Jobmonitor. Search results for primizia-doo. Page 5

10281 Jobs found

Used filters:
 • primizia-doox
Displaying 401-450 of 10281 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'GRIGOR VITEZ' in Visoko
  21.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - proišeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan abno, Trg Karla Lukaša 7, Sveti Ivan abno raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Uitelj fizike (m/) – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednoga radnog vremena (zamjena za uitelja koji obavlja funkciju ravnatelja). Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.). Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete ...

 • Company ORHIDEJA, zajednički ugostiteljski obrt, vl. Klaudio i Patrik Folo, Žminj, 9. rujna 1F in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: priprema i peejnje pizza u restoranu -  pizzerii Rad u prvoj smijeni 7-14 / ponedjeljak - subota , nedjelja slobodna....

 • Company URIHO - ZAGREB in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: kreiranje modne i ortopedske obue; izrada prototipa proizvoda; izrada šablone i predaja poslovoama šivaone; upisivanje u specifikaciju sve potrebne elemente za konani izgled modela; obavljanje i drugih poslova po nalogu voditelja. Razina obrazovanja: IV ili V stupanj strune spreme. Obrazovni program: obuarski smjer. Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima (invaliditet, status hrvatskog branitelja ili drugoj osnovi) prema lanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) ili drugom propisu na kojemu temelji pravo prednosti, u prijavi je duan pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima te uz prijavu dostaviti kopiju rješenja, nalaza i mišljenja ili...

 • Company URIHO - ZAGREB in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: obavljanje manje sloenih poslova šivanja galanterije, kone konfekcije i HTZ opreme; pridravanje sigurnosnim mjera zaštite na radu i zaštite od poara; obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada po nalogu poslovoe. Razina obrazovanja: II ili III stupanj strune spreme. Obrazovni program: koarsko preraivaki smjer. Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima (invaliditet, status hrvatskog branitelja ili drugoj osnovi) prema lanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) ili drugom propisu na kojemu temelji pravo prednosti, u prijavi je duan pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima te uz prijavu dostaviti kopiju rješenja, nalaza i mišljenja ili d...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  21.02.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj Uvjeti: - VI stupanj, završen preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog iskustva Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca. Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome), uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za samostalni rad, dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju Prema Zakonu o ravnopravn...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  21.02.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: Doktor medicine specijalist interne medicine/pulmologije - 1 izvršitelj Uvjeti: - završen medicinski fakultet, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, specijalizacija iz interne medicine/pulmologije, odobrenje za samostalni rad Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme do polovice punog radnog vremena uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Uz prijavu za natjeaj treba priloiti: - zamolbu, ivotopis, diplomu Medicinskog fakulteta, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu, odobrenje za samostalan rad, domovnica, dokaz o stau (potvrda nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju) Prema Za...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  21.02.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 19. veljae 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Strukovni uitelj kuharstva – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole;dipl. ekonomist, smjer hotelijerstvo uz poloeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistuVKV kuhar uz uvjete utvrene nastavnim planom i programomradni sta u struci u trajanju od najmanje pet godina. Uz ope uvjete za zas...

 • Company Dom Trešnjevka Zagreb in Trg
  21.02.2020

  Opis poslova: priprema namirnica za kuhanje i drugi poslovi. Dostaviti zamolbu sa ivotopisom, preslik domovnice, dokaz o strunoj spremi (preslik svjedodbe o završenoj osnovnoj školi), potvrdu o podacima evidentiranim u matrinoj evidencij HZMO-a, potvrdu o nekanjavanju, prijave salti na adresu Dom za starije osobe Trešnjevka Trg Slavoljuba Penkale 1 s naznakom Natjeaj za posao, nepotpune i nepravovremene prijave nee se razmatrati....

 • Company Specijalna bolnica Varaždinske Toplice in Martina
  21.02.2020

  Opis posla: poslovi suradnika/suradnice za projekte, odnose s javnošu i informiranje prema internom aktu Bolnice. N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta na neodreeno vrijeme SURADNIK/SURADNICA ZA PROJEKTE, ODNOSE S JAVNOŠU I INFORMIRANJE - 1 izvršitelj/izvršiteljica Uvjeti: završen diplomski studij - magistar/magistra struke - fakultet društvenog smjera, 2 godine radnog iskustva Uz ponudu na natjeaj kandidati/kandidatkinje su obvezni dostaviti: - dokaz o steenom zvanju odnosno završenom traenom školovanju, - dokaz o potrebnom radnom iskustvu, - domovnicu. Kandidati/kandidatkinje cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok e izabrani kandidati/kandidatkinje biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidat/kandidatkin...

 • Company ANGELINA BOATING d.o.o. in Marina
  21.02.2020

  Opis poslova: odravanje broda, komunikacija s gostima.Mjesto rada: Marina Mandalina, Šibenik...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA in Adamovec
  21.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana i lanka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Frana Krste Frankopana ravnateljica škole, objavljuje NATJEAJ za radno mjesto uitelj/ica prirode, biologije i kemije - m/ - 1 izvršitelj, na odreeno puno radno vrijeme Uvjeti: sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 89/19) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, bro...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  21.02.2020

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 1. doktor obiteljske/ope medicine - 2 izvršitelja (m/) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme (zamjena za specijalizaciju) Uvjeti: - VSS - doktor/doktorica medicine sa završenim diplomskim sveuilišnim studijem medicine ili preddiplomskim i diplomskim studijem medicine - dr.med., - poloen dravni ispit (osim kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine), - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje rada na raunalu, - radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa (osim kandidata koji su upisali studijski program medicine nakon 1. srpnja 2013. godine). Kandidati su...

 • Company INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ in Adamovec
  21.02.2020

  Na temelju odluke ravnatelja Instituta Ruer Boškovi raspisuje se N A T J E A J za izbor na radno mjesto 1. Radno mjesto administrator projekta „BioProspecting Jadranskog mora“, broj ugovora KK.01.1.1.01.0002 u Odjelu za projekte i transfer znanja, Administrativne, strune i tehnike slube. - 1 izvršitelj/-ica, na odreeno vrijeme do predaje završnog izvješa za projekt, najdulje do 30.11.2022. Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij (ili specijalistiki diplomski struni studij) u podruju društvenih, prirodnih ili humanistikih znanosti; ili VSS steena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, - minimalno dvije godine radnog iskustva od ...

 • Company PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILITACIJE in Tenja
  21.02.2020

  Opis posla: poslovi fizioterapeuta/kinje. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company Centar za socijalnu skrb Sisak in Sisak
  21.02.2020

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK Sisak, Ivana Meštrovia 21 Sisak, 12. veljae 2020. god. Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj: 128/17), lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61/18) i lanka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak (proišeni tekst) od 28. 12. 2018. god., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak objavljuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme za radno mjesto diplomirani socijalni pedagog I. vrste – odreeno, puno radno vrijeme 1. izvršitelj/icaOpis poslova:Na osnovi prikupljenih podataka osmišljava, izrauje i predlae i prema potrebi provodi ...

 • Company PRIVATNI DENTALNI LABORATORIJ VL. IVANA PURGAR SABALIĆ in Tenja
  21.02.2020

  Opis poslova: dentalna tehnika. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Axereal Croatia d. o. o. in Other
  21.02.2020

  Opis posla: skladišni poslovi, otprema robe....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC in Trg
  21.02.2020

  NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na poslovima UITELJ / ICA RAZREDNE NASTAVE Ugovor o radu sklapa se na odreeno puno radno vrijeme . Rad se obavlja u OŠ Matija Gubec Piškorevci. POSEBNI UVJETI ZA RADNO MJESTO: - poznavanja hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno- obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja – sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i lanku 21. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 6/19), - nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjo...

 • Company EUROMODUL d.o.o. in Other
  21.02.2020

  Opis poslova:postavljanje suhe gradnje podova, zidova, stropova (knauf, osb ploe, betonit, sendvi paneli i sl.), gletanje, ugradnja polica, namještaja i raznih nosaa, postavljanje keramike, linoleuma i laminata Od kandidata se oekuje: - znanje i iskustvo u rukovanju runim alatom - okretnost - snalaljivost - sklonost timskom radu - elju za napredovanjem. Nudimo mogunost zapošljavanja na neodreeno....

