispreslik završne svjedodbekao dokaz radnog iskustva u struci: potvrda ranijeg poslodavca ili preslik ugovora o radu iz kojeg je vidljivo obavljanje poslova u struci, odnosno radno iskustvo u strucipreslik dokaza o dravljanstvupotvrda HZMO-a o radno- pravnom statusu ( e- radna knjiica ), ne starija od dana o...

 • Company EUROKAMEN d.o.o. in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Opis poslova: -sve radnje potrebne za rad s teškim teretnim vozilom - probni rad 6 mjeseci - mjesto rada- relacija Našice - Osijek - poeljno, ali nije uvjet, da kandidat ima poloeno za rad na kamionu sa utovarnom rukom   ...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za biologiju in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija za rad na projektu „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj” na odreeno vrijeme do završetka projekta s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Zavodu za kvantitativnu ekologiju. Kandidati Natjeaja pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/14.,127/17. i 98/19), uvjeta propisanih lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- ...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za biologiju in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-do povratka privremeno odsutnog zaposlenika Kandidati Natjeaja pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/14.,127/17. i 98/19), uvjeta propisanih lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. .- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezn...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ELEKTROTEHNIKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK (u nastavku teksta: Škola), objavljuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Radno mjesto: Domar - jedan izvršitelj/ica - na neodreeno, puno radno vrijeme od 40 sati rada tjedno radi zamjene Uvjeti: - SSS tehnike struke Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa odreenih Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17), ostali uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvreni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priloiti sljedeu dokument...

 • Company POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Jadrovska 20, raspisuje NATJEAJza popunu radnog mjesta: suradnik u nastavi praktine nastave i vjebi –poljoprivrednih programa (poljoprivredni tehniar opi ) – 1 izvršitelj, m/ na odreeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:-poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada-odgovarajua vrsta i razina obrazovanja...

 • Company TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS in Osijek
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) Trgovaka i komercijalna škola „Davor Milas“ objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj/ica, 22 sata ukupnog tjednog radnog vremena, na neodreeno radno vrijeme Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj: 1/96. i 80/99.). Uz prijavu na natjeaj kandidati/kinje su duni priloiti: ivotopis, dokaz o s...

 • Company Centar Ivan Štark Osijek in Osijek
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 64/20 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj/ica edukator rehabilitator za izvoenje Nastave u kui - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68//18 i 64/20), VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski rehabil...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Osijek Edit filters