Jobmonitor. Search results for Unije

21 Jobs found

Used filters:
 • Unijex
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Klasa: 112-01/21-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-21-1 Rovinj, 23. veljae 2021. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjestaUITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca rad u dislociranom odjelu u minju, povean opseg posla.Potrebno je da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Klasa: 112-01/21-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-21-1 Rovinj, 23. veljae 2021. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta UITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, upranjeno radno mjesto, rad u matinoj školi i dislociranom odjelu u minju, uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca. Potrebno je da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakono...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Klasa: 112-01/21-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-21-1 Rovinj, 23. veljae 2021. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjestaUITELJ/ICA SAKSOFONA– 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, rad u matinoj školi i dislociranom odjelu u minju, upranjeno radno mjesto.Potrebno je da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakono...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa II. PODRUNA SLUBA U ZAGREBU Tvrtkova 5, 10000 Zagreb 12) struni savjetnik (red.br.sist. 58.) u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom uredbi Europske unije (m./.), jedan izvršitelj - vjebenik na neodreeno vrijeme. Uvjet: - završen diplomski sveuilišni studij pravne struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave. Vjebeniki sta za radna mjesta navedena pod 7) i 12) traje 12 mjeseci. U svojstvu vjebenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem odreenog stupnja strune spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena odreenog za vjebeniki sta, uz obvezu polaganja dravnog strunog ispita u roku od šest ...

 • Company KONČAR - MALI ELEKTRIČNI STROJEVI D.D. in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Konar - MES d.d. je tvrtka s dugogodišnjom tradicijom koja se bavi razvojem, proizvodnjom i prodajom elektromotora i industrijskih ventilatora. Strateškim planiranjem i visokim angamanom naših zaposlenika kontinuirano smo prisutni na svjetskom trištu što potvruje i injenica da više od 80% svojih proizvoda izvozimo na trišta Europske Unije. Vlastitom proizvodnjom, razvojem tehnologija i proizvoda te ulaganjem u razvoj strunih znanja i kompetencija zaposlenika uspješno se prilagoavamo trišnim promjenama kontinuirano radei na jaanju naše trišne pozicije putem visoke razine podrške i izravnom pristupu prema svim kupcima. U KONAR-MES-u postoji stalna potreba za obrazovanim, proaktivnim i talentiranim ljudima koji vole raditi te ele biti dio dinaminog okruenja. Ukoliko smatrate da ste upravo Vi ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  N A T J E A J za radno mjesto 1. TAJNIK/CA ŠKOLE – jedan/na izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme (ZAMJENA). Uvjeti: a) sveuilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave, b) preddiplomski struni studij upravne struke, ako se na natjeaj ne javi osoba gore navedenih struka; c) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18 i 98/19.) Mjesto rada: Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica, Hrvatskih branitelja 14, 44430 Hrvatska Kostajnica U pisanoj prijavi na natjeaj kandidati obavezno navode osobne podatke: ime i prezime, adresu, kontakt ( broj telefona/mobi...

 • Company STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Odreeno radno vrijeme (do završetka provedbe projekta). Uvjeti: • Završen preddiplomski/diplomski sveuilišni studij, • najmanje 5 godina radnog iskustva u administraciji, • napredno poznavanje rada na raunalu i potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane dravljane, • potvrdu o nekanjavanju (ne stariju od šest mjeseci). Uz prijavu na natjeaj pristupnici trebaju priloiti: – ivotopis; – domovnicu; – dokaz o strunoj spremi; – potvrdu o radnom iskustvu; – dokaz o udovoljavanju uvjeta natjeaja. OPIS POSLOVA: • voenje projektne administracije (digitalno i u originalu), • kontrola dokumentacije, • koordinacija i priprema materijala za projektne sastanke, • priprema materijala za aktivnosti projekta, • administriranje i tehnika podrška za provoenje aktivnosti, • unos podataka u Info...

