Jobmonitor. Search results for fini-zalogajcici-jdoo

4363 Jobs found

Used filters:
 • fini-zalogajcici-jdoox
Displaying 1-50 of 4363 results.
 • Company HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ in Other
  22.02.2019

  Opis posla: • rukovoenje hostelom i organizacija rada • predlaganje godišnjeg plana rada, plana prihoda i rashoda, plana tekueg i investicijskog odravanja hostela • briga o upravljanju sustavom kvalitete u hostelu • izrada statistikih izvještaja • voenje administrativnih i blagajnikih poslova, kadrovskih potreba i zapošljavanje djelatnika • koordinacija svih odjela i djelatnika u hostelu • redovito organiziranje i voenje sastanaka s djelatnicima hostela...

 • Company OMEGA d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis posla: rad na CNC glodalici i tokarilici. Opsluivanje CNC obradnog centra i programiranje strojeva. Poeljno radno iskustvo na navedenim poslovima, ali nije uvjet. U obzir dolaze i osobe voljne uiti navedeni posao. Poslodavac nudi mogunost obrazovanja i usavršavanja....

 • Company LOVOR d.d. in Other
  22.02.2019

  NONI  RECEPCIONAR/ RECEPCIONARKA: Rad na recepciji u nonoj smjeni  ...

 • Company KEY d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: blagajniki poslovi u mjenjanici Poeljno radno iskustvo. Poetak rada 01.04.2019. Postoji mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme....

 • Company KOMRAD D.O.O. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: montaa, odravanje i popravljanje vodovodnih instalacija, oitanje vodomjera i drugi poslovi. Mogue korištenje mjera za sufinanciranje zapošljavanja....

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava in Dubrava
  22.02.2019

  istaica, radno mjesto IV. vrste, 1 izvršitelj., m/ na odreeno vrijeme (zamjena za bolovanje) UVJETI: - završena osnovna škola - ne postojanje zapreka iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi - hrvatsko dravljanstvo Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi Uz prijavu  na natjeaj potrebno je  priloiti: - ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika svjedodbe, diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, uvjerenje o nekanjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci), Na natjeaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i ...

 • Company OPTIMAL KOVAČIĆ - d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: formiranje, krojenje, ljepljenje, podvijanje koe te ostali pomoni poslovi u pripremi u proizvodnji obue Razina obrazovanja i smjer nisu bitni. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company VINCEK D.O.O. in Jalkovec
  22.02.2019

  Opis posla: prijevoz putnika autobusom na redovnim i izvanrednim linijama na podruju Republike Hrvatske (gradske, upanijske i meuupanijske linije) i ostalih europskih zemalja (meunarodne linije - Flix bus). Mjesto rada: Varadin, Jalkovec, Zagreb. Poslodavac nudi mogunost obrazovanja za kvalifikaciju vozaa/vozaicu autobusa i za polaganje "D" kategorije. Postoji mogunost zapošljavanja stranih dravljana/dravljanki....

 • Company HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ in Other
  22.02.2019

  Opis posla: • išenje, spremanje i ureivanje soba, sanitarnih vorova, hodnika, te drugih prostorija u objektu i okolici objekta • pranje i peglanje posteljine i rublja • obavještavanje recepcije o kvarovima na instalacijama, opremi i inventaru • voenje skladišta posteljine, materijala za išenje i pranje • priprema i posluivanje doruka prema potrebi Poslodavac nudi: smještaj, prehranu, timski rad u dinaminom okruenju....

 • Company HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ in Other
  22.02.2019

  Opis posla: • odravanje istoe u hostelu • spremanje kreveta • išenje soba, sanitarnih vorova, svih prostorija i okolice objekta • predavanje recepcionaru ostavljenih stvari gostiju • pranje i peglanje posteljine i rublja Poslodavac nudi: timski rad u dinaminom okruenju, smještaj i prehrana za radnike koji nisu s podruja Istarske upanije....

