Jobmonitor. Search results for hotel-kralj-tomislav-doo

3473 Jobs found

Used filters:
 • hotel-kralj-tomislav-doox
Displaying 1-50 of 3473 results.
 • Company Centar za socijalnu skrb Pakrac in Pakrac
  02.12.2020

  Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, lanka 5. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Pakrac, lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18, 03/19), v. d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Pakrac, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto – socijalni pedagog (m/) – na odreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica. Uvjeti:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij za socijalnog pedagoga (VSS)poloen struni ispit1 godina radnog staa u strucida nema smetnji propisanih l. 213. st. 1. vaeeg Zakona o socijalnoj skrbihrvatsko dravljanstvo.Posebni uvjeti: – poznavanje rada na raunalu – poloen vozaki ispit B-kategorije. Uz prijavu kandidat...

 • Company STAKLO DOM MONTAŽA d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: Podjela letaka po kuanstvima i zgradama. Od kandidata oekujemo predanost i odgovornost u radu....

 • Company Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 25. stavka 1. toke 11. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Varadinske upanije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varadinske upanije raspisuje NATJEAJ Za prijam u radni odnos Medicinska sestra/ tehniar SP (sanitetski prijevoz) – 2 izvršitelja/ice na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 30 dana Uvjeti:srednjoškolsko strukovno obrazovanje medicinska sestra/medicinski tehniarpoloen struni ispit odnosno bez strunog ispita ako je srednjoškolsko obrazovanje završeno po programu od 5 godinaodobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (vaea licenca) Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:ivotopis (vlastoruno potpisan)Dokaz o strunoj spremi – kopije diplome odnosno svjedodbe o završenom obrazovanjuZa poslove pod tokom 1. dokaz o poloenom stru...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 25. stavka 1. toke 11. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Varadinske upanije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varadinske upanije raspisuje NATJEAJ Za prijam u radni odnos 2. Voza/ica HM/SP – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 30 dana Uvjeti:srednjoškolsko obrazovanje ili KV struna sprema zanimanja voza/ica motornih vozilavozaka dozvola C kategorijepoznavanje rada na raunalu Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:ivotopis (vlastoruno potpisan)Dokaz o strunoj spremi – kopije diplome odnosno svjedodbe o završenom obrazovanjuZa poslove pod tokom 1. dokaz o poloenom strunom ispitu – kopija potvrde ili uvjerenje o poloenom strunom ispitu (nije potrebno ukoliko je srednjoškolsko obrazovanje završeno po programu od 5 godina)Dokaz o poloenom voz...

 • Company DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba, pomo pri kupanju, hranjenju i odravanju higijene. Uvjeti: završena osnovna ili srednja škola, poloen teaj za njegovatelja/icu nije uvjet. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JULIJA BENEŠIĆA ILOK in Ilok
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ), te lanka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Julija Benešia, Ilok, ravnatelj Osnovne škole Julija Benešia, Ilok raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjestaSprema / ica – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena ( mjesto rada: Podruna škola Radoš, Ilok ) Uvjeti: -propisani opi i posebni uvjeti u skladu s lankom 105.st.1.- 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - isp...

 • Company Osnovna glazbena škola Kontesa Dora in Kom
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 56. Statuta, ravnateljica Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice raspisuje N A T J E A J za radno mjesto: 1.) UITELJ KLAVIRA I KOREPETICIJE – 1 izvršitelj, neodreeno, puno radno vrijeme (19 sati nastave klavira i 3 sata korepeticije) Mjesto rada: Našice, Dore Pejaevi 2 (sjedište škole) Uvjeti: Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku strunu spremu i ispunjavati druge uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/...

 • Company MASLAČAK d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  OPIS POSLOVA: odravanje javnih zelenih površina, rad na ukopima pokojnika....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILANA BEGOVIĆA in Vrlika
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  STRUNI SURADNIK/ICA-KNJINIAR/KA – 1 izvršitelj/ica –odreeno puno radno vrijeme, od ukupno etrdeset (40) sati rada tjedno (zamjena). Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/14 ,68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN br.6/19.,75/20.). Prijava na natjeaj mora sadravati:osobno ime,adresu stanovanja,kontakt; broj telefona i/ili mobitela,e-mail adresu,radno mjesto za koje se prijavljuje. Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju dostaviti sljedeu dokumentaciju: -ivotopis, -diploma odnosno dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika), -dokaz o dravljanstvu (preslika) - uvje...

