Jobmonitor. Search results for Sisak

19 Jobs found

Used filters:
 • Sisakx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company GIMNAZIJA SISAK in Sisak
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08,86/09,62/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17 i 68/18), lanka 8. Pravilnika o radu Gimnazije Sisak i lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sisak ravnatelj Gimnazije Sisak raspisuje:NATJEAJ za popunu radnog mjesta PEDAGOG – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodreeno vrijeme (40 sati ukupno)Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno – obrazovnog rada - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Sisak
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, o b j a v lj u j e J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos II. REGIONALNI URED ZAGREB PODRUNA SLUBA SISAK Ispostava Dvor u Dvoru 2. voditelj ispostave (radno mjesto II. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2: - preddiplomski sveuilišni studij ekonomije ili druge društvene struke ili preddiplomski struni studij javne uprave ili ekonomije ili druge društvene struke - 1 godina radnog iskustva u struci - poznavanje jednog stranog jezika - dravni struni ispit Osim navedenih uvjeta, uvjet za navedena radna mjesta je poznavanje rada na raunalu. Za radno m...

 • Company ŽUPANIJSKI SUD U SISKU in Sisak
  24.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Republika Hrvatska upanijski sud u Sisku Ured predsjednice U Sisku 17. sijenja 2020. Na temelju odredbi lanka 45. i 138. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/2017 i 70/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi ("Narodne novine" broj 78/17) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua Republike Hrvatske od 9. sijenja 2020., upanijski sud u Sisku raspisuje OGLAS za prijam namještenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Tehniki i pomoni poslovi: – nadstojnik zgrade, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj/ica Opis poslova: nadzire rad automatske kotlovnice i sustava centralnog grijanja i hl...

 • Company Osnovna škola Galdovo in Sisak
  23.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO, SISAK BREZOVAKOG ODREDA 1B Sisak, 20.01.2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18 I 98/19.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 7. i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Galdovo, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj OŠ Galdovo, Sisak objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno. Mjesto rada: Osnovna škola Galdovo, Brezovakog odreda 1b, 44000 Sisak. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 20. sijenja 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Sprema/ica – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole; završena osnovna škola Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene lancima 105. i 106. Zakona. Kandi...

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  DOM ZDRAVLJA SISAK Sisak, Kralja Tomislava 1 Siska, 20.1.2020. Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos jednog prvostupnika-prvostupnice sestrinstva ( viša medicinska sestra-tehniar ) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u djelatnosti patronane zdravstvene zaštite za podruje Sunje. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati: - završen struni studija sestrinstva - odobrenje za samostalni rad - poloen vozaki ispit B kategorije Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente ( u preslici ): - ivotopis - dokument o završenoj strunoj spremi - uvjerenje o poloenom dravnom-strunom ispitu - odobrenje za samostalni ra...

 • Company KIT, MATIJA CVETNIĆ in Sisak
  22.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  - trai se osoba za poslove pripreme i posluivanja pia i napitaka - na natjeaj se mogu javiti osobe s najmanje završenom SSS bilo kojeg usmjerenja - radi se u CAFFE BARU NOAH - SUPERNOVA Sisak - predviena plaa iznosi 4000 kn...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI in Sisak
  19.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Sisak Novi raspisuje N A T J E A J za obavljane poslova radnog mjesta ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA – na odreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena za bolovanje do povratka odsutne radnice Uvjeti za radno mjesto zdravstveni/a voditelj/ica su: lanak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) VŠS – viša medicinska sestra. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja. Uz zamolbu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu - dokaz o strunoj spremi, završenoj školi(preslika diplome ili potvrda o steenoj strunoj spremi) - uvjerenje o nekanjavanju-uvjerenje nadlenog Op...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI in Sisak
  19.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Sisak Novi raspisuje N A T J E A J za obavljane poslova radnog mjesta TAJNIK/ICA – na odreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena za bolovanje do povratka odsutne radnice Uvjeti za radno mjesto tajnika/ice su: lanak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) VSS – diplomirani pravnik, VŠS – upravni pravnik. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja. Uz zamolbu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu - dokaz o strunoj spremi, završenoj školi(preslika diplome ili potvrda o steenoj strunoj spremi) - uvjerenje o nekanjavanju-uvjerenje nadlenog Opinskog sud...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI in Sisak
  19.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Sisak Novi raspisuje N A T J E A J za obavljane poslova radnog mjesta STRUNI SURADNIK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG SMJERA – DEFEKTOLOG (m/) – na odreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena za bolovanje do povratka odsutne radnice Uvjeti za radno mjesto strunog suradnika defektolog su: lanak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) VSS - diplomirani defektolog (struni suradnik edukacijskog rehabilitacijskog smjera). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja. Uz zamolbu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu - dokaz o strunoj spremi, završenoj školi(pr...

