Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

21 Jobs found for Sweepers and related labourers in Croatia

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company UDRUGA OBITELJI POGINULIH, UMRLIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA in Vukovar
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  OPIS POSLOVA:Pomo u dostavi namirnicaPomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnikaPomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova krajnjih korisnikaPomo pri oblaenju i svlaenju i briga o osobnoj higijeni krajnjih korisnikaPomo u socijalnoj integraciji i posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.)Pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvoPratnja i pomo u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena ena pruat e potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika. BROJ TRAENIH RADNICA: 1 osobaTRAJANJE RADNOG ODNOSA: Na odreeno vrijeme, do 31. prosinca 2021. godineRADNO VRIJEME: Puno radno vrijemeMJESTO OBAVLJANJA RADA: Podruje grada Vu...

 • Company UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM GRADA POŽEGE I ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE in Other
  21.10.2021

  Opis posla: - pruati pomo pri osobnoj higijeni Korisnika OA, - pruati pomo pri odravanju higijene stambenog prostora Korisnika OA, - pruati pomo u kuanskim poslovima, - pruati pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o potrebama Korisnika OA, - pruati pomo i pratnju u socijalnim aktivnostima Korisnika OA....

 • Company OPĆINA LEKENIK in Lekenik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Pomo lokalne zajednice za ugodno ivljenje osoba tree dobi- faza II“ oznake KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-149 od 25. rujna 2020., Odluke o izmjeni Odluke o financiranju oznake KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-152 od 01. listopada 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., UP.02.1.1.13.0246, oznake KLASA: 910-04/20-09/363, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1 od 26. listopada 2020. godine i lanka 48. stavka 1. toke 20. Statuta Opine Lekenik („Slubeni vjesnik“ broj 9/21.) opinski naelnik Opine Lekenik raspisuje O G L A S za ...

 • Company Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost opće/obiteljske medicine i medicine rada FENIKS in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Pomo u kui i njega starije osobe....

 • Company KOMUNALNI SERVIS d.o.o. in Tenja
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju lanova Komisije za provedbu natjeaja za radno mjesto: ista ulica i ista upravne zgrade i groblja na odreeno vrijeme od dana 8. listopada 2021.g. broj: 4-1/2021, raspisuje se NATJEAJZA RADNA MJESTA NA ODREENO VRIJEME POSLOVNA JEDINICA ISTOA 1. ISTA ULICA I ISTA UPRAVNE ZGRADE I GROBLJA- 3 izvršitelja Poslovi radnog mjesta: Vrši išenje ulica, trgova i drugih javnih površina.Uvjeti :PKV/NKV-II/I stupanjMjesto rada: Grad Rovinj- Rovigno. U prijavi na natjeaj je potrebnonavesti radno mjesto na koje se radnik prijavljuje, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidat je obavezan priloiti: • ivotopis (naroito navesti poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno obavljao), •Presliku Potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno...

 • Company UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA "LATICE" in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Pomo kod aktivnosti hranjenja, oblaenja, šetnje, osobne higijene i drugih aktivnosti svakodnevnog ivota....

 • Company HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA in Other
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Poslovi pomonog radnika sastoje se u pruanju ugovorenih usluga kod korisnika, koje se obavljaju temeljem tjednog plana. Ureenje okunice i tehniki poslovi u kui korisnika obuhvaaju:cijepanje drvakošnja trave ue okuniceišenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kui koji ne zahtijevaju specifina struna znanjazadovoljavanje drugih svakodnevnih potrebaTraene osobine kandidata: Komunikacijske i organizacijske vještine te ljudske i moralne kvalitete za rad sa starijim osobama. Otvorenost za dodatno osposobljavanje za rad u Programu "Pomo u kui"....

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: pomo u obavljanju kuanskih poslova, pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika, te pratnja i pomo u socijalnim aktivnostima korisnika. Uvjeti: - razina, smjer obrazovanja i iskustvo nisu vani - poeljna senzibiliziranost za osobe s invaliditetom. Plaa 1 700,00 kn neto....

