Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

364 Jobs found for Nursing professionals in Croatia

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 364 results.
 • Company POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: priprema i dezinfekcija radnog mjesta za terapijske postupke, asistiranje doktoru dentalne medicine tijekom terapijskih postupaka, ostali poslovi....

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući LUCE in Other
  26.10.2021

  OPIS POSLOVA: ZDRAVSTVENA NJEGA U KUI...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca sestrinstva – etiri (4) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: VŠS preddiplomski sveuilišni/struni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to:dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva medicinska sestra/tehniar – pet (5) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI:SSS srednja medicinska škola, medicinska sestra/tehniar Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau (potvrd...

 • Company POLIKLINIKA KUSTEC d.o.o. in Tenja
  26.10.2021

  Opis posla: - asistencija doktoru dentalne medicine - priprema i dezinfekcija radnog mjesta - sterilizacija instrumenata i pribora - priprema i ispraaj klijenata Jezici: Talijanski (poeljan), Engleski (prednost). Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA in Other
  26.10.2021

  Opis poslova:prati ope i zdravstveno stanje korisnikaaktivno i neposredno prati i procjenjuje tjelesno stanje i ponašanje korisnika te inicira daljnju zdravstvenu zaštituorganizira pruanje primarnih i specijalistikih zdravstvenih uslugaprovodi mjere spreavanja infekcija i zarazaprovodi zdravstvenu njegu, medicinsko-terapijske zahvate i pruanje hitne pomoi u okviru svoje osposobljenosti i kompetencijeradi na zaštiti i unapreivanju zdravlja korisnika,vodi brigu o nabavci lijekova, sanitetskog materijala, ortopedskih i drugih medicinskih pomagala te njihovoj potrošnjisurauje s lijenicima raznih specijalnostiprovodi savjetodavni rad i podršku korisniku i lanovima obiteljipriprema korisnike za lijenike preglede u Centru i izvan Centraprati korisnike na pregledvodi evidencije i dokumentaciju kor...

 • Company Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana in Krapina
  26.10.2021

  UVJETI: preddiplomski studij sestrinstva s ijim se završetkom stjee najmanje 180 ECTS bodova,odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno znaenje, obuhvaaju na jednak nain muški i enski rod. Uz prijave kandidati trebaju priloiti: Zamolbu,ivotopis,Domovnicu,Diplomu/Svjedodbu,Odobrenje za samostalan rad (specijalisti ,prvostup. sestrinstva, med.sestra/tehniar,)Uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu (specijalisti)Dokaz o radnom stau (potvrda nadlene slube HZMO-a ili preslika radne knjiice)Dokaz o nekanjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno lanku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit e poslodavac. Traeni dokumenti mogu...

 • Company Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana in Krapina
  26.10.2021

  UVJETI: srednja medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno znaenje, obuhvaaju na jednak nain muški i enski rod. Uz prijave kandidati trebaju priloiti: Zamolbu,ivotopis,Domovnicu,Diplomu/Svjedodbu,Odobrenje za samostalan rad (specijalisti ,prvostup. sestrinstva, med.sestra/tehniar,)Uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu (specijalisti)Dokaz o radnom stau (potvrda nadlene slube HZMO-a ili preslika radne knjiice)Dokaz o nekanjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno lanku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit e poslodavac. Traeni dokumenti mogu se dostaviti u preslici, a odabrani kandidati e originale don...

 • Company Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana in Krapina
  26.10.2021

  UVJETI: preddiplomski studij sestrinstva s ijim se završetkom stjee najmanje 180 ECTS bodova,odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno znaenje, obuhvaaju na jednak nain muški i enski rod. Uz prijave kandidati trebaju priloiti: Zamolbu,ivotopis,Domovnicu,Diplomu/Svjedodbu,Odobrenje za samostalan rad (specijalisti ,prvostup. sestrinstva, med.sestra/tehniar,)Uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu (specijalisti)Dokaz o radnom stau (potvrda nadlene slube HZMO-a ili preslika radne knjiice)Dokaz o nekanjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno lanku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit e poslodavac. Traeni dokumenti mogu...

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR.LIVIJA KOVAČ in Other
  26.10.2021

  OPIS POSLA: MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIAR - PRIPREMA MEDICINSKO-TEHNIKE OPREME I MATERIJALA ZA RAD, - PROMATRANJE PONAŠANJA PACIJENATA U EKAONICI RADI PROCJENE HITNOG STANJA, - VAENJE KRVI, KONTROLA ŠEERA I TLAKA, - ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA I CIJEPLJENJA PACIJENATA -KOMUNIKACIJA S PACIJETIMA MAILOM U VIDU PRIHVATA I SLANJA  NALAZA I TRAPIJE ŠTO NEOPHODNO ZAHTIJEVA OSNOVE IZ DOMENE INFORMATIKE EDUCIRANOSTI  I RUKOVANJA  RAUNALOM -ISKUSTVO U STRUCI NIJE POTREBNO, POTREBNA OSNOVNA INFORMATIKA NAOBRAZBA, KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U RADU S LJUDIMA ...

 • Company OBITELJSKI DOM ČERINA in Other
  26.10.2021

  OPIS POSLOVA: - poslovi medicinske sestre u obiteljskom domu...

 • Company OBITELJSKI DOM LEVANIĆ in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: -sveukupna    briga  o  zdravstvenom  stanju  korisnika   ustanove  - Obiteljskog  doma   koja   sadri sljedee  aktivnosti:  kontaktiranje   sa  zdravstvenim  ustanovama i nadlenim  lijenicima  obiteljske  medicine   korisnika, vaenje  krvi  i   priprema  za  laboratorij, kontaktiranje  s  laboratorijem, mjerenje  tlaka, temperature, razine   šeer  u  krvi, priprema obavezne terapije  korisnika, voenje  evidencije i lista  pacijenata, obavljanje manjih, nunih,  zahvata medicinske njege.       Potrebno odobrenje za samostalni rad....

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE - ANIĆ PODRAVEC IVANA in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: Poslovi asistenta u ordinaciji dentalne medicine....

 • Company ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ in Cres
  26.10.2021

  Opis poslova: Rad s djecom s problemima u ponašanju. Temeljem lanka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61 /2018) i lanka 37. Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/15-30/1, URBROJ: 404-15-1 od 09. travnja 2015. godine i Odluke o dopuni Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/18-01/7, URBROJ: 404-18-1 od 23. travnja 2018., Ravnateljica Odgojnog doma Mali Lošinj, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za sljedea radna mjesta: 1. Medicinska sestra/tehniar – neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Mali Lošinj 1, Podrunica Cres 1 Uvjeti: - Medicinska sestra/tehniar ...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  26.10.2021

  CENTAR ZA REHABILITACIJU STANI ZAGREBAKA 23, STANI KLASA: 110-04/21-01/70 URBROJ: 238/04-94-02/02-21-1 Stani, 13.10.2021. Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme-zamjena za bolovanje Uvjeti:Srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre; struni studij sestrinstva ( struni prvostupnik baccsestrinstva)Poloen struni ispitPotrebno radno iskustvo 1 godina,Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim branite...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  26.10.2021

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 2. medicinska sestra - 1 izvršitelj (m/) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme Uvjeti: - SSS – medicinska sestra, •odobrenje za samostalan rad, •poznavanje rada na raunalu, •1 godina radnog iskustva osim medicinskih sestara/tehniara koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od 5 godina Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: •zamolbu (vlastoruno potpisanu), •ivotopis, •presliku domovnice, •presliku dokumenta o završenoj strunoj spremi – diploma/svjedodba, •presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, •presliku odobrenja za samostalan rad, •potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  26.10.2021

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 2. medicinska sestra/tehniar - 4 izvršitelja (m/) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust) Uvjeti: - SSS – medicinska sestra, •odobrenje za samostalan rad, •poznavanje rada na raunalu, •1 godina radnog iskustva osim medicinskih sestara/tehniara koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od 5 godina. Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: •zamolbu (vlastoruno potpisanu), •ivotopis, •presliku domovnice, •presliku dokumenta o završenoj strunoj spremi – diploma/svjedodba, •presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, •presliku odobrenja za samostalan rad,...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  26.10.2021

