Jobmonitor. Search results for Split

28 Jobs found

Used filters:
 • Splitx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTE in Split
  25.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  Temeljem odluke Fakultetskog vijea sa druge izvanredne sjednice od 23. lipnja 2020. godine KATOLIKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUILIŠTA U SPLITU r a s p i s u j e N A T J E A J za jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i odgovarajuem radnom mjestu asistent, u znanstvenom podruju humanistike znanosti, znanstvenom polju Filozofija, znanstvenoj grani povijest filozofije pri Katedri filozofije, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Pristupnici koji se javljaju na natjeaj osim uvjeta navedenih u natjeaju, moraju ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17), Pravilnikom o izboru u nastavna...

 • Company Centar Split in Split
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Centar za pruanje usluga u zajednici Split raspisuje O G L A S za zapošljavanje na radnom mjestu: socijalni pedagog - 1 izvršitelj ( m/ ) na odreeno, puno radno vrijeme (25 mjeseci) Opis poslova: Savjetovanje i pomaganje obiteljima sukladno odredbama lanka 94., stavak 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga ( „ Narodne novine 40/14 i 66/15 ) Mjesto rada (naselje): Split i šira okolica (terenski rad) Uvjeti:završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogijegodinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,poloen struni ispit, , uz iznimku propisanu lankom 217. Zakona o socijalnoj skrbipoznavanje rada na raunaluvozaka dozvola B kategorijenepostojanje zapreka iz lanka 213. Zakona o socijalnoj skrbi ( N.N. br...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PUJANKE in Split
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Osnovna škola Pujanki Split Tijardovieva 30 raspisuje NATJEAJ:Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17.,68/18.,98/19.,64/20 ) Osnovna škola PUJANKI Tijardovieva 30 Split, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: sprema/ica–1 izvršitelja/ice s punim radnim vremenom 40 sati tjedno na neodreeno vrijeme Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17., 68/18.98/19,64 Pravilnika o radu OŠ Pujanki i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Pravilnika o izmjenama i d...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PUJANKE in Split
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Osnovna škola Pujanki Split Tijardovieva 30 raspisuje NATJEAJ:Na temelju lnka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17.,68/18.,98/19.,64/20 ) Osnovna škola PUJANKI Tijardovieva 30 Split, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: domar-kuni majstor–1 izvršitelja/ice s nepunim radnim vremenom 20 sati tjedno na neodreeno vrijeme Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17., 68/18.98/19,64 Pravilnika o radu OŠ Pujanki i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Pravilnika o izmjen...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PUJANKE in Split
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Osnovna škola Pujanki Split Tijardovieva 30 raspisuje NATJEAJ Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17.,68/18.,98/19.64/20 ) Osnovna škola PUJANKI Tijardovieva 30 Split, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: uitelj informatike ,1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom 20 sati tjedno na neodreeno vrijeme Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17., 68/18.98/19,64/20 ) , Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („NN“ 6/19.),Pravilnika o radu OŠ Pujanki ,...

 • Company 'NAŠA DICA' in Split
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Potreba za radnicima Pomonik u nastavi Broj traenih radnika: 1 Opis poslova: Pomonik u nastavi Rad s uenicima koji imaju teškoe u razvoju, a pohaaju redovitu školu po odreenom programu ili specijaliziranu ustanovu (COO Juraj Bonai Split). Prednost e imati osobe koje su ve radile kao pomonici u nastavi ili osobe koje su završile edukaciju za pomonike u nastavi. Poeljno je da su kandidati završili slijedee škole: uitelj, predmetni nastavnik, pedagog, psiholog ili sl. (VŠS, VSS),ekonomsku, gimnazija ili sl. (SSS) Od kandidata se oekuje da su spremni na timsku suradnju i uenje, te da su pouzdani i odgovorni i vrlo je vano da imaju empatije za djecu s teškoama u razvoju. Ukoliko imaju volontersko iskustvo potrebno je navesti poslove i nazi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUČAC in Split
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20.), lanka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Luac, Osnovna škola Luac, Omiška 27., Split raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Uitelj/ica razredne nastave – jedan izvršitelj/ica, na puno odreeno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka zaposlenice na rad Mjesto rada: Split, Omiška 27. Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i odgovarajuu vrstu obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUČAC in Split
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20.), lanka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Luac, Osnovna škola Luac, Omiška 27., Split raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku– jedan izvršitelj/ica, na puno neodreeno radno vrijeme, 40 sati tjedno Mjesto rada: Split, Omiška 27. Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i odgovarajuu vrstu obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne n...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE in Split
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19. i 64/20) Osnovna škola Plokite, Split, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1.) Sprema/ica – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno, uz probni rad u trajanju od jednog (1) mjeseca Uvjeti: Zakon o radu (NN 93/14, 127/17. i 98/19.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.), Pravilnik o radu Osnovne škole Plokite, Split, Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Pravil...

