Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

57 Jobs found for Mechanical engineering technicians in Croatia

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 57 results.
 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  20.01.2020

  Opis posla: projektiranje i izrada strojeva i proizvoda...

 • Company METAL PRODUCT D.O.O. in Other
  19.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis poslova: izrada 2D i 3D programa za troosne i peteroosne CNC strojeve, izrada programa za CNC tokarilice sa y osi, crtanje naprava za serijsku proizvodnju, izrada tehnike dokumentacije i nacrta, sudjelovanje u kontroli prvih izraenih primjeraka. U obzir dolazi prvostupnik/ca inenjer/ka strojarstva, CNC programer/ka, tehniar/ka za raunalstvo. Potrebno znanje engleskog jezika u govoru i pismu....

 • Company TURKALJ MEISTER d.o.o. in Satnica
  19.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis posla: - strojarski tehniar Postoji mogunost organiziranja prijevoza od strane tvrtke, radi se po potrebi na terenu u Hrvatskoj - terenska naknada, smještaj i hrana osigurani na terenu Satnica za majstore 33,00 kn, a za pomone radnike 27,00 kn Prijave na mobitel 091 2015 219 u vremenu od 08:00h do 16:00h...

 • Company TEHNO - RAZVOJ d.o.o. in Other
  19.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Tehno-razvoj d.o.o., hrvatska tvrtka iz podruja energetske uinkovitosti i savjetovanja. Djelatnosti tvrtke su energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada, energetski pregledi javne rasvjete, uvoenje ISO 50 001 sustava, energetski pregledi velikih poduzea te konzultantske usluge prilikom prijave i voenja projekata energetske obnove. Opis posla-Energetski certifikator: - obilazak objekata i prikupljanje podataka o objektu - obrada prikupljenih podataka i izrada izvještaja - koordinacija projekata energetske obnove Uvjeti: - inenjer graevinske, elektro ili strojarske struke - napredno korištenje raunala i uredskih aplikacija (MS Office) - samostalnost preciznost i temeljitost u radu - visok stupanj motiviranosti te elja za uenjem i napredovanjem - sklonost timskom radu Što poslodav...

 • Company PIB EXTRA, D.O.O. in Other
  19.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  PIB EXTRA d.o.o. – Odjel TEHNIKE SLUBE objavljuje Eksterni natjeaj za popunu radnog mjesta DJELATNIKA/CE ZA 3D MODELIRANJE Ukupno: 3 izvršitelja za rad na odreeno vrijeme Traimo djelatnike za rad na NEODREENO, ali odluku o tome donosimo nakon probnog rada kandidata. Duina probnog rada ovisi o svakom kandidatu. Traimo kandidata sa iskustvom u 3D modeliranju u strojarstvuIskustvo minimalno godinu dana RADNI ZADACI tog radnog mjesta su:3D modeliranje Poeljne osobine i karakteristikeOdgovornost u raduelja za uenjem, istraivanjem i konstantnim unapreenjem odjelaOdgovoran i profesionalan pristup mjesena primanja tog radnog mjesta e se kretati od 7000 do 11000 kn ovisno o kvaliteti i PRODUKTIVNOSTI kandidata nakon zaposlenja Postoji opcija, za IZNADPROSJENE kandidate…, mogunost daljnj...

 • Company IHC Engineering Croatia d.o.o. in Other
  18.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis poslova: analiziranje, dizajniranje, razvijanje i odravanje proizvoda, tehnologija, proizvodnih procesa, instalacija i opreme, u skladu sa zakonima i propisima, zahtijevima klijenata, tehnikim i operativnim uputama, specifikacijama te internim inenjerskim normama...

 • Company WATROPUR d.o.o. in Other
  18.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis poslova: poslovi izrade konstrukcijskih nacrta u proizvodnji niskotemperaturnih sušara za muljeve iz obrade industrijskih i komunalnih otpadnih voda prema zahtjevima poslodavca....

 • Company ThyssenKrupp Dizala d.o.o. in Other
  18.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis poslova: servis, intervencije i popravke dizala. •poeljno radno iskustvo na istim ili slinim poslovima •osnovno poznavanje engleskog jezika •vozaka dozvola B kategorije •osnovno poznavanje rada na raunalu •samoinicijativnost, organiziranost i marljivost •elja za kontinuiranim uenjem i savladavanja novih znanja i tehnologija •pouzdanost i pedantnost u obavljanju posla •sposobnost za rad na visini ...