 • Company GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. in Bruvno
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  GRAAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Park Sv. Jurja 1, 23440 Graac raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme od 3 mjeseca Mjesto rada: sjedište društva u Graacu i vodoopskrbno podruje Graac vodovoda i odvodnje d.o.o. - na podruju opine Graac i opine Lovinac Radno mjesto: vodoinstalater - djelatnik na odravanju vodnih graevina– jedan izvršitelj Poetak zasnivanja radnog odnosa: 01. sijenja 2021. godine Opis poslova radnog mjesta: -popravak ošteenja na graevinskim objektima vodocrpilišta i vodovodne mree vodoopskrbnog sustava Graac, Srb i Bruvno -obavlja pripremne radove na objektu za izvoenje vodovodnih instalacija, poslove montae i prikljuivanja -vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih ureaja na nepropusnost, nadzire ureaje tijekom rada te radi na odravanju i išenju vodovodni...

 • Company Osnovna škola Galdovo in Sisak
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 7. i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Galdovo, Sisak ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj OŠ Galdovo, Sisak objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Voditelj/ica raunovodstva (m/), 1 izvršitelj, 40 sati ukupnog radnog vremena na odreeno radno vrijeme Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: završen diplomski sveuilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistiki studij ekonomije od...

 • Company ŠTOKIĆ j.d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis posla: poslovi stolara - rad sa pilom, hoblanje, te sastavljanje elemenata. Rad je u radioni, proizvodnja košnica za pele. - u obzir dolaze kandidati sa završenom školom za stolara, a i kandidati bez završene škole za stolara ako imaju iskustva na navedenim poslovima...

 • Company TAVU d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Tko smo mi?e-radionica.com / TAVU d.o.o. tim je mladih, pametnih i ambicioznih ljudi koji neumorno rade na razvoju i proizvodnji novih elektronikih ureaja koji se koriste u edukaciji, ali i u industriji. Proizvodi naše tvrtke omoguuju hobistima i edukatorima u više od 60 zemalja svijeta realizaciju elektronikih projekata te edukaciju u podruju hardware-a i programiranja. Imamo ih više od 90, a zanimljivo je da su baš proizvedeni u Osijeku i to je nešto po emu smo namjerno drugaiji! Trenutno (zapravo, uvijek) širimo paletu proizvoda i te poveavamo udio proizvoda prodan van Hrvatske.Opis posla:razvoj razliitih rješenja ugradbenog softwarea baziranih na mikrokontrolerskim sustavima STM32, ESP8266/ESP32, AVR, MSP430razvoj DC-DC napajanja i komunikacijskih sueljasvi poslovi podrazumijevu dizajn...

 • Company III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Varaždin
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja (KLASA: 011-02/19-01/02; URBROJ: 2186-23-06-19-2) od 10. svibnja 2019. (dalje u tekstu: Pravilnik) ravnateljica III. OSNOVNE ŠKOLE VARADIN (daljnje tekstu: Škola) r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta: KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, zamjena Mjesto rada: III. osnovna škola Varadin, Trg Ivana Perkovca 35, Varadin Uvjeti: - opi uvjet za zasnivanje radnog odnosu sukladno opim propisima o radu - kuhar/ica, SSS – u trajanju od 3 ili 4 godine...

 • Company ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET in Adamovec
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis posla: poslovi išenja. Zapošljavanje je bez natjeaja na vrijeme do 60 dana odlukom ravnatelja. Mjesto rada:Ulica grada Vukovara 68, Zagreb....

 • Company NINEX d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: obavljanje zidarskih poslova. Potrebno iskustvo minimalno 1 godinu. Mjesto rada: Varadin i okolica Varadina. Naknada za prijevoz prema dogovoru. Vikendi su slobodni. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company NINEX d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: tesanje i obraivanje raznih materijala i konstrukcija. Potrebno iskustvo minimalno 1 godinu. Mjesto rada: Varadin i okolica Varadina. Naknada za prijevoz prema dogovoru. Vikendi su slobodni. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA CVJETNO NASELJE in Unije
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Cvjetno naselje, Cvjetna cesta 17, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. struni suradnik pedagog (m/) - 1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, odredbama lanka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 29. stavka 1a P...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVAN DUKNOVIĆ in Marina
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), lanka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivan Duknovi te lanka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ivan Duknovi (u daljnjem tekstu: Pravilnik), zamjenik ravnatelja Osnovne škole Ivan Duknovi , Don Frane Macanovia 1, Joško udina, dipl. theo. objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa- Sprema/spremaica – 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka zaposlenika s bolovanja. Mjesto rada: Don Frane Macanovia 1, 21222 MarinaNa natjeaj se mogu javit...

 • Company LUKAČ d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TIN UJEVIĆ in Osijek
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18) ravnateljica Osnovne škole „Tin Ujevi“ Osijek raspisuje natjeaj za popunu radnog mjesta: 1. UITELJ U PRODUENOM BORAVKU (m/)- 1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti: - zamolbu - ivotopis - domovnicu - dokaz o strunoj spremi - uvjerenje od nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja - potvrdu o evidentiranom radnom stau...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TIN UJEVIĆ in Osijek
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18) ravnateljica Osnovne škole „Tin Ujevi“ Osijek raspisuje natjeaj za popunu radnog mjesta: 1. UITELJ ENGLESKOG I NJEMAKOG JEZIKA (m/)- 1 izvršitelj na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do povratka djelatnice na puno radno vrijeme Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti: - zamolbu - ivotopis - domovnicu - dokaz o strunoj spremi - uvjerenje od nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja - potvrdu o evidentiranom radno...

 • Company IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18), i lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varadin, ravnateljica IV. osnovne škole Varadin raspisuje N A T J E A J za radno mjestouitelj/ice razredne nastave– 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno Mjesto rada: IV. osnovna škola Varadin, Antuna Matije Reljkovia 36 Uvjeti:Opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno opim propisima o radu.Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajua vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-...

 • Company LUKA MLJET d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  TRAI SE PEKAR ZA RAD U PEKARI NA OTOKU MLJETU.MOGUNOST STALNOG ZAPOSLENJA.POTREBNO JE VIŠEGODIŠNJE RADNO ISKUSTVO I SAMOSTALNOST U RADU. SMJEŠTAJ OSIGURAN.PLAA PO DOGOVORU....

 • Company CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis  poslova: 1. direktan rad s djecom i mladima; 2. sudjelovanje u aktivnostima i provedbi projekata na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini; 3. komunikacija s lanovima projektnog tima, ostalim djelatnicima i vanjskim suradnicima; 4. izrada dokumentacije, evaluacije i izvješa potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uvjeti: - VSS - socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, pedagog, - minimalno 2 godine radnog iskustva, - vozaka dozvola B kategorije. Prednost se daje osobama koje su prethodno sudjelovale u projektima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini ili imaju iskustva u direktnom radu s djecom i mladima....

 • Company ASKA d.o.o. in Other
  02.12.2020

  PRODAVA-BLAGAJNIK, ZADUIVANJE ROBE, POVRATI, BRIGA O ISTOI I UREDNOSTI PRODAJNOGA PROSTORA, SLAGANJE ROBE,   PRAENJE ROKOVA,......

 • Company PRIMA COMMERCE d.o.o. in Other
  02.12.2020

  Tvoji zadaci su:voenje i praenje tima, kontinuirani rad na stabilnosti tima te podrška timu kako bi se osigurala produktivnostpoticanje tima na aktivnu ukljuenost u prodaji te njihov osobni razvojdavanje povratne informacije lanovima tima te savjetovanje u svrhu napretka operativnog znanjaorganizacija rada za lanove timaformiranje planova osobnog razvoja lanova timaprodaja namještajaTvoj profil je:voliš namještaj, ureenje interijera i dizajnimaš pozitivan stavfleksibilan si i spreman na uenjespreman si za rad u dinaminom i zahtjevnom okruenjusklon si timskom raduimaš radnog iskustva na slinim poslovimaimaš B – kategorijuPogodnosti koje nudimo:edukacije i okruenje koje potie osobni i profesionalan razvojrad u dinaminom okruenjuizazovne i raznolike radne zadatkenagraivanje kroz sustav prae...

 • Company Opus Dignum d.o.o. in Other
  02.12.2020

  Opis poslova:  izrada kalkulacija, izrada radne knjige, nabavka materijala, ostali poslovi u struci. Mogunost rada na puno i nepuno radno vrijeme....

 • Company E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. in Kom
  02.12.2020

  Uvjeti: - KV, VKV, SSS (strojarska, elektro i metalska struka) - poeljno radno iskustvo - poeljna struna osposobljenost za rukovanje viliarom. Prednost: - radno iskustvo na automatskim strojevima za brzohodno štancanje(strojevi BRUDERER i BIHLER). Opis poslova: - upravljanje strojem za štancanje metalnih dijelova i postavljanje parametara za ispravan rad stroja - uzimanje prvog uzorka i njegova vizualna i mjerna kontrola (auto kontrola) - korištenje elektro-viliara za manipulaciju robom, materijalima i alatima - briga o ispravnosti sredstva rada - rad na stroju za izradu metalnih dijelova prema tehnološkom postupku - obavljanje poslova transporta za potrebe odjela - osiguranje uvjeta za odvijanje planirane proizvodnje i njezino praenje te optimalno iskorištenje proizvodnih kapaciteta - po ...

 • Company Sveučilište u Slavonskom Brodu in Visoko
  02.12.2020

  Sveuilište u Slavonskom Brodu raspisuje NATJEAJ 8. za izbor jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju poslijedoktoranda, za znanstveno podruje Društvenih znanosti, znanstveno polje Pedagogija (znanstvena grana Pedagogija ranog i predškolskog odgoja) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu društveno-humanistikih znanosti, Pristupnici natjeaja osim opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17. i 98/19) moraju ispunjavati i uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluka USRH 101/14., 60/15. i 131/17.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstve...

 • Company METAL - EURO d.o.o. in Other
  02.12.2020

  išenje proizvodnog pogona...

 • Company Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek in Osijek
  02.12.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuje N A T J E A J za izbor - jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavaa iz znanstvenog podruja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, za rad s 50% radnog vremena na projektu pod nazivom "Svi za pamenje (SPAM)", ESF - OP Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Širenje mree socijalnih usluga - Faza I, UP.02.2.2.06.0064, za rad na odreeno vrijeme tijekom 22 mjeseca trajanja provedbe projekta Kandidati, pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, ...

 • Company TRGOVAČKA ŠKOLA in Trg
  02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17) Trgovaka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Raunovodstveni radnik, na odreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/), zamjena za bolovanje Uvjeti: - završena srednja škola - ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17) Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu s popisom svih priloenih dokumenata) potrebno je priloiti: ivotopis, završnu svjedodbu kao dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o dravljanstvu, uvjerenje nadlenog su...

 • Company TRGOVAČKA ŠKOLA in Kom
  02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17) Trgovaka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Profesor strukovne grupe predmeta - 2 izvršitelja (m/), odreeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno zamjena za bolovanje. Uvjeti: Prema l. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99) Uz prijavu na natjeaj dostaviti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi, potvrdu o pedagoško - psihološkoj naobrazbi, d...

 • Company TRGOVAČKA ŠKOLA in Kom
  02.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17) Trgovaka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Profesor strukovne grupe predmeta - 3 izvršitelja (m/), odreeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno poveani opseg posla Uvjeti: Prema l. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99) Uz prijavu na natjeaj dostaviti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, do...

 • Company TRGOVAČKA ŠKOLA in Trg
  02.12.2020

  TRGOVAKA ŠKOLA U ZAGREBU Trg J.F. Kennedyja br.4 KLASA:602-03/20-13/43 UR.BROJ:251-107-01-20-1 Spremaica - 1 izvršitelj (m/), odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, zbog poveanog obujma posla uzrokovanog pandemijom COVID-19, najdue 6. mjeseci Uvjeti: Prema l. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 64/20 . Uz prijavu na natjeaj dostaviti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz l. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natjeaj duan je uz p...

