Jobmonitor. Search results for barbershop-dragica-jdoo

6983 Jobs found

Used filters:
 • barbershop-dragica-jdoox
Displaying 1-50 of 6983 results.
 • Company MOOZ COLORS TC d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: pomoni radnik za ureenje interijera (soboslikarski poslovi, ureenje sa efektnim bojama). Iskustvo nije potrebno. Vozaka dozvola poeljna, ali nije uvjet.  Terenski rad je mogu. Molimo zainteresirane da se jave na 043 297 098 za termin za razgovor o poslu tokom  radnog vremena od ponedjeljka do petka od 09-17.  Molimo donijeti CV na razgovor....

 • Company ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI "DUBRAVAC", vl. ZORAN DUBRAVAC, SOBLINEC, PRIGORSKA 12 in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: zidanje, bukanje, fasadiranje. U sluaju rada na terenu, poslodavac osigurava smještaj i prijevoz do mjesta rada....

 • Company ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI "DUBRAVAC", vl. ZORAN DUBRAVAC, SOBLINEC, PRIGORSKA 12 in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomoni zidarski radovi na gradilištu....

 • Company Dječji dom Vrbina Sisak in Sisak
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, i 66 /20), lanka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), lanka 35. Statuta Djejeg doma Vrbina Sisak (sijeanj, 2020.), lanka 9 Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Djejeg doma Vrbina Sisak (sijeanj, 2020.) te Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/20-02/1, URBROJ: 524-04-3-1-2/2-20-45, od 1. rujna 2020., ravnateljica Djejeg doma Vrbina Sisak raspisuje J A V N I N A T J E A J za obavljanje poslova i zadatakaRAUNOVODSTVENI REFERENT/EKONOM (M/)- 1izvršitelj/...

 • Company INTERGRAFIKA-TTŽ d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: knjigoveški poslovi...

 • Company Centar za rehabilitaciju Rijeka in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: provoenje planirane mjere iz zdravstvene njege za koju je osposobljen/a samostalno i po nalogu glavne sestre, sudjelovanje u pripremi i izvoenju medicinsko-tehnikih zahvata, primjena peroralne i parentalne terapije, osim intravenozne, prepoznavanje hitnih stanja i pruanja prve pomoi, neposredno provoenje hranjenja, oblaenja i svlaenja, osobne higijene i brige o izgledu korisnika, briga o konzumaciji odreenih dijeta i pravilnoj prehrani Razina obrazovanja: struni studij sestrinstva (VŠS). Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje trebaju priloiti:ivotopis,dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (preslika svjedodbe),dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice i vaee osobne iskaznice),preslika potvrde o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO,uvjerenje o ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 4. Nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Slubi za toksikologiju, 1 (jedan) radnik na neodreeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Struni uvjeti: - diplomski sveuilišni studij medicine ili diplomski sveuilišni studij na farmaceutsko-biokemijskom, prirodoslovno-matematikom (smjer kemija ili biologija), agronomskom fakultetu ili fakultetu kemijskog inenjerstva i tehnologije - 1 godina radnog iskustva, - poznavanje engleskog jezika - poznavanje rada na osobnom raunalu - voz...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 3. Nezdravstveni djelatnik I vrste, viši struni savjetnik u Slubi za suzbijanje zlouporabe droga, 1 (jedan) radnik na neodreeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Struni uvjeti: - preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz podruja društvenih znanosti ili diplomirani kriminalist - 1 godina radnog iskustva - poznavanje engleskog jezika - poznavanje rada na osobnom raunalu Kandidat uz ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 2. Zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inenjer u Slubi za epidemiologiju i prevenciju kroninih nezaraznih bolesti, 1 (jedan) radnik na neodreeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Struni uvjeti: - Preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva ili sanitarnog inenjerstva - 1 godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad - vještina verbalne i pisane komunikacije - poznavanje rada na osobnom raunalu - vozaka dozvola B kategorije Kandidat uz prija...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur. broj: 534-03-3-1/3-20-13 od 19. kolovoza 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedei JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno i neodreeno vrijeme za slijedea radna mjesta: 1. Zdravstveni djelatnik II vrste, medicinska sestra/sanitarni inenjer u Slubi za epidemiologiju i prevenciju kroninih nezaraznih bolesti, 1 (jedan) radnik na odreeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Struni uvjeti: - Preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva ili sanitarnog inenjerstva - 1 godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad - vještina verbalne i pisane komunikacije - poznavanje rada na osobnom raunalu - vozaka dozvola B kategorije Kandidat uz prijavu...

 • Company Dom za odgoj djece i mladeži u Rijeci in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:priprema dnevnih obroka, pranje sua,briga za ekonomino iskorištavanje prehrambenih artikala, vode, struje i drugih potrošnih materijala,vršenje raspodjele hrane i obroka po odjelima,voenje evidencije izdanih obroka,rad na pripremi zimnice, te voenje rauna o istoi,odgovornost za povjerenu imovinu i štetu koja je nastala u njegovo radno vrijeme,prema organizaciji poslova rad u smjenama, nedjeljom i praznikom, a u sluaju bolesti ili odsutnosti zamjena suradnika,dunost u svom radu svakodnevno koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva,odravanje istoe u kuhinji, hodniku, sanitarnom voru i dvorištu – u sklopu kuhinje,preuzimanje ivenih namirnica prema jelovniku,u odsutnosti ekonoma primanje i izdavanje hrane,priprema hrane za domjenke, športske aktivnosti i slino,briga o rashodov...

 • Company PUL d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prodaja u specijaliziranoj trgovini, rad u trgovini i na terenu ( rad sa arhitektima , projektantima ) Vozaka dozvola B kategorije Rad na PC-u ( word , exel, sketch up ) ...

 • Company KOMUNALNO d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Uz pisanu zamolbu, kandidati su duni dostaviti: - ivotopis, - preslik svjedodbe, - preslik vozake dovole, - potvrdu HZMO o duljini radnog staa. Kandidati koji osim uvjeta za navedeno radno mjesto zadovoljavaju i uvjete za radno mjesto VOZAA /ICA CISTERNE imati e prednost pri zapošljavanju. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), lanku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), lanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18, 3...

 • Company KOMUNALNO d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Uz pisanu zamolbu, kandidati su duni dostaviti: - ivotopis, - preslik svjedodbe, - preslik vozake dovole, - potvrdu HZMO o duljini radnog staa. Kandidati koji osim uvjeta za navedeno radno mjesto zadovoljavaju i uvjete za radno mjesto Rukovatelj/ica graevinskim strojem imati e prednost pri zapošljavanju. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), lanku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), lanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 1...

 • Company HOTEL MOZART d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla:kuhar/ica u Hotelu Mozart (4 zvjezdice) u Špiši Bukovici, pripremanje obroka (doruak, ruak, veera) ....

 • Company "NOA" in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  VOZA/ICA...

 • Company PROIZVODNJA PG d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Šivanja svih faza u proizvodnji obue Obavezno višegodišnje radno iskustvo Poslodavac ima organizirani prijevoz na posao Preciznost, tonost, spretnost, sposobnost uenja i postizanja brzine...

 • Company RONARD INTERIJERI d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: graevinski radovi - fasade, bukanje. Rad na podruju Istarske upanije. Radno iskustvo poeljno, ali nije uvijet....

 • Company LEVIS MONT d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: projektiranje i izrada projektne dokumentacije, praenje radnih zadataka. Uvjeti za zaposlenje:završen preddiplomski studij strojarstva ili preddiplomski i diplomski studij strojarstvaradno iskustvo najmanje dvije godineinformatika znanja (MS Office, AutoCad)znanje engleskog jezikaznanje njemakog jezika je prednost ali nije uvjet...

 • Company VITA SAN d.o.o. in Krapina
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: priprema hrane, rad u peenjari. Mjesto rada: YETI, Krapina. Obrazovni programi: kuhar ili slastiar....

 • Company VITA SAN d.o.o. in Krapina
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: posluivanje gostiju, dostava robe, slaganje robe U obzir dolazi bilo koje zvanje srednje strune spreme. Mjesto rada: YETI, Krapina...

 • Company TRUMM d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: samostalni kuhar u restoranu....

