Jobmonitor. Search results for General office clerks

142 Jobs found for General office clerks in Croatia

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-50 of 142 results.
 • Company ODVJETNIK HRVOJE LAFTER in Tenja
  24.01.2020

  Mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja 2020....

 • Company KUC TRAVNO in Buzin
  24.01.2020

  Opis poslova: koordinacija iznajmljivanja narodnih nošnji, folklornih kostima i scenskih folklornih rekvizita zagrebakim amaterskim kulturno-umjetnikim udrugama, pripremanje nošnji za koncerte, izlobe, seminare i ostale kulturne programe Podrunice, izrada izvještaja o posudbi nošnji, organizacija kulturnih programa Podrunice i gradskih manifestacija, priprema tiskanog materijala za programe, skrb za promidbu ugovorenih programa i komunikacija sa sredstvima javnog priopavanja, sudjelovanje u promotivnim aktivnostima Podrunice i ostali poslovi. Struna sprema: SSS Radno iskustvo: 6 mjeseci na istim ili srodnim poslovima Druga znanja i vještine: poznavanje narodnih nošnji, znanje rada na raunalu Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti:  ovjerenu presliku svjedo...

 • Company ARIOS d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Obavljanje administrativnih poslova...

 • Company AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA in Other
  24.01.2020

  Na temelju l. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18 i 123/19) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme I. ODJEL ZA FINANCIJE I RAUNOVODSTVO - Struni referent – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme radi zamjene due odsutne radnice (red.br. radnog mjesta 21.) Struni uvjeti: - SSS gimnazija opeg smjera - poznavanje rada na raunalu, - najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Napomena za sve kandidate: Kandidatom prijavljenim na javni natjeaj smatrat e...

 • Company POLIKLINIKA IDENTALIA d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis posla:: • predstavljanje tvrtke i usluga kroz izravni i telefonski kontakt • izgradnja i odravanje odnosa s (potencijalnim) pacijentima kroz sve komunikacijske kanale • unapreivanje vlastite uinkovitosti kroz kontinuirani razvoj znanja specifinih za industriju i prodajnih tehnika • plasiranje naših usluga i zakljuivanje prodaje • sudjelovanje u istraivanju trišta prema potrebama • suradnja s drugima u cilju optimizacije korisnikog iskustva • administrativni poslovi i rad u CRM-u Poslodavac nudi: • uvjetima i pozitivnom radnom okruenju koji uvelike olakšavaju rad • daljnjem razvoju - i to ne samo u strunom podruju • prilikama da svojim radom direktno pridonosiš uspjehu Poliklinike i zadovoljstvu pacijenata • radnom okruenju u kojem dobronamjernost i kolegijalnost cijenimo barem jednako...

 • Company CAMMEO FRANŠIZA d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: -izrada izvještaja prijava za posao -administracija kadrovske slube - izrada peridinih izvještaja ...

 • Company PROSUM d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: rad s uredskom dokumentacijom, zaprimanje i obrada dokumenata, priprema ulaznih i izlaznih rauna, obrauni, pošta i sl....

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Split
  24.01.2020

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos REGIONALNI URED SPLIT u Splitu 1. kontrolor poslova pisarnice (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: - SSS upravne, ekonomske ili druge društvene struke ili SŠS-gimnazija - 3 mjeseca radnog iskustva u struci Radni odnos zasniva se na odreeno i puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika. Ponudu na javni natjeaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola. U ponudi na javni natjeaj potrebno je navesti radno mjesto na koje se ponuda odnosi i osobne podatke (ime i prezime,...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  24.01.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na neodreeno vrijeme na poslovima: - referent/ica SSS – administrativni radnik - 2 izvršitelja/ice Uvjeti i potrebna dokumentacija: - srednja škola opeg, upravnog, gospodarskog ili zdravstvenog usmjerenja (priloiti dokaz o steenoj strunoj spremi) - poznavanje rada na raunalu (Microsoft Office) - zamolba - ivotopis - domovnica - potvrda HZMO-a o radnom stau Prednost: Poeljno radno iskustvo na poslovima javne nabave te certifikat poznavanje engleskoj jezika u govoru i pismu, poeljno radno iskustvo u zdravstvenim ins...

