Jobmonitor. Search results for Petrinja

7 Jobs found

Used filters:
 • Petrinjax
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company SREDNJA ŠKOLA PETRINJA in Petrinja
  18.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  NATJEAJ za zapošljavanje 1 radnika na odreeno, nepuno radno vrijeme, na radno mjesto:Pomonik/ca u nastavi uenicu s teškoama u razvoju u programu obrazovanja za zanimanje cvjear u Srednjoj školi Petrinja, na odreeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./20. u nepunom radnom vremenu: 24 sata tjedno – jedan (1) izvršitelj/ica.Uvjeti za prijavu za traeno radno mjesto su: najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, završena edukacija za pomonika u nastavi (u sluaju da niti jedan od prijavljenih kandidata nema edukaciju, obveza završetka iste prije poetka rada), izraene sklonosti za rad sa uenicima s teškoama u razvoju, nekanjavanost za kaznena djela iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prednosti: iskustvo u radu s uenicima s teškoama (uz dokaz o tome) Kandid...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 50. Statuta Djejeg vrtia Petrinjica, Upravno vijee raspisuje NATJEAJ za radno mjesto sprema/spremaica 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Probni rad 30 dana. Uvjeti: završena osnovna škola (lanak 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu NN 133/97 ) Radni odnos u djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Opis poslova: svakodnevno išenje, higijena i dezinfekcija soba dnevnog boravka djece i ostalih prostorija, postavljanje i raspremanje lealjki, presvlaenje posteljine, pranje i i...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 50. Statuta Djejeg vrtia Petrinjica, („Slubeni vjesnik“ 62/13 i 59/18) Upravno vijee objavljuje NATJEAJ za izbor strunog suradnika psihologa/inje 1 izvršitelj/ica s poloenim strunim ispitom Rad na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Uvjeti sukladno lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 137/97 ) Pisanoj prijavi treba priloiti: - vlastoruno potpisan ivotopis - dokaz o strunoj spremi - dokaz o poloenom strunom ispitu - dokaz...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Petrinjica, Petrinja raspisuje NATJEAJ za izbor odgojitelja/ice Odgojitelj/ica predškolske djece - 1 izvršitelj/ica s poloenim strunim ispitom Rad u programu predškole (Petrinja, Mošenica ) na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 28 sata tjedno od 03.02.2020 g. do 29.05.2020.g. Uvjeti sukladno lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 137/97 ) -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA in Petrinja
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  NATJEAJ za radno mjesto Uitelj tjelesno-zdravstvene kulture(m/) - jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno puno (40) radno vrijeme, na pet godina UVJETI: Kandidat treba ispunjavati ope i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine 6/19) Uz prijavu na natjeaj kandidati/kinje su duni priloiti: • ivotopis • preslik dokaza o vrsti i stupnju strune spreme • preslik dokaza o dravljanstvu- domovnica • uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz la...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA in Petrinja
  11.01.2020 Updated on: 12.01.2020

  NATJEAJ za dostavu prijava za prijam pomonika u nastavi (m/) uenicima s teškoama u razvoju u OŠ Dragutina Tadijanovia Petrinja, na odreeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020. u nepunom radnom vremenu : 20 sati tjedno – dva (2) izvršitelja/ica Pomonik u nastavi mora ispunjavati sljedee uvjete:završeno najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanjezavršeno osposobljavanje za pomonika u nastaviU prijavi na natjeaj navode se osobni podaci prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitelja, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta. Kandidati/kinje koji ispunjavaju traene uvjete duni su uz prijavu dostaviti: - kratki ivotopis ukljuujui podatke o radu s djecom s teškoama - dokaz o dravljanstvu - presliku svjedodbe ili diplome ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA in Petrinja
  11.01.2020 Updated on: 12.01.2020

  NATJEAJ za radno mjesto Uitelj razredne nastave u produenom boravku, jedan (1) izvršitelj/ica puno radno vrijeme, odreeno do kraja nastavne godine 2019/2020.godine UVJETI: Kandidat treba ispunjavati ope i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu(Narodne novine,47/96 i56/01) Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo n...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Petrinja Edit filters