 • Company MOZGAONICA d.o.o. in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: rad na recepciji, naplata na fiskalnoj blagajni, komunikacija s posjetiteljima, voenje brige o istoi muzeja. Informatika znanja: word, excel, google, outlook. Predviena plaa: 3.500,00 - 4.000,00 kn (netto)....

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO in Jastrebarsko
  21.02.2020

  NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa1.Sprema/-ica škole - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za bolovanje - mjesto rada: Glazbena škola Jastrebarsko Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19 ), te lanak 10. Pravilnika o radu Glazbene škole Jastrebarsko. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: 1. ivotopis 2. dokaz o steenoj strunoj spremi 3. ...

 • Company AGRO-ART d.o.o. in Police
  21.02.2020

  Opis posla: odravanje duana i skladišta urednim i istim, slaganje robe na police, sudjelovanje u prodaji. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR in Vukovar
  21.02.2020

  Na temelju Odluke Upravnog vijea od 30.01.2020. god., suglasnosti Vukovarsko-srijemske upanije od 04.02.2020. , te lanka 33. Statuta Doma za starije i nemone osobe Vukovar ravnateljica Doma za starije i nemone osobe Vukovar, Šibenska 14 raspisuje NATJEAJ - za prijem u radni odnos 2. FIZIOTERAPEUT - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - završeno obrazovanje za fizioterapeutskog tehniara - radno iskustvo 1 godina 2.1. Uz prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - domovnicu - rodni list - presliku osobne iskaznice - dokaz o traenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe za završeno obrazovanje) - presliku odobrenja za samostalan rad (vaea licenca) - dokaz o radnom iskustvu na poslovima fizioterapeuta - dokaz o radnom stau - elektroniki zap...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR in Vukovar
  21.02.2020

  Na temelju Odluke Upravnog vijea od 30.01.2020. god., suglasnosti Vukovarsko-srijemske upanije od 04.02.2020. , te lanka 33. Statuta Doma za starije i nemone osobe Vukovar ravnateljica Doma za starije i nemone osobe Vukovar, Šibenska 14 raspisuje NATJEAJ - za prijem u radni odnos 3. NJEGOVATELJ - 2 izvršitelja/ice na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - završeno osposobljavanje za njegovatelja/icu - radno iskustvo na poslovima njegovatelja/ice 6 mjeseci 3.1. Uz prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - domovnicu - rodni list - presliku osobne iskaznice - uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/icu - dokaz o radnom iskustvu na poslovima njegovatelja/ice - dokaz o radnom stau - elektroniki zapis HZMO - potvrdu o nekanjavanju (original ne stariji od...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR in Vukovar
  21.02.2020

  Na temelju Odluke Upravnog vijea od 30.01.2020. god., suglasnosti Vukovarsko-srijemske upanije od 04.02.2020. , te lanka 33. Statuta Doma za starije i nemone osobe Vukovar ravnateljica Doma za starije i nemone osobe Vukovar, Šibenska 14 raspisuje NATJEAJ - za prijem u radni odnos 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR - ope njege - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - SSS medicinskog usmjerenja – medicinskasestra/tehniar ope njege - poloen struni ispit za zdravstvenog radnika (medicinska sestra/tehniar), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad izdano od nadlene komore (vaea licenca) - radno iskustvo 1 godina 1.1. Uz prijavu potrebno je priloiti: - i...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti in Adamovec
  21.02.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIKIH ZNANOSTI, Lepušieva 6, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za izbor: 2. na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, znanstvenoj grani: meunarodni odnosi i nacionalna sigurnost (s naglaskom na sigurnosne studije) na Odsjeku za meunarodne odnose i sigurnosne studije; – 1 izvršitelj. (m/), na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – OUSRH,131/17 I 96/2018). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natjeaj...