 • Company II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  24.01.2020

  Na temelju lanka 12. Zakona o radu (NN 93/14,127/17, 98/19) i lanka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, vršiteljica dunosti ravnatelja dana 22. sijenja 2020. godine raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. POMONIK/ICA UENICIMA S TEŠKOAMA U UENJU – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme UVJETI: prema Zakonu o radu (NN 93/14,127/17,98/19), Pravilniku o radu II. osnovne škole Bjelovar i u skladu s uvjetima projekta Grada Bjelovara „Sinergijom do uspješnije zajednice“ pomonika u nastavi za školsku godinu 2019./2020. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Mjesto rada: II. osnovna škola Bjelovar, Ivana viteza Trnskog 19, 43 000 Bjelovar Razina obrazovanja: SSS (bilo koja etverogodišnja srednja škola) Opis radnog mjesta: Rad obuhvaa neposrednu pomo ueniku u školskim ...

 • Company SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 'KALI SARA' in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: administrativni / uredski poslovi....

 • Company ZADARSKA ŽUPANIJA in Zadar
  24.01.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1., a u svezi s lankom 29. stavkom 3. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), temeljem Odluke o raspisivanju oglasa za prijam u slubu u Upravni odjel za prostorno ureenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove (KLASA: 112-03/20-01/4, URBROJ: 2198/1-07/1-20-1 od 20. sijenja 2020. godine), proelnik Upravnog odjela za prostorno ureenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske upanije, raspisuje O G L A S za prijam u slubu u Upravni odjel za prostorno ureenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske upanije, s mjestom rada u Benkovcu, za radno mjesto broj 88. iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Zadarske upanije („Slubeni...

 • Company ZADARSKA ŽUPANIJA in Zadar
  24.01.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1., a u svezi s lankom 29. stavkom 3. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), temeljem Odluke o raspisivanju oglasa za prijam u slubu u Upravni odjel za prostorno ureenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove (KLASA: 112-03/20-01/6, URBROJ: 2198/1-07/1-20-1 od 20. sijenja 2020. godine), proelnik Upravnog odjela za prostorno ureenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske upanije, raspisuje O G L A S za prijam u slubu u Upravni odjel za prostorno ureenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske upanije, s mjestom rada u Pagu, za radno mjesto broj 104. iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Zadarske upanije („Slubeni gl...

 • Company VIP PROM d.o.o. in Tenja
  24.01.2020

  Opis poslova: administriranje stranice, ispomo u poslovanju. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Dječji vrtić SUNČICA in Bilo
  24.01.2020

  Opis posla: briga i skrb o djeci predškolske dobi. Obrazovni program: uiteljski fakultet, podredno srednja škola bilo koji smjer....

 • Company BOSMATTOM d.o.o. in Other
  24.01.2020

  opis posla: robno knjigovodstveni poslovi...

 • Company IPSOS d.o.o. in Preko
  24.01.2020

  Agencija za istraivanje trišta i javnog mnijenja IPSOS d.o.o. trai suradnike za poslove terenskog anketiranja (anketiranje po kuanstvima „od vrata do vrata“). Terensko anketiranje se radi na podruju ovisno o mjestu stanovanja ili eljenom podruju rada, a svu potrebnu opremu za rad osigurava agencija. Uvjeti: komunikativnost, osnove rada na raunalu, ozbiljno shvaanje radnih zadataka i rokova, fleksibilnost, odgovornost. Nudimo: - suradnja preko ugovora o djelu. Mogunost suradnje s umirovljenicima koji su u starosnoj, privremenoj ili obiteljskoj mirovini - fleksibilno radno vrijeme - isplata honorara do 15. u mjesecu - plaeni putni troškovi - honorarni posao tijekom cijele godine - dodatni izvor prihoda - poetak rada po dogovoru. Prosjena cijena je 40 kn po jednoj anketi. Plaanje je po uin...

 • Company STIGRA-OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I CESTOVNI PRIJEVOZ vl. STIPIĆ ANTO in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: zaprimanje pošte, fakturiranje, komunikacija s klijentima, komunikacija s knjigovodstvom, voenje radnih/putnih naloga....