 • Company PRODUKT BASTAL D.O.O. in Other
  18.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis poslova: - rad u poduzeu koje se bavi proizvodnjom i montaom elinih konstrukcija-voenje projekta-razrada radionikih nacrta-rad u uredu i po potrebi na terenu- ugovor o radu na neodreeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci- naknada za prijevoz i gablec- slubeni mobitel...

 • Company MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. in Visoka
  18.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  MEIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o., Bana Josipa Jelaia 22, 40 000 akovec Agencija trai ambiciozne i motivirane djelatnike za timski rad u poticajnom okruenju na domaim i meunarodnim projektima te raspisuje natjeaj za radno mjesto: Struni suradnik za energetiku - 1 izvršitelj (m/), odreeno vrijeme uz probni rok Opis posla:izrada projektnih prijedloga, te provoenje projekata obnovljivih izvora energije i energetske uinkovitosti u okviru domaih i meunarodnih programa;koordinacija strunih suradnika i ostalih dionika kod pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata, sudjelovanje na koordinacijskim sastancima, upravljanje projektima;pruanje savjetodavnih usluga i izrada tehnikih rješenja krajnjim korisnicima kod pripreme i provedbe energetskih projekata;izrada analiza, investicijskih stud...

 • Company KAZNIONICA U POŽEGI in Other
  18.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Na temelju lanka 138. stavka 2. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 49/12 – proišeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/2017), uz suglasnost Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosua KLASA: 112-02/19-01/100544; URBROJ: 514-08-01-03-02-01/4-19-04 od 27. studenog 2019. g, Kaznionica u Poegi raspisuje O G L A S za prijam namještenika na neodreeno vrijeme na namješteniko radno mjesto: 1. Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika, Pododsjek radionica odravanja i ugostiteljstva - namještenik III. vrste – radnik u radionici odravanja – 1 izvršitelj/ica - struni uvjeti: srednja struna sprema obrtnike ili tehn...

 • Company SIGURNOST d.o.o. in Other
  18.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: Praenje rada sustava tehnike zaštite (protuprovala, vatrodojava, video nadzor) putem centralno dojavnog sustava. Prednost znanje engleskog jezika. Informatika znanja: Dobro poznavanje Microsoft Windows odruenja, napredno je prednost. Struni ispit i druga znanja: Licenca za zaštitara od strane MUP-a je prednost, ali nije uvjet (potrebno poloiti za zaštitara što financira poslodavac). Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. in Other
  18.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis poslova: rad u vrelovodnim i parovodnim toplinskim stanicama i šahtovima, eksploatacija postrojenja te ugradnja i tehniko odravanje postojenja, suradnja s drugim slubama i predstavnicima suvlasnika koji odravaju kune instalacije, suradnja s vanjskim izvoaima kod hitnih intervencija. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje strojarske struke, ispit za rukovatelja centalnog grijanja. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u trajanju od 1 godine zbog poveanog opsega posla u Pogonu toplinske mree, Slubi za eksploataciju. Uz pismenu zamolbu potrebno je priloiti ivotopis, motivacijsko pismo, potvrdu ili elektroniki zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od 30 dana, dokaz o traenoj strunoj spremi (svjedodba), uvjerenje da se ne vodi ...

 • Company NAPI NALETILIĆ d.o.o. in Other
  17.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: - samostalni rad na stroju što ukljuuje sposobnost pripreme stroja za rad, voenje stroja tijekom rada (provjera koliine ljepila, ispravnosti tiska, zategnutosti papira i sl.) te izvlaenje gotovog proizvod sa stroja, odravanje stroja (podmazivanje, pranje i sl.) - odravanje istoe i higijene radnog mjesta i radne okoline stroja - stalni poslovi po potrebi...

 • Company Centar Zagreb in Other
  17.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje tehnikog usmjerenja, obveza polaganja ispita za rukovoenje kotlovnicom, poloen vozaki ispit B kategorije, da ne postoji zapreka iz l. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17). Uz pisanu prijavu treba priloiti sljedee dokumente (moe i neovjerene preslike): domovnicu, ivotopis, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau, uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana, vozaku dozvolu. „Kandidat koji se u prijavi za natjeaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s lankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanova njihovih obitelji NN 121/17, uz prijavu na javni natjeaj duan ...