 • Company KD ČISTOĆA d. o. o. in Dvori
  21.02.2020

  opis poslova: utovar, istovar, pretovar i sortiranje otpada, rukovanje prešom i ostalim strojevima po potrebi SSS,KV,PKV uz zamolbu dostaviti ivotopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta natjeaja...

 • Company ĐURIN PRIJEVOZ I LOGISTIKA D&B d.o.o. in Other
  21.02.2020

  Trai se disponent (m/) u Odjelu meunarodnog transporta - kompletni i djelomini utovari. Opis poslova: - organizacija transporta - komunikacija s klijentima - komunikacija / pregovori s vozarima - izdavanje ponuda za prijevoz - rad u transportnim aplikacijama (internim i eksternim) - popratna administracija Uvjeti:- elja za uenjem i napredovanjem u poslu - radno iskustvo poeljno ali nije uvjet - engleski izvrsno u govoru i pismu, njemaki ili ostali jezici poeljno, nije uvjet - poznavanje rada na raunalu - odline komunikacijske vještine - prodajna orijentiranost prema klijentu - visok stupanj samostalnosti u donošenju odluka - orijentiranost rješenjima, pouzdanost, otvorenost u komunikaciji - završeni smjer obrazovanja nije vaan....

 • Company DIR-DRVNA INDUSTRIJA RUBINIĆ d.o.o. in Other
  21.02.2020

  Rad u proizvodnji, rad na stroju za obradu drva, manipulacija drvnom sirovinom, prednost imaju djelatnici s radnim iskustvom  u proizvodnji, preradi i obradi drva....

 • Company KADUS d.o.o. in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: UVJETI I POTREBNA ZNANJA: - SSS/VŠS medicinskog smjera ili certifikat za njegovatelja/icu PREDNOST (nije uvjet): - pripravniki sta i poloen struni ispit - radno iskustvo POSLODAVAC NUDI: - rad na neodreeno - puno radno vrijeme - stimulativna plaa Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti ivotopis i presliku završne svjedodbe. Prijaviti se moete , na broj telefona 01 3632 309 ili mobitel 099 5120 488....

 • Company LAC - TRANSKOP d.o.o. in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: prijevoz robe kamionom...

 • Company OBRT U GRAĐEVINARSTVU "G. R. MARKO" in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: graevinski radovi na obiteljskim kuama....

 • Company PGB Goran Pejić 2004 d.o.o. in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: graevinski poslovi na izradi konstrukcije stambenih objekata, fasaderski radovi, pomoni graevinski radovi. Vozaka dozvola: B kategorije (nije uvijet). Poslodavac nudi: - redovita primanja i korektna isplata, obuhvaa stimulativni rast plae - topli obrok, zaštitna odjea i obua - prijevoz na podruju grada Zagreba - naknada troškova prijevoza do mjesta rada....

 • Company DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: poslovi njege, skrbi, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Tekst natjeaja dostupan je na web stranici Djejeg vrtia Ivani Grad ()...

 • Company DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: poslovi njege, skrbi, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Tekst natjeaja dostupan je na web stranici Djejeg vrtia Ivani Grad ()...

 • Company DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: poslovi njege, skrbi, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Tekst natjeaja dostupan je na web stranici Djejeg vrtia Ivani Grad ()...

 • Company Ministarstvo zdravstva in Kom
  21.02.2020

  Na temelju lanka 47. stavka 3. Zakona o sustavu dravne uprave („Narodne novine“, broj 66/19), ministar zdravstva raspisuje OGLAS za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru zdravstva na odreeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra zdravstva Rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i enski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu. 1. Posebni savjetnik u Kabinetu ministra - 1 izvršitelj Uvjet: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Poslove podrške ministru u provedbi utvrene politike Vlade mogu na odreeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje mini...

 • Company HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet in Other
  21.02.2020

  Za obavljanje poslova: • Obrade raunalno-sigurnosnih incidenata • Izdavanja raunalno-sigurnosnih upozorenja • Praenja i analize trendova na podruju raunalne sigurnosti • Sastavljanja objava, preporuka i lanaka iz podruja raunalne sigurnosti • Provoenja proaktivnih mjera u cilju sprjeavanja pojave raunalno-sigurnosnih incidenata • Sudjelovanja na nacionalnim i meunarodnim kibernetikim vjebama na tehnikoj razini u rješavanju incidenata • Sudjelovanja u projektnim timovima iz podruja rada Nacionalnog CERT-a Od kandidata oekujemo: • Poznavanje osnova raunalne sigurnosti • Poznavanje koncepata kibernetikih napada, ranjivosti, prijetnji i zaštita • Poznavanje osnova raunalnih mrea i mrenih protokola • Poznavanje osnova operacijskih sustava (Linux, Windows) • Poznavanje osnova programiranja i skr...

 • Company HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet in Other
  21.02.2020

  Za obavljanje poslova: • Analize, forenzike i obrade raunalno-sigurnosnih incidenata • Nadzora raunalnih sustava i mrea • Prikupljanja i obradama podataka, te automatizacije postupaka izvještavanja • Provjere sigurnosti raunalnih sustava • Provjere ranjivosti raunalnih sustava • Praenja i analize trendova na podruju raunalne sigurnosti, te primjena i implementacija u poslovanju i procesima Nacionalnog CERT-a. • Razvoja novih usluga Nacionalnog CERT-a iz domene kibernetike sigurnosti i obrade kibernetikih incidenata • Izrade sigurnosnih preporuka novih tehnikih rješenja, izrade idejnih i izvedbenih rješenja, te implementacije istih • Sastavljanja objava, preporuka i lanaka iz podruja raunalne sigurnosti • Provoenja proaktivnih mjera u cilju sprjeavanja pojave raunalno-sigurnosnih incidenata...

 • Company E - ZDRAVKO - specijalizirana prodavaonica d.o.o. in Other
  21.02.2020

  Opis posla/uvjeti : • izrada ljekarnikih izvještaja i obrauna • izdavanje bezreceptnih proizvoda • organizacija promocija, akcija, savjetovanje kupaca • voenje slubenih knjiga • sss farmaceutski tehniar, poloen struni ispit • samostalnost u radu, komunikacijske vještine • poznavanje MS office paketa • poznavanje Eskulap programa • rad na webshopu Zamolbu i ivotopis poslati na zadanu mail adresu....

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE in Koprivnica
  21.02.2020

  Na temelju lanka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije i Odluke o prihvaanju Plana zapošljavanja Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije za 2020. godinu od strane Upravnog vijea KLASA: 119-02/19-01/3, URBROJ: 2137-19-07-19-2 od 20.12.2019. te iskazane potrebe ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije raspisuje NATJEAJ za izbor kandidata i prijem u radni odnos 2. Doktor/doktorica medicine u Slubi za školsku medicinu – 1 kandidat/ kandidatkinja na odreeno vrijeme, zamjena za djelatnicu na specijalizaciji Uvjeti:VSS - doktor medicine,poloen struni ispit, osim za one upisane nakon 1. srpnja 2013. godinevaee odobrenje za samostalan rad (licenca),aktivno znanje jednoga stranog jezika,poznavanje rada na raunalu...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE in Koprivnica
  21.02.2020

  Na temelju lanka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije i Odluke o prihvaanju Plana zapošljavanja Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije za 2020. godinu od strane Upravnog vijea KLASA: 119-02/19-01/3, URBROJ: 2137-19-07-19-2 od 20.12.2019. te iskazane potrebe ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije raspisuje NATJEAJ za izbor kandidata i prijem u radni odnos 3. Poslovi medicinske sestre/tehniara, sanitarnog tehniara, zdravstveno laboratorijskog tehniara u Slubi za zdravstvenu ekologiju - 1 kandidat/ kandidatkinja na odreeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja Uvjeti:SSS – sanitarni tehniar,poloen struni ispit,vaee odobrenje za samostalan rad (licenca),poznavanje rada na raunalu,vozaka dozvola B kategorije. Uz...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE in Koprivnica
  21.02.2020