 • Company HEMCO D.O.O. in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  OPIS POSLA: PRATI OBJAVLJENE NATJEAJE JAVNE NABAVE PUTEM SERVISA ZA PRAENJE NADMETANJAOBRAUJE NATJEAJNU DOKUMENTACIJU I PROSLJEUJE U OSTAJE ODJELEPOPUNJAVA CHECK LISTU ZA DOKUMENTACIJU POSTUPAKA JAVNE NABAVEPOŠTUJE I PROVODI ZAKONSKE PROPISE JAVNE NABAVEZAPRIMA UPITE KUPACA/DIREKTORA REGIJE/PRODAJNIH PREDSTAVNIKA I OBRAUJE ZAPRIMLJENE UPITE I PROSLJEUJE IH ONOME OD KOGA JE ZAPRIMILAPROSLJEUJE U PJ RAZVOJ...

 • Company DRVOTRADE d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis posla: rad u uredu - osnove knjigovodstva Kontakt mob: 099 3290515, 091 7968668...

 • Company LIVADIĆ SAMOBOR d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: priprema dokumentacije za knjigovodstvo, primanje gostiju i naplata rauna. Napomena:u obzir dolaze  zainteresirane osobe u mirovini za rad na pola radnog vremena....

 • Company MARTIAL GLOBAL d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: voenje knjiga u veleprodaji. U obzir dolazi završena upravna škola....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE in Strana
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 99. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. I 98/19.) i sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je mogue, faza III u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Uinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020,te odredbi Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE objavljuje ...

 • Company SKRIPTA TISAK d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis posla: operater na digitalnim printerima, malog i velikog formata, rezau. Uvjet osnovno znanje rada u Adobe paketu i Corel Draw. Poeljno radno iskustvo na traenim poslovima....

 • Company KARLOLINE - KLing d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis posla: raunovodstveni poslovi, administrativni poslovi,  izrada ponuda, dopisa, plaanje net bankingom, izrada e- rauna, e-ponuda...

 • Company KLIK PAR d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  OPIS POSLA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI...

 • Company KOZMETIČKI STUDIO "N - STIL" VL. MERIMA NJUHOVIĆ in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Mogunost zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Opis posla: voenje  web stranice, društvenih mrea....

 • Company SINTAGMA in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Obavljanje raznih administrativnih poslova. Potrebna samostalnost u radu, komunikacijske vještine, te poznavanje rada u MS Office....

 • Company SINTAGMA in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis posla: Sudjelovanje u izradi prijedloga projekata i provedbi projekata financiranih iz vanjskih izvora, priprema dokumentacije, komunikacija s partnerima, poslovno planiranje, izrada poslovnih planova i analiza, izrada razvojnih dokumenata, administrativni poslovi. Potrebna samostalnost u radu, komunikacijske vještine, te poznavanje rada u MS Office....

 • Company RENT & TRANS in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: administrativno voenje papirologije, knjigovodstvo i slino. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: prevoenje gluhim osobama na ekukacijama - napredno informatiko znanje - iskustvo u radu s gluhim osobama, završena edukacija i poloen ispit poznavanja HZJ Zapošljavanje tumaa/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika u sklopu projekta "MI TO MOEMO"....

 • Company MEDITERAN SECURITY d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  OBRADA GOTOVOG NOVCA...

 • Company UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM GRADA OPATIJE in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis posla : osnove knjigovodstva, komunikacija  sa OSI...

 • Company FUN FACTORY turistička agencija d.o.o. in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: administrativno voenje agencije. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Alternativa za Vas d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis posla: rad u web shopu...

 • Company AUTO SL 91 d.o.o. in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Naziv radnog mjesta: poslovni/a administrator/ica - struni/a suradnik/ica za poznavanje propisa u obrazovanju i edukaciji, likvidature i knjigovodstva, prometa, prijevoza i skladištenja Razina obrazovanja: VŠS/ prvostupnik bez radnog iskustva sa poznavanjem propisa iz djelatnosti i neposrednom procjenom potencijala poslodavaca ili sa minimalno 2 godine radnog iskustva u radu sa korisnicima usluga autoškole, obrazovanja odraslih, pomoi na cesti, servisiranja vozila. SSS ekonomskog, tehnikog ili upravno pravnog smjera VKV - sa najmanje 2 godine radnog iskustva na podruju obrazovanja, ekonomije , prometa Informatika znanja: word, excel, outlook, web, društvene mree Vozaki ispit: B kateg. minimalno 3 godine, izvan statura "mladi voza" i sa 0 kaznenih bodova Posao trai korištenje vlastitog vozi...

