Jobmonitor. Search results for livadic-samobor-doo-423c432

3808 Jobs found

Used filters:
 • livadic-samobor-doo-423c432x
Displaying 1-50 of 3808 results.
 • Company STRŠLJEN 021 j.d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: trgovanje nekretninama. ...

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: pomo u obavljanju kuanskih poslova, pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika, te pratnja i pomo u socijalnim aktivnostima korisnika. Uvjeti: - razina, smjer obrazovanja i iskustvo nisu vani - senzibiliziranost za rad sa osobama s invaliditetom....

 • Company DALMATIA INVEST GROUP d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: suradnja na razradi projektne dokumentacije za sve faze projekata Informatika znanja: Word, Excel, Autocad, Photoshop, 3Dmodeller (poeljno)...

 • Company Kostwein - proizvodnja strojeva d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: rad u odjelu zavarivanja, (zavarivanje MAG / TIG postupkom). Dodatni uvjeti: - minimalno 2 godine radnog iskustva - poeljno znanje njemakog jezika, ali nije uvjet za zaposlenje. Mogunost zapošljavanja više osoba....

 • Company POB d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: poslovi u proizvodnji metalnih elemenata i proizvoda - završena srednja škola tehnikog smjera ili srodna zanimanja i svi ostali koji imaju sklonost prema tehnici ili elju za uenjem...

 • Company PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK in Dubrovnik
  03.12.2020

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva prostornog ureenja, graditeljstva i dravne imovine, KLASA: 112-01/20-01/30, URBROJ: 531-03-1-1-20-2 od 13.11.2020. godine Dravna geodetska uprava raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme 1. SREDIŠNJI URED SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA SLUBA ARHIVA I KONVERZIJE PODATAKA Mjesto rada: Glina OVLAŠTENI KATASTARSKI REFERENT – 1 izvršitelj/ica - radi zamjene due vrijeme odsutnog slubenika Struni uvjeti: Srednja struna sprema tehnike ili društvene struke, poloen dravni ispit I. razine i najmanje šest godin...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANJE SERTA BEDNJA in Bednja
  03.12.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja raspisuje N A T J E A J za popunu slobodnog radnog mjesta 1. Uitelja/uiteljice informatike - 1 izvršitelj/izvršiteljica, nepuno, neodreeno radno vrijeme - 16 sati ukupno tjedno radno vrijeme Uvjeti natjeaja: Opi i posebni uvjeti prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravi...

 • Company ALFA BAU d.o.o. in Other
  03.12.2020

  MONTER SUHE GRADNJE...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA in Zadar
  03.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.- Uredba) i lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Tehnikoj školi, Tehnika škola, Zadar, Nikole Tesle 9 C, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u Tehnikoj školi za radno mjestonastavnik raunalstva i strukovnih predmeta elektrotehnike skupine – na neodreeno nepuno radno vrijeme 15 sati nastave tjedno i pripadajuu koliinu ukupnog radnog vremena – 1 izvršitelj Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i lanku 106. Zak...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC in Zadar
  03.12.2020

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac, Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Smiljevac raspisuje N A T J E A J za radno mjesto: UITELJ/ICA INFORMATIKE- 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno, za rad u matinoj školi i u podrunim školama Uvjeti :Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnov...

 • Company LJEKARNA MIRA TOMAS mr.ph. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: rad u laboratoriju, izrada magistralnih i galenskih pripravaka, prijam robe...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
  03.12.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Petrinjica, Petrinja raspisuje NATJEAJ za izbor odgojitelja/ice Odgojitelj/ica predškolske djece - 1 izvršitelj Rad na odreeno vrijeme (zamjena za bolovanje) u punom radnom vremenu. Uvjeti sukladno lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 137/97 ) -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveuilišni diplomski studij ili spec...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
  03.12.2020

  Na temelju lanka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Petrinjica, Petrinja raspisuje NATJEAJ za izbor odgojitelja/ice Odgojitelj/ica predškolske djece - 1 izvršitelj pripravnik Rad na odreeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu. Uvjeti sukladno lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 137/97) -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveuilišni diplomski studij...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
  03.12.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 50. Statuta Djejeg vrtia Petrinjica, Upravno vijee raspisuje NATJEAJ za radno mjesto sprema/spremaica 3 izvršitelja//ice na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom. Probni rad 30 dana. Uvjeti: završena osnovna škola (lanak 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu NN 133/97 ) Radni odnos u djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Opis poslova: svakodnevno išenje, higijena i dezinfekcija soba dnevnog boravka djece i ostalih prostorija, postavljanje i raspremanje lealjki, presvlaenje posteljine, pranje ...

 • Company PHOENIX Farmacija d.d. in Other
  03.12.2020

  Zadaci i odgovornosti: • izdavanje lijekova te savjetovanje korisnika • briga o narudbama i kvalitetnoj opskrbi ljekarne te briga o stanju zaliha • voenje svih potrebnih evidencija u ljekarni • briga o pravilnom skladištenju i uvanju lijekova i ostalog asortimana ljekarne, te briga o pravilnom zbrinjavanju farmaceutskog otpada • provoenje i poznavanje relevantnih akata iz ugovorenog osnovnog zdravstvenog osiguranja te osnovnih propisa iz poslovanja maloprodaje • praenje novosti u donošenju zakona i pravilnika u zdravstvenoj zaštiti i provoenje donesenih odluka Nudimo: • rad na odreeno vrijeme • osiguran smještaj za one koji ne ive u okolici Paga Uvjeti: • završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet i poloen struni ispit • posjedovanje licence za rad Hrvatske ljekarnike komore • usmjerenost n...

 • Company POGON VIROVITICA in Preko
  03.12.2020

  INENJER/KA Organizacijska jedinica: Sluba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrei Odjel za realizaciju investicijskih projekata Vrsta radnog odnosa: na neodreeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci Mjesto rada: Virovitica Broj izvršitelja: 1UVJETI RADNOG MJESTA- VSS - Zvanje: dipl.ing. elektrotehnike/mag. ing. elektrotehnike ili drugi odgovarajui akademski i struni naziv sukladno Zakonu o akademskim i strunim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07) - Vozaki ispit B kategorije - Znanje rada na PC-u UKRATKO O RADNOM MJESTU - radovi na pripremi projektne dokumentacije elektroenergetskih objekata, komunikacija sa javnopravnim tijelima, praenje razvoja novih tehnologija i tehnoloških inovacija, GIS PODNOŠENJE PONUDAROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: od 01.12.2020. do 09.12.20...

 • Company Ecoagro d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: - praenje, priprema i provedba EU projekata - praenje, priprema i provedba nacionalnih mjera za poljoprivredu  - suradnja s dravnim tijelima i agencijama nadlenima za poljoprivredu (APPRRR, HAPIH, Ministarstvo poljoprivrede, itd.) - voenje poslovanja projekta za koji je radnik zaduen, ukljuujui osnovne komercijalistike poslove - financijsko praenje projekta za koji je radnik zaduen - razvijanje projekta za koji je radnik zaduen - rukovodei poslovi na projektu za koji je radnik zaduen - ostali poslovi povezani s time i drugi poslovi prema potrebama, uputama i nalozima poslodavca Uvjeti: - u obzir dolaze osobe agronomskog, ekonomskog, prehrambenog smjera i srodno - motivirana osobu koja ima radnog iskustva na rukovodeim poslovima za poslove na projektima tvrtke vezanima za pol...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OTOK in Otok
  03.12.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu te dobivene suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/20-001/1089, URBROJ: 251-10-11-20-4) od 29. listopada 2020. godine Osnovna škola Otok, Stjepana Gradia 4 raspisuje: NATJEAJ 1. Za prijem uitelja/ice matematike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena (m/) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OTOK in Otok
  03.12.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu te dobivene suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje obrazovanje (KLASA: 602-02/20-001/1089, URBROJ: 251-10-11-20-4) od 29. listopada 2020. godine Osnovna škola Otok, Stjepana Gradia 4 raspisuje: NATJEAJ 1. Za prijem uitelja/ice hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena (m/) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OTOK in Otok
  03.12.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu te dobivene suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje obrazovanje (KLASA: 602-02/20-001/1089, URBROJ: 251-10-11-20-4) od 29. listopada 2020. godine Osnovna škola Otok, Stjepana Gradia 4 raspisuje: NATJEAJ 1. Za prijem uitelja/ice informatike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena (m/) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, ...