 • Company KEY d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: pruanje informacija gostima, prodaja izleta, iznajmljivanje vozila i administrativni agencijski poslovi Potrebno znanje engleskog jezika, radno iskustvo poeljno....

 • Company Electus DGS d.o.o. in Adamovec
  22.02.2019

  Opis poslova: išenje ribe na strojevima, smrzavanje, prerada i pakiranje ribe, runo išenje ribe, filetiranje i mariniranje, posluivanje stroja s potrebnim artiklima, obavljanje poslova na liniji, išenje pogona, strojeva i mjesta rada. Pismene zamolbe slati na adresu Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, s naznakom za radno mjesto Radnik u preradi ribe ili na mail Apply Now...

 • Company GIMlab d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: - zaprimanje robe u skladište - izdavanje robe iz skladišta - slaganje robe - pakiranje robe - voenje evidencije robe - naruivanje robe - priprema materijala za proizvodnju - dostava i montaa U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje drvnog ili elektrotehnikog smjera. Potrebna znanja i kvalifikacije: pouzdanost, proaktivnost i odgovoran pristup poslu, spretnost, organizacijske sposobnosti, analitinost, mudrost, tip voe, aktivno znanje rada na raunalu....

 • Company NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova in Trg
  22.02.2019

  KLASA:112-02/19-02/02 URBROJ:2182/1-15/4-06/1-19-9 Šibenik, 18. veljae 2019. OGLAS za obavljanje poslova radnog mjesta (za podruje Nevena, Kljuice, Puljana,  Roškog slapa, Visovca, Drniša, Laškovice) VODITELJ  – INTERPRETATOR II VRSTE (m/)     -  1 izvršitelj na odreeno vrijeme, do povratka privremeno odsutnog radnika   Uvjeti: - struna sprema: završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij (sveuilišni/struni prvostupnik) ili SSS -  ekonomske, turistike ili druge odgovarajue  struke ili gimnazija - radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci - posebni uvjeti: aktivno znanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u - probni rad: 3 mjeseca Opis poslova: obavlja poslove voenja posjetitelja, informira posjetitelje o prirodnim i kulturnim vrijednostima Uz prijavu kandidati s...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD in Zagvozd
  22.02.2019

  Opis posla : rad u nastavi           UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13 i 152/14, 7/17, 68/18),  i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu.(NN br. 47/96 i 56/01). Uz prijavu i ivotopis kandidati trebaju priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: Presliku dokaza o steenoj strunoj spremi, dokaz o dravljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (ne starije od 6 mjeseci). Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan je u prijavi na natjeaj pozvati  se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim u...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Adamovec
  22.02.2019

  Opis poslova: osiguranje funkcija telekomunikacijskih mrea i korisnike opreme te uspostavljanje ispravnog rada usluga kod krajnjeg korisnika; instalacija, puštanje u rad i odravanje telekomunikacijske mree i opreme kod korisnika, aktivno pristupanje i kreiranje prodajnih prilika uz savjetovanje korisnika oko odabira usluge. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje u etverogodišnjem trajanju - tehnika, elektrotehnika telekomunikacijska ili raunarska struka. Informatika znanja: poeljno je poznavanje telekomunikacijskih tehnologija, napredno poznavanje rada na raunalu. Druga znanja i vještine: sposobnost rada na visini, razvijene komunikacijske i prodajne vještine. Pismene zamolbe slati na adresu Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, s naznakom za radno mjesto Tehniar ili na mail Apply...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  22.02.2019

  Opis poslova: Doktor medicine u Timu T1 Uvjeti:VSS - završen medicinski fakultet,poloen struni ispit,odobrenje za samostalan rad HLK,poznavanje rada na raunalu,radno iskustvo najmanje 5 mjeseci u struci. Uz prijave na natjeaj obavezno je dostaviti:ivotopis,presliku osobne iskaznice (obje strane),presliku domovnice,presliku diplome (svjedodbe o završenom obrazovanju),uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci),potvrda o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu,presliku odobrenja (licence) za samostalan rad   Prijave za natjeaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske upanije, S. Radia 30/I, 22000 Šibenik, u roku o...

 • Company HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ in Other
  22.02.2019

  Opis posla: • odravanje istoe u hostelu • spremanje kreveta • išenje soba, sanitarnih vorova, svih prostorija i okolice objekta • predavanje recepcionaru ostavljenih stvari gostiju • pranje i peglanje posteljine i rublja Poslodavac nudi: timski rad u dinaminom okruenju, smještaj i prehrana za radnike koji nisu s podruja okolice Dubrovnika....

 • Company HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ in Other
  22.02.2019

  Opis posla: • obrauni smjenskog prometa • briga za istou šanka i terase • naruivanje, skladištenje i prodavanje ugostiteljskih proizvoda i pia Poslodavac nudi: timski rad u dinaminom okruenju, smještaj i prehrana za radnike koji nisu s podruja Istarske upanije....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE in Visoko
  22.02.2019

  OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRI ZARETJE SVETI KRI ZARETJE KLASA: 112-03/19-01/15 URBROJ:2197/04-380-26-19-1 Sveti Kri Zaretje, 19. 2. 2019.   Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Sveti Kri Zaretje, Školska 5, 49223 Sveti Kri Zaretje, raspisuje   N A T J E A J za radno mjesto  UITELJA/UITELJICE ENGLESKOG JEZIKA– 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (do pravomone presude)  UITELJA/UITELJICE ENGLESKOG JEZIKA– 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (do povratka  na rad djelatnice s  neplaenog dopusta)  Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/...

 • Company NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova in Trg
  22.02.2019

  KLASA:112-02/19-02/02 URBROJ:2182/1-15/4-06/1-19-9 Šibenik, 18. veljae 2019.   OGLAS za obavljanje poslova radnog mjesta (za podruje Nevena, Kljuice, Puljana,  Roškog slapa, Visovca, Drniša, Laškovice)   VIŠI STRUNI REFERENT – PREZENTATOR (m/)      (etno zbirke, ognjišta, mlinar, pralja, tkalja, kova, ...)      -  1 izvršitelj na odreeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2019.   Uvjeti: - struna sprema: završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij (sveuilišni/struni prvostupnik) ili SSS -  ekonomske, turistike ili druge odgovarajue  struke ili gimnazija -  radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci -  posebni uvjeti: aktivno znanje dva svjetska jezika  -  probni rad: 3 mjeseca   Opis poslova: predstavlja puko ekološku zbirku i demonstrira rad, materijalno odgovara za izloene...

 • Company NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova in Trg
  22.02.2019

  KLASA:112-02/19-02/02 URBROJ:2182/1-15/4-06/1-19-9 Šibenik, 18. veljae 2019. OGLAS za obavljanje poslova radnog mjesta (za podruje Nevena, Kljuice, Puljana, Roškog slapa, Visovca, Drniša, Laškovice)   VIŠI STRUNI REFERENT – RECEPCIONAR   (m/)     - 2 izvršitelja na odreeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2019.   Uvjeti: - struna sprema: završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij (sveuilišni/struni prvostupnik) ili SSS -  ekonomske, turistike ili druge odgovarajue struke ili gimnazije        - radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci - posebni uvjeti: poznavanje dva svjetska jezika i poznavanje rada na PC-u  - probni rad: 3 mjeseca   Opis poslova: obavlja poslove prodaje ulaznica i brodskih karata, prua osnovne informacije posjetiteljima. Uz prijavu kandidati su duni ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRIPE in Split
  22.02.2019

  Na temelju Zakona o radu i lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) OŠ ''Gripe'', Split, Stepineva 12 raspisuje NATJEAJ za radno mjestoUITELJ/ICA INFORMATIKE–na odreeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/icaUVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoškom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96, 56/01) Uz prijavu na natjeaj potrebno je  priloiti: - ivotopis, - dokaz o dravljanstvu (preslika domovnice), - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  22.02.2019