 • Company STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Odreeno radno vrijeme (do završetka provedbe projekta) Uvjeti: • završen preddiplomski/diplomski sveuilišni studij • najmanje 4 godine radnog iskustva na pripremi i/ili provedbi projekata, • napredno poznavanje rada na raunalu, • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane dravljane; • potvrdu o nekanjavanju (ne stariju od šest mjeseci). Uz prijavu na natjeaj pristupnici trebaju priloiti: – ivotopis; – domovnicu; – dokaz o strunoj spremi; – potvrdu o radnom iskustvu; – dokaz o udovoljavanju uvjeta natjeaja. OPIS POSLOVA: •Pruanje potrebne pomoi voditelju projekta pri implementaciji projekta •Kontrola projektne dokumentacije •Korespondencija s partnerima •Sudjelovanje u sastavljanju, pisanju i slanju izvještaja ugovornom tijelu, ukljuujui završno izvješe •Praenje tijeka sred...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA in Unije
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Konjšina, raspisujeNATJEAJ za zapošljavanje na neodreeno puno radno vrijeme za radno mjesto: SPREMA/ICA – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati), neodreeno vrijeme. Probni rad 3 mjeseca. Rad prijepodne i poslijepodne (u smjenama)Traena struna sprema: NKVNa ovaj natjeaj mogu se prijaviti osobe oba spola.U vlastoruno potpisanoj prijavi na natjeaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).Kandidati/kinje uz prijavu duni su dostaviti:- kratki ivotopis- dokaz o dravljan...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI in Unije
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Dana 22. veljae 2021. godine OSNOVNA ŠKOLA GRAANI, Graani 4a, Zagreb, temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19, 64/20)- dalje u tekstu Zakona, Pravilnika o radu Osnovne škole Graani i lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Graani- dalje u tekstu Pravilnika, raspisuje N A T J E A J - za radno mjesto uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena) uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci U V J E T I N A T J E A J A Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa i posebne uvjete propisane odre...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE in Unije
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20), odredaba Pravilnika o radu OŠ Pakoštane i odredaba Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ Pakoštane, Osnovna škola Pakoštane, Pakoštane, Bana Josipa Jelaia 1, 23211 Pakoštane, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto UITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, rad u OŠ Pakoštane, do povratka nenazonog radnika na rad U v j e t i:Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja ...

 • Company DK TRANSPORTI d.o.o. in Unije
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: prijevoz tereta teretnim vozilom s ceradom ili hladnjaom na podruju zemalja Europske unije....

 • Company INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE in Unije
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedee uvjete: Prvostupnik (raniji VŠS) , struni studij informatikoga smjera u trajanju od tri godine, steen odgovarajui naziv u skladu s posebnim zakonom, radno iskustvo jedna godina. Opis poslova višega tehniara Slube za izdavaku djelatnost i raunalnu podršku: izrada web stranica (HTML5/CSS/JS programiranje), izrada back-end sustava (PHP/MYSQL/LARAVEL programiranje), izrada API servisa, odravanje raunalne opreme (instalacija operativnih sustava, popravak raunalne opreme, instalacija potrebnih programa), odravanje mrenih posluitelja (otvaranje novih mrenih stranica, auriranje Ubuntu sustava i paketa, administracija DNS servisa), administracija LDAP i AAI sustava, odravanje i administracija Google for Work rau...

 • Company HIDROKOP d.o.o. in Unije
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: prijevoz robe u zemlje Europske unije - najviše Hrvatska, Slovenija i Francuska....

 • Company INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ in Unije
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  INSTITUT RUER BOŠKOVI ZAGREB, BIJENIKA CESTA 54 Temeljem odluke ravnatelja Instituta Ruer Boškovi raspisuje se N A T J E A J za izbor na radno mjesto 1. Radno mjesto I. vrste – viši struni savjetnik (odreene struke) – viši struni savjetnik za projekte u Grupi za raunalne bioznanosti, Zavod za fiziku kemiju, Zagreb, za rad na administrativnim, financijskim i koordinacijskim aspektima pripreme i provedbe nacionalnih i meunarodnih projekata; financijsko upravljanje i izvještavanje za potrebe projekata; pripremu narativnih periodikih i završnih izvješa. - 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme, do povratka zaposlenika na rad s punim radnim vremenom Uvjeti: 2. VSS, završen diplomski sveuilišni studij iz podruja prirodnih znanosti, 3. najmanje tri (3) godine iskustva u upravljanju projektima, min...

 • Company DUSAKOMERC D.O.O. in Unije
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: prijevoz tereta teretnim vozilom s ceradom na podruju zemalja Europske unije. Nakon isteka ugovora o radu na odreeno vrijeme postoji mogunost stalnog zaposlenja. Radno iskustvo je poeljno ali nije uvjet....

 • Company TKALEC TRANS D.O.O. in Unije
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Prijevoz robe na podruju Europske unije SSS voza s vozakom dozvolom C kategorije...

 • Company TKALEC TRANS D.O.O. in Unije
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Prijevoz robe na podruju Europske unije SSS voza sa poloenom vozako dozvolom  C+E kategorije ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA CVJETNO NASELJE in Unije
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Cvjetno naselje, Cvjetna cesta 17, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. Uitelj(ica) razredne nastave – 1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, odredbama lanka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 4. Pravilnika...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA in Unije
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB OŠ AUGUSTA CESARCA II. FERENICA 9A NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. STRUNI SURADNIK/ICA SOCIJALNI PEDAGOG/ICA – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola (lanak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova). UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, broj 93/14., 127/17., 98/19.) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. i lankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. 64/20) te Pravilnika o odgovarajuoj vrsti ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ in Unije
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Opis posla: Izvoenje nastave i druge odgojno-obrazovne djelatnosti sukladno vaeim pravnim propisima. Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te odredbi Pravilnika o radu i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica Osnovne škole Peruši donosi odluku o raspisivanju NATJEAJA za popunu radnog mjesta, m/Uitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica, na nepuno neodreeno radno vrijeme, (9 /40 sati tjedno)Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za popunu radnog mjesta: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvje...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Unije Edit filters