Jobmonitor. Search results for maris-interijeri-doo

6143 Jobs found

Used filters:
 • maris-interijeri-doox
Displaying 1-50 of 6143 results.
 • Company REDONO, d.o.o. in Other
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Potrebni uvjeti: - VSS medijskog usmjerenja - odlino znanje engleskog jezika u govoru i pismu - napredne raunalne vještine - dobro poznavanje i razumijevanje alata i tehnika digitalnog marketinga i društvenih mrea - poznavanje Google AdWords i Facebookovih oglašivakih alata - osnove grafikog dizajna Opis poslova: - izrada strategije online komunikacije i digitalnih identiteta svih dijelova tvrtke (turizam i ugostiteljstvo) - sudjelovanje u osmišljavanju, provedbi i analizi uinkovitosti digitalnih marketinških kampanja - izrada i odravanje web stranica i odravanje profila na društvenim mreama - grafika priprema za tisak promo materijala - istraivanje i analiza online kanala prodaje - kontinuirana edukacija i svakodnevno usavršavanje Molbu i ivotopise slati e-mailom. U naslovu e-maila moli...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRNOVITICA in Velika
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,136/14-RUSH, 152/14., 7/17, 68/18 i 98/19) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Trnovitica, Velika Trnovitica 96, 48285 Trnovitica (dalje u tekstu: Škola), raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO uitelj geografije, 1 izvršitelj, m/, na neodreeno nepuno radno vrijeme - 15 sati tjednoNa natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Izrazi navedeni u ovom Natjeaju neutralni su i odn...

 • Company PROFIT CONSULT d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: financijsko knjienje poslovne dokumentacije, priprema dokumentacije, priprema izvještaja za Poreznu upravu i ostale institucije te izrada obveznih i korisnikih financijskih izvještaja pravnih subjekata.U obavljanju poslova osigurana je struna pomo i suradnja tima....

 • Company PEDOM ASFALTI d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: rukovanje graevinskim strojevima. Potrebno je najmanje 2 godine radnog iskustva na gra.stroju - asfalterski valjak (niskogradnja)....

 • Company PEDOM ASFALTI d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Poeljno radno iskustvo na poslovima niskogradnje....

 • Company GRAD ILOK in Ilok
  25.01.2020

  Na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje OGLAS za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto “voditelj projekta prekogranine suradnje – FED CCNET“ (1 izvršitelj/ica) na odreeno vrijeme od 17 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. stavku 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):punoljetnost,hrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta Kandida...

 • Company AUTODIJELOVI BARIŠIĆ, vl. Josip Barišić in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: dostava dijelova i skladištenje....

 • Company CVITANOVIĆ d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: voenje klijenata  auriranje podataka Poznavanje engleskog jezika Informatika znanja: word, exel Osiguran smještaj Predviena plaa 4.500,00 kn...

 • Company OPĆINA KRŠAN in Kršan
  25.01.2020

  Opis poslova i zadataka: Obavlja poslove nadzora propisanih Zakonom o graevinskoj inspekciji u dijelu koji se odnosi na nadlenost komunalnog redarstva Nadzire ureenje naselja odravanje istoe i javnih površina, korištenje javnih površina skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta Poslovi upravljanja graevinama, objektima i ureajima komunalne infrastrukture te njihovo odravanje Nadzor nad provoenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka opinskog Vijea, vezanih uz komunalno gospodarstvo Izdavanje obveznih prekršajnih naloga protiv poinitelja prekršaja, propisanih odlukama opinskog vijea, vezanih uz podruje komunalnog gospodarstva Priprema dokumentacij...

 • Company SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU in Osijek
  25.01.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem 3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetniko-nastavnom zvanju i umjetniko-nastavnom radnom mjestu docenta iz umjetnikog podruja, umjetnikog polja likovne umjetnosti, umjetnika grana grafika na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu.(„Narodne novine broj: 93/14, 127/17. i 98/19) Pristupnici Natjeaja pored uvjeta propisanih lancima 92., 94. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., ...