 • Company PROMIL-PROJEKT d.o.o. in Other
  17.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis posla: tehniko crtanje, izrada strojarskih projekata (ventilacija, klimatizacija...) Vano poznavanje rada u programu Autocad....

 • Company AQUA TECH. d.o.o. in Other
  17.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: 8-satni uredski rad na raunalu; povremeni rad na terenu/gradilištu.OBAVEZNO napredno poznavanje AutoCAD-a i slinih programa - MS office...

 • Company MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. in Okoli
  17.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Radi se na ureaju za proišavanje otpadnih voda; vodi se briga o stalnoj ispravnosti postrojenja; odgovara se za istou postrojenja, te redovnom odvozu nastalog otpada na lokaciji proistaa; obavljaju se popravci na postrojenju i crpnim stanicama, a pomae kod otklanjanja veih kvarova ili zamjena dotrajalih dijelova na postrojenju i crpnim stanicama; odgovara se za pravilnu upotrebu povjerenih ureaja i alata; obavljaju se poslovi na odravanju objekata i okoliša ureaja za prošišavanje otpadnih voda. Na natjeaj se mogu javiti kandidati tehnikih usmjerenja. Potrebno je 6 mjeseci iskustva na slinim poslovima. Uz pisanu zamolbu obaveza je dostaviti dokaz o strunoj naobrazbi i dosadašnjem radnom iskustvu. Zamolbe se šalju poštom na adresu Miholjaki vodovod d.o.o., P. Radia 99, 31540 Donji MIholjac....

 • Company Elektrotehnička škola in Other
  17.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( “NN” 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98./19.) raspisuje se NATJEAJ za radno mjesto u Zagrebu, Konavoska 2 (sjedište škole) i Baštijanovoj bb (školske radionice): domar – 1 izvršitelj na neodreeno, puno radno vrijeme. Uvjeti za navedeno radno mjesto: kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i uvjete odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te moraju imati završenu srednju strunu spremu u zanimanju iz sektora elektrotehnike i raunalstva ili iz sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije. Na oglašena radna mjesta mogu se ja...

 • Company KONTAL D.O.O.ZA PROIZVODNJU ALATA in Other
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis posla: konstrukcija i izrada prototipova buduih proizvoda, organizacija tijeka tehnološkog procesa, voenje sustava ISO 9000 i ISO 14000 Uvjeti: VSS/VŠS - strojarsko usmjerenje, apsolvent, znanje engleskog jezika u govoru i pismu (obavezno), vozaka dozvola B kategrije, napredno poznavanje rada na raunalu MS Office i Solidworks, izvrsna verbalna komunikacija s ljudima unutar i izvan tvrtke, spremosti na timski rad i na dinamiko okruenje, izvrsne organizacijske sposobnosti....

 • Company VIJA ŠPEHAR CNC TECHNIK d.o.o. in Other
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: rad na CNC glodalici, programiranje, izrada i mjerna kontrola pojedinanih strojnih elemenata....

 • Company "STAKLO ZLODI" in Tenja
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: radnik u strojnoj obradi stakla. Mogunost korištenja potpore za zapošljavanje....

 • Company PROMOCIJA PLUS, d.o.o. in Other
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: koordinator/ica terena. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje u etverogodišnjem trajanju, prvostupnik/ca i/ili magistar/ra tehnike struke. Poslodavac se bavi istraivanjem trišta, kandidat/kinja bi koordinirao posao na terenu, po potrebi terenski rad izvan Zagreba....

 • Company TEHNO ELEKTRONIK d.o.o in Other
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: voditelj/ica na montai strojarskih instalacija Stimulativna primanja....

 • Company FEROMONTAŽA D.O.O. in Other
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: rad na montai hidraulikih instalacija. Zvati od 08 do 14 sati....

 • Company COS D.O.O. in Other
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  opis posla: voenje i dogovaranje posla; izrada tehnike dokumentacije; izrada radionikih nacrta; praenje plana i dinamike proizvodnje; -min. SSS tehnikog smjera, poeljno VŠS ili VSS strojarskog smjera INFORMATIKA ZNANJA:napredno korištenje 3D programa za modeliranje (autocad, solidworks) Predviena plaa: 5.000,00 - 7.000,00 kuna...

 • Company K & S d.o.o. in Visoka
  15.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis posla: izrada nacrta i programiranje CNC strojeva. Uvjeti: prvostupanjska odnosno viša ili visoka struna sprema (prvostupnik/magistar-prvostupnica/magistra) strojarskog smjera i/ili drugih srodnih tehnikih struka uz obavezno radno iskustvo na istim i/ili slinim poslovima....

 • Company K & S d.o.o. in Other
  15.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis posla: organizacija proizvodnih procesa u metalskoj proizvodnji. Uvjeti: obavezno radno iskustvo na istim i/ili slinim poslovima. Završeno obrazovanje tehnikog usmjerenja....

 • Company K & S d.o.o. in Other
  15.01.2020 Updated on: 19.01.2020

  Opis posla: poslovi voditelja/voditeljice u metalskoj proizvodnji. Potrebne organizacijske sposobnosti i minimalno radno iskustvo na istim ili slinim poslovima....

 • Company MODING JUNIOR d.o.o. in Other
  14.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  POSLOVI STROJARSKOG INENJERA....

 • Company PETGRAD d.o.o. in Other
  12.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis posla: obrada i unos podataka graevinskih aktivnosti. Potrebno zvanje: srednja struna sprema, tehniko usmjerenje je poeljno. ...

 • Company FERRO-PREIS D.O.O. in Čakovec
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Vaše kljune aktivnosti: Pregled i kontrola odljevaka (kontrola dimenzija, površine, tvrdoe, debljine, zaštitnog sloja) Izrada potrebnih izvještaja Izrada i ovjera potrebnih zapisa o kvaliteti Izrada mjerne karte Popis škarta Priprema uzoraka za mehanika ispitivanja te ispitivanja tvrdoe rezanjem Vaš profil: Srednja struna sprema tehnike ili druge odgovarajue struke Radno iskustvo je prednost, ali nije uvjet Komunikativnost, savjesnost i discipliniranost Sklonost timskom radu Spremnost na rad u smjenama Nudimo Vam: Siguran posao Stimulativna financijska primanja Nak...

 • Company FERRO-PREIS D.O.O. in Čakovec
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Vaše kljune aktivnosti: Provedba investicijskih planova, razrada elektro-dijela idejnog projekta te izrada potrebnih elektro-shema Izrada plana investicijskog odravanja i potrebne dokumentacije te provedba plana Nadzor na potrošnjom elektrine energije Odravanje automatskog upravljanja na elektro-motornim pogonima Vaš profil: VŠS ili VSS tehnike struke Radno iskustvo je prednost, ali nije uvjet Komunikativnost, savjesnost i discipliniranost Sklonost timskom radu Spremnost na rad u smjenama Nudimo Vam: Siguran posao Stimulativna financijska primanja Naknadu za prekovremeni rad, rad nou i blagdanom ...

 • Company CARTA d.o.o. in Other
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Opis posla: rad na stroju za proizvodnju vrea. Poeljno posjedovanje dozvole za upravljanje viliarom, ali nije uvjet. Dobri uvjeti rada, mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme....

 • Company SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA in Kom
  12.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Strukovni uitelj/uiteljica praktine nastave u trogodišnjim strukovnim programima automehatroniar i instalater kunih instalacija. Uvjeti natjeaja: U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: - ivotopis, - presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi, - presliku domovnice odnosno dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji ne smije biti stariji od dana raspisivanja natjeaja - presliku elektronikog zapisa ili potvrde o podatcima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranj...

 • Company GORICA ALUMINIJ d.o.o. in Gorica
  12.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis posla: - sudjelovanje u razradi tehnologije, sudjelovanje u praenju proizvodnje, izrada ponuda, evaluacija tehnoloških unapreenja i novih tehnikih rješenja, voenje projekata, posebno kod usvajanja novih proizvoda, napredno planiranje kvalitete, analiza podataka i planiranje stalnih poboljšanja, analiza i unapreenja procesa proizvodnje, nadzor nad mjernom opremom i njenim odravanjem, auditi procesa proizvoda, unapreenje proizvodnog procesa, propisivanje i stvaranje standardnih radnih uputa, provedba tehnoloških testiranja i izrada edukacijskih materijala. Uvjeti: - završen dodiplomski ili diplomski studij - smjer strojarstvo, brodogranja ili mehatronika - poeljno iskustvo na istim ili slinim poslovima - napredno znanje engleskog jezika - prednost njemaki jezik - dobro poz...

