Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

259 Jobs found for Secondary education teachers in Croatia

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-50 of 259 results.
 • Company Osnovna škola Špansko Oranice in Trg
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19. i 64/20.) i lanka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Špansko Oranice, ravnatelj Osnovne škole Špansko Oranice, Zagreb, Djeji trg 1, Zagreb, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1.uitelj/ica matematike 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti za zasni...

 • Company Poštanska i telekomunikacijska škola in Kom
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Poštanskoj i telekomunikacijskoj školi (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Poštanska i telekomunikacijska škola objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1.Nastavnik fizike, mjesto rada Zagreb 1 izvršitelj/ica na odreeno (zamjena), nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 11 sati nastave tjedno. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o...

 • Company Centar Slava Raškaj Zagreb in Kom
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: – planira i programira neposredan odgojno-obrazovni rad – priprema i izvodi redovitu, izbornu, fakultativnu, dodatnu i dopunsku teorijsku nastavu odreenog predmeta prema vaeem nastavnom planu i programu – pouava temeljna znanja u jednom ili više predmeta – osposobljava uenike za samostalno uenje i mišljenje – razvija intelektualni i emotivni vid uenikove osobnosti – priprema, provodi i ocjenjuje testove, ispite, školske i domae uratke radi utvrivanja napretka uenika te ocjenjuje uenike na temelju usmenih izlaganja – savjetuje i pomae uenicima u samostalnom radu – sudjeluje  u radu Nastavnikog vijea, Razrednog vijea, a po potrebi i u radu ostalih strunih tijela i povjerenstava Centra – surauje s roditeljima/skrbnicima i lanovima obitelji – surauje s drugim ustanovama – priprem...

 • Company EDUKACIJSKI CENTAR - Ustanova za obrazovanje odraslih in Adamovec
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Poslodavac trai suradnika u timu koji bi honorarno predavao teaj japanskog jezika kroz grupnu i/ili individualnu nastavu. Nastava se provodi u prostorijama centra u Zagrebu. ivotopise s dosadašnjim iskustvom poslati na: ....

 • Company EDUKACIJSKI CENTAR - Ustanova za obrazovanje odraslih in Adamovec
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Poslodavac trai suradnika u timu koji bi honorarno predavao teajeve iz grafikog dizajna (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) kroz grupnu i individualnu nastavu. Nastava se provodi u prostorijama centra u Zagrebu. ivotopise s dosadašnjim iskustvom poslati na: ....

 • Company EDUKACIJSKI CENTAR - Ustanova za obrazovanje odraslih in Adamovec
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Poslodavac trai suradnika u timu koji bi honorarno predavao teaj slovenskog jezika kroz grupnu i/ili individualnu nastavu. Nastava se provodi u prostorijama centra u Zagrebu. ivotopise s dosadašnjim iskustvom poslati na: ....

 • Company GIMNAZIJSKI KOLEGIJ KRALJICA JELENA s pravom javno in Split
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 126/12, 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18,98/19 i 64/20)GIMNAZIJSKI KOLEGIJ "KRALJICA JELENA"s pravom javnostiSplitraspisujeN A T J E A Jza popunu radnog mjesta1. Nastavnik Logike i filozofije, Etike i Teorije znanja i spoznaje 4– jedan izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme za 29 sati tjedno do povratka djelatnice s bolovanja.Uvjeti: Pored opih uvjeta kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati posebne uvjete za nastavnike propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86709.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,94/13, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), te Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihol...

 • Company III.GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine,, broj: 87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/18., 98/19. i 64/20.), III. gimnazija Osijek objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice informatike, 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za vrijeme bolovanja. Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (,,Narodne novine,, broj: 1/96., 80/99.) Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave nee se razmatrati. ...

 • Company III.GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine,, broj: 87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/18., 98/19. i 64/20.), III. gimnazija Osijek objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice matematike i informatike, 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za vrijeme bolovanja. Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (,,Narodne novine,, broj: 1/96., 80/99.) Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave nee ...

 • Company GIMNAZIJA A.G.MATOŠA in Kom
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  GIMNAZIJA A. G. MATOŠA AKOVO KLASA: 112-01/21-01/7URBROJ: 2121/26-21-01-1akovo, 8. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija A. G. Matoša, akovo, Vijenac k. A. Stepinca 11 objavljujeNATJEAJza popunjavanje radnog mjestaNASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE – 1 izvršitelj, na neodreeno, puno radno vrijemeNa natjeaj se mogu javiti kandidati oba spola (lanak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.).Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane opim propisima o radu, kandidati trebaj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO in Kom
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon) i lanka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovaka 1 objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 2.Uitelj/ica hrvatskog jezika- rad na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)-zamjena, 1 izvršitelj Mjesto rada: sjedište škole a prema potrebi i izvan sjedišta škole (Osnovna škola Voltino, Vinkovaka 1) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored opih uvjeta sukladno Zakonu o radu, svi kandidati moraju ispunjav...

