Jobmonitor. Search results for Firefighters

12 Jobs found for Firefighters in Croatia

Used filters:
 • Firefightersx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Tehnički muzej Nikola Tesla in Kolarec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za kulturu (KLASA : 612-05/19-001/17 urbroj: 251-27-01/007-21-24 od 8. listopada 2021.) a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada, Tehniki muzej Nikola Tesla objavljuje NATJEAJ za radno mjesto uvar - vatrogasac – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodreeno puno radno vrijeme (redni broj 31. iz sistematizacije) Uvjeti: •SSS (vatrogasnog smjera); •steeno zvanje vatrogasac ili vatrogasni tehniar •sklonost timskom radu •zdravstvena i psihofizika sposobnost za izvršavanje poslova vatrogasca. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kinje su uz prijavu na natjeaj duni priloiti: •ivotopis •dokaz o strunoj spremi (preslika) •dokaz o dravljanstvu (presliku domovnice) ili presliku osobne iskaznice •elektroni...

 • Company SECURITAS HRVATSKA d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: obavljanje poslova vatrogasca/vatrogasnog tehniara. Potrebno je imati završenu vatrogasnu školu....

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA in Hrvatsko
  18.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju lanka 51. stavka 12. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19.) i lanaka 17. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krievaca URBROJ: 2137/02-05-20-193 od 07. prosinca 2020. godine, te l. 5. Pravilnika o unutarnjem ustroju i nainu rada JVP Grada Krievaca Broj: 2137/02-05-21-19. od dana 09. veljae 2021. godine, Vatrogasno vijee Javne vatrogasne postrojbe Grada Krievaca raspisuje: N A T J E A J za imenovanje: 1. Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krievaca (m/) na mandat od 5 godine (reizbornost). Uvjeti: 1. najmanje kratki struni studij ili preddiplomski struni studij u trajanju od 3 godine, te najmanje 5 (pet) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima 2. poloen struni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odg...

 • Company J. V. P .ROVINJ in Hrvatsko
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju anka 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19), Pravilnika o unutarnjom ustrojstvu , nainu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno, lanka 23. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno -Unità dei vigili del fuoco pubblica od 27. travnja 2021. godine i Odluke Vatrogasnog vijea Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno od 06.rujna 2021. godine, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno objavljuje: NATJEAJza prijam u radni odnosna radno mjesto vatrogasac (1 izvršitelja/izvršiteljica), na neodreeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidat koji se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedee uvjete za zasnivanje radnog odnosa: 1.mora imati hrvatsko dravljanstvo 2.da je mlaa od 30...

 • Company ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. in Uljanik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Društvo ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. oglašava slobodnim radno mjesto: VATROGASAC i voza vatrogasnih vozila SSS – 2 (m/) UVJETI:završena srednja škola za vatrogascaosposobljenost za vozaa motornog vozilakandidat ne smije biti stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja na poslovima vatrogasca)tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje poslova vatrogascarad se odvija u smjenamapoeljno radno iskustvo na tim poslovimaugovor o radu se sklapa na odreeno vrijeme Pisane ponude s podacima i dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta treba uputiti ili predati osobno na adresu ULJANIK Brodogradnja d.o.o., Ljudski resursi, Flaciusova ulica 1, ili e-mailom do 13.10.2021. godine. Samo oni kandidati koji su izabrani za daljnji postupak selekcije biti e kontaktirani unutar 20 dana po z...

 • Company ALZAS ALARMS d.o.o. in Other
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis posla: poslovi vatrogasca. Uvjeti: - osposobljenost za zvanje vatrogasca - vozaka dozvola B kategorije Mjesto rada: Meimurska i Varadinska upanija...

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENKOVCA in Benkovac
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Na temelju lanka 34. stavak 1. i 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19), lanka 38. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19), lanka 11. toka 1. vaeeg Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Benkovca, te lanka 17. toka 8. vaeeg Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca , Vatrogasno vijee Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca , raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca (1 izvršitelj – m/) Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Benkovca , uz prethodnu suglasnost Zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske upanije, imenuje gradonaelnik Grada Benkovca na mandat od pet (5) godina na temelju javnog natjea...

 • Company KLEMM SIGURNOST d.o.o. in Other
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Traimo više vatrogasnih tehniara za obavljanje poslova vatrogasca. Osoba ne smije biti kanjavana, niti se protiv iste smije voditi kazneni ili prekršajni postupak s elementima nasilja. Potrebna je opa i posebna zdravstvena sposobnost. Nudimo: - izvrsna podrška i sinergija cijele organizacije - okolina i kultura koja potie osobni i timski razvoj - mogunost za struno usavršavanje - redovita primanja - ugovor o radu na neodreeno vrijeme...

 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Rupa
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla:Voenje dnevnika dogaaja.Obilazak i kontrola podruja osiguranja.Motrenje krovova objekata i otkrivanje eventualnih šteta (pukotina, rupa).Motrenje prozora i zidova objekata (zatvorenost prozora, razbijeni prozori ili ošteeni zid).Osobiti nadzor objekata, prostorija od posebne vanosti (vitalni dijelovi štienog prostora/graevine) i sporednih ulaza kji se koriste.Nadzor nad stvarima i robom ostavljenim u štienom prostoru, jesu li izloeni opasnosti.Nadzor nad prohodnošu protupoarnih puteva.Nadzor (vizualni) elektrinih, plinskih i vodovodnih instalacija glede otkrivanja ošteenja koja mogu izazvati štetu.Preventivni i operativni poslovi zaštite od poara.Vizualna kontrola vatrogasnih aparata, hidranata, te njhova prisutnost.Nadzor nad izvoenjem radova s osnova zaštite od poara.Rukovoenj...

 • Company VIZIR, D.O.O. in Hrvatsko
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanaka 22. toka 7. Društvenog ugovora Vizir-a d.o.o. Ploe, direktor Vizir-a d.o.o. raspisuje : JAVNI NATJEAJ ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA/CE ZAPOVJEDNIKA VATROGASNE POSTROJBE VIZIR-a d.o.o. Ploe lanak 1. Raspisuje se javni natjeaj za zapošljavanje jednog izvršitelja na radno mjesto ''Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe'' na neodreeno vrijeme. Na javni natjeaj mogu se javiti osobe oba spola. Rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje korišteni u ovom javnom natjeaju odnose se jednako na muški i enski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu. lanak 2. Trajanje radnog vremena je puno radno vrijeme. Stalno mjesto rada je u Ploama, Trg kralja Tomislava 21. lanak 3. Opis poslova i zadaa za radno mjesto ...

 • Company NOKY SECURITY d.o.o. in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: poslovi vatrogasca. Uvjeti: osposobljenost za zvanje vatrogasca....

 • Company P & F ZAŠTITA d.o.o. in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Vatrogasno deurstvo....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Firefighters Edit filters