Jobmonitor. Search results for Sisak

31 Jobs found

Used filters:
 • Sisakx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  25.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  DOM ZDRAVLJA SISAK Sisak, Kralja Tomislava 1 Ur.broj: 2176-121/02-2255-20. Siska, 2.7.2020. Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos jednog doktora-doktorice medicine/ dr. medicine spec. obiteljske medicine za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine Hrvatska Kostajnica. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:VSS –doktor/doktorica medicine sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicinepoloen dravni ispitodobrenje za samostalni radpoznavanje rada na raunalu Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente u preslici:ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom ...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Sisak
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova:Odgovornost za struno, sigurno odravanje ureaja / tehnoloških sustava te za dokumentiranje izvršenih radovaServis pumpi (centrifugalnih - jednostepenih, dvostepenih, višestepenih, vijanih, zupastih, dozir pumpi, parnih klipnih pumpi, dubinskih pumpi i vakum pumpi)Servis kompresora (klipnih i vijanih), reduktora, gorionikaServis multiplikatora, mješalica, ventilatora, dozatoraServis ostalih pokretnih mehanizamaObavljanje manje sloenih otklanjanja kvarova i popravaka na ureajima Lepanje elemenata mehanike brtvenice i reparatura usisnih i tlanih ventilaLasersko centriranje agregataBriga oko materijala i rezervnih dijelova potrebnih za ugradnjuMjesto rada: Slavonija, Sisak, Graberje Ivaniko. Prednosti: iskusni radnici s visokim stupnjem samostalnosti u radu. ...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije in Sisak
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAKO-MOSLAVAKE UPANIJE Ulica 1. svibnja br. 20 44000 Sisak Na temelju lanka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Sisako-moslavake upanije, u svezi s lankom 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17, 47/18, 123/19,66/20.), Zavod za hitnu medicinu Sisako-moslavake upanije raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisako-moslavake upanije za sljedee radno mjesto: 1. Raunovodstveni referent (m/) – 1 izvršitelj –na neodreeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, mjesto rada: Sisak, Sisako-moslavaka upanija. - opis posla:vrši fakturiranje izlaznih rauna, formalno i suštinski kontrolira i likvidira ulazne raune, vodi salda conti kupaca i dobavljaa, vodi blagajnu Uvj...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA SISAK in Sisak
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  EKONOMSKA ŠKOLA SISAK 44000 Sisak, Kralja Tomislava 19 Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta: NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica odreeno vrijeme – do povratka privremeno nenazone radnice, uz probni rok od 3 mjeseca, nepuno radno vrijeme ( ukupno 17 sati tjedno ) Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA SISAK in Sisak
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  EKONOMSKA ŠKOLA SISAK 44000 Sisak, Kralja Tomislava 19 Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta: NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica neodreeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca, nepuno radno vrijeme ( ukupno 4 sata tjedno ) Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA SISAK in Sisak
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  EKONOMSKA ŠKOLA SISAK 44000 Sisak, Kralja Tomislava 19 Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98/19. i 64/20.) Ekonomska škola Sisak, Sisak, Ul. Kralja Tomislava 19, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta: NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica neodreeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca, nepuno radno vrijeme ( ukupno 32 sata tjedno ) Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br.87/08, 6/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68...

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DOM ZDRAVLJA SISAK Sisak, Kralja Tomislava 1 Siska, 21.9.2020. Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos dva ( 2 ) doktora/ doktorice medicine dentalne za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u ordinacijama dentalne medicine Sisak. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:VSS –doktor/doktorica medicine dentalne sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicinepoloen dravni ispitodobrenje za samostalni radpoznavanje rada na raunalu Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente u preslici:ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom dravnom ispituodobrenje za samostalni rad ( licenca )domo...

 • Company Dječji dom Vrbina Sisak in Sisak
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Temeljem lanka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, i 66 /20), lanka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), lanka 35. Statuta Djejeg doma Vrbina Sisak (sijeanj, 2020.), lanka 9 Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Djejeg doma Vrbina Sisak (sijeanj, 2020.) te Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/20-02/1, URBROJ: 524-04-3-1-2/2-20-45, od 1. rujna 2020., ravnateljica Djejeg doma Vrbina Sisak raspisuje J A V N I N A T J E A J za obavljanje poslova i zadatakaRAUNOVODSTVENI REFERENT/EKONOM (M/)- 1izvršitelj/...

 • Company Strukovna škola Sisak in Sisak
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA STRUKOVNA ŠKOLA SISAK Laarska 1, Sisak Sisak, 16. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Strukovna škola Sisak raspisuje N A T J E A J za slobodno radno mjesto Raunovodstveni/a radnik/ca - odreeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutne radnice – 40 sati tjedno, trai se SSS ekonomskog smjera – 1 izvršitelj. Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o radu Strukovne škole Sisak. Kandidati koji ispunjavaju traene uvje...