 • Company LINGUAE d.o.o. in Other
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: Pripremanje i izvoenje nastavnih lekcija iz engleskog jezika....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO in Kom
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon) i lanka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovaka 1 objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 3. Uitelj/ica matematike- rad na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena - 1 izvršitelj Mjesto rada: sjedište škole a prema potrebi i izvan sjedišta škole (Osnovna škola Voltino, Vinkovaka 1) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored opih uvjeta sukladno Zakonu o radu, svi kandidati moraju ispunjavat...

 • Company EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08.,86/09.,92/10,.105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14,.07/17.,68/18.,98/19.,64/20.), a sukladno Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj i birotehnikoj školi Bjelovar, Poljana dr. Franje Tumana 9, Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vladimir Štefanec, prof. raspisuje se N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Radno mjesto nastavnika/ce sociologije Naziv i sjedište Škole: Ekonomska i birotehnika škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tumana 9, Bjelovar Naziv radnog mjesta: nastavnik/ca sociologije, mjesto rada: Ekonomska i birotehnika škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tumana 9 Vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu: neodreeno Tjedno radno vrijeme na koje se sklapa u...

 • Company Škola za modu i dizajn in Unije
  21.10.2021

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Škola za modu i dizajn, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 30 objavljuje dana 11. listopada 2021. godine N A T J E A J ZA RADNO MJESTO: •Pomonik/ica u nastavi, 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 32 sata tjedno, 6,4 sata dnevno POSEBNI UVJETI • minimalno srednjoškolsko obrazovanje • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Na ovaj natjeaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sa potrebnom razinom obrazovanja, izraenih sklonosti za rad s djecom s teškoama u razvoju. Kandidati/kinje koji ispunjavaju traene ...

 • Company Osnovna škola Špansko Oranice in Trg
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19. i 64/20.) i lanka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Špansko Oranice, ravnatelj Osnovne škole Špansko Oranice, Zagreb, Djeji trg 1, Zagreb, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1.uitelj/ica matematike 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti za zas...

 • Company Osnovna škola Špansko Oranice in Trg
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19. i 64/20.) i lanka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Špansko Oranice, ravnatelj Osnovne škole Špansko Oranice, Zagreb, Djeji trg 1, Zagreb, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1.uitelj/ica hrvatskoga jezika 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti z...

 • Company Osnovna škola Špansko Oranice in Trg
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19. i 64/20.) i lanka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Špansko Oranice, ravnatelj Osnovne škole Špansko Oranice, Zagreb, Djeji trg 1, Zagreb, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1.uitelj/ica hrvatskoga jezika 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 4 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“, ravnatelj Obrtnike škole Koprivnica dana 11. 10. 2021. raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos za sljedee radno mjesto: Pomonik u nastavi m/ – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno na odreeno radno vrijeme, do 10 mjeseci – 12 izvršitelja Mjesto rada: Obrtnika škola Koprivnica Uz pisanu prijavu treba priloiti:ivotopisdomovnicu (...

 • Company Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti in Other
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Rad u nastavi ekonomske grupe predmeta u programu ekonomist, puno radno vrijeme s mogunošu trajnog zaposlenja uz probni rok, rad na digitalnim nastavnim materijalima, pedagoškoj dokumentaciji i ostalim poslovima po potrebi škole. Rad na predmetima Poslovne komunikacije, Komunikacijsko-prezentacijske vještine, Raunovodstvo proizvodnje i trgovine, Raunovodstvo troškova i imovine, Poduzetništvo, Obiteljski posao i Uvod u poslovno upravljanje. Nudimo odline uvjete rada i ve pripremljene nastavne materijale za uenike i profesora. Obavezno radno iskustvo u nastavi i poeljno je da je poloen struni ispit. Prijava iskljuivo slanjem samo ivotopisa i zamolbe na mail škole....

 • Company Srednja škola Plitvička Jezera in Jezera
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 14. Pravilnika o radu, te lanaka 4. – 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Plitvika jezera (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Srednja škola Plitvika jezera, objavljuje seNATJEAJza zasnivanje radnog odnosastruni suradnik pedagog/inja - nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, odreeno, najdue do povratka odsutne radniceUvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ...

 • Company Srednja škola Plitvička Jezera in Jezera
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 14. Pravilnika o radu, te lanaka 4. – 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Plitvika jezera (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Srednja škola Plitvika jezera, objavljuje seNATJEAJza zasnivanje radnog odnosanastavnik/ca predmeta Logika – nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno, odreeno, najdue do povratka odsutne radniceUvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sred...