 • Company STROJOGRADNJA HUDEK d.o.o. in Other
  11.01.2020 Updated on: 12.01.2020

  Djelatnost tvrtke je servis i reparacija strojeva za obradu drveta, te izrada i prodaja rezervnih dijelova za iste. Cilj nam je pruiti pravovremenu, fleksibilnu i kvalitetnu uslugu prilagoenu potrebama poslovanja svakog klijenta. Opis poslova: planiranje rada u radionici i na terenu, organiziranje rada, rukovoenje, poslovno planiranje i izvještavanje, unapreenje poslovnih procesa i kvalitete usluge. Profil zaposlenika: - struna sprema: SSS, VŠS tehnikog smjera - napredni je korisnik raunala (MS Office, Internet) - engleski jezik u govoru i pismu - vozaka dozvola B kategorije - radno iskustvo: min. 3 godine na istim ili slinim poslovima - rukovodee vještine Poslodavac nudi: - stimulativna primanja uz mogunost napredovanja, isplata regresa i boinice - rad na odreeno vrijeme uz mogunost staln...

 • Company SECRET GARDEN d.o.o. in Other
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Opis poslova: instalacija opreme na lokacijama klijenata, pratei dogovorene procedure, radei samostalno ili kao dio tima, koordinacija projekta, pripremanje pred-instalacijske dokumentacije koja sadri detaljne popise zadatka i plan rada za sve proizvode, briga o odravanju opreme. Informatika znanja: Word, Power Point, Outlook, Excel, Internet. Poznavanje rada u drugim programima moe biti prednost. Tehnika i IT znanja, poeljno osnovno poznavanje 3D audio - video produkcije. Druga znanja i vještine: visok nivo profesionalnosti i odgovornosti te samostalnost pri obavljanju posla, dobre komunikacijske i timske sposobnosti, spremnost na timski rad. Klizno i fleksibilno radno vrijeme....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUČKO in Other
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Opis poslova: poslovi domara/ice. Oglas za radno mjesto je objavljen sukladno l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i nema formu natjeaja....

 • Company SPAČVA d.d. in Other
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  Opis posla: - strojarsko odravanje opreme, proizvodnih linija i objekata - - osiguravanje sustava kvalitete u aktivnostima odravanja, sudjelovanje u kvalifikaciji opreme i sustava - izrada planova odravanja, planiranje i provoenje aktivnosti odravanja i praenje realizacije planova - kreiranje tehnikih rješenja i unaprijeena usmjerena na poboljšanje raspoloivosti i iskoristivosti proizvodne opreme - planiranje i izvještavanje troškova odravanja - Informatika znanja: Word, Excel, Power Point, Outlook, AutoCAD, SolidWorks ili neki drugi 3D alat Druga znanja: organizacijske sposobnosti, ustrajnost, entuzijazam u poslu i pedantnost u radu...

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opis poslova: • Samostalno i cjelovito izvoenje redovitih poslova odravanja • Izvoenje dodatnih poslova odravanja prema posebnim zahtjevima ili dodatno ugovorenim poslovima • Kontrola i voenje administracije izvršenih redovitih i izvanrednih poslova odravanja, pregled i kontrola nad kvalitetom izvršenih usluga podizvoaa • Odravanje objekta, redoviti obilasci i kontrola objekata, nadzor rada sustava i postrojenja • Pregled i servis klima ureaja, sitni popravci i odravanje sustava hlaenja, grijanja, ventilacije, elektroinstalacija i ostalih sustava zgrade • Praenje I kontrola aktivnosti kroz CAFM Uvjet: • Vozaka dozvola B kategorije • Korištenje MS Office paketa...

 • Company HANJES d.o.o. in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opis poslova:   -izraun cijene proizvoda -izrada upita za nabavu -prikupljanje ponuda prema specifikacijama kupca -odreivanje termina isporuke i mogunosti izrade proizvoda prema dostavljenoj dokumentaciji   Uvjeti: - u obzir dolaze osobe strojarskog usmjerenja - strani jezici: njemaki ili engleski jezik - informatika znanja: rad na raunalu: Windows, MS Excel, AutoCAD, osnovno poznavanje SolidWorks-a - poeljno poznavanje tehnologije obrade tankih limova - minimalno 3 godine radnog iskustva kao kalkulant u metalopreraivakoj branši. Nudimo: Radni odnos na neodreeno ili odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zapošljavanja. Ukoliko Vam je elja pridruiti se našem timu, pošaljite nam svoj ivotopis i prijavu za posao u pisanom obliku, poštom ili na e-mail adresu. ...

 • Company HANJES d.o.o. in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Uvjeti: - SSS/VSS strojarskog smjera - poznavanje njemakog ili engleskog jezika - itanje tehnike dokumentacije i nacrta, poznavanje rada u Autocadu, SolidWorksu - poznavanje tehnoloških procesa u strojarstvu - sposobnost konstruiranja iz podruja obrade limova, savijanje, glodanje, razni sklopovi 3 D i 2 D - prepoznavanje sastava što se tie materijala i razumijevanje normi - radno iskustvo minimalno 4 godine Opis poslova: - izrada konstrukcija za razliite metalne sklopove, alate, pakiranje i pripremu - izrada dokumentacije za proizvodnju, prema potrebi izrada tehnološke dokumentacije - izraun cijene proizvoda, prikupljanje ponuda - informatika znanja - napredno poznavanje: MS Office, SolidWorks, Autocad.   Nudimo: Radni odnos na neodreeno ili odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zapošljavan...

 • Company MODING JUNIOR d.o.o. in Other
  11.01.2020 Updated on: 17.01.2020

  POSLOVI STROJARSKOG TEHNIARA....

 • Company HITTNER d.o.o. in Tenja
  10.01.2020 Updated on: 11.01.2020

  Na ovoj vrlo odgovornoj i izazovnoj poziciji biti ete odgovorni za: - rad na konstrukciji i kvalitetnom unapreivanju proizvodnje - pripremu, organizaciju i kontrolu proizvodnje - sudjelovanje u planiranju proizvodnje Od kandidata oekujemo: - VŠS/VSS strojarskog smjera - smisao za inovacije - radno iskustvo na istim ili slinim poslovima - dobro poznavanje MS Office paketa - znanje engleskog ili njemakog jezika - dobre analitike sposobnosti Nudimo: - poticajna primanja - stalni radni odnos - kontinuirano usavršavanje u struci - poticajnu radnu okolinu - tehniki i tehnološki opremljeno radno mjesto - mogunost korištenja našeg lovišta u sklopu team buildinga i individualno Probni rad je obavezan. Zamolbe slati na mail: Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company MIKOM d.o.o. in Other
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Opis poslova: automatizacija industrijskih procesa Razina obrazovanja: VSS, VŠS, strojarski smjer (mehatronika, robotika) Engleski jezik: razumijevanje C1, govor B2, pisanje C1 Poslodavac po potrebi osigurava smještaj....

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 5. ASISTENT SCENOGRAFA - 1 izvršitelj UVJETI: - završen preddiplomski sveuilišni ili preddiplomski struni studij, odnosno osoba koja je stekla višu strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja tehnikih znanosti - znanje jednog stranog jezika, - informatika pismenost - znanje rada u programima (autoCAD ili archiCAD) - probni rad 3 mjeseca - Opis radnog mjesta: asistira scenografima, razrauje dokumentaciju za predstave, prisustvuje predaji skica, mjeraim, tehnikim i generalnim pokusima, izrauje makete, tlocrte za tehnike, mjerae i ostale pokuse na pozornici, razra...

 • Company INSPEKT - ING d.o.o. in Tenja
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Potrebna zvanja: VSS, VŠS ili SSS strojarskog smjera. Opis poslova: pregled i ispitivanje strojeva i ureaja, gromobranskih instalacija, hidranata, elektrinih instalacija i sl. Terenski rad na podruju RH. Mogunost korištenja vlastitog vozila....

 • Company Dječji vrtić Vedri dani in Dani
  10.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 43. Statuta Djejeg vrtia ,,Vedri dani, Upravno vijee Djejeg vrtia „Vedri dani objavljuje NATJEAJ ZA IZBOR DOMARA - VOZAA 1 IZVRŠITELJ /ICA – rad na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme (zamjena) Uvjeti: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj: 133/97) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada DV ,,Vedri dani”. Posebni uvjeti: - SSS: strojobravar, bravar, stolar, elektriar, vodoinstalater, elektroniar - voza B kategorije Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati/kinje duni su priloiti ...

 • Company OS METAL d.o.o. in Other
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opis posla : Priprema nacrta za proizvodnju metalnih konstrukcija te planira narudbu materijala. Aurno vodi dokumentaciju kontrole kvalitete za projekte prema EN 1090. Kontrolira i prati tijek proizvodnje te rad bravara i zavarivaa. Poeljno radno istustvo na istim ili slinim poslovima, ali nije uvjet....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters