Jobmonitor. Search results for Rijeka

54 Jobs found

Used filters:
 • Rijekax
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company Centar za rehabilitaciju Rijeka in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: provoenje planirane mjere iz zdravstvene njege za koju je osposobljen/a samostalno i po nalogu glavne sestre, sudjelovanje u pripremi i izvoenju medicinsko-tehnikih zahvata, primjena peroralne i parentalne terapije, osim intravenozne, prepoznavanje hitnih stanja i pruanja prve pomoi, neposredno provoenje hranjenja, oblaenja i svlaenja, osobne higijene i brige o izgledu korisnika, briga o konzumaciji odreenih dijeta i pravilnoj prehrani Razina obrazovanja: struni studij sestrinstva (VŠS). Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje trebaju priloiti:ivotopis,dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (preslika svjedodbe),dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice i vaee osobne iskaznice),preslika potvrde o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO,uvjerenje o ...

 • Company Dom za odgoj djece i mladeži u Rijeci in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:priprema dnevnih obroka, pranje sua,briga za ekonomino iskorištavanje prehrambenih artikala, vode, struje i drugih potrošnih materijala,vršenje raspodjele hrane i obroka po odjelima,voenje evidencije izdanih obroka,rad na pripremi zimnice, te voenje rauna o istoi,odgovornost za povjerenu imovinu i štetu koja je nastala u njegovo radno vrijeme,prema organizaciji poslova rad u smjenama, nedjeljom i praznikom, a u sluaju bolesti ili odsutnosti zamjena suradnika,dunost u svom radu svakodnevno koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva,odravanje istoe u kuhinji, hodniku, sanitarnom voru i dvorištu – u sklopu kuhinje,preuzimanje ivenih namirnica prema jelovniku,u odsutnosti ekonoma primanje i izdavanje hrane,priprema hrane za domjenke, športske aktivnosti i slino,briga o rashodov...

 • Company HRT in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto NOVINAR SURADNIK PJ Program, HRT centar Rijeka (1 izvršitelj na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: • VSS • 1 godina radnog iskustva • znanje jednog stranog jezika • znanje rada na PC-u/aplikaciji za rad Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: • komunikativnost • preciznost i temeljitost u radu • poznavanje i korištenje jezinih normi u govoru i pismu • vozaka dozvola B kategorije Probni rad: 5 mjeseci Odgovornosti radnog mjesta: • za pravodobno obavljanje poslova; za tone objektivne i cjelovite informacije; za poštivanje pravila novinarske etike; za poštivanje zakonskih propisa Uz prijavu, kandidati moraju priloiti: • ivotopis • dokaz o dravljanstvu (preslika domovnice ili vaee osobne iskaznice ili vaee putovnice) • dokaz o steen...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave kemije Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a, 51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 18. 09. 2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto NASTAVNIK/CA KEMIJE (M/) - 1 izvršitelj/icA na ODREENO NEPUNO radno vrijeme 8 sati tjedno do povratka odsutnog djelatnika s bolovanja. Uvjeti: Kandidati uz opi u...

 • Company RIJEKA 2020 d. o o. in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: upravljanje ekonomskim, financijskim i raunovodstvenim poslovima i briga za zakonitost rada u smislu financijskog poslovanja na razini cijelog Društva. Upravljanje timom zaposlenika zaduenim za ekonomske, financijske i raunovodstvene poslove na nain da se rasporeuju poslovi i zadae te praenje i nadzor njihovog izvršavanja. Predlaganje i izrada financijskih planova i izvještaja o poslovanju Društva te financijskih planova i izvještaja, a po nalogu direktora Društva, te osiguravanje usklaenosti poslovanja Društva sa financijskim i raunovodstvenim propisima. Takoer komuniciranje i suradnja sa nadlenim osobama u Gradu Rijeci i PG o svim pitanjima iz podruja svoje nadlenosti rada, neposredno kontaktiranje i obavljanje radnih dogovora sa suradnicima, s ustanovama, partnerima te dru...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TURNIĆ in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s uenicima i uiteljima, struni rad i informacijska djelatnost, briga o knjinoj grai, posudba knjiga, poslovi kulturnog i javnog djelovanja knjinice, struno usavršavanje, suradnja s ravnateljem i raunovoom škole. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Osnovna škola Turni, Franje andeka 20, 51000 Rijeka, Tel. 659-480, fax. 645-286, e-mail: , Objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Struni/a suradnika/ica – knjiniar/ka, 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) UVJETI: Opi i posebni uvjeti prema l. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar...