 • Company UDRUGA INVALIDA RADA in Virovitica
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OPIS POSLA: Pomo lanovima Udruge invalida rada Virovitica u kuanskim poslovima. Potrebno je posjedovati osobni automobil i vozaku dozvolu. Javiti se na kontakt telefon: 033/722-050....

 • Company UPRIV in Other
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Osobni asistent/ica osoba s invaliditetom na projektu "Bezbrini i jednaki". kodni broj UP.02.2.2.14.0077", financiranog u sklopu poziva "RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE" sredstvima Europskog socijalnog fonda. U opisu zadataka i poslova koje e osobni asistenti obavljati u sklopu projekta su:higijena,pomo pri ustajanju,pomo pri odjevanju i razodjevanju ,pomo pri hranjenju i piu,pripremanje obroka,davanje lijekova,obavljanje sitnih kuanskih poslova tepratnja i pomo....

 • Company RIJEKATANK d. o. o. in Other
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: industrijska išenja komunalnih kanalizacijskih sustava,skupljanje,zbrinjavanje i prijevoz opasnog i neopasnog otpada...

 • Company Gävle kommun in Other
  15.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Selca dana 30.9.2021.g., donosi odluku o raspisivanju N A T J E A J A za prijem radnika na radno mjesto - spremaica - 1 izvršiteljica u radni odnos na odreeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) Probni rad: 3 mjeseca Uvjeti za radno mjesto spremaa/ice su prema lanku 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Prijavi na natjeaj kandidati su duni priloiti: radni ivotopispresliku domovnicepresliku rodnog listauvjerenje, odnosno potvrdu nadlenog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (l.25.st.2.) - ne starije od 6...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SELCA in Selca
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Selca dana 30.9.2021.g., donosi odluku o raspisivanju N A T J E A J A za prijem radnika na radno mjesto - spremaica - 1 izvršiteljica u radni odnos na odreeno vrijeme (na rok od godine dana) s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) Probni rad: 3 mjeseca Uvjeti za radno mjesto spremaa/ice su prema lanku 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Prijavi na natjeaj kandidati su duni priloiti: radni ivotopispresliku domovnicepresliku rodnog listauvjerenje, odnosno potvrdu nadlenog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (l.25.st.2.) - ne starije od 6...

 • Company KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD D.O.O. in Kom
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Opis poslova: isti javnoprometne površine ( ulice, trgove, parkirališta , plae)Prikuplja neistou i kom. otpad, isto odlae u kontejnere...

 • Company KOMUNALAC, d.o.o. in Other
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  OBAVLJA UTOVAR OTPADA U VOZILO, PO ISTOVARU PRAZNE KANTE VRAA NA ISTO MJESTO…...

 • Company KALISA d.o.o. in Other
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Traimo komunikativnu osobu za pomo u kui. Opis posla: pomo korisnicima usluga u kuikuhanje i posluivanje obrokaodlazak u ljekarnu, trgovinu i sl. za potrebe korisnikaišenje i odravanje kuepomo pri kupanju, presvalenju i obavljanju svakodvnenih aktivnosti korisnika uslugedruenje sa korisnikom...

 • Company Centar za pomoć u kući Tanja in Other
  08.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Opis poslova: dostava toplih obroka i pomo u kui kod korisnika (išenje, pospremanje, odlazak u trgovinu i ljekarnu). Uvjet: najmanje dvije godine posjedovanja vozake dozvole za vozila B kategorije....

 • Company NATURA d.o.o. in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla : Pakiranje i išenje ribe...

 • Company OBITELJSKI DOM LEŠIĆ in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Pomoni radnik / radnica na poslovima njega u Obiteljskom domu....

 • Company KROKOTEKS d.o.o. in Adamovec
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Prikup neistog te distribucija istog rublja u kolicima za rublje, po odjelima KBC Rebro Zagreb. Napomena: posao je fiziki zahtjevan, dizanje i nošenje veih tereta. ...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - ZVJEZDANA BUKOVČAK in Other
  07.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Opis posla: pomoni radnik u domu za starije i nemone, pomoni poslovi oko brige za starije, išenje njihovih prostorija....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters