Jobmonitor. Search results for figura-milano-jdoo. Page 5

6983 Jobs found

Used filters:
 • figura-milano-jdoox
Displaying 401-450 of 6983 results.
 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Opa bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/02-02/01, URBROJ: 534-01/8-20-16 od 27. srpnja 2020. godine, ravnatelj raspisuje NATJEAJ za prijam pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020.godinu u Opu bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedee zvanje: 1. medicinska sestra/tehniar- SSS- 1 izvršitelj Uvjeti: 1. Struna sprema odgovarajueg smjera 2. Osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 3. Bez evidentiranog staa u struci Za prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: – zamolba – kratak ivotopis (obvezno navesti adresu i broj telefona) – domovnica-preslika – svjedodba ...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 1. Struni provostupnik/ica sestrinstva -na odreeno vrijeme - 3 izvršitelja/ice Uvjeti: - završen struni studij sestrinstva - poloen struni ispit, osim za one koji su upisani 2013.g. - najmanje godinu dana radnog iskustva , osim za one koju su upisani 2013.g. - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu - ivotopis - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) - diploma- preslika (toka 1.) - svjedodba završene škole-preslika(toke 2. i...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., ravnatelj Obrtnike škole Koprivnica dana 18. 09. 2020. raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos za sljedee radno mjesto: 1. Pomonik u nastavi m/ – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno na ...

 • Company FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE in Klanac
  20.09.2020

  Na temelju lanka 12. Statuta, Sveuilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Mlaeg istraivaa na projektu „IRI 14 – CEKOM DIV“ (Razvoj energetski uinkovitih sustava hlaenja kontejnera na brodovima i optimizacijskog modela za projektiranje energetskih sustava) (KK.01.2.2.03), EFRR – poziv: „Podrška razvoju Centara kompetencija“, financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku, na odreeno vrijeme (predvieno u trajanju od 36 mjeseci), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. Opis posla - Specificiranje mjerne opreme, nadzor ugradnje mjerne opreme prema specifikaciji, provoenje mjerenja na istraivakom s...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Samobor
  20.09.2020

  Opis poslova: poslovi laboratorijskog tehniara u medicinsko biokemijskom laboratorijuuz prijavu obavezno priloiti: - ivotopis, - presliku svjedodbe, - presliku domovnice, - presliku odobrenja za samostalni rad, - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu-za one koji su u obvezi, - Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji koja nije starija od dana objave natjeaja, - Potvrdu o nekanjavanju ne stariju od šest mjeseci Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa Rad na odreeno vrijeme, zamjena zbog bolovanja Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa duni su se u prijavi na natjeaj pozvati na to pravo, te priloiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje reen...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Samobor
  20.09.2020

  Opis poslova: poslovi doktora medicine u ordinaciji ope medicineuz prijavu obavezno priloiti: - ivotopis, - presliku diplome, - presliku domovnice ili dokaz o dravljanstvu - presliku odobrenja za samostalni rad, - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu – za one koji su u obvezi, - Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji koja nije starija od dana objave natjeaja, - Potvrdu o nekanjavanju ne stariju od šest mjeseci. Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa Rad na odreeno vrijeme, zamjena za specijalizaciju Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa duni su se u prijavi na natjeaj pozvati na to pravo, te priloiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvariv...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Samobor
  20.09.2020

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/tehniara/dentalnog asistenta u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite; Razina obrazovanja: etverogodišnji obrazovni programi srednjih škola medicinskog smjera - poloen struni ispit za one koji su u obvezi, odobrenje za samostalan rad (licenca)Uz prijavu obavezno priloiti: - ivotopis, - presliku svjedodbe, - presliku domovnice, - presliku odobrenja za samostalni rad, - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu-za one koji su u obvezi, - Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji koja nije starija od dana objave natjeaja, - Potvrdu o nekanjavanju ne stariju od šest mjeseci *Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa * Rad na odreeno vrijeme, zamjena zbog korištenja rodiljnog dopus...

 • Company ENMON d.o.o. in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: poslovi skladištara i vozaa viliara. Potrebno uvjerenje o rukovanju viliarom....

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva i poduka španjolskog jezika za odrasle i djecu...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva i poduka njemakog jezika za odrasle i djecu...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje uredskih poslova u ustanovi za obrazovanje odraslih ...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva i poduka ruskog jezika za odrasle i djecu...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva talijanskog jezika za odrasle i djecu...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva i poduka engleskog jezika za odrasle i djecu...

 • Company Dva kvadrata j.d.o.o. in Tenja
  20.09.2020

  Opis poslova: izrada izvedbenih projakata za muzeje ilizija. Informatika znanja: AutoCad, Sketchu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije in Barlete
  20.09.2020

  Opis posla: pomae bolesnim i nemonim osobama Na temelju lanka 33. Statuta Doma za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemone osobe Liko – senjske upanije, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme na radna mjesta: 1.medicinska sestra/tehniar – 2 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme (upranjena radna mjesta),uz obvezni probni rok od 3 mjeseca, postoji mogunost osiguranja smještaja Mjesto rada: Dom za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospi Uvjeti za radno mjesto : 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehniara 2. poloen struni ispit za zdravstvenog ...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije in Barlete
  20.09.2020

  Na temelju lanka 33. Statuta Doma za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemone osobe Liko – senjske upanije, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme na radna mjesta: Mjesto rada: Dom za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospi 2.skladištar – kuni majstor – 1 izvršitelj/ica na neodreeno , puno radno vrijeme (upranjeno radno mjesto) Mjesto rada:Dom za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospi – 1 izvršitelj/ica Uvjeti:- završeno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje tehnikog ili drugog odgovarajueg usmjerenja i vozaki ispit B kategorije ...

 • Company RADOŠ-MAJJ d.o.o. in Satnica
  20.09.2020

  Opis poslova: fasaderski radovi. Vozaka dozvola B kategorije (ali nije nuno). Satnica od 40,00kn na više (sve ovisi o vama). Kontakt broj: 099 765 6413...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK in Slatine
  20.09.2020

  SPREMA/ICA   OSTALE INFORMACIJE: Temeljem l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i l. 81. Statuta Djejeg vrtia "Maslaak" Upravno vijee Djejeg vrtia "Maslaak" na svojoj 42. sjednici odranoj 15. rujna 2020. objavljuje   NATJEAJ za prijem na radno mjesto   1. SPREMAICA - pola radnog vremena                              - rad na odreeno   Uz prijavu treba priloiti: - ivotopis - presliku dokaza o strunoj spremi (NKV) - elektronski zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO - uvjerenje o nekanjavanju za kaznena i prekršajna djela iz l. 25 Zakona o    Predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) - presliku domovnice   Uvjeti: Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete iz l. 24. i 25. Zakona o              predško...

 • Company GRADAC-GRADNJA D.O.O. in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: poslovi vezani u odravanje zgrade i hitne intervencije, preteno vezane uz vodu i graevinske radove....

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company "TIPA" - OBRT in Other
  20.09.2020

  PROIZVODNJA PEKASKIH PROIZVODA , POMONI POSLOVI , NONI RAD...

 • Company UTER UTRIUS d.o.o. in Other
  20.09.2020

  Opis posla: prijevoz roba u meunarodnom (EU) transportu. Vozi se Hrvatska, Slovenija, eška, Maarska i Slovaka. Uvjeti: COD 95. Vikendi su slobodni ili po dogovoru s poslodavcem....

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  20.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave kemije Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a, 51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 18. 09. 2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto NASTAVNIK/CA KEMIJE (M/) - 1 izvršitelj/icA na ODREENO NEPUNO radno vrijeme 8 sati tjedno do povratka odsutnog djelatnika s bolovanja. Uvjeti: Kandidati uz opi u...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MANUŠ' SPLIT in Split
  20.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18. 98/19 i 64/20) Osnovna škola Manuš-Split, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 20 sati tjedno (20/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za pomonika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 10/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE in Split
  20.09.2020

  Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske upanije, Split, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIAR NA POSLOVIMAVOENJA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE , na neodreeno vrijeme - jedan (1) izvršitelj/icaMJESTO RADA: Split UVJETI: - VŠS, Studij sestrinstva,tri godine radnog staa u struci - na poslovima voenja zdravstvene dokumentacijepoloen struni ispitodobrenje za samostalni rad,znanje jednog svjetskog jezikapoznavanje rada na raunaluNa oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Za radno mjesto kandidati su uz prijavu duni priloiti: ivotopis, domovnicu, diplomu, svjedodbu, uvjerenje o poloenom strunom ispit...

 • Company EURO ZARA, vl. Marijo Palovčik in Other
  20.09.2020

  Opis posla: Voza teretnog vozila u meunarodnom prometu - Italija Potreban COD 95...

 • Company PRERADA PLASTIKE ŠANTEK in Other
  20.09.2020

  Opis posla: opskrba proizvodnim materijalom (sirovinom) proizvodnih linija za preradu plastike, pakiranje robe. Uvjeti: minimalno završena osnovna škola. Poeljno kandidati/kandidatkinje tehniko - strojarskog smjera....

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN in Other
  20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i lanka 112. Statuta, Gospodarska škola Varadin, Boene Plazzeriano 4, 42 000 Varadin raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. Pomonik/ica u nastavi ueniku/ci s teškoama u razvoju - nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno) - radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme, do kraja nastavne godine - 3 izvršitelja/ice UVJETI KOJE KANDIDATI/KINJE TREBAJU ZADOVOLJITI:minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanjeprotiv osobe nije pokrenut kazneni postupakzavršena edukacija i steene kompetencije za pomonika u nastavi uenicima s teškoama u razvojupoeljno je iskustvo rada u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju UZ ...

 • Company mi2 j.d.o.o. in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: posluivanje pia i slastica. Uvjeti: - srednja škola u trajanju 3 ili 4 godine bez obzira na završeni smjer obrazovanja....

 • Company Nikić-Servis d.o.o. in Tenja
  20.09.2020

  Opis poslova:rad na kompjuterskom stroju za obradu kamena,mramora,quarza i keramike. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company AUTOSERVIS RUDEC d.o.o. in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: voenje skladišta rezervnih dijelova. Potrebno poznavanje vozila....

 • Company CONSUALIA d.o.o. in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: voenje knjigovodstva....

 • Company Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija in Split
  20.09.2020

  UMJETNIKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E A J (m/) za izbor na radno mjesto Voditelj odsjeka raunovodstvenih poslova – radno mjesto III. vrste, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Uvjeti:- Srednja struna sprema ekonomskog smjera, 4. razina obrazovanja - poznavanje rada na raunalu - radno iskustvo od najmanje 1 (jedne) godine na raunovodstvenim poslovima Prijava na natjeaj mora sadravati ivotopis, presliku dokaza o dravljanstvu, dokaz o steenoj strunoj spremi te potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine. Umjetnika akademija zadrava pravo provoenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktinim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povu...

 • Company Centar Novi Jelkovec in Adamovec
  20.09.2020

  Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su: - završen struni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehniara - poloen struni ispit - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - 3 godine radnog iskustva - da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) Uz prijavu na natjeaj kandidati/kandidatkinje su duni priloiti sljedee dokumente (ne trebaju biti izvornici niti ovjerene preslike): ivotopis, vlastoruno potpisan, osobnu iskaznicu. dokaz o završenom obrazovanju, dokaz o poloenom strunom ispitu, dokaz o odobrenju nadlene komore za samostalan rad, dokaz o radnom iskustvu (kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovi...

 • Company ŠKOKIĆ d.o.o. in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: - obrada mesa – prodaja mesa, mesnih i drugih proizvoda kupcima – izdavanje rauna – poštivanje visokih higijenskih standarda – odravanje mesa, mesnih i drugih proizvoda u ispravnom stanju – zaprimanje robe – odravanje dobrih odnosa s kupcima...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Grana
  20.09.2020

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju - izvanredni profesor, u znanstvenom podruju prirodnih znanosti, polje: Geologija, grana: Mineralogija i petrologija, na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta, na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. • Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17). Prijavi na natjea...

 • Company KOPKO d.o.o. in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: voza/ica na kiper kamionu za prijevoz rasutih tereta....

 • Company DENTALNI IMPLANTOPROTETSKI CENTAR Dr. POPADIĆ d.o. in Other
  20.09.2020

  Opis poslova: doktor/ica dentalne medicine...

 • Company LEUŠTEK j.d.o.o. in Brdovec
  20.09.2020

  opis posla: dimnjaarski poslovi Rad je na podruju cijele Krapinsko-zagorske upanije i Opine Brdovec....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
figura-milano-jdoo Edit filters