  Opis poslova: Medicinska sestra/tehniar Uvjeti:SSS – medicinska sestra/tehniar / VŠS – prvostupnica/prvostupnik sestrinstva,poloen struni ispit,odobrenje za samostalan rad HKMS,poznavanje rada na raunalu,najmanje godinu dana radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva za završeno srednje obrazovanje u trajanju od pet godina.   Uz prijave na natjeaj obavezno je dostaviti:  ivotopis,presliku osobne iskaznice (obje strane),presliku domovnice,presliku diplome (svjedodbe o završenom obrazovanju),uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci),potvrda o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu,presliku odobrenja (licence) za samostalan rad   Prijave za natjeaj s potrebnom...

 • Company UGOSTITELJSKI OBRT " ST RIVA" in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: rad u šanku, priprema koktela, posluivanje hrane i pia...

 • Company KSIVAS d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: popravak motornih vozila....

 • Company LOVOR d.d. in Other
  22.02.2019

  SOBAR/ SOBARICA: Pospremanje i išenje soba i zajednikih prostorija  ...

 • Company NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova in Trg
  22.02.2019

  KLASA:112-02/19-02/02 URBROJ:2182/1-15/4-06/1-19-9 Šibenik, 18. veljae 2019.   OGLAS za obavljanje poslova radnog mjesta (za podruje Lozovca, Skradinskog buka, Skradina)   UVAR (noni, plae, parkinga, rampe…) (m/)    - 2 izvršitelj na odreeno vrijeme, najkasnije do 31. prosinca 2019.   Uvjeti: - struna sprema: KV ili PKV odgovarajue struke - posebni uvjeti: osnovno poznavanje jednog svjetskog jezika - probni rad: 1 mjesec Opis poslova: uva imovinu Ustanove za vrijeme prisutnosti, uva postojanje objekata, rampu, plau...    Uz prijavu kandidati su duni priloiti: - ivotopis - presliku dokaza o odgovarajuem stupnju obrazovanja (svjedodba, diploma...) - dokaz o traenom radnom iskustvu (elektroniki zapis ili potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguran...

 • Company EKO MEĐIMURJE d.d. in Other
  22.02.2019

  Uvjeti:  osnovna škola, srednja struna spremanajmanje 1 godina radnog iskustvaprednost osposobljenost za rukovatelja viliaromprednost poznavanje graevinskog materijala, opreme za vrt i poljoprivredusmisao za organizaciju, red i istou    Nudimo:stalni radni odnos (uz probni rok)puno radno vrijeme (40 sati)stimulativna i redovita primanjaodlini radni uvjetitroškovi prijevoza na posao                    Ukoliko Vam je elja pridruiti se našem timu, pošaljite nam svoj ivotopis i prijavu za posao u pisanom obliku, poštom ili na e-mail adresu Apply Now najkasnije do 3. oujka 2019. godine.                   Razmatrat e se prijave kandidata koji ispunjavaju sve traene uvjete, a povratno emo se javiti samo kandidatima koji uu u ui izbor.                    Molimo prijavitelje na natjeaj da u svojoj ...

 • Company SAME DEUTZ - FAHR Žetelice d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis posla - poslovi zavarivanja u proizvodnji kombajna...

 • Company UČILIŠTE CENTAR IZVRSNOSTI in Kom
  22.02.2019

  Opis poslova: predava fizike. Mogunost sklapanja ugovora o radu.Uvjeti: prof. fizike. Kandidat pored opih uvjeta treba ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike propisane l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu školstvu i Kadrovske uvjete predviene Nastavnim planom i programom....