  Na temelju lanka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije i Odluke o prihvaanju Plana zapošljavanja Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije za 2020. godinu od strane Upravnog vijea KLASA: 119-02/19-01/3, URBROJ: 2137-19-07-19-2 od 20.12.2019. te iskazane potrebe ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivniko-krievake upanije raspisuje NATJEAJ za izbor kandidata i prijem u radni odnos 3. Poslovi sanitarnog, zdravstveno laboratorijskog inenjera u Slubi za epidemiologiju - 1 kandidat/ kandidatkinja na odreeno vrijeme zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu Uvjeti:VŠS – prvostupnik/prvostupnica sanitarnog inenjerstva,poloen struni ispit,vaee odobrenje za samostalan rad (licenca),poznavanje rada na raunalu,vozaka dozvola B kategorije. Uz pri...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti in Adamovec
  21.02.2020

  Sveuilište u Zagrebu, Fakultet politikih znanosti, Lepušieva 6, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za izbor na radno mjesto struni suradnik za meunarodnu mobilnost, znanstvene publikacije i biblioteke / radno mjesto I. vrste - struni suradnik. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci - 1 izvršitelj (m/). Uvjeti: • završen diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih znanosti, • 1 godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima, • aktivno znanje engleskog jezika, • poznavanje rada na raunalu, • prezentacijske i organizacijske vještine i • psihofizike sposobnosti za rad sa strankama. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natjeaja. Uz prijavu za natjeaj treba priloiti: ivotopis, presliku diplome o završeno...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti in Adamovec
  21.02.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIKIH ZNANOSTI, Lepušieva 6, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za izbor: 1. na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, znanstvenoj grani: meunarodni odnosi i nacionalna sigurnost (s naglaskom na meunarodne odnose) na Odsjeku za meunarodne odnose i sigurnosne studije; - 1 izvršitelj (m/), na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – OUSRH,131/17 I 96/2018). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natjeaja ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Adamovec
  21.02.2020

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto poloaj III. vrste - administrativni voditelj ureda Zavoda - voditelj odsjeka, u Zavodu za kemiju, Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju, Zavodu za geofizika istraivanja i rudarska mjerenja te na Katedri za zajednike nastavne predmete RGN fakulteta, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od dva mjeseca (zamjena za bolovanje). UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati i sljedee uvjete: SSS upravnog ili opeobrazovnog smjera, jedna (1) g...

 • Company OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU in Dubrovnik
  21.02.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), te lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua, Klasa: 119-02/20-04/11, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 14. sijenja 2020. i Klasa: 19-02/20-04/09, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 14. sijenja 2020., Opinski sud u Dubrovniku raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Opinski sud u Dubrovniku SUDSKA PISARNICA – SJEDIŠTE SUDA administrativni referent – sudski zapisniar – 2 izvršitelj/ica Struni uvjeti: - srednja struna...

 • Company DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE in Virovitica
  21.02.2020

  Dom zdravlja Virovitiko-podravske upanije , Lj. Gaja 21, dana 17.02.2020 godine, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata (m/) a) Doktor medicine, VSS, neodreeno vrijeme - 1 izvršitelj Mjesto rada: a) Pitomaa Uvjeti: a) Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine) VSS Poloen struni ispit ( ukoliko je obveznik polaganja strunog ispita) Vaee odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na osobnom raunalu. Uz prijavu na natjeaj uz dokaze o ispunjavanju gore traenih uvjeta treba dostaviti slijedee: zamolbu, kratak ivotopis ( obavezno navesti e-mail adresu i ...

 • Company RELAX, vl. Nevenka Golja in Other
  21.02.2020

  Opis poslova: vršenje masaa i kozmetikih usuga Poeljno poznavanje stranih jezika, ali nije uvjet. Poslodavac nudi mogunost stalnog zaposlenja. Radno vrijeme od 10.00 - 17.00 sati...

 • Company ROTOR j. d. o. o. in Other
  21.02.2020

  Opis posla: - pripremanje i posluivanje pia, - odravanje urednosti radnog mjesta ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
primizia-doo Edit filters