 • Company Srednja škola Plitvička Jezera in Jezera
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 14. Pravilnika o radu, te lanaka 4. – 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Plitvika jezera (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Srednja škola Plitvika jezera, objavljuje seNATJEAJza zasnivanje radnog odnosanastavnik/ca predmeta Biologija s ekologijom – nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, odreeno, najdue do povratka odsutne radniceUvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju ...

 • Company Srednja škola Plitvička Jezera in Jezera
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 14. Pravilnika o radu, te lanaka 4. – 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Plitvika jezera (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Srednja škola Plitvika jezera, objavljuje seNATJEAJza zasnivanje radnog odnosanastavnik/ca predmeta Raunalstvo – nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno, neodreenoUvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJEVAC in Crni
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12. 94/13 i, 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Višnjevac, ravnatelj Osnovne škole Višnjevac iz Višnjevca, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: uitelj/ica matematike i informatike - na puno, odreeno radno vrijeme do povratka zamjenjivane radnice na rad - 1 (jedan) izvršitelj/ica. Mjesto rada: Višnjevac, Crni put 41. Uz ope uvjete prema Zakonu o radu za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:- poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada- odgovarajua vrsta i razina obrazovanja propi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA in Kruge
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. , 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19,64/20- u daljnjem tekstu: Zakon),Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Pravilnika o odgovorajuoj vrsti obrazovanje uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi, lanka 6.,7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Grigora Viteza, Zagreb, Kruge 46 objavljuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 2. Uiteljica geografije na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj Mjesto rada: Osnovna škola Grigora Viteza, Kruge 46 Uvjeti za zasnivanje radn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA in Kruge
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. , 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19,64/20- u daljnjem tekstu: Zakon),Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Pravilnika o odgovorajuoj vrsti obrazovanje uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi, lanka 6.,7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Grigora Viteza, Zagreb, Kruge 46 objavljuje:NATJEAJ za popunu radnog mjesta:3. Uitelj/ica informatike na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršiteljMjesto rada: Osnovna škola Grigora Viteza, Kruge 46 Uvjeti za zasnivanje radnog ...

 • Company Osnovna škola Josipa Račića in Adamovec
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,proišeni tekst, 94/13.,152/14., 7/17.,68/18., 98/19, 64/20) i lanka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Josipa Raia ravnatelj Osnovne škole Josipa Raia, Srednjaci 30 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodreeno vrijeme Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. .stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednj...

 • Company SREDNJA ŠKOLA PAKRAC in Pakrac
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12 ,86/12, 94/13,152/14,7/17,68/18, 98/19, 64/20 ) ravnatelj Srednje škole Pakrac, Bolnika 59, 34550 Pakrac, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta Suradnik/ca u nastavi u zanimanju monter suhe gradnje – 1 izvršitelj/icana odreeno nepuno radno vrijeme, 26sati nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremena do 31.8.2022. UVJETI za radna mjesta: -uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/0...

 • Company SREDNJA ŠKOLA PAKRAC in Pakrac
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12 ,86/12, 94/13,152/14,7/17,68/18, 98/19, 64/20 ) ravnatelj Srednje škole Pakrac, Bolnika 59, 34550 Pakrac, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta Nastavnik/ca strojarske grupe predmeta– 1 izvršitelj/icana odreeno nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremena do 31.8.2022. UVJETI za radna mjesta: -uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK in Adamovec
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole itnjak i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole itnjak u daljnjem tekstu (Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole itnjak, I.Petruševec 1, Zagreb objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica hrvatskog jezika– 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme od 31 sat ukupnog tjednog radnog vremena UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj za radno mjesto pored opih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK in Adamovec
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu Osnovne škole itnjak i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole itnjak u daljnjem tekstu (Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole itnjak, I.Petruševec 1, Zagreb objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica informatike– 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj za radno mjesto pored opih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol...

 • Company Osnovna škola Krunoslava Kutena in Vrbovec
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, ,98/19), Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Krunoslava Kutena, KLASA: 003-05/20-01/427, URBROJ: 238-32-26--20-01, od 06. listopada 2020. godine, te sukladno Odluci Gradonaelnika Grada Vrbovca o ukljuivanju pomonika u nastavi ili strunih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-15 od 23. oujka 2021. godine, Odluke o dopuni Odluke o ukljuivanju pomonika u nastavi ili strunih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, KLASA: 602-02/21-03/07, URBROJ: 238/32-03/04-21-20 od 26. oujk...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ in Adamovec
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnatelj OŠ Dr. Ivan Merz raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1.UITELJ/ICA POVIJESTI – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati- ukupno tjedno radno vrijeme) Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC in Kom
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovna škola Srainec, Varadinska 98, 42209 objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Uitelj/ice geografije,1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice s roditeljskog dopusta Na natjeaj mogu se javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti...

