Jobmonitor. Search results for di-linea-doo

8354 Jobs found

Used filters:
 • di-linea-doox
Displaying 1-50 of 8354 results.
 • Company CITY FOOD, vl. Roland Čepčik in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis posla: pomo u pripremi jela. Rad na odreeno vrijeme uz probni rad. Poeljno radno iskustvo na traenom poslu....

 • Company SOPJANKA d.o.o. in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis posla:rad na odravanju strojeva i opreme u poljoprivredi,odravanje poljoprivrednog imanja,upravljanje strojevima ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Dvori
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: išenje prostorija škole i dvorišta. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), ravnatelj OŠ Ivana Maurania Novi Vinodolski, Lokvica 2 , raspisuje N A T J E A J za radna mjesta SPREMAICA - 2 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Za sva radna mjesta postoji mogunost ugovaranja probnog rada. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: -poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri ko...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Lokvica
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: odgojno-obrazovni rad u razrednoj nastavi. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), ravnatelj OŠ Ivana Maurania Novi Vinodolski, Lokvica 2 , raspisuje N A T J E A J za radno mjesto UITELJ RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj na odreeno nepuno radno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Za sva radna mjesta postoji mogunost ugovaranja probnog rada. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: -poznavanje hrvatskog jezika i latinino...

 • Company Islamska gimnazija in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: odravanje nastave. Pri tomu se slui suvremenim psihološko-pedagoškim i didaktiko-metodikim spoznajama o procesima uenja i oblicima pouavanja. Nastava se obavlja predavanjima, ali i drugim metodikim postupcima, kao što su seminari, rad u radionici, terenska nastava, strune ekskurzije i slini oblici komunikacije profesora i uenika....

 • Company Dječji vrtić Lekenik in Lekenik
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  NATJEAJ za SPREMA/ICA - 1 izvršitelj (m/) - na odreeno vrijeme do 31. srpnja 2020. zbog poveanog opsega posla, rad na puno radno vrijeme. Uvjeti:ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa u djejem vrtiu iz lanka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97).nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u predškolskoj ustanovi iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:molbu s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat prijavljujeivotopisdokaz o strunoj spremi – svjedodba osnovne škole (neovjerena presli...

 • Company Srednja škola Oroslavje in Oroslavje
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Krapinsko-zagorska upanija nositelj je projekta „Baltazar 4“ prijavljenog na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ i odobrenog za financiranje u okviru Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloivotno uenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Poveanje jednakog pristupa cjeloivotnom uenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruenjima, unapreivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih naina uenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem steenih kompeten...

 • Company KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN in Lovran
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  OPIS POSLA: išenje i odravanje prostorija Klinike. Probni rad 1 mjesec. Na temelju l. 24. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („NN“, br. 128/17 i 47/18) i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/19-03/356, urbroj: 534-03-2-1/4-19-4 od 27.8.2019.g., objavljujem PONOVLJENI NATJEAJ za prijam u radni odnos Spremaica/sprema – 5 izvršitelja/ica na neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: - završena osnovna škola - 1 (jedna) godine radnog iskustva Probni rad 1 mjesec Uz prijavu na natjeaj kandidati su obvezni dostaviti: – zamolbu – ivotopis – preslik svjedodbe – dokaz o radnom iskustvu – elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – preslik domovnice ili osobne iskaz...

 • Company ELZA d.o.o. in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: prijevoz robe i dostava na podruju Splita Potebno radno iskustvo na traenim poslovima....

 • Company SAMSER j.d.o.o. in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis posla: rad na bageru i slinim strojevima...