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 1. patronana medicinska sestra - 1 izvršitelj (m/) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme Uvjeti: •VŠS - struni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva sa završenim strunim studijem sestrinstva – bacc.med.techn., •poloen struni ispit (osim kandidata koji su zapoeli studij u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje), •odobrenje za samostalni rad, •poznavanje rada na raunalu, •1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su zapoeli studij u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje). Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: •zamolbu (vlastoruno potpisanu), •ivotopis, •presli...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  26.10.2021

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 1. patronana medicinska sestra - 1 izvršitelj (m/) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme (razne zamjene) Uvjeti: •VŠS - struni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva sa završenim strunim studijem sestrinstva – bacc.med.techn., •poloen struni ispit (osim kandidata koji su zapoeli studij u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje), •odobrenje za samostalni rad, •poznavanje rada na raunalu, •1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su zapoeli studij u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje). Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: •zamolbu (vlastoruno potpisanu), •ivo...

 • Company Dom zdravlja Požeško - slavonske županije in Pleternica
  26.10.2021

  Temeljem lanka 42. Statuta Doma zdravlja Poeško-slavonske upanije, lanka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, broj 128/18, 47/18 i 123/19) ravnatelj raspisuje N A T J E A J za prijem u radni odnos - medicinska sestra/tehniar - dentalni asistent, djelatnost dentalne medicine, mjesto rada Pleternica, jedan izvršitelj/ica, odreeno vrijeme, Uvjeti za zapošljavanje: Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dentalnog asistenta: srednja medicinska škola za zanimanje medicinska sestra/tehniar ili dentalni asistent, poloen struni ispit za etverogodišnje školovanje,posjedovanje vaeeg odobrenja za samostalni rad,te osoba ne smije biti kanjavana.Dostaviti: zamolbu, ivotopis, domovnicu, srednjoškol...

 • Company BOŽIĆ RADOSLAV, dr.stomatolog, stomatološka ordinacija in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: Asistiranje doktoru dentalne medicine, te ostali poslovi vezani za asistiranje u ordinaciji. ...

 • Company Dom zdravlja Požeško - slavonske županije in Other
  26.10.2021

  Temeljem lanka 42. Statuta Doma zdravlja Poeško-slavonske upanije, lanka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, broj 128/18, 47/18 i 123/19) ravnatelj raspisuje N A T J E A J za prijem u radni odnos Zapošljavanje: - struna prvostupnica/k sestrinstva, djelatnost patronae, jedan izvršitelj/ica, mjesto rada Poega, odreeno vrijeme, 3. Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za strunog prvostupnika/cu sestrinstva -patronanu sluba: završena viša zdravstvena škola za navedeno zanimanje (prvostupnik ses...

 • Company DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ in Dubravica
  26.10.2021

  DOM ZDRAVLJA METKOVI ANTE STAREVIA 12, METKOVI URBROJ: 02-754 Metkovi, 07.10.2021 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17i 47/18), lanka 31.Statuta Doma zdravlja Metkovi ravnatelj Doma zdravlja Metkovi raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos 1.jednog VSS ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite-doktor medicine ( m /)–na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: -medicinski fakultet -poloen struni ispit -odobrenje za samostalan rad -1 godina radnog iskustva 2.jednog SSS zdravstvenog djelatnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti –medicinska sestra-tehniar (m/) na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: -srednja medicinska škola -poloe...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE in Vinkovci
  26.10.2021

  Na temelju lanka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske upanije, na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20) i Plana prijema pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/20-02/15 URBROJ: 534-07/1-21-6 od 4. oujka 2021.g., ravnateljica raspisuje NATJEAJza prijem u radni odnos 1. na odreeno vrijeme pripravnika na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za zanimanje sanitarni inenjer/prvostupnik sanitarnog inenjerstva (m/) – VŠS – 1 izvršitelj (m/)2. na odreeno vrijeme laboratorijski tehniar (m/) (SSS) – 1 izvršitelj (m/) u Slubi za m...

