Jobmonitor. Search results for sanda-obrt-za-njegu-lica-i-tijela. Page 3

10053 Jobs found

Used filters:
 • sanda-obrt-za-njegu-lica-i-tijelax
Displaying 201-250 of 10053 results.
 • Company KOZMETIČKI SALON "DISIDORA" VL. SNJEŽANA VODOPIJA JURIČIĆ in Tenja
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: rad u kozmetikom salonu na poslovima masae, depilacije, manikure. Na natjeaj se mogu prijaviti i osobe koje imaju završenu edukaciju za masere/ke. Mjesto rada: Zagreb, Gajnice. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company JVP Grada Požege in Hrvatsko
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Na temelju lanka 51. Zakona o vatrogastvu (NN, br. 125/19.- u nastavku teksta: Zakon o vatrogastvu), lanka 31. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Poege, broj: 10-03-07 od 21. oujka 2007. godine (u nastavku teksta: Statut), lanka 13. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, broj: 206-11-17 od 15. studenog 2017. godine (u nastavku teksta: Pravilnik) te Suglasnosti Upravnog vijea Javne vatrogasne postrojbe Grada Poege, od 17. veljae 2020 godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Poege, raspisuje sljedei JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme radi popunjavanja slobodnog radnog mjesta, na radno mjesto Vatrogasca, 1 (jedan) izvršitelj, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidat koji se prima na radno mjesto vatrogasca mora i...

 • Company FINA in Split
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Traimo osobu za rad u Splitu u Razvojnom odjelu Split, Centru aplikativnog razvoja, Sluba razvoja IT servisa, Sektor informatike. Vaši zadaci bit e:analiziranje i obraivanje opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika velikih sustava umjerene sloenosti te dizajniranje i dokumentiranje naina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrenim smjernicama,razvijanje ili primjenjivanje aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja e osigurati podršku poslovnom procesu,sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeenja i optimizacije velikih IT sustava/infrastrukture/programskog koda te provoenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,analiziranje i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja...

 • Company FINA in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Zagrebu u Centru za edukaciju, Slubi upravljanja ljudskim potencijalima, Sektoru upravljanja ljudskim potencijalima, pravnim i opim poslovima, na radnom mjestu: Specijalist za edukaciju (m/) Vaši zadaci bit e: - osmišljavanje, pripremanje i planiranje programa edukacije radnika, provoenje edukacija u skladu s edukacijskim programom te obavljanje svih organizacijskih i administrativnih poslova vezanih za edukacije; - komuniciranje s edukacijskim ustanovama, pronalaenje i ugovaranje novih edukacija; - sudjelovanje u procesu provoenja regrutacije i selekcije radnika te u svim aktivnostima sukladno procesu zapošljavanja; - izraivanje specifine analize i izvještaja sukladno internim potrebama; - sudjelovanje u osmišljavanju i provoenj...

 • Company FINA in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Zagrebu u Sektoru usluga za financijsku industriju na radnom mjestu: pomonik direktora poslovnog sektora - ekspert (m/) Vaši zadaci bit e: - pomaganje direktoru sektora u organizaciji poslovnih procesa i aktivnosti na razini sektora te predlaganje potrebnih unaprjeenja, - sudjelovanje u procesima poslovnog planiranja na razini Sektora, davanje potrebnih smjernica ostalim kolegama, praenje realizacije poslovnog plana Sektora, - informiranje i savjetovanje klijenata o proizvodima i uslugama, odgovornost za komunikaciju, korespondenciju i odravanje dobrih odnosa s postojeim klijentima te pronalazak novih poslovnih prilika, - koordinacija razvoja i uspostave novih proizvoda i usluga sa svim dionicima procesa, - organizacija, analiza ...

 • Company GRAD LABIN in Kom
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u izradi opih i pojedinanih akata iz svog djelokruga, vodi postupak do izdavanja rješenja obveznicima komunalne naknade i naknade za ureenje voda, vodi evidenciju i stvara bazu podataka obveznika komunalne naknade i naknade za ureenje voda, kontinuirano usklauje izdana rješenja sa stanjem na terenu te pravovremeno zaduuje nove obveznike. Obavlja i druge poslove po nalogu proelnika UO. _________________________________________________________________________________________ Proelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje NATJEAJza...