 • Company SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU in Osijek
  25.01.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetniko-nastavnom zvanju i umjetniko-nastavnom radnom mjestu docenta iz umjetnikog podruja, umjetnikog polja likovne umjetnosti, umjetnika grana slikarstvo na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu.(„Narodne novine broj: 93/14, 127/17. i 98/19) Pristupnici Natjeaja pored uvjeta propisanih lancima 92., 94. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13....

 • Company SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU in Osijek
  25.01.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem1. Jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog podruja znanosti, znanstvenog polja obrazovne znanosti (izborna polja: pedagogija i glazbena umjetnost) na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenuSvi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu.(„Narodne novine broj: 93/14, 127/17. i 98/19). Pristupnici Natjeaja pored uvjeta propisanih lancima 92., 93., 94. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., ...

 • Company MALI PRINC, KORANA MIJATOVIĆ in Other
  25.01.2020

  Opis poslova:voenje trgovine, prodava.......

 • Company SLIVAR FRIGO TEHNIKA d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: Servis, montaa i puštanje u rad rashladnih ureaja i opreme....

 • Company UGOSTITELJSKI OBRT KONOBA "BERTIĆ" in Other
  25.01.2020

  Opis posla - posluivanje hrane i pia....

 • Company HAMAX d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: prodaja robe, izlaganje robe, rad s kupcima, briga o izgledu prodajnog mjesta...

 • Company META MATE j.d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: dostava hraneFleksibilno radno vrijeme. Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme, Stalni radni odnos, Honorarno, Sezonski, Studentski ugovor (ovisno o dogovoru). ...

 • Company GKP ČAKOM D.O.O. in Mihovljan
  25.01.2020

  Na temelju Odluke Direktora GKP AKOM d.o.o. broj 43/20 od 22.01.2020. godine objavljuje se sljedei NATJEAJ za prikupljanje ponuda za radno mjesto RADNIK NA POSTUPANJU S OTPADOM (u Odjelu obrade otpada) Uvjeti: 1. ili 2. stupanj strune spremeosposobljenost za rad na siguran nain Kandidati su duni uz ponudu priloiti: - ivotopis, - presliku domovnice i rodnog lista, - presliku svjedodbe o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi. Nude se redovita stimulativna primanja, naknada troškova prijevoza, naknada za pripravnost i isplata kolektivnih prava (boinica, regres, uskrsnica, dar za djecu, neoporeziva nagrada). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebno...

 • Company BOXER d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: uvanje gradilišta Potrebna je zaštitarska licenca Poslodavac ima osiguran kvalitetan smještaj...

 • Company OBRT ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ, VL. GORAN OBRANOVIĆ, ZAGREB, SISAČKA CESTA II. ODVOJAK 54 in Tenja
  25.01.2020

  Opis poslova: odravanje vozila. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company AQUA EXPERT HIDROIZOLACIJE d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis posla: izvoenje hidro i termoizolacija podruma, krovova, terasa, spremnika. Rad na podruju cijele Hrvatske. U sluaju rada na terenu poslodavca osigurava i financira prijevoz iz sjedišta firme do mjesta rada i odgovarajui zajedniki smještaj....

 • Company GIMNAZIJSKI KOLEGIJ KRALJICA JELENA s pravom javno in Split
  25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,90/11,16/12,126/12,94/13.,152/14.,17/07, 68/18) ravnateljica Koraljka Bezina, prof., dana 23. sijenja 2020.g.donosi   ODLUKU o raspisivanju natjeaja za popunu radnog mjesta     1. Nastavnik Matematike, Primjenjene matematike i informatiar u Kolegiju– jedan izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme za 30 sati nastave tjedno Matematike, 3,6 sata nastave Primjenjene matematike   i 5,4 sata rada tjedno za informatiara Kolegija do 30.6.2020.g.    Uvjeti: Pored opih uvjeta kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati posebne uvjete za nastavnike propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86709.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,...

 • Company OBITELJSKI DOM KORET in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: briga,njega i skrb o starijim osobama,ispomo njegovateljici i ostali poslovi po naredbi nadreenih Rad na pola radnog vremena (4 sata) od 16:00-20:00 U obzir dolaze i umirovljenici...

 • Company AIT d.o.o. in Tenja
  25.01.2020

  Opis poslova: rad u kantini, prodaja pia, sendvia. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company LJEČILIŠTE TOPUSKO in Topusko
  25.01.2020

  Na temelju l. 39. Statuta Ljeilišta Topusko, a sukladno l. 3. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja za zasnivanje radnog odnosa u Ljeilištu Topusko, toki III. stavak 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja slubenika i namještenika u javnim slubama (NN 70/16, 37/18, 71/18 i 91/18), te Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 100-01/19-03/244, URBROJ: 534-04-1-1/5-19-10, Ravnatelj Ljeilišta Topusko raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme prvostupnik/prvostupnica fizioterapije (viši fizioterapeut) – zdravstveni djelatnik (viši fizioterapeut) na Odjelu fizikalne terapije završena preddiplomska razina strunog specijalistikog studija fizioterapije (VŠS)poloen struni ispit za prvostupnika/c...

 • Company IKIĆ in Other
  25.01.2020

  radno mjesto: restoran "Gradski podrum", akovo...

 • Company GREEN, VL. ALEKS ŠKRINJAR, BUZET, A.C. TONIĆA 3 in Other
  25.01.2020

  Opis poslova-konobar/ica u kafiu....

 • Company ODVJETNIČKI URED MARIJA BUDIMIR in Other
  25.01.2020

  ODVJETNIKI/A VJEEBNIK/ICA...

 • Company IDEALIS PRODUKT j.d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: rad na poslovima izrade i ukrašavanja slastica; od kandidata/kinja se oekuje kreativnost, urednost, snalaljivost i organiziranost; postoji mogunost stalnog radnog odnosa; u obzir dolaze i kandidati/kinje bez iskustva rada na tim poslovima ali koji/e imaju motivaciju za uenje tih poslova; iznos plae je od 4 500-6 000 kn, ovisno o samostalnosti u radu; kontakt osoba-gosp.Picek...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC in Martijanec
  25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Martijanec, OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC Školska 3, 42 232 Martijanec raspisuje N A T J E A J tajnika/tajnicu škole TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE– 1 izvršitelj/ica na odreeno puno (40 sati) radno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutne radnice Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - kan...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC in Martijanec
  25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Martijanec, OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC Školska 3, 42 232 Martijanec raspisuje N A T J E A J uitelja/uiteljicu razredne nastave UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica na odreeno puno (40 sati) radno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutne radnice Uvjeti za zasnivanje radnog odno...

 • Company POGON HE DUBROVNIK in Dubrovnik
  25.01.2020

  HEP – Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane Pogon HE Dubrovnik Dr. Ante Starevia 7 20000 Dubrovnik OGLAS ZA RADNO MJESTO UKLOPNIAR (m/) Organizacijska jedinica: HEP - Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Pogon HE Dubrovnik, Sluba za proizvodnju Vrsta radnog odnosa: na neodreeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca Mjesto rada: Plat Broj izvršitelja: 1 UVJETI RADNOG MJESTASSS (IV stupanj)elektro strukastruni ispit za uklopniara u elektroenergetskom sustavu 3 godine radnog iskustva vozaki ispit B kategorijeznanje rada na PC-u UKRATKO O RADNOM MJESTU Upravljanje strojevima i ureajima u rasklopnom postrojenju, sinkronizacija s elektrinom mreom, izrada dnevnog obrauna...

 • Company POGON HE DUBROVNIK in Dubrovnik
  25.01.2020

  HEP – Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane Pogon HE Dubrovnik Dr. Ante Starevia 7 20000 Dubrovnik OGLAS ZA RADNO MJESTO KOORDINATOR (m/) Organizacijska jedinica: HEP - Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Pogon HE Dubrovnik, Ured direktora Vrsta radnog odnosa: na odreeno vrijeme u trajanju od 1 godine zbog poveanog opsega posla Mjesto rada: Plat Broj izvršitelja: 1 UVJETI RADNOG MJESTAVSS, dipl.ing*3 godine radnog iskustva vozaki ispit B kategorijeznanje engleskog jezikaznanje rada na PC-u DODATNI POELJNI UVJETIVSS, dipl.ing.graevine ili drugi odgovarajui akademski i struni naziv sukladno Zakonu o akademskim i strunim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07, 1...

 • Company POGON HE DUBROVNIK in Dubrovnik
  25.01.2020

  HEP – Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane Pogon HE Dubrovnik Dr. Ante Starevia 7 20000 Dubrovnik OGLAS ZA RADNO MJESTO STROJAR (m/) Organizacijska jedinica: HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Pogon HE Dubrovnik, Sluba za odravanje Vrsta radnog odnosa: na neodreeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca Mjesto rada: Plat Broj izvršitelja: 2 UVJETI RADNOG MJESTASSSstrojarska struka 6 mjeseci radnog iskustva vozaki ispit B kategorije DODATNI POELJNI UVJETIetverogodišnja tehnika škola strojarskog smjera UKRATKO O RADNOM MJESTU Poslovi na odravanju strojarske opreme PODNOŠENJE PONUDA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: od 23.01.2020. do 31.01.2020. ADRESA ZA DOSTAVU P...

 • Company POGON HE DUBROVNIK in Dubrovnik
  25.01.2020

  HEP – Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane Pogon HE Dubrovnik Dr. Ante Starevia 7 20000 Dubrovnik OGLAS ZA RADNO MJESTO ELEKTRIAR (m/) Organizacijska jedinica: HEP - Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Pogon HE Dubrovnik, Sluba za odravanje Vrsta radnog odnosa: na neodreeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca Mjesto rada: Plat Broj izvršitelja: 2 UVJETI RADNOG MJESTA SSSelektro struka 6 mjeseci radnog iskustva vozaki ispit B kategorije DODATNI POELJNI UVJETIetverogodišnja tehnika škola elektro smjera UKRATKO O RADNOM MJESTU Poslovi na odravanju elektro opreme PODNOŠENJE PONUDA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: od 23.01.2020. do 31.01.2020. ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA:...

 • Company transs j.d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis posla: cestovni prijevoz robe...

 • Company MALA SAVA, vl. Ana Malbašić in Other
  25.01.2020

  Opis posla - priprema i peenje pizze. Poeljno radno iskustvo....

 • Company RADIONA j.d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis posla:Primanje narudbi od gostiju i posluivanje hrane i piaVoenje brige o stanju zalihaVoenje brige o pravilnom skladištenju robe te o zalihama potrošnog materijala na skladištuVoenje brige o pologu i prometu te izrada obrauna nakon svake smjene Od kandidata se trai:Završena srednja škola ugostiteljskog ili drugog smjeraRadno iskustvo u slinim poslovimaTimski radKomunikacija s ljudimaShvaanje da je gost uvijek na prvom mjestu...

 • Company PRO BASIS d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Trae se inenjer/tehniar sa i bez iskustva za nadzor elektromontanih radova i puštanja elektro opreme u rad. Poeljno poznavanje: - instrumentacije u polju, montae kabelskih trasa, pravilno polaganje i ispitivanje kablova, ispitivanja signala iz polja te kontrolnih sustava - njemaki jezik           ...

 • Company ODVJETNIČKI URED JULIJA STRMOTA in Other
  25.01.2020

  Opis posla: administrativni i pravni poslovi...

 • Company PERLA SVJETSKA PUTOVANJA turistička agencija, d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: knjigovodstveni poslovi u turistikoj agenciji....

 • Company PERLA SVJETSKA PUTOVANJA turistička agencija, d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova : odravanje voznog parka (autobusa)....

 • Company FRANC MONT d.o.o. in Other
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: auriranje dokumentacije, evidentiranje ulazne i izlazne korenspodencije, rukovanje korporativnom korenspodencijom, e-mail, telefonskim pozivima, korišenje tehnike koje radni zadaci zahtjevaju (aparat za kopiranje, fax i slino.), rezervacija smještaja, avionskih karata, putnih karata i slino, odgovornost za nabavu uredskog materijala koji se troše na dnevnoj bazi, pisanje razliitih dopisa i zamolbi, ishodovanje dozvola za rad i boravak - stranci....

 • Company IMPORTANNE RESORT, d.o.o. in Other
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  opis poslova: hostesa u restoranu...

 • Company IMPORTANNE RESORT, d.o.o. in Other
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: -Pregled i raspodjela dnevne ulazne pošte, administracija dnevne izlazne pošte te potrebna korespondencija sa poslovnim partnerima -Pravovremeno i tono skeniranje, unos i kontrola svih ulaznih rauna u raunalni sustav za voenje ulazne dokumentacije -Komunikacija putem telefona i e-maila te rješavanje upita koji pristiu od vanjskih subjekata u vezi administrativnih poslova -Komunikacija sa vanjskim institucijama (Fina, Porezna uprava, Carinska uprava, lokalna dravna tijela) i koordinacija vanjskih zahtjeva sa internim slubama -Kontrola rada mjenjanice, kontrola fiskalizacije gotovinskih rauna te suradnja sa odjelom centralnog raunovodstva -Odgovornost za arhiviranje i uvanje dokumentacije, -Obavljanje ostalih administrativnih poslova po nalogu poslodavca ...

 • Company NDK d.o.o. in Tenja
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Mogunost korištenja potpora za zapošljavanje....

 • Company KORUNA d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Trai se ozbiljn i marljiv radnik/ca sa iskustvom za rad u Hotelu Vila Koruna u Malom Stonu na radno mjesto Sobar/ica Potrebno radno iskustvo najmanje 1 godina Odlino poznavanje barem jednog stranog jezika Osnovno poznavanje rada na raunalu . Zaposlenje na sezonski a mogunost na stalno , puno radno vrijeme Rad u smjenama, vikendom i blagdanom Mogunost Smještaja Opis poslova: Pospremanje smještajnih jedinica i prijemnih prostorija te odravanje istoe i urednosti hotelskih prostora u hotelima . - urednost, marljivost i sklonost timskom radu - rad u ugodnoj i dinaminoj okolini Formalno obrazovanje: NKV Radno iskustvo: najmanje 1 godina Engleski jezik - razumijevanje i govor - razina (B1) planirani poetak rada je u Travanj 2020. g. Kontakt s poslodavcem: pisana zamolba na email e – ma...

 • Company KORUNA d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Trae se ozbiljni i marljivi radnici/ce sa iskustvom za rad u Hotelu Vila Koruna u Malom Stonu na radno mjesto Konobarica / Konobar . Potrebno radno iskustvo najmanje 1 godina Odlino poznavanje barem jednog stranog jezika Osnovno poznavanje rada na raunalu . Zaposlenje na sezonski a mogunost na stalno , puno radno vrijeme Rad u smjenama, vikendom i blagdanom Mogunost Smještaja Opis poslova: - Priprema i posluivanje doruka (buffet doruak) - Priprema i posluivanje a la carte ruka - Potrebno poznavanje engleskog i njemakog jezika na razini sporazumjevanja sa gostima - Potrebno radno iskustvo 2g u slinim poslovima - urednost, marljivost i sklonost timskom radu - rad u ugodnoj i dinaminoj okolini Formalno obrazovanje: KV / SSS ugostiteljske struke Radno iskustvo: najmanje 2 godine Engl...

 • Company KORUNA d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Trae se ozbiljni i marljivi radnici/e sa iskustvom za rad u Hotelu Vila Koruna u Malom Stonu na radno mjesto Kuharica /Kuhar Potrebno radno iskustvo najmanje 1 godina na poslovima kuhara Zaposlenje na sezonski a mogunost na stalno , puno radno vrijeme Rad u smjenama, vikendom i blagdanom Mogunost Smještaja Od kandidatkinje/kandidata se oekuje: - SSS ugostiteljska škola, smjer kuhar - Poznavanje svih vrsta jela; toplih i hladnih - Osoba treba biti brza, spretna, organizirana, spremna na dogovor i rad u timu - rad u ugodnoj i dinaminoj okolini Opis poslova: - Priprema jela koja se pripremaju na tradicionalan nain, razne delicije a lacarte Formalno obrazovanje: VKV Radno iskustvo: najmanje 1 godina na poslovima kuhara planirani poetak rada je u Travanj 2020 g Kontakt s poslodavcem:...

 • Company WEST VISION d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova;priprema hladnih mesnih i ribljih jela. Potrebna komunikativnost, odgovornost, pouzdanost, uslunost, spremnost na timski rad....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
maris-interijeri-doo Edit filters