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Tenja
  02.12.2020

  Opis poslova: išenju prostora Dom zdravlja na Cresu (išenje ordinacija, pripadajuih hodnika te sanitarnih vorova). Zamjena za postojee spremaice zbog korištenja godišnjeg odmora u periodu od 20 dana. Poslijepodnevni rad ponedjeljak-petak....

 • Company LONIA TRGOVINA d.o.o. in Other
  02.12.2020

  Opis posla: poslovi prodavaa...

 • Company HETA in Vina
  02.12.2020

  U potrazi smo za osobom koja bi nam ojaala poziciju koja se odnosi na voenje maloprodajnih poslovnica, te prikupljanje novih kupaca i unaprijeenje trenutnih u veleprodaji. Trgovaki putnik: - ostvarivanje individualnih ciljeva prodaje - odravanje kontakata s postojeim kupcima, unapreenje odnosa i akvizicija novih kupaca - prikupljanje informacija s terena i predlaganje inicijativa za unapreenje rada - odgovornost za plasman proizvoda dodijeljene regije - realizacija narudbi i dostava vina - odgovornost za naplatu potraivanja fakturirane robe - mjeseno podnošenje pisanog izvještaja po putnom nalogu Voenje maloprodaje: - odgovornost za poslovanje 10-12 maloprodajnih trgovina - poveanje prodaje i profitabilnosti u regiji - nadzor, koordinacija i motivacija zaposlenika u maloprodajnim trgovinam...

 • Company HETA in Other
  02.12.2020

  Traimo djelatnike za rad u našoj poslovnici u Zagrebu. Trgovina satovima i nakitom. Od Vas oekujemo: - prodaja i prezentacija - organizacija rada maloprodaje - naruivanje i kontrola prijema robe, odgovornost za stanje zaliha, odgovornost za sadraj trgovine i blagajni - suradnja s odjelom marketinga i direkcijom maloprodaje u osmišljavanju marketinških i promotivnih akcija - odgovornost za produktivnost i postizanje zadanih ciljeva u prodaji - organizacija i provoenje inventura u trgovini - briga za ispravno stanje opreme, istou i urednost unutar i oko trgovine - rješavanje reklamacija i briga o zadovoljstvu kupaca - odravanje visokih standarda usluge u prodaji...

 • Company HETA in Other
  02.12.2020

  U potrazi smo za osobom koja e nam pomo u voenju Webshopa. - voenje brige o funkcioniranju svih elemenata web shopa - ureivanje web shopa - voenje brige o izgledu web shopa - definiranje i prijenos proizvoda iz prodajnog asortimana koji e biti prodavani putem web shopa - analiza i odreivanje cijena u suradnji s odjelom podrške prodaji - auriranje i unos podataka u web shop - osmišljavanje i provoenje plana oglašavanja u suradnji s agencijom Prednost je poznavanje rada na 4D wand informacijskom sustavu...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET in Adamovec
  02.12.2020

  Sveuilište u Zagrebu trai jednog izvršitelja na radno mjesto IV vrste - namještenik - istaica, na odreeno vrijeme, s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje) Uvjeti: • nia struna sprema ili osnovna škola Uz prijave potrebno je priloiti: • ivotopis, • preslik domovnice, • preslik svjedodbe, • elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima ako se kandidat na njega poziva. Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja sukladno lanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), radi utvrivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova spremaice bit e upuen na lijeniki pregled. Kandidat koji ostvaruje predn...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET in Adamovec
  02.12.2020

  Sveuilište u Zagrebu Graevinski fakultet trai jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – raunovodstveni referent – financijski knjigovoa, na odreeno vrijeme, s punim radnim vremenom Uvjeti: •završena srednja škola, poznavanje rada na osobnom raunalu Opis poslova: obraun plaa, poeljno poznavanje obrauna plaa kroz centralni obraun plaa, knjienje i praenje, izvještavanje, poznavanje proraunskog raunovodstva Uz prijave potrebno je priloiti: • ivotopis • preslik domovnice • preslik svjedodbe ili diplome • elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest e se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta testiranjem i/ili intervjuom. O mjestu i vremenu odravanja ...