 • Company SAMSER j.d.o.o. in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis posla:prijevoz šljunka i slinih materijala po našoj upaniji i utovar/istovar...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ" in Komin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) te sukladno lanku 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA „IVO DUGANDI-MIŠI“, KOMIN raspisuje: NATJEAJ za sljedee radno mjesto Uitelj/ica tehnike kulture– 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno), odreeno, zamjena do povratka zaposlenice s bolovanja Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole „Ivo Dugandi-Miši“, Komin Uvjeti: -Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 9...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Antenal - Antenal
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  KLASA: 112-01/19-01/29 URBROJ: 2168-20-19-1 Datum: 14.10.2019. U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., STRUKOVNA ŠKOLA PULA, Zagrebaka 22, Pula kao partner u projektu raspisuje JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomonika u nastavi za uenike s teškoama u razvoju Radno mjesto: POMONIK/POMONICA U NASTAVI Broj traenih osoba: 1 Mjesto rada:R.br.Naziv škole i sjedišteRazred 2018./2019.Sati tjedno1.Strukovna škola Pula, Zagrebaka 22, 52100 Pula331 Vrsta ugovor...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Kom
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Strukovna škola Pula, Pula, Zagrebaka 22, raspisuje N A T J E A J (Prijem u radni odnos) NASTAVNIK/ICA FIZIKE I PRIMIJENJENE FIZIKE, neodreeno, nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno Uvjeti: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" br. 93/14, 127/17), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96, 80/99). Radni odnos u školskoj ustanovi ne moe se za...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Kom
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Strukovna škola Pula, Pula, Zagrebaka 22, raspisuje N A T J E A J (Prijem u radni odnos) NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE I MATEMATIKE U STRUCI, neodreeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno Uvjeti: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" br. 93/14, 127/17), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96, 80/99). Radni odnos u školsk...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Kom
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Strukovna škola Pula, Pula, Zagrebaka 22, raspisuje N A T J E A J (Prijem u radni odnos) NASTAVNIK/ICA ENERGETIKE, neodreeno, nepuno radno vrijeme od 4 sata tjedno Uvjeti: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" br. 93/14, 127/17), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96, 80/99). Radni odnos u školskoj ustanovi ne moe se zasnovati s osobom za ije za...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA CENTAR in Ribari
  16.10.2019

  OSNOVNA ŠKOLA CENTAR DANTEOV TRG 2, PULA KLASA: 110-01/19-01/05 URBROJ:2168/01-55-53-01-19-1 Pula, 14.10.2019. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Centar objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj razredne nastave za rad u produenom boravku - 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Lokvica
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: pomo uenicima pri izvršavanju odgojno-obrazovnih aktivnosti. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), ravnatelj OŠ Ivana Maurania Novi Vinodolski, Lokvica 2 , raspisuje N A T J E A J za radna mjesta ASISTENT U NASTAVI - 2 izvršitelja na odreeno nepuno radno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Za sva radna mjesta postoji mogunost ugovaranja probnog rada. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: -poznavanje hrvatskog je...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Lokvica
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: rad s uenicima s poteškoama u razvoju u posebnom razrednom odjelu. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), ravnatelj OŠ Ivana Maurania Novi Vinodolski, Lokvica 2 , raspisuje N A T J E A J za radna mjesta UITELJ EDUKATOR REHABILITATOR - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Za sva radna mjesta postoji mogunost ugovaranja probnog rada. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: -poznava...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Lokvica
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: odgojno-obrazovni rad, odravanje nastave gitare u osnovnoj glazbenoj školi Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), ravnatelj OŠ Ivana Maurania Novi Vinodolski, Lokvica 2, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta UITELJ GITARE - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Za sva radna mjesta postoji mogunost ugovaranja probnog rada. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: -poznavanj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Lokvica
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: odgojno-obrazovni rad, odravanje nastave glasovira u osnovnoj glazbenoj školi Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.), ravnatelj OŠ Ivana Maurania Novi Vinodolski, Lokvica 2 , raspisuje N A T J E A J za radna mjesta UITELJ GLASOVIRA - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Za sva radna mjesta postoji mogunost ugovaranja probnog rada. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: -poznav...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Vrbovec
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 ), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec te sukladno uvjetima projekta „Korak uz korak“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Uinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, I. osnovna škola Vrbovec, koju zastupa ravnatelj arko Popovi, prof., raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Nin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , lanka 4. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec, ravnatelj  I. osnovne škole Vrbovec, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje                                                                        NATJEAJ                                                 za popunu sljedeih radnih mjesta:       Uitelj/ica hrvatskoga jezika – jedan djelatnik/ca  na odreeno puno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 1...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Nin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , lanka 4. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec, ravnatelj  I. osnovne škole Vrbovec, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje                                                                        NATJEAJ                                                 za popunu sljedeih radnih mjesta:       Uitelj/ica matematike – jedan djelatnik/ca  na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Nin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , lanka 4. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec, ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta: Kuhar (M/)– jedan djelatnik/ca na odreeno puno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NIN 6/19.). Uz...