 • Company GRAD RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: voenje i auriranje podataka o korisnicima - vlasnicima nekretnina i najmoprimcima u razliitim bazama podataka Proelnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), raspisuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme (radi zamjene), uz probni rad od 2 mjeseca, u Grad Rijeku – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkciju za upravljanje objektima stambene namjene, na radno mjesto REFERENT 1 ZA POSLOVE BAZA PODATAKA (1 izvršitelj/ica) Struni uvjeti:srednja struna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazijanajmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima...

 • Company GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave hrvatskog jezika Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohoroviia Rijeka od 4. veljae 2019. ravnatelj Gimnazije Andrije Mohoroviia Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme –zamjena do povratka djelatnice s bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, odnosno do povratka na rad – mjesto rada Rijeka – 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, Uz ope uvjete za zasnivanje...

 • Company GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave latinskog jezika Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohoroviia Rijeka od 4. veljae 2019. ravnatelj Gimnazije Andrije Mohoroviia Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta NASTAVNIK LATINSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme –zamjena do povratka djelatnice s bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, odnosno do povratka na rad – mjesto rada Rijeka – 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, Uz ope uvjete za zasnivanje radnog ...

 • Company GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave matematike Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohoroviia Rijeka od 4. veljae 2019. ravnatelj Gimnazije Andrije Mohoroviia Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta NASTAVNIK MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, mjesto rada Rijeka – 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci, Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz: - Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno...

 • Company GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje urednosti prostorija škole Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohoroviia Rijeka od 4. veljae 2019. ravnatelj Gimnazije Andrije Mohoroviia Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta SPREMAICA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme – zamjena do povratka djelatnice s bolovanja, mjesto rada Rijeka - 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od 1 mjeseca. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete ...

 • Company GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave hrvatskog jezika Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohoroviia Rijeka od 4. veljae 2019. ravnatelj Gimnazije Andrije Mohoroviia Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme – zamjena do povratka djelatnice s neplaenog dopusta, a najdulje do 6. rujna 2021.– mjesto rada Rijeka - 24 sata tjedno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci, Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim prop...

 • Company Srednja škola za elektotehniku i računalstvo in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave iz etike i politike i gospodarstva Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi za elektrotehniku i raunalstvo od 31.01.2019.godine, Srednja škola za elektrotehniku i raunalstvo, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. NASTAVNIK ETIKE I POLITIKE I GOSPODARSTVA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme - do povratka odsutnog radnika na rad UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i...

 • Company UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: pranje plahti, navlaka i odjee, glaanje i šivanje odjee, išenje Temeljem lanaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), i lanka 5., 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja Ueniki dom Podmurvice Rijeka, Branka Bleia 3, Rijeka (dalje: Dom), raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta RADNIK NA POSLOVIMA PRANJA, PEGLANJA I ŠIVANJA (m/) - 1 izvršitelj (m/), u Rijeci, na neodreeno puno radno vrijeme (40 satno radno vrijeme tjedno), uz probni rad do mjesec dana Izrazi u ovom Natjeaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške i enske osobe. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe. UVJETI:OŠ, NKVpoznavanje ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KOZALA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad s djecom, prevencija, dijagnostika i tretman poremeaja govora, glasa i jezika Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovna škola Kozala , Rijeka, Ante Kovaia 21, zastupana po ravnateljici Kim Ani, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjestaLOGOPEDA/ICE na neodreeno puno radno vrijeme-2 izvršitelja -probni rok 1 (jedan) mjesec UVJETI: Završen sveuilišni diplomski studij logopedije Kandidati moraju ispunjavati uvjet iz lanka 105., 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KOZALA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave slovenskog jezika i kulture Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) ,98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovna škola Kozala , Rijeka, Ante Kovaia 21, zastupana po ravnateljici Kim Ani, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto UITELJ/UITELJICA SLOVENSKOG JEZIKA PO MODELU C -1 izvršitelj/ica na neodreeno radno vrijeme - 8 sati tjedno UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjet iz lanka 105., 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Uz pisanu i potpisa...

 • Company Srednja škola za elektotehniku i računalstvo in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave strukovnih predmeta iz podruja raunalstva Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi za elektrotehniku i raunalstvo od 31.01.2019.godine, Srednja škola za elektrotehniku i raunalstvo, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUJA RAUNALSTVA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme - probni rad 6 mjeseci UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj ...

 • Company PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave matematike u gimnazijskom programu Uvjeti: Uz uvjet za zasnivanje radnog odnosa u skladu s opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i prema Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN: 1/96, 80/99). Radni odnos u školskoj ustanovi ne moe zasnovati osoba koja je pravomono osuena za neko od kaznenih djela protiv ivota i tijela, protiv slobode i prava ovjeka i graanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti za...

 • Company Dječji vrtić More in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: izrada individualnih planova rada prema specifinim potrebama pojedinog djeteta, izrada i voenje propisane dokumentacije, evidencije i izvještaja o radu, doprinošenje psihofizikom razvoju djece, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, sigurnosti i intelektualnom razvoju i dr. Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 41. Statuta Djejeg vrtia More (od 15. oujka 2020. godine), Upravno vijee Djejeg vrtia More raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj (M/) 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni ili specijalistiki studij edukacijske-rehabilitacije ili logopedije - znanje rada s informatikim alatima za tek...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave informatike Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a, 51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 16. 09. 2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto NASTAVNIK/CA INFORMATIKE (M/) - 1 izvršitelj/ica na ODREENO NEPUNO radno vrijeme 20/40 sati tjedno do povratka odsutnog djelatnika s bolovanja. Uvjeti: Kan...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: provoenje i tumaenje pravnih propisa školske ustanove, voenje evidencija te ostali administrativni poslovi koji proizlaze iz programa školske ustanove Poeljno poznavanje rada u Registru zaposlenih u javnom sektoru (COPU), Riznici PG te E-matici Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a ,51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 15.09. 2020. godine JAVNI NATJEAJ ...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave farmaceutske grupe predmeta Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a ,51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 15. 09. 2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto NASTAVNIK/CA FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA (M/) - 1 izvršitelj/ica na NEODREENO PUNO radno vrijeme 40 sati tjedno (upranjeni poslovi). Uvjeti...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'CENTAR' in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s uenicima, aktivnosti i poslovi iz Nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebni poslovi koji proizlaze iz ustroja rada škole Na temelju lanka 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008.,26/2009.,92/2010.,105/2010.,90/2011.,86/2012.,94/2013.,152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola „Centar“ Rijeka, Podhumskih rtava 5, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/UITELJICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno UVJETI: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavat...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'CENTAR' in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s uenicima, aktivnosti i poslovi iz Nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebni poslovi koji proizlaze iz ustroja rada škole Na temelju lanka 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008.,26/2009.,92/2010.,105/2010.,90/2011.,86/2012.,94/2013.,152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola „Centar“ Rijeka, Podhumskih rtava 5, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/UITELJICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno puno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta UVJETI: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'CENTAR' in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s uenicima, aktivnosti i poslovi iz Nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebni poslovi koji proizlaze iz ustroja rada škole Na temelju lanka 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008.,26/2009.,92/2010.,105/2010.,90/2011.,86/2012.,94/2013.,152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola „Centar“ Rijeka, Podhumskih rtava 5, raspisuje   NATJEAJ za radno mjesto   UITELJ/UITELJICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno puno radno vrijeme do povratka radnice s neplaenog dopusta   UVJETI: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'CENTAR' in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s uenicima, aktivnosti i poslovi iz Nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebni poslovi koji proizlaze iz ustroja rada škole Na temelju lanka 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/2008.,26/2009.,92/2010.,105/2010.,90/2011.,86/2012.,94/2013.,152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola „Centar“ Rijeka, Podhumskih rtava 5, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/UITELJICA MAKEDONSKOG JEZIKA PO MODELU C - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodreeno nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno UVJETI: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjava...

 • Company FARMASI COSMETICS d.o.o. in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova:Upravljanje i unapreenje prodaje u regijama Rijeka, Istra i Kvarner Regrutiranje i razvoj liderstvaKomunikacija, savjetovanje i praenje lanova društva te širenje mreeMotiviranje tima prodajeOrganiziranje marketinških aktivnosti i promocijaUpravljanje i obuka prodajnog tima (lidera)Ostvarivanje zadanih ciljeva prodajePraenje i mjerenje prodajne aktivnostiPoeljna zanja, sposobnosti i vještine za poziciju:SSS, VŠS, VSSPoznavanje komercijalnih poslova, organizacije i metode rada u mrenom marketinguOdlino poznavanje rada na raunalu (Microsoft Office)Samopouzdanje, strast i entuzijazam kao i poduzetniki pristup posluIzrazite komunikacijske vještineSposobnost samoorganizacije i rada pod stresomSpremnost za rad na terenuTimski igraIzvrsne organizacijske i komunikacijske sposobnostiDob...

 • Company GRESS d.o.o. in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: išenje prodajnog prostora - Tower centar Rijeka...

 • Company Građevinska tehnička škola in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave geodetske grupe strunih predmeta Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Graevinsko tehnikoj školi, Graevinska tehnika škola, raspisuje dana 14. rujna 2020.god. N A T J E A J za popunjavanje radnog mjesta NASTAVNIK/ICA STRUNIH PREDMETA, geodetska grupa - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, dipl.ing.geodezije i/ili geoinformatike Uvjeti: Kandidat/kinja mora zadovoljiti uvjete prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: odravanje urednosti i istoe škole Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a, 51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 14.09. 2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto SPREMA/SPREMAICA (M/) - 1 izvršitelj/ica na NEODREENO PUNO radno vrijeme 40 sati tjedno nakon dobivene suglasnosti Ministarstva. Uvjeti: Kandidati uz opi uvjet za z...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: obraun plaa, ulazni i izlazni rauni, blagajniki poslovi i sl. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a, 51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 14.09.2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto RAUNOVODSTVENI REFERENT/REFERENTICA (M/) - 1 izvršitelj/ica na NEODREENO PUNO radno vrijeme 40 sati tjedno nakon dobivene suglasnosti Mi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave engleskog jezika N A T J E A J za popunjene sljedeih radnih mjesta 1 uitelj/ica engleskog jezika - 19 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na odreeno vrijeme TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Za radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Za predmetno rad...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje razredne nastave u produenom boravku N A T J E A J za popunjene sljedeih radnih mjesta 1 uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku hrvatska odjeljenja, na odreeno puno radno vrijeme TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Za predmetno radno mjesto provesti e se psihologijsko testiranje, provjera poznavanj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave prirode N A T J E A J za popunjene sljedeih radnih mjesta 1 uitelj/uiteljica prirode - 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodreeno vrijeme TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Za radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Za predmetno radno mjesto p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje razredne nastave u produenom boravku (talijansko odjeljenje) N A T J E A J za popunjene sljedeih radnih mjesta 1 uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku talijanska odjeljenja, na odreeno puno radno vrijeme TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Za radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika. Na oglašeno radno mjesto mo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: organiziranje odgojno obrazovnog procesa u školi i rad na unapreenju kvalitete nastave N A T J E A J za popunjene sljedeih radnih mjesta 1 pedagog – puno i neodreeno radno vrijeme TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Za radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Za predmetno radno mje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave kemije N A T J E A J za popunjene sljedeih radnih mjesta 1 uitelj/ica kemije - 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodreeno vrijeme TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Za radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Za predmetno radno mjesto provesti ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave geografije N A T J E A J za popunjene sljedeih radnih mjesta 1 uitelj geografije – 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodreeno vrijeme TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Za radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Za predmetno radno mjesto prov...

 • Company JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta in Rijeka
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: prodaja karata i drugih usluga društva, pravodobno dostavljanje obrauna i druge dokumentacije te dostavljanje dnevnih i mjesenih obrauna o svim prodanim uslugama, komuniciranje sa klijentima, pruanje informacija i savjetovanje klijenata o cjelokupnoj ponudi UVJETI : Struna sprema: SSS Posebna znanja: rad na raunalu, znanje jednog stranog jezika OGLAS JE OTVOREN od 11.09.2020. do 18.09.2020. godine MJESTO RADA: VALBISKA (otok KRK), ovisno o organizaciji rada i druga prodajna mjesta poslodavca u PRIMORSKO-GORANSKOJ upaniji RAD U SMJENAMA: prijepodne, poslije podne, noni rad, rad vikendom i praznikom Uz zamolbu kandidat je obavezan priloiti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe)elektroniki zapis radnog staa evidentiran u matinoj evidenciji Hrvatskog z...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'CENTAR' in Rijeka
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: nabava knjinine grae; struna obrada, uvanje i zaštita knjinine grae, te provoenje mjere zaštite knjinine grae koja je kulturno dobro; izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala; omoguavanje pristupanosti knjinine grae i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima;  osiguravanje korištenja i posudbe knjinine grae, te protok informacija; poticanje i pomo korisnicima pri izboru i korištenju knjinine grae, informacijskih pomagala i izvora; voenje dokumentacije o grai i korisnicima. Rad s uenicima, uiteljima i roditeljima i njihovo informiranje i savjetovanje. Na temelju lanka 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/2008.,26/2009.,92/2010.,105/2010.,90/2011.,86/2012.,94/2013.,152/14.,7...

 • Company OPĆINSKI SUD in Rijeka
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: odravanje istoe i urednosti svih prostorija u zgradi suda te prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, odravanje istoe i urednosti hodnika, stubišta i drugih prostorija suda Na temelju odredbe lanka 138. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te lanka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za dravne slubenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18), uz suglasnost Ministarstva pravosua Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/20-04/418 Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02, Opinski sud u Rijeci, raspisuje OGLAS za radno mjesto IV. vrste, - istaica na odreeno vrijeme istaica - 1 izvršitelj/ica – na odreeno vrijeme u Opinskom sudu u Rijeci, radi zamjene Struni uvjeti: - nia struna sprema ili osnovna škola ...

 • Company MUZEJ GRADA RIJEKE in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: prikupljanje, obrada i uvanje muzejske grae i dokumentacije Temeljem lanka 22. Statuta Muzeja grada Rijeke, lanka 8. Pravilnika o radu i prethodne suglasnosti Grada Rijeka, OGU za kulturu (Klasa: 610-01/20-01/2 PŠ, Urbroj: 2170/01-06-00-20-33), ravnatelj Muzeja grada Rijeke raspisuje dana 8. rujna 2020. godine N a t j e a j za radno mjesto KUSTOSA (m/) - 1 izvršitelj, na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci - Uvjeti:Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (VSS) - Filozofski fakultet - povij...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju odredbe lanka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko - goranske upanije, a u svezi s odredbom lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17,47/18,123/19,66/20), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PG raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno puno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva RH za rad na neodreeno vrijeme, za sljedee radno mjesto: DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST/DOKTOR MEDICINE - 1 izvršitelj - mjesto rada Primorsko - goranska upanija i to u ispostavi Zavoda u RabuUvjeti:VSS - završen medicinski fakultet (doktor medicine)odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske lijenike komore (vaea licenca)poloen struni ispit i radno iskustvo u trajanju obveznog pripravnikog sta...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRAJDA in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave engleskog jezika Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10_ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19  i 64/20), Osnovna škola BRAJDA, Ivana Rendia 6, objavljuje:   N A T J E A J za popunjenje radnoga mjesta   Uitelj/uiteljica engleskoga jezika            1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno                                                                       UVJETI: Kandidati uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, NN 86/09, NN 9...

 • Company ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: - administrativni poslovi ureda Poslodavca (ravnatelj, Upravni odbro, druga tijela) - organizacija javnih dogaaja i protokol - odnosi s javnošu - priprema godišnjih i financijskih izvješa Poslodavca - Odravanje web stranica Poslodavca - sudjelovanje u projektnim aktivnostima Poslodavca - drugi poslovi po nalogu ravnatelja N A T J E A J za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na mjesto Administrativni tajnik/ca ureda Poslodavca- jedan izvršitelj (m/) Uvjeti: - VŠS, - hrvatsko dravljanstvo, - izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu, - izvrsno poznavanje rada na raunalu - usmjerenost na visoke standarde u poslu i sklonost timskom radu - komunikativnost i sposobnost lakog pismenog i usmenog izraavanja Pristupnici uz prijavu prilau: - presliku d...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: - rad sa asortimanom neprehrambene robe (galanterija, pribor i oprema za vanjsko korištenje i sl.) - posluivanje i savjetovanje kupca - prodaja i zaprimanje robe, rad s blagajnom - rad u skladištu - odravanje urednosti i istoe opreme i objekta Prijave slati na e-mail: s naznakom za radno mjesto Prodava graevinske opreme, Rijeka...

 • Company Srednja škola za elektotehniku i računalstvo in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave strukovnih predmeta iz podruja raunalstva Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi za elektrotehniku i raunalstvo od 31.01.2019.godine, Srednja škola za elektrotehniku i raunalstvo, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUJA RAUNALSTVA - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme – 18 sati nastave UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ...

 • Company Srednja škola za elektotehniku i računalstvo in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave matematike Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi za elektrotehniku i raunalstvo od 31.01.2019.godine, Srednja škola za elektrotehniku i raunalstvo, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta NASTAVNIK MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme - do povratka odsutnog radnika na rad UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, ...

 • Company TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: neposredni odgojno obrazovni rad s uenicima, obavljanje struno razvojnih i drugih strunih poslova u skladu sa zahtjevima struke te obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz neposredno odgojno obrazovnog rada ili drugih propisa Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Trgovaka i tekstilna škola u Rijeci, dana 9. rujna 2020. godine, raspisuje N A T J E A J za popunjavanje radnog mjesta NASTAVNIK/ICA KEMIJE – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno odnosno 4 sata rada tjedno Mjesto rada: Trgovaka i tekstilna škola u Rijeci, Sta...

 • Company SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - S PRAVOM JAVNOSTI in Rijeka
  10.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave fizike Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispravak, 90/11;16/12;86/12;94/13 i 152/14; 7/17; 68/18) ravnatelj Salezijanske klasine gimnazije, s pravom javnosti, Vukovarska 62, 51000 Rijeka, raspisuje: NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTANastavnik/ca fizikejedan izvršiteljodreeno puno radno vrijeme 22 sata tjedno u nastavi fizike (zamjena) Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane opim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.Prijavi treba pri...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Rijeka Edit filters