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  22.02.2019

  Opis poslova: Doktor medicine uTimu T1 Uvjeti:VSS - završen medicinski fakultet,poloen struni ispit,odobrenje za samostalan rad HLK,poznavanje rada na raunalu,radno iskustvo najmanje 5 mjeseci u struci. Uz prijave na natjeaj obavezno je dostaviti:ivotopis,presliku osobne iskaznice (obje strane),presliku domovnice,presliku diplome (svjedodbe o završenom obrazovanju),uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci),potvrda o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu,presliku odobrenja (licence) za samostalan rad   Prijave za natjeaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske upanije, S. Radia 30/I, 22000 Šibenik, u roku od...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava in Dubrava
  22.02.2019

  Pralja-glaara, radno mjesto IV. vrste, 1 izvršitelj., m/ na odreeno vrijeme (zamjena za bolovanje) UVJETI: - završena osnovna škola - ne postojanje zapreka iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi - hrvatsko dravljanstvo Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi Uz prijavu  na natjeaj potrebno je  priloiti: - ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika svjedodbe, diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, uvjerenje o nekanjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci), Na natjeaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pr...

 • Company METAL - EURO d.o.o. in Other
  22.02.2019 Updated on: 22.02.2019

  Opis poslova: obrada metala,brušenje,bravarski poslovi...

 • Company MILLE NAVES d.o.o. in Other
  22.02.2019 Updated on: 22.02.2019

  Osiguran smještaj za osobe s kopna ili putni trošak za Braane Opis poslova:pomo pri obavljanju opih uredskih poslova, administrativna podrška prodajnom i servisnom timu Napomena: mogu je rad na pola radnog vremene. Nudimo: timski rad u dinaminom okruenju, ugodnu i pozitivnu radnu atmosferu, mogunost dugorone suradnje i napredovanja, redovna primanja uz mogunost stimulacije. Vašoj zamolbi obavezno priloite ivotopis sa završenom školom ili diplomu i radnim iskustvu te kontakt brojem. Nepotpune zamolbe neemo uzeti u obzir....

 • Company CENTAR ZA KULTURU OPĆINE BOL in Bol
  22.02.2019 Updated on: 22.02.2019

    ISTA, POMONI DJELATNIK - jedan izvršitelj, na neodreeno puno radno vrijeme   OPIS POSLOVA:išenje prostora Doma kulture i teatrina Dva ferala,išenje kina za potrebe Centra za kulturu,išenje opinskog stana u naselju Blato za potrebe Centra za kulturu,išenje kue Romac,išenje drugih javnih prostora po nalogu ravnatelja,obavljanje drugih pomonih poslova po nalogu ravnatelja za potrebe Centra za kulturu.  UVJETI: - nia struna sprema ili osnovna škola   Uz pisanu prijavu treba obvezno priloiti:ivotopisdokaz o strunoj spremipresliku Domovnicepresliku Radne knjiice   Pisane ponude se podnose na adresu: Centar za kulturu Opine Bol, Frane Radia 18, Bol, u roku od 15 dana od objave Oglasa . Nepravodobne i nepotpune prijave nee se razmatrati. Ravnatelj Centra za kulturu pridrava pravo poništenja Ogla...

 • Company SPAR Hrvatska d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: posao prodavaa/ice - blagajnika/ce (5 izvršitelja) i jedan izvršitelj/ica na mlijenom odjelu....

 • Company KORINA d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova.: prodaja mješovite prehrambene i neprehrambene robe. Poeljno radno iskustvo. ...

 • Company SECURITAS HRVATSKA d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: - obavljanje zaštitarskih poslova sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti Uvjeti: -kandidati trebaju posjedovati licencu za zaštitara/uvara; ukoliko zaštitari ne posjeduju licencu, poslodavac nudi mogunost ishoenja licence -osnovna informatika znanja -poznavanje osnova engleskog jezika....

 • Company SPORT NET INŽENJERING d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: razgovor te primanje gostiju na ulazu u restoran, smještanje unutar restorana. Uvjet je poznavanje barem jednog stranog jezika....