 • Company Centar za autizam Rijeka in Rijeka
  02.12.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave u posebnom razrednom odjelu prema posebnom programu uz individualizirane postupke Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18,) Centar za autizam Rijeka, Rijeka, Stane Vonine 1, raspisuje 30.11.2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/ICA INFORMATIKE (M/) - 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18,98/19,64/20) i l.17. Pravilnika o odgovar...

 • Company Centar za autizam Rijeka in Rijeka
  02.12.2020

  Opis poslova:-Izvoenje odgojno–obrazovnog i drugog oblika neposredno odgojno–obrazovnog rada s uenicima/korisnica Centra,- voenje razredništva, obavljanje ostalih poslova koji proizlaze iz naravi i koliine odgojno-obrazovnog rada s uenicima/korisnicima Centra, obavljanje aktivnosti i poslova iz godišnjeg plana i programa, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebnih poslova koji proizlaze iz ustroja rada Centra.-Obavljanje neprekidnog nadzora nad sigurnošu uenika/korisnika Centra, te osiguravanje uvjeta neophodnih za njihovu sigurnost.- Organiziranje i voenje roditeljskih sastanaka.- Voenje pedagoške dokumentacije odgojno-obrazovne skupine.- Provoenje pedagoške opservacije uenika/korisnika Centra.Razina obrazovanja: VSS MAGISTAR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE,PROFESOR DEFEKTOLOG-SMJER REHAB...

 • Company E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. in Kom
  02.12.2020

  Uvjeti: - KV, VKV, SSS (strojarska, elektro i metalska struka) - poeljna struna osposobljenost za rukovanje viliarom - osnovno znanje engleskog jezika - poznavanje rada na raunalu. Prednost: - radno iskustvo - poznavanje opreme proizvodnih linija. Opis poslova: - postavljanje i podešavanje jednostavnih alata, postavljanje parametara za ispravan rad - rad na stroju za izradu plastinih dijelova prema tehnološkom postupku - uzimanje prvog uzorka i njegova vizualna i mjerna kontrola (auto kontrola) - korištenje elektro-viliara za manipulaciju robom, materijalima i alatima - briga o ispravnosti sredstva rada - osiguranje uvjeta za odvijanje planirane proizvodnje i njezino praenje te optimalno iskorištenje proizvodnih kapaciteta - po potrebi obavlja i druge poslove  po nalogu neposrednog rukovod...

 • Company E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. in Other
  02.12.2020

  Uvjeti: - KV, VKV, SSS (strojarska, elektro i metalska struka) - poeljna struna osposobljenost za rukovanje viliarom - sklonost timskom radu - inicijativa i elja za uenjem - osnovno znanje engleskog jezika - poznavanje rada na raunalu. Prednost: - iskustvo i poznavanje rada sa pneumatskom opremom - poznavanje opreme proizvodnih linija. Opis poslova: - postavljanje i podešavanje opreme, briga o ispravnosti opreme za odvijanje planirane proizvodnje - provoenje tehnološke discipline i briga o kvaliteti proizvoda - sudjelovanje u proceduri upravljanja procesom - obavljanje poslova transporta za potrebe odjela runim viliarem i snabdjevanje radnih mjesta s potrebnim materijalom - paletiziranje gotove robe i priprema za otpremu - po potrebi obavlja i druge poslove  po nalogu neposrednog rukovodit...

 • Company ANGELO d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: radnik/ica u skladištu. ivotopise slati na ...

 • Company ČEKO d.o.o. in Other
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: išenje poslovnog prostora u trgovakom centru Max Stoja...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Tenja
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: poslovi zdravstveno laboratorijskog tehniara Uvjeti: SSS – zdravstveno laboratorijski tehniar, 1 godina radnog iskustva, napredna razina korištenja raunala, odobrenje za samostalan rad, poznavanje engleskog jezika, vozaka dozvola B kategorije.  Prijavi treba priloiti: ivotopis, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice, putovnice), preslika dokaza o ispunjavanju strunih uvjeta natjeaja (dokaz o traenoj strunoj spremi), elektroniki zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau, preslika odobrenja za samostalan rad (licenca), preslika vaee vozake dozvole. Ugovor se sklapa na odreeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju natjeaja, ali ne dulje od 60 dana, sukladno lanku 27. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdrav...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
hotel-kralj-tomislav-doo Edit filters