 • Company MARTINOV PLAŠT socijalno-uslužna zadruga in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: unos podataka u sustav, voenje raznih evidencija itd. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company FUN PARK BIOGRAD d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Traimo odgovorne i punoljetne osobe za rad na atrakcijama, koji vole raditi u timu, eljni su novih znanja i vještina. Posao ukljuuje brigu o sigurnosnosti gostiju – vezanje pojaseva, provjeravanje dobi i visine za vonje, komunikacija i animacija gostiju na vonjama, odravanje istoe sjedalica i površine atrakcije. Potrebno poznavanje jednog stranog jezika. Predvieni period rada od 01.04. do 30.10.2020....

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 4. ODJEL ZA OPE I PRAVNE POSLOVE - administrativni referent – na odreeno vrijeme – 1 godina, 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - srednja struna sprema upravno birotehnikog smjera - najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poznavanje rada na osobnom raunalu - hrvatsko dravljanstvo - vozaka dozvola B kategorije Svi kandidati moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17): punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, zdravstvena spo...

 • Company HOTELI KOLOČEP D.D. in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Svim zaposlenicima je osiguran smještaj i dva obroka dnevno.   elite li se prikljuiti velikoj meunarodnoj turistikoj grupaciji TUI BLUE i  biti dio tima koji eli uvijek bolje i više dostavite Vaše ivotopise na e-mail: . ili   Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na telefon 099 548 8068.      ...

 • Company Mains vl. Branimir Gaić in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi, komunikacija s klijentima i dr. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company MISTRAL d.o.o. in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: rad u prijemnom uredu, obrada narudbi, komericijalno-administrativni poslovi. Mogunost zasnivanja stalnog radnog odnosa....

 • Company ŽIVKO-PROM d.o.o. in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova : administrativni poslovi u uredu, voenje evidencije i dokumentacije i drugi poslovi...

 • Company RAPIDUS d.o.o. in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: najam motornih vozila, komunikacija sa strankama. Uvjeti: komunikativnost, ljubaznost. Poeljno radno iskustvo na traenim poslovima....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANSKA in Ivanska
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14I 7/2017, 68/2018.,98./19.) i sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je mogue, faza III , "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Uinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, OSNOVNA ŠKOLA IVANSKA, Ivanska, Petra Preradovia 2, objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomonik...

 • Company Men - Ars d.o.o. in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Opis poslova: prezentacija nekretnina te popratni administrativni poslovi. Uvjeti: - u obzir dolaze osobe bez obzira na smjer. Posao podrazumijeva uredski i terenski rad na podruju Varadinske upanije.  ...

 • Company GRAD ILOK in Ilok
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje OGLAS za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme U Grad Ilok, na radno mjesto: PROJEKT ASISTENT/ICA PROJEKTA „ZAELI“ – 1 izvršitelj ( m/ ) Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u radni odnos, a to su:punoljetnost,hrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Posebni uvjeti:srednja struna spremapoznavanje rada na raunalu (Office paket, Internet)poznavanje engleskog jezikapoeljno iskustvo u provedbi slinih projekataposjedovanje vozake dozvole B kategorijeupotreba vlastitog automobila radi...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  AKO TENO GOVORIŠ NJEMAKI JEZIK, TIMSKI SI IGRA I VOLIŠ FLEKSIBILNOST NA RADNOM MJESTU, POZIVAMO TE DA SE PRIJAVIŠ ZA RAD U NAŠEM KONTAKTNOM CENTRU U VINKOVCIMA!TRAIMO NOVE KOLEGE KOJE SU PRVENSTVENO KOMUNIKATIVNE I PROAKTIVNE, KOJE SE VOLE NATJECATI I KOJE MOTIVIRAJU REZULTATI. ZADACI KOJE BI SVAKODNEVNO OBAVLJAO/LA PRVENSTVENO SU VEZANI UZ SLJEDEE:* KONTAKTIRANJE ISKLJUIVO POSTOJEIH KOR...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Trnava
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacijeradi i druge poslove po nalogu neposredno nadreenogPOTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:< >Napredno znanje rada ...

 • Company MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA in Adamovec
  18.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19) Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebaka raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme 1. SLUBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA raunovodstveni referent - knjigovoa osnovnih sredstava i sitnog inventara - 1 izvršitelja/ica, do povratka dravne slubenice koja je stalno rasporeena na navedeno radno mjesto Struni uvjeti: - srednja struna sprema; gimnazija il...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters