Jobmonitor. Search results for Velika

21 Jobs found

Used filters:
 • Velikax
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA in Velika
  19.10.2021

  KLASA: 112-01/21-01/09URBROJ: 2182/1-12/1-6-01-21-01ista Velika, 7. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ ista Velika ravnatelj OŠ ista Velika, ista Velika objavljuje:NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa SPREMAICA, mjesto rada: OŠ ista Velika, ista Velika I 24A1 izvršitelj na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti:Opi u...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA in Velika
  19.10.2021

  KLASA: 112-01/21-01/09URBROJ: 2182/1-12/1-6-01-21-01ista Velika, 7. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ ista Velika ravnatelj OŠ ista Velika, ista Velika objavljuje:NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA, mjesto rada: OŠ ista Velika, ista Velika I 24A1 izvršitelj na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA in Velika
  19.10.2021

  KLASA: 112-01/21-01/09URBROJ: 2182/1-12/1-6-01-21-01ista Velika, 7. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ ista Velika ravnatelj OŠ ista Velika, ista Velika objavljuje:NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA FIZIKE, mjesto rada: OŠ ista Velika, ista Velika I 24A1 izvršitelj na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena,Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)Uvjeti...

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTA in Velika
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/05, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz suglasnost Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/92 URBROJ: 514-08-03-02-02/-03-21-02 od 28. rujna 2021. godine, Kaznionica u Turopolju raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme u Kaznionicu u Turopolju radi zamjene due vrijeme odsutne slubenice, do njenog povratka, na slubeniko radno mjesto: ODJEL FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA struni referent – blagajne, pologa novca zatvorenika i maloljetnika i obrauna naknada za rad – 1 izvršitelja/ice Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u dravnu slubu koji su propisani lankom 48. Zako...

 • Company DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA in Velika
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti Ciciban Velika Gorica, 10410 Velika Gorica temeljem odluke Upravnog vijea, objavljuje:NATJEAJza radno mjesto: kuharica - rad na odreeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj, zamjena. Uvjeti: SSS, kuhar, 1 godina radnog iskustva u struci, osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97).Na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavanju propisane uvjete.Pristupnici natjeaju prilau:1. zamolbu,2. ivotopi...

 • Company DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA in Velika
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti Ciciban Velika Gorica, 10410 Velika Gorica temeljem odluke Upravnog vijea, objavljuje:NATJEAJza radno mjesto: Odgojitelj/ica - rad na neodreeno puno radno vrijeme, upranjeno radno mjesto , 1 izvršitelj/ice. Uvjeti: kandidati moraju ostvarivati uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavanju propisane uvjete.Pristupnici natjeaju prilau:1. zamolbu,2. ivotopis,3. dokaz o strunoj spremi,4. dokaz o strunom ispitu,5. Potvrdu o poda...

 • Company DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA in Velika
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti Ciciban Velika Gorica, 10410 Velika Gorica temeljem odluke Upravnog vijea od 30.08.2021. godine, objavljuje:NATJEAJ - struni suradnik psiholog/ina - odreeno nepuno radno vrijeme, 20h/ tjedno, 1. izvršitelj/ica, zamjena Uvjeti: VSS, prof. psihologije, diplomirani psiholog ili magistra psihologije, kandidati moraju ostvarivati uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97).Na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavanju propisane uvjete.Pristupnici natjeaju prilau:...

 • Company DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA in Velika
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti Ciciban Velika Gorica, 10410 Velika Gorica temeljem odluke Upravnog vijea, objavljuje:NATJEAJza radno mjesto: Odgojitelj/ica - rad na odreeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice. Uvjeti: kandidati moraju ostvarivati uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavanju propisane uvjete.Pristupnici natjeaju prilau:1. zamolbu,2. ivotopis,3. dokaz o strunoj spremi,4. dokaz o strunom ispitu,5. Potvrdu o podacima evidenti...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELIĆA in Velika
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 8/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jurja Habdelia, Školska 1, Velika Gorica , lanka 68. Statuta Osnovne škole Jurja Habdelia, ravnatelj Osnovne škole Jurja Habdelia dana 8. listopada 2021. godine raspisuje za radno mjesto:N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa 1. UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, 8 sati dnevno odnosno za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na upranjenom radnom mjestu.Mjesto rada: Podruna škola u Velikoj Buni.Radno iskustvo: nije vanoNa natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno lanku 13. Zakona o ravnopr...

 • Company ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA in Velika
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehnikoj školi Rudolfa Perešina, ZRAKOPLOVNA TEHNIKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA( KLASA:012/03/19-01/04 URBROJ:238/31-60-0819-1od 26.4.2019 godine), Velika Gorica, Rudolfa Fizira 6 raspisujeN A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa1. NASTAVNIK/CA NJEMAKOG JEZIKA,1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme - 19 sati ukupnog tjednog radnog vremenaMjesto rada: Zrakoplovna tehnika škola Rudolfa Perešina, Rudolfa Fizira 6, Velika Gorica.Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'VELIKA GORICA' in Velika
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Prijam pripravnika na odreeno puno radno vrijeme kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“UVJETI: osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnik mora imati:- VSS, prof. defektolog/inja ili dipl. defektolog/inja ili magistar/ica edukacijsko-rehabilitacijske struke, profesor/ica rehabilitator/ica, prof. edukacijske rehabilitacije,- zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova- da nije pravomono osuivan za kaznena i prekršajna djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.Priloiti:- pisanu zamolbu, - kratak ivotopis, - dokaz o strunoj spremi,- dokaz o dravljanstvu (preslik osobne iskaznice ili Domovnice ili putovnice ili vozake dozvole),- potvrdu o podacima eviden...

 • Company HAMAG-BICRO in Velika
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  28. VIŠI ANALITIAR/KA u ispostavi Velika Gorica - 1 izvršitelj/ica-radni odnos na odreeno vrijeme do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na raunalu (MS Office), razvijene analitike sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih ra...

 • Company NADAHO d.o.o. in Velika
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Opis posla:  vozaa/icu kamiona C+E kategorije, COD 95 Prednost poznavanja BDF utovara ( nije uvjet ) Relacija Velika Gorica - Stupnik - Velika Gorica Dnevno cca 45 km  Ponedjeljak- Petak Radno vrijeme 18.00 - 01.00 Predviena visina primanja 6.000,00 - 8.000,00 kn...

 • Company HAMAG-BICRO in Velika
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  28. VIŠI ANALITIAR/KA u ispostavi Velika Gorica - 1 izvršitelj/ica-radni odnos na odreeno vrijeme do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na raunalu (MS Office), razvijene analitike sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih ra...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497 2238 i...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-2239 ...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina!Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-2239 il...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/4972238 i...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/4972238 il...

 • Company ProFINO d.o.o. in Velika
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/4972236 il...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  07.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Opis poslova: Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste. Za dodatne informacije moete se javiti na broj 099/432-8260 ili . Od kandidata oekujemo da ima elju za uenjem i kontinuiranim usavršavanjem na radnom mjestu: Ugostiteljski djelatnik (m/) U obzir dolaze i pripravnici i osobe s radnim iskustvom. Opis poslova: - posluivati goste sukladno propisanim pravilima i standardima - odravati istou i urednost radnog prostora i op...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Velika Edit filters