 • Company Osnovna škola Braća Ribar in Sisak
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA BRAA RIBAR SISAK, ZAGREBAKA 8A 44 000 U Sisku, 03.9.2020. godineNa temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) (dalje u tekstu ZOOOSŠ), ravnateljica Osnovne škole Braa Ribar Sisak raspisuje N A T J E A J ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. Uitelj/ica njemakog jezika– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodreeno i nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno) u OŠ Braa Ribar Sisak, Zagrebaka 8a, 44 000 Uvjeti: - Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno st.6. l.105. ZOOOSŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i l.7. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI in Sisak
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Sisak Novi raspisuje N A T J E A J za obavljane poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na neodreeno, puno radno vrijeme, 7 izvršitelja/ljica Opis poslova: provodi odgojno obrazovni program rada s djecom predškolske dobi i struno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj skupini Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ce su: lanak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 98/19) • VŠS -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja....

 • Company DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI in Sisak
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Sisak Novi raspisuje N A T J E A J za obavljane poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na odreeno vrijeme od 1 godine, puno radno vrijeme, 2 izvršitelj/ljica Opis poslova: provodi odgojno obrazovni program rada s djecom predškolske dobi i struno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj skupini Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ce su: lanak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 98/19) • VŠS -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana...

 • Company GRAD SISAK in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Proelnica Upravnog odjela za proraun i financije Grada Siska na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u daljnjem tekstu: ZSNLP(R)S) raspisuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za proraun i financije na radno mjesto strunog suradnika za naplatu prihoda (1 izvršitelj/ica) zbog poveanog opsega posla u trajanju od šest mjeseci. Na Oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe oba spola. Potrebno struno znanje: - sveuilišni ili struni prvostupnik ekonomske, pravne ili društvene struke - najmanje 3 godine radn...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjestoStrukovni uitelj kuharstva – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole; dipl. ekonomist, smjer hotelijerstvo uz poloeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistuVKV kuhar uz uvjete utvrene nastavnim planom i programomradni sta u struci u trajanju od najmanje pet godina,Uz ope uvjete za za...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 2. Strukovni uitelj ugostiteljskog posluivanja – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole; dipl. ekonomist, smjer hotelijerstvo uz poloeni ispit za majstora konobara ili VKV konobara, konobara specijalistuVKV konobarradni sta u struci u trajanju od najmanje pet godina, Uz ope uvjete za zasnivanje ra...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 3. Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podruja zdravstva – 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole; viša medicinska sestra/viši medicinski tehniarradni sta u struci u trajanju od najmanje pet godina. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 3. Nastavnik/ca Njemakog jezika – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rok od 3 mjeseca; u sjedištu Školeprof. njemakog jezika i knjievnosti Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uv...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 2. Nastavnik/ca Engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme 23 sata ukupnog tjednog radnog vremena do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rok od 3 mjeseca; u sjedištu Školeprof. engleskog jezika i knjievnosti Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školsko...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 6. Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podruja zdravstva (dr.med.) – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca,doktor medicine. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 5. Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podruja farmacije – 2 izvršitelja/ice na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole;magistar/magistra farmacije Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje r...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 4. Nastavnika/ca Matematike - izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme 12 sati ukupnog radnog vremena, uz probni rok od 3 mjeseca; u sjedištu Školeprof. matematikedipl. ing. matematike Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zas...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik/ca Hrvatskog jezika - izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole prof. hrvatskog jezikaknjievnostiprof. jugoslavenskih jezika i knjievnosti koji je diplomirao do 1991. godine i iji je temeljni studij hrvatski jezik iknjievnostdipl. kroatologprof. hrvatske kultur...

 • Company Strukovna škola Sisak in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA STRUKOVNA ŠKOLA SISAK Laarska 1, Sisak Sisak, 15. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Strukovna škola Sisak raspisuje N A T J E A J za slobodno radno mjesto Nastavnik/ca matematike – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave tjedno uz pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena, trai se prof./dipl. in. matematike Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o radu Strukovne škole Sisak. Kandidati koji ispunjavaju traene...

 • Company GIMNAZIJA SISAK in Sisak
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08,86/09,62/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19), te lanka 8. Pravilnika o radu Gimnazije Sisak i lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Sisak, ravnatelj Gimnazije Sisak, Trg hrvatskih branitelja 1, Sisak, Boidar Dujmi, prof. raspisuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta SPREMA/ICA– 1 izvršitelj/ica, završena osnovna škola puno radno vrijeme, neodreeno vrijeme (40 sati ukupno tjedno) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbi l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK Sisak, J. J. Strossmayera 59 Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za pravne poslove Sisak, 25. kolovoza 2020. Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizaciju iz patologije i citologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK Sisak, J. J. Strossmayera 59 Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za pravne poslove Sisak, 25. kolovoza 2020. Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizaciju iz kardiologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licen...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK Sisak, J. J. Strossmayera 59 Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za pravne poslove Sisak, 25. kolovoza 2020. Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - dvije specijalizacije iz hitne medicine I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (lic...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK Sisak, J. J. Strossmayera 59 Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za pravne poslove Sisak, 25. kolovoza 2020. Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizciju iz pulmologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca)...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK Sisak, J. J. Strossmayera 59 Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za pravne poslove Sisak, 25. kolovoza 2020. Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizacije iz neurologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenc...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK Sisak, J. J. Strossmayera 59 Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za pravne poslove Sisak, 25. kolovoza 2020. Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizaciju iz djeje kirurgije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (lic...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK Sisak, J. J. Strossmayera 59 Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za pravne poslove Sisak, 25. kolovoza 2020. Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizaciju iz infektologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (lice...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sisak Edit filters