 • Company SONIK TRGOVINA d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad u prodavaonici mješovite robe Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company SONIK TRGOVINA d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad u prodavaonici mješovite robe Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company SONIK TRGOVINA d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad u prodavaonici mješovite robe Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company MODRI VAL d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: išenje prostora trgovine u radnom vremenu od 12,5 sati tjedno od 07:00 - 09:30 i to u ponedjeljak, utorak, srijedu, petak i subotu...

 • Company MODRI VAL d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Trae se zainteresirani kandidati za radno mjesto išenja poslovnog prostora 40 sati tjedno. za više infomracija obratiti se na broj telefona: 091 9107801...

 • Company MODRI VAL d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Jeste li spremni suoiti se sa izazovom intenzivnog iskustva tijekom uenja, gdje ete upoznati sve aspekte posla? Jeste li spremni obnašati ak još izazovnije dunosti u našoj organizaciji? Traimo profesionalnu, dinaminu i angairanu osobu sklonu timskom radu, vrsnih komunikacijskih vještina. Potrebna je izrazita volja, upornost, samostalnost, organiziranost, odgovornost i aurnost, korektnost i zalaganje u rješavanju svih poslovnih zadataka te elja za kontinuiranim usavršavanjem. Opis posla: • rad se obavlja samostalno pod neposrednim nadzorom odgovorne osobe na regiji i dir. tvrtke • organiziranje i voenje rada cijelog podruja rada i pojedinih poslovnih jedinica te za njih i odgovara • odgovornost i briga za upravljanje i nadzor troškova • planiranje, usmjeravanje i usklaivanje djelatnosti sek...

 • Company INSPECTO D.O.O. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: uzimanje uzoraka itarica prije postupka vaganja sa dostavnog vozila, mjerenje vlage itarica. Poeljna vozaka dozvola B kategorije, no nije uvjet zaposlenju. Mogunost ugovora na nedreeno. Mole se zainteresirane osobe da se jave na broj 099 2653794  ili na broj 092 3369285. ...

 • Company SILVA PROIZVOD D.O.O. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u elektroinstalacijama. Rad po RH. kandidati/kinje mogu donijeti preporuke od prethodnih poslodavaca....

 • Company EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi prilikom instalacija centralnog grijanja, klimatizacije i ventilacije. Poslodavcu se mogu javljati osobe bez obzira na završeno zvanje....

 • Company DEKRA d.o.o. in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o. agencija je za privremeno zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju. Osnovana je od strane društva DEKRA Arbeit GmbH iz Stuttgarta, a kao dio internacionalne korporacije DEKRA SE koja broji 44.000 djelatnika i ima urede u više od 50 drava svijeta. Za našeg Klijenta traimo motiviranu i odgovornu osobu za rad na poziciji: Manevrist (m/) Mjesto rada: Osijek ODGOVORNOSTI:Rukovanje manevrom eljeznikog prometa, postava vagonskih kola, odravanje lokomotive i skretnica UVJETI:Zvanje manevristIskustvo rada u eljeznikom prometu Molimo zainteresirane da se prijave do 30. rujna 2020. na e-mail ili telefon: ili 031 283 083 Napomena: Samo kandidati ueg izbora bit e kontaktirani. Ostale prijave pohranjujemo u DEKRA bazu kandidata. Z...

 • Company SOVA BAROVI j.d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: posluivanje pia i napitaka Uvjeti: osobe bez obzira na smjer i razinu obrazovanja Poslodavac osigurava smještaj....

 • Company STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Radi širenja poslovanja i pokretanja novih projekata, pozivamo vas da nam se pridruite na radnom mjestu: AGENT/ICA U CALL CENTRU (m/) Zagreb Opis posla: • Aktivna prodaja proizvoda (Dormeo, Delimano, Walkmaxx, Shark, Topshop…) kroz telefonsku komunikaciju s kupcima • Administracija kontakata i narudbi u raunalnom programu Ako ste: • Komunikativni i kreativni u svojim aktivnostima • Poduzetni i snalaljivi u ostvarenju svojih ciljeva • Odgovorni i uporni u radu • Spremni zaraivati više od prosjene hrvatske plae! ... ovo je pravo radno mjesto na kojem moete usavršiti svoje vještine i pritom odlino zaraditi! Nudimo vam: • Izazovan i dinamian posao u ugodnom i prijateljskom radnom okruenju • Ugovorni radni odnos u ureenom radnom vremenu • Redovna primanja uz stimulativni dodatak na osnovnu plau...

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: mehaniko podešavanje strojeva, praenje rada, kontrola, servis i popravak strojeva. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje tehnike struke. Poeljno radno iskustvo....

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: koordinacija i upravljanje organizacijskom jedinicom. U obzir dolazi prvostupnik/ca i/ili magistar/ra tehniko tehnološkog smjera - grafika struka/ekonomskog smjera/srodne struke....

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: definiranje kratkoronih, srdnjoronih i dugoronih planova Odjela proizvodnje, izrada dnevnih, tjednih i mjesenih operativnih planova svih edicija, organizacija, implementacija i kontrola svih testiranja unutar proizvodnje, kontrola ostavarenja proizvodnih rezultata, sudjelovanje u nabavi strateških materijala potrebnih u proizvodnji, optimalizacija proizvodnog procesa i operativno planiranje kapaciteta strojeva, izrada analiza i izvještaja, sudjelovanje u praenju budeta i ostvarivanju planiranih aktivnosti. U obzir dolaze kandidati sa završenim visokim obrazovanjem, strojarskog ili grafikog usmjerenja....

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: servis i popravak strojeva, kontrola rada. U obzir dolazi srednjoškolsko obrazovanje i/ili prvostupnik/ca tehnikog smjera. Poeljno radno iskustvo....

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad s postojeim klijentima i pronalaenje novih klijenata u svrhu unapreenja prodaje. Potrebna samostalnost u radu. Poeljno iskustvo. U obzir dolazi grafiko i ekonomsko usmjerenje....

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u tiskarskom postrojenju na strojevima za tiskanje i strojevima za ulaganje. Poeljno radno iskustvo....

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: samostalna priprema, izrada i auriranje potrebne slubene dokumentacije (radni nalozi), praenje i obrada radnih naloga. Poeljno iskustvo i znanje engleskog jezika. U obzir dolaze kandidati sa završenim grafikim usmjerenjem....

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: priprema stroja za tiskanje, podešavanje strojeva za tiskanje i slini poslovi. U obzir dolazi srednjoškolsko obrazovanje grafikog usmjerenja. Poeljno radno iskustvo....

 • Company METSS d.o.o. in Bilo
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: - prodaja proizvoda u trgovini mješovite robe. Uvjeti: - radno iskustvo nije vano. - u obzir dolaze radnici bilo koje struke. - minimalno SSS - prednost: vozaka dozvola B kategorije, ali nije uvjet za zaposlenje...

 • Company TIJA I NEA j.d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: toenje, posluivanje i prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pia u Caffe baru "Galerija"....

 • Company NARANĐA TRANSPORT d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  prijevoz robe zemlje u koje se vozi: Austrija, Švicarska, Njemaka, Italija, Srbija, Slovaka... i druge prema potrebama klijenata ...

 • Company TEŠANJ GRADNJA d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: popravak vozila....

 • Company ENGERINI ŽELJKA,OBITELJSKI DOM in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: skrb o starim i nemonim osobama u obiteljskom domu. Poloeno za njegovateljicu prednost, nije uvjet....

 • Company GENERALI OSIGURANJE d.d. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: savjetovanje klijenata, posredovanje pri sklapanju osigurateljnih ugovora za razliite proizvode/usluge, izraivanje ponuda te uspostavljanje, razvijanje i odravanje poslovnih odnosa s klijentima...

 • Company "DORA" PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT in Borovo
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Osobu za prodaju pekarskih proizvoda. Rad na blagajni, posluivanje kupaca. Mjesto rada Borovo Naselje, Vukovar, Hrvatskog zrakoplovstva 4....

 • Company LIRICA KAMEN d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: Pomoni poslovi pri vaenju kamena u kamenolomu. Osiguran smještaj....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
barbershop-dragica-jdoo Edit filters