 • Company Osnovna škola Čučerje in Adamovec
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 13 Pravilnika o radu te lanaka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Školi uerje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnateljica OŠ uerje objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa uitelja/ice HRVATSKOG JEZIKA 40 sati tjednog radnog vremena na odreeno vrijeme. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvjeti pr...

 • Company Osnovna škola kralja Tomislava in Strana
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.”, broj poziva: UP. 03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (Osnovna škola kralja Tomislava, Nova cesta 92), Zagreb partner u Projektu objavljuje Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi kralja Tomislava - partneru u projektu „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici kao potpora inkluziv...

 • Company SAVEZ UDRUGA INVALIDA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE in Other
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Pomonik/ca u nastavi romske nacionalnosti sa završenim etverogodišnjim obrazovanjem ...

 • Company Tiohundra AB in Råda
  21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86/09., 92/10.,105/10.,-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,proišeni tekst, 94/13.,152/14., 7/17.,68/18., 98/19, 64/20) i lanka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Josipa Raia ravnatelj Osnovne škole Josipa Raia, Srednjaci 30 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica na 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na odreeno vrijeme Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. .stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...

 • Company REGION JÖNKÖPINGS LÄN in Råda
  21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMONIKA U NASTAVI ZA UENIKE S TEŠKOAMA U RAZVOJU U OSNOVNOJ ŠKOLI UREVAC Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. projekt UP.03.2.1.06.0002 „Iskrice 2“, ravnatelj Osnovne škole urevac, Basariekova 5/d, objavljuje javni poziv za zasnivanje radnog odnosa.Broj traenih osoba: 2 pomonik/ica u nastaviRadno vrijeme: odreeno, nepuno radno vrijeme od 20 do 35 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u urevcu...

 • Company KRUŽNI TOK d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: instruktor vonje....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE in Visoka
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: uitelj/ica matematike Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine, Školska 10, Kri dana 11. listopada 2021. raspisujeNATJEAJza radno mjesto - uitelj/ica matematike– na odreeno, puno radno vrijeme, jedan (1) djelatnikMjesto rada: Školska 10, KriUvjeti: opi i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su u lanku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20) i u lanku 15. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnov...

 • Company TELEFAX D.O.O. in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: obuka kandidata za vonju....

 • Company IX. GIMNAZIJA in Kom
  19.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i lanka 2. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u IX. gimnaziji, IX. gimnazija, Zagreb, Dobojska 12, raspisuje NATJEAJ za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto 1. Nastavnik/ca engleskog jezika - na odreeno nepuno radno vrijeme (19 sati nastave tjedno), do povratka na rad privremeno odsutnog radnika/ce - 1 izvršitelj/ica Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane lancima 105. i 106. Zakona o o...

 • Company IX. GIMNAZIJA in Kom
  19.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i lanka 2. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u IX. gimnaziji, IX. gimnazija, Zagreb, Dobojska 12, raspisuje NATJEAJ za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto 1. Nastavnik/ca njemakog jezika - na odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka na rad privremeno odsutnog radnika/ce - 1 izvršitelj/ica Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obr...

 • Company IX. GIMNAZIJA in Kom
  19.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i lanka 2. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u IX. gimnaziji, IX. gimnazija, Zagreb, Dobojska 12, raspisuje NATJEAJ za sklapanje ugovora o radu za radno mjesto 1. Nastavnik/ca fizike - na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj:...

 • Company Osnovna škola Dragutina Tadijanovića in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 5.,6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natjeaj, odnosna kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koje suglasnost daje Gradski ured (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Dragutina Tadijanovia ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovia, 10090 Zagreb, Bo...

 • Company Osnovna škola Jabukovac - Zagreb in Bilo
  19.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 8.Pravilnika o radu Osnovne škole Jabukovac-Zagreb te lanaka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Jabukovac - Zagreb ravnateljica OSNOVNE ŠKOLE JABUKOVAC – ZAGREB, Romana Šimuni Cvrtila, prof. objavljuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1.Uitelj/ica prirode, biologije, kemije (m/) radni odnos na odreeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno) – 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada od 90 dana. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi...

 • Company V.GIMNAZIJA in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) V. gimnazija, Klaieva 1, 10 000 Zagreb, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1.NASTAVNIK/CA FRANCUSKOGA JEZIKA – na neodreeno nepuno radno vrijeme – 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz pripadajuu koliinu ukupnog tjednog radnog vremena - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/...

 • Company KLASIČNA GIMNAZIJA in Kom
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Klasina gimnazija, Zagreb, Krianieva 4a, raspisuje: JAVNI NATJEAJ za radno mjesto 1. Nastavnik/ica etike (m/) – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena Mjesto rada: Zagreb, Krianieva 4a, po potrebi i izvan sjedišta. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete odreene lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters