Jobmonitor. Search results for Petrinja

1 Jobs found

Used filters:
  • Petrinjax
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
    23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

    Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Petrinjica, Petrinja raspisuje NATJEAJ za izbor odgojitelja/ice Odgojitelj/ica predškolske djece - 1 izvršitelj Rad na odreeno vrijeme( zamjena) u punom radnom vremenu. Uvjeti sukladno lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 137/97 ) -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki st...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Petrinja Edit filters