 • Company SPORT NET INŽENJERING d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis posla: poslovi sobara/ice. Potrebni uvjeti i kvalifikacije: • radno iskustvo najmanje 3 mjeseca • poeljno prethodno iskustvo u hotelima/hostelima • spremnost na timski rad, odgovornost prema poslu, organiziranost, urednost i briga o istoi hostela • poeljan engleski jezik (nije uvjet) Kandidati su obvezni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju....

 • Company "LUIGGI" PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT in Soline
  22.02.2019

              Opis posla: pomo glavnom kuharu pri pripremi jela u restoranu brze hrane; priprema jednostavnih jela i salata; Mjesto rada: objekt na plai Soline u Biogradu, Kontaktirati na navedeni broj mob. od 19-20 h....

 • Company DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO in Adamovec
  22.02.2019 Updated on: 22.02.2019

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17) i  lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine", broj 78/17), a povezano s Javnim natjeajem KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine objavljenim u Narodnim novinama broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, koji je djelomino obustavljen na temelju Odluke od 24. sijenja 2019. godine, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-19-64, objavljene na web - stranicama Ministarstva uprave i Dravnog zavoda za mjeriteljstvo 25. sijenja 2019. godine, Dravni zavod za mjeriteljstvo raspisuje J A V N I   N A...

 • Company "LUIGGI" PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT in Soline
  22.02.2019

              Opis posla: priprema jela u restoranu brze hrane, Mjesto rada: objekt na plai Soline u Biogradu, Poetak rada: 1.5. Kontaktirati na navedeni broj mob. od 19-20 h....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI in Adamovec
  22.02.2019

  Fakultet prometnih znanosti raspisuje NATJEAJ za izbor - dva izvršitelja m/ na radno mjesto strunog suradnika na projektu RADAR - Risk Assessment on Danube Area Roads, Zavoda za prometno planiranje na odreeno vrijeme od 1 godine uz puno radno vrijeme i trajanje probnog rada od 3 mjeseca UVJETI - završen sveuilišni diplomski studij Promet, smjer Cestovni promet, - izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - izvrsno poznavanje Microsoft Office alata, - prednost poznavanje rada u AutoCAD-u i GIS okruenju. Opis radnog mjesta: rad na poslovima radnih paketa projekta koji zahtijevaju tehniko znanje, savladavanje iRAP/EuroRAP metodologije, sastavljanje dokumenata tehnikog karaktera,  korespondencija s projektnim partnerima, prisustvovanje i priprema za projektne sastanke, predsta...

 • Company ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE DUPOR in Other
  22.02.2019

              Opis posla: pruanje strunog savjeta, izrada i prodaja farmaceutskih proizvoda. Rad je u Splitu i Rogoznici....

 • Company AV - CONSULTING, d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis poslova: samostalan rad na izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, izradi troškovnika i toplinskih prorauna....

 • Company SPORT NET INŽENJERING d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis posla: prijam i prijava gostiju, te nadgledanje objekata. Potrebni uvjeti i kvalifikacije: •SSS, dinamina i i komunikativna osoba, spremnost za timski rad •dobro poznavanje rada na raunalu •aktivno znanje barem jednog stranog jezika •poeljno radno iskustvo...

 • Company SPORT NET INŽENJERING d.o.o. in Other
  22.02.2019

  Opis posla: posluivanje pia. • poeljna svjedodba o završenoj ugostiteljskoj školi – konobarski smjer • dodatno obrazovanje i teajevi iz struke su prednost • najmanje 2 godine radnog iskustva na istoj ili slinoj poziciji • potrebno izvrsno znanje engleskog jezika, poznavanje još jednog stranog jezika je prednost • odgovornost, motivacija za rad i spremnost na timski rad  Kandidati su obvezni prilikom prijave navesti za koje radno mjesto se prijavljuju....

 • Company SANTO - BOL in Other
  22.02.2019 Updated on: 22.02.2019

  Osiguran smještaj Opis poslova: išenje kuhinje i pranje posua...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
fini-zalogajcici-jdoo Edit filters