Jobmonitor. Search results for Allakando AB

3 Jobs found

Used filters:
 • Allakando ABx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company Allakando AB in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Pali objavljuje odluku o raspisivanju NATJEAJA za prijam u radni odnos kuhara/ice 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, zbog poveanog obima posla, najdue do 30.06.2022. godine Za prijam u radni odnos kuhara/ice kandidati/inje moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 94/19), te lanka 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Kandidati/inje moraju ispunjavati sljedee uvjete za prijam u radni odnos: - SSS, kuhar/ica - Najmanje godinu dana radnog iskustva u struci Por...

 • Company Allakando AB in Other
  19.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Kolibri Upravno vijee Djejeg vrtia Kolibri objavljuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/CE jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme – zamjena zbog korištenja prava radnice na dopust zbog njege djeteta s teim smetnjama u razvoju UVJETI: prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.). •VŠS, odgojitelj/ica Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Razina obrazovanja: Viša ili prvos...

 • Company Allakando AB in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  N A T J E A J za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme   spremaica-servirka– 1 izvršitelj/izvršiteljica  na odreeno, puno radno vrijeme. Poslovi išenja unutarnjeg i vanjskog prostora djejeg vrtia te serviranje hrane.   Uvjeti:  -  završena osnovna škola                      Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.).   Uz pisanu zamolbu kandidati/kinje su duni priloiti: •ivotopis •dokaz o steenoj strunoj spremi, •dokaz o dravljanstvu •uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci, •vlastoruno potpisanu izjavu kandidata/kinje o nekanjavanju, odnosno ne voenju prekršajnog postupka sukladno lanku 25....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Allakando AB Edit filters