 • Company GIMNAZIJA A.G.MATOŠA in Kom
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  N A T J E A J za popunu radnih mjesta NASTAVNIK BIOLOGIJE I KEMIJE - jedan izvršitelj/ica, odreeno, nepuno radno vrijeme, 36,5 sati tjedno, do povratka na rad radnice s bolovanja OPI I POSEBNI UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i Zakonu o ravnopravnosti spolova. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti ivotopis, presliku diplome, domovnice, rodnog lista, elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO te uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci). VREDNOVANJE KANDIDATA: Provest...

 • Company GIMNAZIJA A.G.MATOŠA in Kom
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  N A T J E A J za popunu radnih mjesta NASTAVNIK INFORMATKE -jedan izvršitelj/ica, odreeno, nepuno radno vrijeme, 7,5 sati tjedno, do 31. kolovoza 2020. OPI I POSEBNI UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i Zakonu o ravnopravnosti spolova. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti ivotopis, presliku diplome, domovnice, rodnog lista, elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO te uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci). VREDNOVANJE KANDIDATA: Provest e se postu...

 • Company KRON, d.o.o. in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: poslovi programiranja...

 • Company GRADIS-INTERIER d.o.o. in Tenja
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: pomoni poslovi na gradilištu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company JURČEC-TRANSPORTI D.O.O. in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Traeni uvjeti: - KV voza/vozaica, - poeljno radno iskustvo, - digitalna kartica vozaa i KOD 95 - prijevoz robe u RH i EU -Vikendima se ne radi. ...

 • Company OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU in Bilje
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  REPUBLIKA HRVATSKA OPINSKI SUD U AKOVCU URED PREDSJEDNICE SUDA Broj: 7 Su-381/19 akovec, 4.10.2019. Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17, 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua (klasa:119-02/19-04/100296, urbroj:514-04-01-01-01/1-19-02) od 23. rujna 2019. godine Opinski sud u akovcu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme OPINSKI SUD U AKOVCU - sudski z...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Nin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , lanka 4. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec, ravnatelj  I. osnovne škole Vrbovec, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje                                                                        NATJEAJ                                                 za popunu sljedeih radnih mjesta:       Uitelj/ica njemakog jezika – jedan djelatnik/ca  na odreeno puno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Nin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , lanka 4. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec, ravnatelj  I. osnovne škole Vrbovec, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje                                                                        NATJEAJ                                                 za popunu sljedeih radnih mjesta:       Uitelj/ica razredne nastave– dva djelatnika/ce  na odreeno puno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Nin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , lanka 4. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec, ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta: Edukator-rehabilitator (M/)– jedan djelatnik/ca na odreeno puno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj škol...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Nin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , lanka 4. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec, ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta: Uitelj edukator-rehabilitator (M/)– jedan djelatnik/ca na odreeno nepuno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnov...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC in Nin
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , lanka 4. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u I. osnovnoj školi Vrbovec, ravnatelj I. osnovne škole Vrbovec, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta: Spremaica (M/)– jedan djelatnik/ca na odreeno nepuno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NIN 6/19...

 • Company STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA in Marina
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  STROJARSKA TEHNIKA ŠKOLA FAUSTA VRANIA, ZAGREB, Avenija Marina Dria 14, na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr. i 90/11., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. dalje: Zakon) dana 14. listopada 2019. godine raspisuje i objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Nastavnik strojarske skupine predmeta, m/ Jedan (1) izvršitelj na nepuno (1/2 punog radnog vremena - 20 sati tjedno), odreeno radno vrijeme, najdulje do 31. kolovoza 2020. godine I. Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona, Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne Novine 1/96., 80/99.) i strukovnom kurikulumu. II. Uz vlastoruno potpisanu prijavu ...

 • Company STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA in Marina
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  STROJARSKA TEHNIKA ŠKOLA FAUSTA VRANIA, ZAGREB, Avenija Marina Dria 14, na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr. i 90/11., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. dalje: Zakon) dana 14. listopada 2019. godine raspisuje i objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Nastavnik elektrotehnike grupe predmeta, m/ Jedan (1) izvršitelj na puno, odreeno radno vrijeme (zamjena – do prestanka mandata ravnatelja škole) I. Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona, Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne Novine 1/96., 80/99.) i strukovnom kurikulumu. II. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni pril...

 • Company HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU in Adamovec
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Hotelijersko-turistika škola u Zagrebu raspisuje   NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi (presliku) - domovnicu (presliku) - evidenciju radnog staa evidentiranog u HZMO - uvjerenje o ...

 • Company HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU in Adamovec
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Hotelijersko-turistika škola u Zagrebu raspisuje  NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca matematike – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno (10 sati nastave tjedno) Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi (presliku) - domovnicu (presliku) - evidenciju radnog staa...

 • Company HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU in Adamovec
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Hotelijersko-turistika škola u Zagrebu raspisuje  NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca informatike – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi (presliku) - domovnicu (presliku) - evidenciju radnog staa evidentiranog u HZMO - uvjerenje o neosui...

 • Company HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU in Adamovec
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Hotelijersko-turistika škola u Zagrebu raspisuje  NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca informatike – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno (4 sata nastave tjedno) Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi (presliku) - domovnicu (presliku) - evidenciju radnog staa ...

 • Company HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU in Adamovec
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) Hotelijersko-turistika škola u Zagrebu raspisuje  NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi (presliku) - domovnicu (presliku) - evidenciju radnog staa evidentiranog u HZMO - uvjer...

 • Company SPORT & MODA d.o.o. in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Opis poslova: prodaja, rad na blagajni, zaprimanje robe, administrativni poslovi, organizacija rada trgovine....

 • Company DOM ZDRAVLJA - SENJ in Senj
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Uvjeti : SSS,završena srednja medicinska škola ,smjer fizioterapeuski tehniar,poloen struni ispit i odobrenje za samostalni rad . Uz prijavu kandidati su duni priloiti: preslik svjedodbe,preslik uvjerenja o poloenom strunom ispitu,preslik odobrenja za samostalni rad ,potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -elektroniki zapis o radnom stau ,preslik domovnice i ivotopis . Rok za podnošenje prijave (poštom ili osobnom dostavom na urudbeni zapisnik)je 8 dana od dana objave natjeaja  u Narodnim novinama ,na adresu :Dom zdravlja-Senj,Stara cesta 43,53270 Senj ....

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARJAN in Split
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia MARJAN, raspisuje N A T J E A J za obavljanje poslova na radnom mjestu EVIDENTIAR UPLATA RODITELJA: - 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice na rad Uvjeti za radno mjesto:SSS, ekonomskog smjeraprobni rad 60 dana Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopisdokaz o hrvatskom dravljanstvudokaz o steenoj strunoj spremi dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od 6 mjeseci):uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (l. 25. st. 2.)uvjerenje nadlenog prekršajnog suda da se pro...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARJAN in Split
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia MARJAN, raspisuje N A T J E A J za obavljanje poslova na radnom mjestu SPREMAICA: - 3 (tri) izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutnih radnica na rad Uvjeti za radno mjesto:NSS - osnovna školaprobni rad30 dana Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopisdokaz o hrvatskom dravljanstvudokaz o završenoj osnovnoj školi dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od 6 mjeseci):uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (l. 25. st. 2.)uvjerenje nadlenog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MARJAN in Split
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia MARJAN raspisuje N A T J E A J za obavljanje poslova na radnom mjestu ODGOJITELJ: - 5 (pet) izvršitelja/ica na odreeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih radnica na rad Uvjeti za radno mjesto:VSS, završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja predškolske djece - magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djeceVŠS, završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece - struni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece, kojim je steena VŠS u skladu s ranijim propisima - odgojitelj predškolske djece, nast...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA PERKOVCA in Strana
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 I 68/18 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Uinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Ivana Perkovca, Zagrebaka 30, Šenkovec, objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje pomonika u nastavi CILJ PROJEKTA Projektom je predvien odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoni...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  OPIS POSLOVAizrauje sve periodine i godišnje planoveradi usporedbu plana i realizacije i izvještava o istomeplanira investicijske aktivnosti i izrauje investicijske planovekontrolira realizaciju zapoetih investicijskih planovaprati trendove u kontrolinguprovodi analizu proizvodnjeradi i druge poslove po nalogu neposredno nadreenogmaterijalno odgovara za uredno izvršenje radnih zadataka i za svu štetu koju prouzroi poslodavcu svojim radom i/ili propustima u radu POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS - Ekonomski fakultetAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunalu (MS Office)Vozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
di-linea-doo Edit filters