 • Company CANTABILE d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis posla:Traimo: Prodava/ica telekomunikacijskih usluga Prezentacija i prodaja telekomunikacijskih usluga korisnicimaDirektan kontakt s potencijalnim korisnicimaOstvarivanje planova prodajeIzvještavanje o prodajnim rezultatimaSavjesno obavljanje posla s ciljem poveanja zadovoljstva korisnikaOstvarenje plana prodajeTimski radŠto nudimo:Redovita primanja uz bonus na ostvarene ciljeveUgovor o radu na odreeno/neodreeno vrijemeFiksno radno vrijeme Mogunost razvoja i napredovanjaRad sa modernom tehnologijomUvjeti:Traimo ambiciozne, motivirane i prodajno orijentirane osobeIzraene prezentacijske i prodajne vještinePrethodno iskustvo u prodaji telekomunikacijskih usluga je prednostSusretljivost, ljubaznost, orijentiranost kupcuFleksibilnost, proaktivnost Ukoliko se smatrate potencijalnim kandidat...

 • Company GeoSupport j.d.o.o. in Brezovica
  03.12.2020

  Opis poslova: izrada svih vrsta geodetskih elaborata. Mogunost rada od kue bez obzira na COVID-19. Mjesto rada: Brezovica - Zagreb....

 • Company AMURARE d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: završni radovi u graevinarstvu Prednost imaju radnici sa radnim iskustvom na keramiarskim poslovima....

 • Company Dječji vrtić Kutjevo in Kutjevo
  03.12.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Grozdi Kutjevo od 6. studenog 2020. raspisuje se NATJEAJ za obavljanje poslova pomonog djelatnika – asistent djeci s poteškoama u razvoju (m/) – rad u redovnom programu - dva/dvije (2) izvršitelja/ice na odreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (povean opseg posla) Uvjeti sukladno lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13). Radni odnos u djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uvjeti za radno mjesto: - VSS, završen diplomski sveuilišni ili diplomski specijalistiki stud...

 • Company BILIĆ-ERIĆ d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis posla: štienje osoba i imovine. Potrebna licenca za zaštitara, mogunost izobrazbe....

 • Company OPĆINA TOVARNIK in Tovarnik
  03.12.2020

  Na temelju lanka 48. Statuta Opine Tovarnik (Slubeni vjesnik Vukovarsko-srijemske upanije 4/13, 14/13, 1/18, 6/18/, 3/20, proišeni 9/20), te Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava Klasa: 910-04/17-09/92, ur.br: 524-06-01-02/1-20-99 od 18. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Zaeli - Program zapošljavanje ena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0079. od 18. lipnja 2020. godine Opina Tovarnik raspisuje:JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme u Opini Tovarnik za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaeli“ – faza II – programa zapošljavanja ena na podruju Opin...

 • Company Dječji vrtić Sušak in Rijeka
  03.12.2020

  opis poslova: predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi Na temelju lanaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia Sušak objavljuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA - 3 izvršitelja na odreeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene lancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, lankom 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97) i lankom 8. Pravilnika o radnim mjestima Djejeg vrtia Sušak: - završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajue vrst...

 • Company URIHO - ZAGREB in Ivanje
  03.12.2020

  Opis oslova: razglaavanje, zaglaavanje i završno glaanje svih dijelova odjevnih predmeta, kao i gotovih proizvoda; izrauje rupice i prišiva gumbe; našivanje svih vrsta etiketa; izrauje špangice, tregere, pojaseve i sve vrste spona opšivanja; obavlja i sve druge poslove po nalogu poslovoe. Uz zamolbu za zapošljavanje kandidati su duni priloiti: ivotopis; dokaz o strunoj spremi i dokaz o radnom stau. Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima (invaliditet, status hrvatskog branitelja ili drugoj osnovi) prema lanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) ili drugom propisu na kojemu temelji pravo prednosti, u prijavi je duan pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim u...

 • Company URIHO - ZAGREB in Ivanje
  03.12.2020

  Opis poslova: obavlja našivanje i prošivanja depova i poklopaca depova, opšivanje i prošivanje ovratnika, orukvica, kantova, gume, vrpce, ipke; obavlja ušivanje rukava, pasica, zatvaraa, ukradsno štepanje; obavlja paspuliranje runo i strojno; izrauje raspore na hlaama, suknjama i haljinama, raspore na rukavima, spavaicama i dr; sastavlja šavove na specijalnom stroju; obavlja našivavanje amblema na cik cak stroju; izrauje otvore na kompresama s podliskom; pridrava se sigurnosnih mjera zaštite na radu i zaštite od poara; obavlja i druge poslove po nalogu poslovoe. U obzir dolazi: tekstilno – odjevni smijer. Uz zamolbu za zapošljavanje kandidati su duni priloiti: ivotopis; dokaz o strunoj spremi i dokaz o radnom stau. Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim ...