 • Company CIDARIS d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  opis posla. -posluivanje hrane i pia u restoranu...

 • Company MAR i MAR, vl. Ingrid Abram in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: raunovodstveno-knjigovodstveni poslovi u raunovodstvenom servisu...

 • Company BRANKO in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: posluivanje hrane i pia. Mjesto rada Šimuni na otoku Pagu....

 • Company Osnovna škola Vidikovac PULA in Banjole
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC V. Nazora 49 52100 PULA Tel/Fax 211-797, 214-316 e-mail: KLASA: 053-02/20-01/04 URBROJ: 2168/01-55-56-01-20-1 Pula, 21. veljae 2020. Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) ravnatelj Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula Naziv radnog mjesta: uitelj/ica matematike, 1 izvršitelj Tjedno radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu: odreeno vrijeme, radi za...

 • Company GRAD PAZIN in Pazin
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Temeljem lanka 17., lanka 18. stavak 1., lanka 19. i lanka 85. i 86. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), predstojnik Ureda Grada Grada Pazina raspisujeJ A V N I N A T J E A J za prijem u slubu VJEBENIKA 1. Viši referent za ope poslove – vjebenik, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na odreeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.Uvjeti: - sveuilišni prvostupnik ili struni prvostupnik pravne, ekonomske ili druge društvene struke - bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta. - poznavanje rada na raunalu. Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane lankom 12. Zakona o slubenicima...

 • Company Dječji vrtić Vlakić in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje predškolske djece....

 • Company STAKLO DALMACIJA d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  POMONI STAKLARSKI RADNIK...

 • Company JAVNI BILJEŽNIK RADMILA MANDIĆ in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  OPIS POSLA: Poslovi pripravnika vjebenika u javnobiljenikom uredu....

 • Company UGOSTITELJSTVO "BILBURGER" POŽEGA, BANA J. JELAČIĆA 98 in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  OPIS POSLA: - skladištenje namirnica, - odreivanje normativa i tehnologije pripreme hrane, - naruivanje namirnica, - priprema namirnica (peenje, kuhanje, prenje), - posluivanje i dekoracija jela. Prilikom dolaska na adresu poslodavca, kandidati / kandidatkinje trebaju sa sobom ponijeti zamolbu i ivotopis....

 • Company UGOSTITELJSTVO "BILBURGER" POŽEGA, BANA J. JELAČIĆA 98 in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  OPIS POSLA: dostava hrane automobilom na kunu adresu kupca. Prilikom dolaska na adresu poslodavca, kandidati / kandidatkinje trebaju sa sobom ponijeti zamolbu i ivotopis....

 • Company KRIŠTOF, vl. Danijela Krištof in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: Popravak i odravanje motornih vozila. Poeljno radno iskustvo....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan in Gaj
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada i - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i odredbama Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19) Uz prijavu/zamolbu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis - presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi - potvrdu o stau iz matine evidenc...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan in Gaj
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada i- odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i odredbama Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19) Uz prijavu/zamolbu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis - presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi - potvrdu o stau iz matine evidencije ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA in Strelec
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJA OPINA MALA SUBOTICA OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIANCA MALA SUBOTICA GLAVNA 55, 40321 MALA SUBOTICA KLASA: 112-09/20-01/01 URBROJ:2109-35/01-20-1 Mala Subotica, 21.2.2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ Tomaša Gorianca Mala Subotica objavljuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – neodreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno, mjesto rada: Podruna škola Drimurec- Strelec, Dri...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JAOKIMA RAKOVCA in Trg
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-proišeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovre Pazenatiki, Gradski trg 1, raspisuje N a t j e a j za popunu radnog mjesta 1. Struni suradnik/ca - pedagog/inja – puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, neodreeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju dostaviti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvuuvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca )elektroniki zapis o radnopravnom statusu ...

 • Company TVIN d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: Strojna obrada drveta...

 • Company ODVJETNIK IVAN IVKOVIĆ in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Poslovi odvjetnikog vjebenika...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA in Vinkovci
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tehnika škola Ruera Boškovia Vinkovci Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci KLASA: 602-03/20-01/01 URBROJ: 2188-48-20-267 U Vinkovcima, 21. veljae 2020.g. Na temelju lanka 105., 106. i 107. , , , , , , , , , , , 07/17, 68/18, 98/19) i , Tehnika škola Ruera Boškovia Vinkovci dana 21. veljae 2020.g. raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos JEDNOG IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE na odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta I. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma, odgovarajua vrsta i razina obrazovanja: a) sveuilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave b) preddiplomski struni studij upr...

 • Company KUĆA PIVA d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: uzimanje narudbi, posluivanje hrane i pia te naplaivanje rauna. Uvjet za radno mjesto je minimalno 1 godina radnog iskustva na traenim poslovima. Nakon isteka ugovora o radu na odreeno vrijeme postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme. Poetna netto plaa: 4.300,00 kuna (mogunost poveanja s vremenom)....

 • Company OŠ D. KRALJEVEC in Donji Hrašćan
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

    Na temelju projekta ŠKOLE JEDNAKIH MOGUNOSTI u Meimurskoj upaniji za šk. god. 2019./2020., Osnovna škola Donji Kraljevec raspisuje   JAVNI POZIV za pomonika/pomonicu u nastavi, i to:   pomonik u nastavi ueniku s teškoama u razrednoj nastavi, 1 izvršitelj (m/), nepuno radno vrijeme – ne više od 25 sati tjedno, na odreeno radno vrijeme. Kandidat treba udovoljavati sljedeim kriterijima (sukladno Pravilniku o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018.): završeno najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomono osuena na neko od kaznenih djela.   Prednost imaju kandidati sa završenom edukacijom za pomonike u nastavi. Uz pisanu prijavu kandidati moraju priloiti: ivotopis, domovnicu ili dokaz ...

 • Company MY WAY, vl. Katica Stanić Babić in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: izvoenje raznih vrsta masaa tijela Poeljno -  poloen teaj za masera...

 • Company KAMERO d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: dostava plina u kuanstva i restorane. Napomena: radno iskustvo nije uvjet, ali je poeljno....

 • Company "TRANSPORTI TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO" in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: rad u trgovini modnom odjeom, modno savjetovanje, rad s kupcima...

 • Company INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO in Split
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovia 63, raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje u suradnikom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom podruju biotehnikih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na odreeno vrijeme od etiri (4) godine, s punim radnim vremenom,Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnika i struna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Prijavi na natjeaj se prilae: - ivotopis; - preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveuilišnom studiju (za radno mjesto pod 1.), odnosno o završenom sveuilišnom diplomskom studiju biologije i ek...

 • Company ICEBERG INTERNATIONAL TRADING d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova:priprema doruka....

 • Company ICEBERG INTERNATIONAL TRADING d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: odravanje istoe u sobama....

 • Company LJUBA/94 d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  DOSTAVA ROBE KUPCIMAUTOVAR I ISTOVAR ROBEODRAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVAISPOMO U TRGOVINI PO POTREBIODGOVORNOST,POUZDANOSTRADNO ISKUSTVO POELJNO ALI NIJE UVJETPOSLODAVAC NUDI:PLAENI PUTNI TROŠKOVISTIMULACIJEBOINICA I DAR DJETETUMOGUNOST STALNOG ZAPOSLENJA...

 • Company International Workers Group d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: montaa i zavarivanje lagane metalne konstrukcije....

 • Company DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA in Vidovec
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, i 94/13), lanka 44. Statuta i Odluke Upravnog vijea, Djeji vrti „Škrinjica” Vidovec objavljuje NATJEAJ za radno mjesto: odgojitelj – m/: - 1 izvršitelj/ica – na neodreeno, puno radno vrijeme UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Kandidati/kinje su duni/e priloiti: - prijavu na natjeaj – vlastoruno potpisanu - ivotopis - domovnicu - dokaz o steenoj strunoj spremi – diplomu - uvjerenje o poloenom strunom ispitu - potvrdu ili elektroniki zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave ...

 • Company TELEFONVOD SERVISI d.o.o. in Marina
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: iskop/zatrpavanje rova runo/pomou kompresora, priprema radova kod sloenih poslova, pomaganje KV radnicima. Zamolbe slati na e-mail: ili ....

 • Company Osnovna škola Belec in Belec
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Osnovna škola Belec raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje na radno mjesto:Uitelj njemakog jezika (m/) – na neodreeno vrijeme, 10 sati tjednoUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:Poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada,Odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).Uz prijavu na natjeaj potrebno je dostaviti:ivotopis,presliku dokaza o strunoj spremi,elektroniki zapis iz evid...

 • Company Osnovna škola Belec in Belec
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Osnovna škola Belec raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje na radno mjesto:Uitelj njemakog jezika (m/) – na odreeno vrijeme (zamjena), 31 sat tjednoUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:Poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada,Odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).Uz prijavu na natjeaj potrebno je dostaviti:ivotopis,presliku dokaza o strunoj spremi,elektroniki zapis ...

 • Company OBRT ZA GRAĐEVNU BRAVARIJU VL. TOMISLAV TIHOMIR TURKOVIĆ, ZAGREB, ČUČERSKA C. 133 in Tenja
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: pomoni bravarski poslovi u izradi PVC stolarije. U obzir dolazi pomoni radnik/ca, bravar/ica, pomoni bravar/ica. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ŠPINA d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: Voenje kadrovske administracije; priprema, kontrola i obraun plaa i naknada, te ostalih isplata; sastavljanje zakonskih i internih izvještaja-obraun putnih naloga-redovito praenje zakonske regulative iz podruja plaa; adekvatna podrška radnicima vezano za radni odnos - ostali administrativni i raunovodstveni poslovi. Obrazovni program: Poeljno ekonomskog usmjerenja. Radno iskustvo na istim ili slinim poslovima; osnovna razina poznavanja radnog i poreznog prava; Prednost: Poznavanje i iskustvo u raunovodstvu....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA in Daruvar
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  NATJEAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova tajnika BROJ TRAENIH OSOBA: jedan (1) tajnik, puno radno vrijeme 40 sati tjedno MJESTO RADA: Matina škola na adresi Gajeva 24 VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na neodreeno vrijeme PRIJEVOZ: potpuno PROBNI RAD: 3 mjeseca UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19) PRIJAVA NA NATJEAJ Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priloiti: - vlastoruno potp...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA in Daruvar
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  NATJEAJ za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova spremaa/spremaice BROJ TRAENIH OSOBA: jedan (1) sprema/ spremaica, puno radno vrijeme 40 sati tjedno MJESTO RADA: Matina škola na adresi Gajeva 24 VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na odreeno vrijeme PRIJEVOZ: potpuno UVJETI: završena osnovna škola Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) PRIJAVA NA NATJEAJ Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priloiti: - vlastoruno potpisan ivotopis - presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, - elektroniki zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku i - uvjerenje da s...

 • Company DINOP d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: prodaja robe iz asortimana grijanja, plinskih i vodovodnih instalacija, klimatizacije - poeljno radno iskustvo na navedenim poslovima, ali nije uvjet - mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company 'RAŠIĆ' D.O.O. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: Voza - dostavlja u trgovini autodijelovima. Rad na podruju akova. Potrebna vozaka dozvola B kategorije....

 • Company MACAKLIN d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: dostava hrane, nabavka, prijevoz i sl. Prdviena plaa 4.000 - 4.500 kn netto....

 • Company INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO in Split
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovia 63, raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje 2. u strunom zvanju i na radnom mjestu strunog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u podruju prirodnih znanosti, polje biologija, u Laboratoriju za fiziku mora - jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnika i struna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Prijavi na natjeaj se prilae: - ivotopis; - preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveuilišnom studiju (za radno mjesto pod 1.), odnosno o završenom sveuilišnom diplomskom studiju biologij...

 • Company INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO in Split
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovia 63, raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje doktoranda u suradnikom zvanju i na radnom mjestu asistenta u podruju prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne prirodne znanosti za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru koji financira HRZZ, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na odreeno vrijeme od etiri (4) godine, s punim radnim vremenom. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnika i struna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Prednost e imati pristupnici s iskustvom rada s molekularnim metodama u laboratoriju. Asistent je duan upisati...

 • Company BRIOŠ TIM d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: proizvodnja kruha i peciva...

 • Company BRIOŠ TIM d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  POMONI/A RADNIK/ICA U PROIZVODNJI...

 • Company BRIOŠ TIM d.o.o. in Banjole
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: isporuka kruha i peciva (Galiana - Pula)...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
sanda-obrt-za-njegu-lica-i-tijela Edit filters