 • Company Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija in Split
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  UMJETNIKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E A J (m/) za izbor na radno mjesto Voditelj odsjeka raunovodstvenih poslova – radno mjesto III. vrste, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Uvjeti:- Srednja struna sprema ekonomskog smjera, 4. razina obrazovanja - poznavanje rada na raunalu - radno iskustvo od najmanje 1 (jedne) godine na raunovodstvenim poslovima Prijava na natjeaj mora sadravati ivotopis, presliku dokaza o dravljanstvu, dokaz o steenoj strunoj spremi te potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine. Umjetnika akademija zadrava pravo provoenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktinim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povu...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MANUŠ' SPLIT in Split
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18. 98/19 i 64/20) Osnovna škola Manuš-Split, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 20 sati tjedno (20/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za pomonika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 10/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE in Split
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske upanije, Split, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIAR NA POSLOVIMAVOENJA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE , na neodreeno vrijeme - jedan (1) izvršitelj/icaMJESTO RADA: Split UVJETI: - VŠS, Studij sestrinstva,tri godine radnog staa u struci - na poslovima voenja zdravstvene dokumentacijepoloen struni ispitodobrenje za samostalni rad,znanje jednog svjetskog jezikapoznavanje rada na raunaluNa oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Za radno mjesto kandidati su uz prijavu duni priloiti: ivotopis, domovnicu, diplomu, svjedodbu, uvjerenje o poloenom strunom ispit...

 • Company Osnovna škola Ravne njive-Neslanovac Split in Split
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola „Ravne njive-Neslanovac“ Split raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 23 sata tjedno (23/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20). Natje...

 • Company Osnovna škola Ravne njive-Neslanovac Split in Split
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola „Ravne njive-Neslanovac“ Split raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 21 sat tjedno (21/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20). Natjea...

 • Company OPĆINSKI SUD U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te dobivenog odobrenja Ministarstva pravosua i uprave Klasa: 119-02/20-04/503, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 12. kolovoza 2020., Opinski sud u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Opinskog suda u Splitu SUDSKA PISARNICA Administrativni referent – sudski zapisniar – 1 (jedan) izvršitelj/ica Struni uvjeti za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisniar: - završena srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike ...

 • Company OPĆINSKI SUD U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te dobivenog odobrenja Ministarstva pravosua i uprave Klasa: 119-02/20-04/503, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 12. kolovoza 2020., Opinski sud u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Opinskog suda u Splitu ODSJEK ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE Raunovodstveni referent – financijski knjigovoa – 1 (jedan) izvršitelj/ica Struni uvjeti za radno mjesto raunovodstveni referent – financijski knjigovoa: - završena srednja ekonomska š...