 • Company GIMNAZIJA SISAK in Sisak
  17.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), lanka 8. Pravilnika o radu Gimnazije Sisak i lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sisak ravnatelj Gimnazije Sisak raspisuje: N A T J E A J za popunu radnog mjesta PEDAGOG- 1 izvršitelj puno radno vrijeme, neodreeno vrijeme ( 40 sati tjedno ukupno ) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno – obrazovnog rada - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. Zakona o odgoju...

 • Company UDRUGA ZA RAZVOJ I BOLJI ŽIVOT ROMA in Sisak
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Udruga za razvoj i bolji ivot Roma Sisak Capraške poljane 80 Sukladno programu „Zaeli - program zapošljavanja ena", predsjednik Udruge za razvoj i bolji ivot Roma objavljuje OGLAS za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pruanje usluga potpore i podrške osobama starije ivotne dobi i osobama u nepovoljnom poloaju, na odree no vrijeme, u sklopu projekt a „ZAELI" - programa zapošljavanja ena Grada Siska - financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda – 1 izvršitelj / ica - Vrsta zaposlenja: radni odnos na odreeno - 24 mjeseca, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca - Radno vrijeme: puno radno vrijeme - Mjesto rada: poslovi e se obavljat i na podruju Grada Siska - opis poslova:Pomo u obavljanju svakodnevnih kuanskih poslovaPomo u odravanju osobne h...

 • Company Osnovna škola Galdovo in Sisak
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO BREZOVAKOG ODREDA 1B SISAK, 10.01.2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjoj školi ( Narodne novine 68/18) (dalje u tekstu ZOOOSŠ) i projekta Grada Siska UP.03.2.1.03.0024 „Rukom pod ruku- faza III“ (u daljnjem tekstu Projekt) u okviru instrumenta Osiguravanja pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. ravnatelj Osnovne škole Galdovo, Sisak raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa POMONIK/CA U NASTAVI - 1 izvršitelja/ica na odreeno i nepuno radno vrijeme Mjesto rada: Osnovna škola Galdovo, Brezovakog odreda 1b, 44000 Sisak Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK J. J. Strossmayera 59 44000 Sisak Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za ope i kadrovske poslove Sisak, 8. sijeanj 2020. Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice «Dr. Ivo Pediši» Sisak, III. izmjenama i dopunama Statuta, IV. izmjenama i dopunama Statuta, V. izmjenama Statuta, VI. izmjenama i dopunama Statuta lanka 7. Pravilnika o radu i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 18. prosinca 2019. ravnatelj Ope bolnice „Dr. Ivo Pediši“ Sisak raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE 1 izvršitelj/icaKandidat treba ispunjavati sljedee uvjete:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicinepoloen struni ispit dok...

 • Company Osnovna škola Galdovo in Sisak
  15.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO BREZOVAKOG ODREDA 1B 44 000 SISAK U Sisku, 10.01.2020. godine Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) (dalje u tekstu ZOOOSŠ), ravnatelj Osnovne škole Galdovo Sisak raspisuje N A T J E A JZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSATajnik/ica —1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno i puno radno vrijeme u OŠ Galdovo,Brezovakog odreda 1B, 44000 SisakUvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno l.105. st.16. ZOOOSŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18): a) sveuilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave b) preddiplomski studij upravne st...

 • Company Osnovna škola 22. lipnja in Sisak
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovria 27 objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR- 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno Mjesto rada: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovria 27, 44000 Sisak. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti : osim opih uvjete za zasnivanje radn...

 • Company Osnovna škola 22. lipnja in Sisak
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovria 27 objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa - VODITELJ/ICA RAUNOVODSTVA, 1 izvršitelj na odreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno Mjesto rada: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovria 27, 44000 Sisak. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti : osim o...

 • Company Osnovna škola 22. lipnja in Sisak
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovria 27 objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR- 1 izvršitelja na odreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno Mjesto rada: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovria 27, 44000 Sisak. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti : osim opih uvjete za zasnivanje...

 • Company Osnovna škola 22. lipnja in Sisak
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 22. lipnja, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ 22. lipnja, Sisak, Franje Lovria 27 objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa - UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno za rad u produenom boravku škole Mjesto rada: Osnovna škola 22. lipnja, Sisak, Franje Lovria 27, 44000 Sisak. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sisak Edit filters