Jobmonitor. Search results for Vukovar

8 Jobs found

Used filters:
 • Vukovarx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA VUKOVAR in Vukovar
  23.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dragutina Tadijanovia, ravnateljica Škole raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta VODITELJ/VODITELJICA RAUNOVODSTVA - 1 izvršitelj na puno (40 sati tjedno) - odreeno vrijeme Uz ope uvjete o zasnivanju radnog odnosa sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene lankom 105. Zakonu o ...

 • Company GRAD VUKOVAR in Vukovar
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Temeljem odredbi lanka 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), proelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i meunarodnu suradnju, objavljuje O G L A S za prijam u slubu na radno mjesto Administrativni tajnik za gospodarstvo, za obavljanje poslova: asistent voditelja na upravljanju projektima: Panona net i VukovART – luka umjetnosti – 1 izvršitelj (m/) na odreeno vrijeme na 24 mjeseca, uz probni rad od tri mjeseca, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i meunarodnu suradnju Grada Vukovara, uz sljedee posebne uvjete:srednja struna sprema društvene ili tehnike struke,najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,poloen...

 • Company GRAD VUKOVAR in Vukovar
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-99 od 12. prosinca 2017.), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena“, kodni broj UP.02.1.1.05.0053 (KLASA: 910-04/17-07/91, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1) od 08. sijenja 2018. godine te lanka 48. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i lanka 47., stavka 3., toke 31. Statuta Grada Vukovara („Slubeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – proišeni tekst) gradonael...

 • Company DOM ZDRAVLJA VUKOVAR in Vukovar
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREENO VRIJEME RADI ZAMJENE ZA RADNO MJESTO Sestra u palijativnoj skrbi, m/ – 1 izvršitelj Uvjeti: - zdravstveni radnik VŠS, struni prvostupnik-ca sestrinstva (bacc.med.techn.) - odobrenje za samostalan rad od nadlene komore - najmanje 1 godina radnog iskustva s teškim bolesnicima - završeni teajevi CEPAMET ( edukacija iz palijativne medicine) - vozaka dozvola B kategorije - informatika znanja Uz pisanu zamolbu, koju je potrebno vlastoruno potpisati, kandidati...

 • Company DOM ZDRAVLJA VUKOVAR in Vukovar
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1., ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO 1. Doktor dentalne medicine, m/ - 1 izvršitelj, za rad u palijativnoj skrbi Uvjeti: završen Stomatološki fakultet, zdravstveni radnik VSS, doktor dentalne medicine - radno iskustvo u struci: 2 godine - odobrenje za samostalan rad od nadlene komore - poloen struni ispit ili bez polaganja strunog ispita - Završen teaj CEPAMET ( edukacija iz palijativne medicine) Uz pisanu zamolbu, , koju je potrebno vlastoruno potpisati, kandidati su duni priloiti dokaze o isp...

 • Company DOM ZDRAVLJA VUKOVAR in Vukovar
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja objavljuje slijedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO Voza sanitetskog prijevoza, (m/), 1 (jedan) izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme Uvjeti: VKV ili KV voza ili voza cestovnog motornog vozila s B. i C. kategorijama, - 1 godina radnog iskustva na poslovima profesionalnog vozaa - prednost kandidat koji je i automehaniar - radni odnos zasniva se s probnim radom u trajanju od 2 (dva) mjeseca Kandidati su duni uz pisanu i vlastoruno potpisanu zamolbu dostaviti: - ivotopis (vlastoruno potpisan), - preslika svjedodbe o zav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA VUKOVAR in Vukovar
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17. i 68/18.) ravnateljica Škole raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - nastava po modelu „A“ na srpskom jeziku irilinom pismu, Podruna škola Luac - 1 izvršitelj na puno (40 sati tjedno) - ...

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Vukovar
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opis poslova: pribavljanje novih stranaka, kreiranje najbolje ponude za stranke, prodaja polica osiguranja, briga o korisnicima osiguranja. Uvjeti: - znanje engleskog jezika nije uvjet, nego prednost - vozaka dozvola B kategorije, postoji mogunost korištenja vlastitog vozila zaposlenika - poznavanje rada na raunalu: MS Office - uredski i terenski rad - poeljna komunikativnost Mjesto rada: Vukovar Prijave je potrebno poslati s napomenom: "prodajni predstavnik"....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vukovar Edit filters