 • Company CANTABILE d.o.o. in Split
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis radnog mjestaOdgovaranje na upite korisnika/klijenataProvjera informacija, preuzimanje narudbiPozivanje klijenata/korisnika u svrhu prodaje proizvodaKomunikacija s klijentima/korisnicima u skladu s najviši profesionalnim standardom sukladno uputama i zahtjevima te vještini i znanju kojim raspolaeVoenje potrebne dokumentacije i obrada podatakaKonstantno uene o proizvodima i uslugamaSudjelovanje u obrazovnim mogunostima i treninzima Uvjetiiskustvo u telesalesusposobnost praenja dinamike poziva odreene parametrima telesalesaupornost u postizanju zadanih ciljeva i elja za stalnim napredovanjemizraene prodajne vještineelja za radom u timusposobnost slušanja za sugovornikaotvorenost i uvjerljivost u komunikacijisnalaljivost, ljubaznost i zadovoljstvo u radu s klijentima Što nudimoZagarant...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ I. ZA RADNO MJESTOnamještenika – radno mjesto III. vrste zvanja- domar, 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, zamjena do povratka zaposlenika s bolovanja Obvezni uvjeti natjeaja: srednja struna sprema koja rezultirapoloen vozaki ispit B kategorije Dodatni uvjeti natjeaja: iskustvo rada na poslovima odravanja i montaeiskustvo rada na poslovima skladištenja Kandidati uz vlastoruno potpisanu prijavu prilau: ivotopis, dokumente kojima se dokazuju traene kvalifikacije i iskustvo, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik diplome, elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci, po...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Asistent (1 izvršitelj) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM na Sveuilištu u Splitu; projekt STIM-REI (istraivanje, inovacija i edukacija), na odreeno vrijeme do kraja provedbe projekta. Uvjeti:sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveuilišta u Splitu te opim aktima Sveuilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnika radna mjestazavršen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz traenog podrujaukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studijdosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnos...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SUĆIDAR in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Suidar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Tajnik/ca školske ustanove, na puno odreeno vrijeme, 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.. 7/17., 68/18.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96., 56/01.) Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj (molbu) potrebno ...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME 1. laboratorijski tehniar za potrebe Klinikog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju - 1 izvršiteljUvjeti:SSS zdravstvena školazdravstveno laboratorijski tehniarodobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školipreslik odobrenja za samostalan rad Za radno mjesto pod tokom 1. odreen je probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznaeno radno...

 • Company Centar SLAVA RAŠKAJ in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“ broj: 61/18) i lanka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, za radna mjesta: Rehabilitator/ica– neodreeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica (za sjedište Centra, Radnika 2, 21000 Split) Uvjeti.:VSS/VŠS – preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili diplomski sveuilišni studij iz podruja od...

 • Company Centar SLAVA RAŠKAJ in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“ broj: 61/18) i lanka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, za radna mjesta: 2. Zdravstveni radnik/medicinska sestra– neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica (za sjedište Centra, Radnika 2, 21000 Split) Uvjeti.:struni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehniarajedna godina radnog iskustvapoloen struni ispitprobni rad 3 mjesecanepostoj...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijee DJEJEG VRTIA GRIGOR VITEZ, Split, raspisuje N A T J E A J za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMA/ICA - 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka radnice na rad Uvjeti za radno mjesto: - NSS, osnovna škola, - probni rad 30 dana. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis 2. dokaz o hrvatskom dravljanstvu 3. dokaz o završenoj osnovnoj školi 4. potvrdu iz elektronike baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu, ne stariju od 1 mjesec 5. uvjerenje o nekanjavanju sukladno l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 1 mjesec, i ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijee DJEJEG VRTIA GRIGOR VITEZ, Split, raspisuje N A T J E A J za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA - 4 (etiri) izvršitelja/ice na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka radnica na rad Uvjeti za radno mjesto:VSS, završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja predškolske djece– magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,VŠS, završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studijza odgojitelja predškolske djece -struni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajue vrste kojim jesteena VŠS u skladu s ranijim propisima - odgojitelj predškolske djece, nastavnik p...

 • Company POMORSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  N A T J E A J Istraiva- suradnik (1 izvršitelj) na projektu “Centar kompetencija za naprednu mobilnost“, referentne oznake : KK.01.2.2.03.0022, podprojekt: „Razvoj i izrada kompaktnog brodskog srednjenaponskog sklopnog bloka 15/17,5 (BSSB 17,5)“, na odreeno vrijeme do kraja provedbe projekta u punom radnom vremenu.Prema planu projekta zadaa strunog suradnika – istraivaa je:rad na tehnikom radnom paketu koji ukljuuje razvoj softvera za simulacijsko modeliranje i provedbu numerikih prorauna kao i izradu modela konstrukcijskog srednjenaponskog sklopnog bloka koji e se moi ugraditi u završni proizvod (plovilo…), istraivanje i savladavanje novih znanja upravljanja senzorima za nadzor rada postrojenja, analiza i obrada rezult...

 • Company AG SJAJ d.o.o. in Split
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: odravanje higijene i išenje poslovnog objekata PBZ Split 3. Od zaposlenika/ica oekujemo urednost, organiziranost, odgovornost i pouzdanost...

 • Company B-P održavanje i upravljanje d.o.o. in Split
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: išenje trgovakih i uredskih prostora u trgovakom centru,Mall of Split. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Split Edit filters