 • Company Dječji vrtić POTOČIĆ PISAROVINA in Other
  03.12.2020

  Osobe koje ispunjavaju uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskome odgojui obrazovanju te l. 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu. Uz prijavu je potrebno priloiti: - presliku diplome o steenoj strunoj spremi, - potvrdu o poloenom strunom ispitu, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 30 dana) rema l. 25. Zakona opredškolskom odgoju  - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau (ne starije od 30 dana) - ivotopis * dokazi potrebni za ostvarivanje prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i lanovima obitelji; ukoliko ih ima....

 • Company Islamska gimnazija in Adamovec
  03.12.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te Statuta Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovia od 30. sijenja 2019. g./24. dumade-l-evvela 1440. h. g. (KLASA: 602-03/19-9/14, URBROJ: 251-393-4/19-42), ravnatelj Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovia raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - nastavnik/ca psihologije 1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno (ukupno tjedno radno vrijeme: 4 sata), na odreeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pisanu prijavu na natjeaj, vlastoruno potpisanu, kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis, 2. dokaz o stupnju i vrsti strune spreme, 3. dokaz o hrvats...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: sprema/ica u osnovnoj školi....

 • Company C.I.A.K. d.o.o. in Visoka
  03.12.2020

  Opis posla: rad na skladištu opasnog i neopasnog otpada; zaprimanje, sortiranje i pakiranje otpada; Uvjeti:KV, NKV, SSSvisoka razina odgovornostivozaka dozvola B kategorijeprednost poloen ispit za rukovanje viliarom, te iskustvo rukovanja istim Što nudimo:nudimo posao u radno-pozitivnoj atmosferimogunost usavršavanja vlastitih vještina radom u tvrtci koja je lider na trištustimulativna primanjarad na odreeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci sa mogunošu zapošljavanja na neodreeno vrijeme...

 • Company VINDIJA D.D. VARAŽDIN in Donji Kućan
  03.12.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u proizvodnji i skladištu. Uvjeti: razina, smjer obrazovanja i radno iskustvo nisu bitni. Zamolbu, ivotopis, broj telefona ili e-mail za kontakt dostaviti na adresu: VINDIJA d.d. Meimurska 6 42000 Varadin ili e-mail: ....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE "NINO", VL. VALENTINA ALILOVIĆ in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: njegovanje pacijenata....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ GRAD in Visoko
  03.12.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave i ostalih oblika neposrednog odgojno-obrazovnog rada s uenicima razredne nastave. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnatelj Osnovne škole ure Deelia Ivani-Grad, objavljuje NATJEAJ • za radno mjesto uitelja/ice razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme Mjesto rada je u sjedištu škole. Uvjeti: Prema opim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, posebnim uvjetima iz lanka 105. i lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ GRAD in Visoko
  03.12.2020

  Opis poslova: neposredan odgojno-obrazovni rad s uenicima, struno-razvojni i drugi struni poslovi u skladu sa zahtjevima struke. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnatelj Osnovne škole ure Deelia Ivani-Grad, objavljuje NATJEAJ - za radno mjesto strunog/e suradnika/ce pedagoga/inje – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme Mjesto rada je u sjedištu škole. Uvjeti: Prema opim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, posebnim uvjetima iz lanka 105. i lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12...

 • Company TIM Topusko d.d. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: radovi na odravanju ureda i pogona, uklanjanje manjihnedostataka na objektu i postrojenjima, odravanje vanjskih površina objekta, odravanje elektrinih instalacija na objektu i slini poslovi. Prednost tehnike struke. Poznavanje Micrsoft Office-a, AutoCAD-a. Probni rok 6 mjeseci. Rad u mladom i dinaminom okruenju. Ugodna radna atmosfera. Redovita primanja....

 • Company EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR in Daruvar
  03.12.2020

  NATJEAJ za radna mjesta:   Nastavnik/ca eškog jezika i kulture, na odreeno nepuno radno vrijeme - 2 sata nastave tjedno   Opi i posebni uvjeti za radno mjesto: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, nastavnom planu i programu. Rok prijave: 8 dana od dana objave na Zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploi škole. Na natjeaj uz vlastoruno potpisanu prijavu treba priloiti ivotopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta, dokaz o stupnju i vrsti strune spreme, domovnicu odnosno potvrdu o dravljanstvu,  elektroniki zapis o radno -pravnom statusu, potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu lanka 106. Zakona o odgoju i ...

 • Company ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU I REHABILITACIJU ZORICA in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega u kui. Potrebna licenca za rad....