 • Company Stomatološka poliklinika Zagreb in Adamovec
  26.10.2021

  Uvjeti: - struna sprema IV stupnja ili VI stupnja - odobrenje za samostalni rad Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis - svjedodbu/uvjerenje o završenom obrazovanju, presliku ili - diplomu, presliku - odobrenje za samostalan rad, presliku - elektroniki zapis ili original potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO, koji sadri datume poetka i prestanka osiguranja i trajanje staa osiguranja, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natjeaja - dokaz o dravljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Ukoliko kandidat uz prijavu priloi dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, duan...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO in Tenja
  26.10.2021

  Struni uvjeti: •SSS za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehniar/farmaceutski tehniar •5 godina radnog iskustva u medicini rada •vještina verbalne i pisane komunikacije •znanje engleskog jezika •poznavanje rada na osobnom raunalu. Kandidat uz prijavu mora priloiti: •prijavu na natjeaj •ivotopis •preslik domovnice ili druge potvrde o dravljanstvu •preslik diplome ili svjedodbe o završenom školovanju •elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac i trajanje staa osiguranja, ne stariji od dana objave natjeaja, kao dokaz o prethodno navršenom stau •potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima koje je kandidat obavljao ili preslike ugovora o radu •potvrdu o nekanjavanju, ne stariju od 6 mjeseci. U pr...

 • Company KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH in Tenja
  26.10.2021

  Na temelju lanka 19. Statuta, ravnatelj Klinike bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje NATJEAJ Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za: I. 3 (tri) medicinske sestre/tehniara SSS Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti potvrdu o nekanjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o dravljanstvu, ivotopis, Elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO, koji sadri datume poetka i prestanka osiguranja i trajanje staa osiguranja (Elektroniki zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natjeaja), potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje te: Za SSS priloiti: preslike svjedodbe o završnom ispitu i svjedodbi svih...

 • Company KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH in Tenja
  26.10.2021

  Na temelju lanka 19. Statuta, ravnatelj Klinike bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje NATJEAJ Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za: II. 2 (dva) prvostupnika/prvostupnice sestrinstva VŠS Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti potvrdu o nekanjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o dravljanstvu, ivotopis, Elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO, koji sadri datume poetka i prestanka osiguranja i trajanje staa osiguranja (Elektroniki zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natjeaja), potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje te: Za SSS: preslike svjedodbe o završnom ispitu i svjedodbi s...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  26.10.2021

  Na temelju lanka 31. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije (KLASA: 003-01/19-01/01, URBROJ: 2137-89-19-01) od 26. lipnja 2019. godine, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto vozaa sanitetskog prijevoza (KLASA: 003-03/17-01/01, URBROJ: 2137-89-17-01) od 02. sijenja 2017. godine, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto medicinska sestra/tehniar u sanitetskom prijevozu (KLASA: 003-03/17-01/01, URBROJ: 2137-89-17-02) od 02. sijenja 2017. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije Mirjana Hanekovi, mag.oec., raspisuje NATJEAJ ZA PRIMANJE NA RAD 1. Medicinska sestra/tehni...

 • Company DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ in Trg
  26.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Dom uenika srednjih škola Antun Gustav Matoš, Trg Marka Marulia 6, Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta zdravstveni voditelj/ica, na neodreeno, nepuno radno vrijeme-20 radnih sati tjedno Uvjeti: 1. Struna sprema: završen preddiplomski sveuilišni struni studij(s tim izjednaen VŠS)sestrinstva 2.odobrenje za samostalan rad 3. Ostali uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i Zakonu o radu U prijavi na javni natjeaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podatke (broj telefona/mobitela, e-m...

 • Company Dom zdravlja Čakovec in Other
  26.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Doma zdravlja akovec, sukladno Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva RH korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2021. godini, ravnatelj Doma zdravlja akovec raspisuje:NATJEAJza prijem u radni odnos na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa: jednog (1) strunog prvostupnika/ce sestrinstva VŠS Uvjeti za radno mjesto: - traena struka i razina obrazovanja za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje,- da je osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,- da osoba nema evidentiranog staa u obrazovnoj razini iz podruja zdravstva. Uz prijavu su kandidati duni priloiti:1. preslik svjedodbe/diplome,2. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenos...

