Jobmonitor. Search results for Vukovar

15 Jobs found

Used filters:
 • Vukovarx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Centar za socijalnu skrb Vukovar in Vukovar
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93,029/97, 47/99, 35//08 i 127/19), odredbe lanka 133.stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52//16, 16/17, 130/17. 98/19 i 64/20) i lanka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Vukovar, KLASA: 012-01/14-01/1 URBROJ: 2196-127-01/4-14-7 od 28.11.2014., Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Vukovar temeljem Odluke donesene na sjednici odranoj dana 09. rujna 2020.god. r a s p i s u j e N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vukovar Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati: -hrvatsko dravljanstvo -završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuil...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA VUKOVAR in Vukovar
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86./09.,92./10, 105./10., 90/11., 86./ 12., 94./ 13.,152./ 14., 7/17., 68./ 18.,98/19. i 64/20.), l. 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Siniše Glavaševia, ravnateljica Osnovne škole Siniše Glavaševia u Vukovaru, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta uitelja/ice 1. Uitelj-ica njemakog jezika ……………. 1 izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom; - potreba se odnosi na rad u nastavi s uenicima koji nastavu polaze na srpskom jeziku i irilinom pismu ( po modelu A) UVJETI: Zainteresirani kan...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE VUKOVAR in Vukovar
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  NATJEAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMONIKA U NASTAVI U OSNOVNOJ ŠKOLI BLAGE ZADRE U VUKOVARU KLASA: 112-03/20-03/38URBROJ: 2188-107-01-20-1Vukovar, 17. rujna 2020. godine U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoa: implementacija usluge pomonika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogunosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje NATJEAJ za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi Blage Zadre I. Broj pomonika u nastavi:...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE VUKOVAR in Vukovar
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  NATJEAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMONIKA U NASTAVI U OSNOVNOJ ŠKOLI BLAGE ZADRE U VUKOVARU KLASA: 112-03/20-03/37URBROJ: 2188-107-01-20-1Vukovar, 17. rujna 2020. godine U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoa: implementacija usluge pomonika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogunosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje NATJEAJ za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi Blage Zadre I. Broj pomonika u nastavi:...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II in Vukovar
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), lanka 51. i lanka 67. Statuta Djejeg vrtia Vukovar II (KLASA:012-03/18-01/01 URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01) Upravno vijee Djejeg vrtia Vukovar II raspisuje NATJEAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA: POMONI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE (m/):- jedan (1) izvršitelj za rad na odreeno puno radno vrijeme Uvjeti: za pomonog radnika za njegu, skrb i pratnju djece (m/) moe biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97),radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zap...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE VUKOVAR in Vukovar
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Tehnika škola Nikole Tesle, Vukovar, Blage Zadre 4 (dalje: škola), na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20., dalje: Zakon) i Suglasnosti Vukovarsko-srijemske upanije, Upravnog odjela za obrazovanje od 10. 9. 2020. (KLASA: 602-01/20-02/142, URBROJ: 2196/1-12/10-20-2), dana 14. 9. 2020. godine raspisuje i objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Sprema, m/ Jedan (1) izvršitelj na puno, neodreeno radno vrijeme I. Uvjeti: - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - lanak 106. Zakona (nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi) II. Uz vlasto...

 • Company UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM "GOLUBICA" VUKOVAR in Vukovar
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Udruga za osobe s intelektualnim ošteenjem „Golubica“ Vukovar, temeljem odluke Glavnog odbora Udruge dana 11.09.2020. godine, objavljuje sljedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREENO VRIJEME Udruga za osobe s intelektualnim ošteenjem „Golubica“ Vukovar raspisuje natjeaj za prijam 1 (jednog) radnika za obavljanje poslova radnog instruktora Uvjeti:preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ili završen diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedijePoloen vozaki ispit B kategorijeOpis poslova: rad u pruanju usluge poludnevnog boravka, (sudjeluje kod ukljuivanja korisnika u novu sredinu; osposobljavanje u svrhu odravanja steenih funkcija i znanja; osposobljavanje za ob...

 • Company UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM "GOLUBICA" VUKOVAR in Vukovar
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Udruga za osobe s intelektualnim ošteenjem „Golubica“ Vukovar, temeljem odluke Glavnog odbora Udruge dana 11.09.2020. godine, objavljuje sljedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREENO VRIJEME Udruga za osobe s intelektualnim ošteenjem „Golubica“ Vukovar raspisuje natjeaj za prijam 1 (jednog) radnika za obavljanje poslova radnog instruktora Uvjeti:preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ili završen diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedijePoloen vozaki ispit B kategorijeOpis poslova: rad u pruanju usluge poludnevnog boravka, (sudjeluje kod ukljuivanja korisnika u novu sredinu; osposobljavanje u svrhu odravanja steenih funkcija i znanja; osposobljavanje za oba...

 • Company DOM ZDRAVLJA VUKOVAR in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO Doktor medicine, m/ – 1 izvršitelj, zamjena za bolovanje i godišnje odmore Uvjeti: završen Medicinski fakultet, zdravstveni radnik VSS, doktor medicine - radno iskustvo u struci: 5 mjeseci (odraen pripravniki sta) - odobrenje za samostalan rad od nadlene komore - poloen struni ispit - poznavanje rada na raunalu Uz pisanu zamolbu, koju je potrebno vlastoruno potpisati, kandidati su duni priloiti dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta : - ivotopis ( vlasto...

 • Company DOM ZDRAVLJA VUKOVAR in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja objavljuje slijedei NATJEAJ za prijem zdravstvenog radnika- pripravnika u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva Pripravništvo traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za radno mjesto: Medicinska sestra-tehniar ( m/) – 1 izvršitelj Razina obrazovanja: zdravstveni radnik SSS, Medicinska (zdravstvena) škola Radno iskustvo: vaee mjere strunog osposobljavanja Uz pisanu i vlastoruno potpisanu zamolbu kandidati su duni dostaviti: - ivotopis ( vlastoruno potpisan) - preslika diplome/...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), lanka 51. i lanka 67. Statuta Djejeg vrtia Vukovar II (KLASA:012-03/18-01/01 URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01) Upravno vijee Djejeg vrtia Vukovar II raspisuje NATJEAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA: ODGOJITELJ (m/):jedan izvršitelj ne neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: za odgojitelja (m/) moe biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97),uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: temeljem lanka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na j...

 • Company GRAD VUKOVAR in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), proelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, raspisuje sljedei O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, za radno mjesto:Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – II“ - 1 izvršitelj (m/) uz sljedee posebne uvjete:- sveuilišni prvostupnik javne uprave ili struni prvostupnik javne uprave, - najmanje 1 (jedna...

 • Company GRAD VUKOVAR in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/3-20-139 od 23. srpnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli-Program zapošljavanja ena – faza 2“, kodni broj UP.02.1.1.13.0211, od 04. rujna 2020. godine te lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19,) i lanka 47. stavka 3., toke 31. Statuta Grada Vukovara („Slubeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18,2/18-proišeni tekst i 7/19-Odluka USRH,) gradonaelnik Grad...

 • Company OPĆINSKI SUD U VUKOVARU in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15,i 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“ br. 78/17) uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosua i uprave, klasa: 119-02/20-04/467, urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 21. srpnja 2020., Opinski sud u Vukovaru raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme SUDSKA PISARNICA 1. administrativni referent-sudski zapisniar -1 (jedan) izvršitelj Struni uvjeti: – srednja struna sprema upravne, ekonomske ili birotehnike struke, odnosno steena srednja struna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom etverogodiš...

 • Company OPĆINSKI SUD U VUKOVARU in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima u svezi lanka 50.b stavak 2. (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave, Klasa: 119-02/20-04/66 Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 20. srpnja 2020., a u svezi s oglasom broj: 7 Su-20/2020-2 objavljenim dana 17. veljae 2020. na stranici Ministarstva uprave , a obustavljen odlukom 7 Su-20/2020-39 od 6. srpnja 2020. Opinski sud u Vukovaru ponovno raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme Sudska pisarnica radno mjesto III. vrste administrativni referent - sudski zapisniar - 1 (jedan) izvršitelj/ica -radi zamjene due odsutne slubeniceStruni uvjeti - srednja str...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vukovar Edit filters