 • Company SOZ in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: osobni asistent osobi s invaliditetom....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA in Kom
  03.12.2020

  Osnovna škola kneza Trpimira, 21 213 Kaštel Gomilica, Eugena Kumiia 2 raspisujeN A T J E A J za radno mjesto- struni suradnik: pedagog – 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijemeUVJETI: uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s uenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuu vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe struno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog radal. 105 stavak (12) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi : ...

 • Company ALATI STUHNE d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Zadaci i odgovornosti:Tekue, preventivno i odravanje prema stanju strojnog parkaRastavljanje strojeva, išenje strojnih dijelova, pregled i kontrola dijelovaBriga o mazivima ( nadolijevanje , praenje potrošnje )Popravci i odravanje objekata (zgrade) i otklanjanje nedostataka u okviru mogunostiOd Vas oekujemo:SSS, VŠS – mehatroniar, strojomehaniar, elektriar i sl.3 godina iskustva na poslovima odravanja strojeva , objekata i sl.Poznavanje pneumatskih i hidraulinih sistemaPoznavanje geometrije stroja Poznavanje osnova programiranja CNC strojevaPoznavanje i itanje elektro shema te shema sklopova strojevaVolju i elju za rad, inicijativu te obavljanje radnih zadataka tono i pravovremenoIntegritet, odgovoran pristup radnim zadacima i osobno poštenjeVozaka dozvola B kategorijeNudimo Vam:Rad u m...

 • Company AQUAMONT d.o.o. in Other
  03.12.2020

  Opis poslova: spajanje optikih kablova....

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC in Other
  03.12.2020

  opis:poslovi psihologa u djelatnosti medicine rada poloen struni ispit informatika znanja:MS office...

 • Company DOM ZDRAVLJA VUKOVAR in Vukovar
  03.12.2020

  Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO Doktor medicine, m/ – 1 izvršitelj, zamjena za bolovanje i godišnje odmore i rad u COVID ambulanti Uvjeti: završen Medicinski fakultet, zdravstveni radnik VSS, doktor medicine - radno iskustvo u struci: odraen pripravniki sta - odobrenje za samostalan rad od nadlene komore - poloen struni ispit - poznavanje rada na raunalu Uz pisanu zamolbu, koju je potrebno vlastoruno potpisati, kandidati su duni priloiti dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta : - i...

 • Company DOM ZDRAVLJA VUKOVAR in Vukovar
  03.12.2020

  Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO Doktor dentalne medicine – 1 izvršitelj za ambulantu na lokaciji Vukovar, Sajmište 1 Uvjeti.: završen Stomatološki fakultet, zdravstveni radnik VSS, doktor dentalne medicine - radno iskustvo u struci: 1 godina (doktori dentalne medicine koji su upisali studijski program u akademskoj godini 2010/2011 i nadalje, ne provode pripravniki sta i nemaju obvezu polaganja strunog ispita) - odobrenje za samostalan rad od nadlene komore - poloen struni ispit ili bez polaganja strunog ispita Uz pisanu zamolbu, koju je potr...

 • Company AUTO SERVIS I VUČNA SLUŽBA HORVAT j.d.o.o. in Other
  03.12.2020

  opis posla: -pomoni poslovi u automehaniarskoj radionici ( išenje radionice, dodavanje alata majstoru...)...

 • Company RIJEKA plus d.o.o. in Other
  03.12.2020

  opis poslova: samostalno fakturiranje svih usluga, kontrola dostavljenih podloga, rješavanje reklamacije po izdanim fakturama. VŠS/VSS Društveni smjer:ekonomija, upravni studij Potrebno dostaviti: zamolbu, ivotopis, ERPS, presliku diplome, presliku domovnice, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 6 mjeseci Rad na neodreeno uz probni rok 6 mjeseciAko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu duan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapoš...

 • Company CDI in Hrvatsko
  03.12.2020

  Opis poslova: Skrb, njega i podrška u svrhu poboljšanja kvalitete ivota krajnjih korisnika projekta obavljajui pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka, pomo u odravanju istoe stambenog prostora, dostavi lijekova, plaanje rauna, pruanje podrške kroz razgovor i druenje i sl. Posebni uvjeti definirani pozivom UP.02.1.1.13: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su: punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, najviše završena srednja škola, vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, s posebnim naglaskom na: starije od 50 godina, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudima, rtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., lijeene ovisnice o drogama, povratnice s odsluenja...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
livadic-samobor-doo-423c432 Edit filters