 • Company Dom zdravlja Čakovec in Other
  26.10.2021

  Temeljem l. 21. Statuta Doma zdravlja akovec, sukladno Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva RH korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2021. godini, ravnatelj Doma zdravlja akovec raspisuje:NATJEAJza prijem u radni odnos na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa: 1. dvije (2) medicinske sestre/tehniara SSS Uvjeti za radno mjesto: - traena struka i razina obrazovanja za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje,- da je osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,- da osoba nema evidentiranog staa u obrazovnoj razini iz podruja zdravstva. Uz prijavu su kandidati duni priloiti:1. preslik svjedodbe/diplome,2. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlen...

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ZAGREBU in Botinec
  26.10.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, klasa: 112-02/20-01/357, urbroj: 514-08-03-02-02/03-21-27 od 30. rujna 2021. godine, Zatvor u Zagrebu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme na sljedea radna mjesta U ODJELU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA 3) viši medicinski tehniar/sestra – 1 izvršitelj/ica. Struni uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinske struke od najmanje 3 godine, najm...

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ZAGREBU in Botinec
  26.10.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, klasa: 112-02/20-01/357, urbroj: 514-08-03-02-02/03-21-27 od 30. rujna 2021. godine, Zatvor u Zagrebu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme na sljedea radna mjesta U ODJELU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA 4) medicinski tehniar/sestra – 2 izvršitelja/ice. Struni uvjeti: srednja struna sprema medicinske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, polo...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  26.10.2021

  Opis poslova: - planiranje zdravstvene njege na bolesnikim odjelima - briga za bolesnike u polikliniko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti - pruanje zdravstvene njege te prepoznavanje potrebe za zdravstvenom njegom - organiziranje i nadzor provoenja dnevne zdravstvene njege - procjenjivanje uspješnosti provoenja zdravstvene njege - nadziranje i odgovornost za prehranu bolesnika - sudjelovanje, nadzor i odgovornost za provoenje dnevne terapije - primjenjivanje intravenske terapije - primjenjvanje intravenske kemoterapije uz obvezatno prisustvo lijenika - uvoenje eluane sonde kod bolesnika pri svijesti - pomaganje lijeniku kod uvoenja sonde bolesniku bez svijesti - odgovarnost za zdravstveni odgojni rad s bolesnicima i njihovim obiteljima - planiranje i nadzor mjera za spreavanje intrahospi...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  26.10.2021

  Opis poslova:analiziranje, planiranje i organiziranje rada na nain da vodi kalendar za raspored pacijenata i terapeutskih postupaka, provjeravanje postojeeg stanja medicinske opreme, organiziranje ekaonice dentalne medicine, pripremanje radnog mjesta, dezinficiranje radnog mjesta za terapijske postupke i steriliziranje instrumenata i pribora, asistiranje doktoru dentalne medicine tijekom terapijskih postupaka i sudjelovanje u edukaciji korisnika dentalnih usluga i zajednice, obavljanje administrativnih poslova arhiviranja medicinske dokumentacije i voenja statistike o izvršenim dentalno-medicinskim uslugama, obavljanje komercijalnih poslova naplate usluga, izdavanje rauna, voenje financijske dokumentacije i praenje stanja skladišta, komuniciranje s pacijentima (upuivanje korisnika usluge o...

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE NENAD SAVIĆ, dr.med.dent. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: poslovi dentalnog asistenta u stomatološkoj ordinaciji...

 • Company DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN in Pazin
  26.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07., 94/13. i 98/19.) i lanka 36. Statuta, Upravno vijee Djejeg vrtia “Olga Ban” Pazin objavljuje NATJEAJza obavljanje poslova radnog mjesta:MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENA VODITELJICA (m/) •na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj/izvršiteljicaUVJETI za radno mjesto su:Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.)Za zdravstvenog voditelja moe biti izabrana osoba koja ima višu strunu spremu, odnosno završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje tri godine (baccalaureus, baccalaurea):...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  26.10.2021

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 4. Prvostupnik/ica sestrinstva na odreeno vrijeme- 2 izvršitelja/ice Uvjeti za toke 3. i 4. - završen preddiplomski struni studij ili preddiplomski sveuilišni studij sestrinstva - poloen struni ispit, osim za one koji su upisani 2013.g. - najmanje godinu dana radnog iskustva , osim za one koji su upisani 2013.g. - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu ...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  26.10.2021

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 3. Prvostupnik/ica sestrinstva na neodreeno vrijeme- 1 izvršitelja/ice uz probni rad od 3 mjeseca Uvjeti za toke 3. i 4. - završen preddiplomski struni studij ili preddiplomski sveuilišni studij sestrinstva - poloen struni ispit, osim za one koji su upisani 2013.g. - najmanje godinu dana radnog iskustva , osim za one koji su upisani 2013.g. - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu - ivotopis - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane), toke 1.,2.,3.,4.,5.,6. i 7. - odobrenje za samostalan rad(pr...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  26.10.2021

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 5. Medicinska sestra/tehniar na neodreeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca -3 izvršitelj/ica Uvjeti za toke 5.i 6. - završena srednja medicinska škola - poloen struni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehniar ope njege - najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehniar ope njege - odobrenje za sa...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  26.10.2021

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 6. Medicinska sestra/tehniar na odreeno vrijeme -4 izvršitelja/ice Uvjeti za toke 5.i 6. - završena srednja medicinska škola - poloen struni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehniar ope njege - najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehniar ope njege - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u...

 • Company DENTALNI LABORATORIJ BOJAN VOJAČEK in Tenja
  26.10.2021

  Opis poslova: poslovi dentalnog/e tehniara/ke u dentalnom laboratoriju Mogunost korištenja mjera Aktivne politike zapošljavanja...

 • Company KALMAR IMPLANT DENTISTRY 2 d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: Asistiranje doktoru dentalne medicine, priprema ordinacije za rad, sterilizacija i odravanje stomatoloških instrumenata i ordinacije. ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ OPUZEN in Opuzen
  26.10.2021

  DJEJI VRTI OPUZEN Zagrebaka 3/1 20355 Opuzen Klasa: 601-02/21-01 Ur.broj: 2117-106-01-21-44 Opuzen,13. listopada 2021 Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Opuzen raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA jedan (1) izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta:jedan(1) izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICAjedan(1) izvršitelj/icana neodreeno vrijeme s pola radnog vremena za obavljanje poslova radnog mjesta: MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENA VODITELJICA UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107...

 • Company H o S Sverige AB in Mora
  26.10.2021

  Medicinska sestra/tehniar - pripravnik Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti: ivotopispresliku dokaza o ispunjavanju uvjeta traene struke i razine obrazovanja (svjedodba)presliku domovnicepresliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studijauvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe, ne starije od dana objave ovog natjeajaelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidataKandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a podaci o uvjetima dostupni su na mrenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , Mje...

 • Company Obiteljski dom Biser in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: rad u obiteljskom domu....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA in Brkač - Bercaz (S. Pancrazio)
  26.10.2021

  Temeljem lanka 16. Temeljnog kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (''Narodne novine'' 61/18) i lanka 40. Statuta Doma za odrasle osobe Motovun – proišeni tekst, ravnateljica Doma raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu GLAVNA MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIAR, jedan/a (1) izvršitelj/ica (m/), na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca. UVJETI: struni studij sestrinstva, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog iskustva na tim poslovima, poznavanje rada na raunalu, poloen vozaki ispit za ''B'' kategoriju, dokaz da ne postoji zapreka iz lanka 213. st.1. Zakona o...

 • Company UDOMITELJ D.O.O. in Other
  26.10.2021

  Opis posla: briga o zdravlju korisnika doma za starije i nemone osobe. Uvjeti: potrebno odobrenje (licenca) za samostalan rad HKMS....

 • Company POLIKLINIKA ZA BIODENTALNU MEDICINU MATKOVIĆ d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Poslovi dentalnog asistenta/ice....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters