Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

39 Jobs found for University and higher education teachers in Croatia

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-39 of 39 results.
 • Company MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK I FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuju NATJEAJ za izbor 1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane citologija, histologija i embriologija na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 5% radnog vremena na Medicinskom fakultetu Osijek i 95% radnog vremena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Kandidati Natjeaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradniko zvanje i suradniko radno mjesto poslijedoktoranda duni su ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” b...

 • Company PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU in Osijek
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku PRAVNI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor: jednog zaposlenika/zaposlenice u suradniko zvanje asistenta i suradniko radno mjesto asistenta iz znanstvenog podruja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane graansko pravo i graansko procesno pravo, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici natjeaja obvezni su ispunjavati uvjete utvrene lankom 92. stavkom 1. i lankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15., 131/17); lankom 196. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayer...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju poslijedoktoranda i suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za komunikacije na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 1. pored uvjeta propisanih lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 1...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  1.u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz podruja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na natjeaj prilau: odgovarajuu diplomu,...

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET in Osijek
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu za 30% radnog vremena, na ugljikohidrata. Kandidati natjeaja osim uvjeta utvrenih Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH...

 • Company SVEUČILIŠTE SJEVER in Polje
  19.10.2021

  Izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i odgovarajue radno mjesto predava, podruje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Cjeloviti tekst natjeaja sa navedenim uvjetima i potrebnom dokumentacijom za prijavu na natjeaj, objavljen je u „Narodnim novinama“ od 6. listopada 2021. godine i na web stranici Sveuilišta Sjever (O Sveuilištu/Propisi i dokumenti/Natjeaji)....

 • Company SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU in Osijek
  19.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ Za izbor i prijem jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz Umjetnikog podruja, umjetnikog polja likovna umjetnost na Odsjeku za kreativne tehnologije na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pored uvjeta propisanih lancima 92.i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, - Odluka USRH i 131/17.)...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-128; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-129; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-166; Odluke Dekanice Klasa: 119-02/21-03/57; Ur.broj: 251-62-01-21-1; dekanica, prof. dr. sc. Jasmina Lovri raspisujeN A T J E A J2. za izbor jednog doktoranda (m/) na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistent, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na odreeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, za potrebe HRZZ uspostavnog istraivakog projekta: „Derivati harmina kao potencijalni antimalarici“ (UIP-2017-05-5160), u sklopu „Projekta razvoja ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Polje
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 2. u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Mikrolokalni defektni alati u parcijalnim diferencijalnim jednadbama" iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/1...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Polje
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 1.u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida " iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici za sve toke natj...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  SURADNIKO ZVANJE I RADNO MJESTO uz obvezu upisa doktorskog studija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, POSLIJEDOKTORAND HrZZ (radno mjesto I. vrste), u podruju prirodnih znanosti, polje: kemija, grana: biokemija i medicinska kemija u Zavodu za organsku kemiju (jedan zaposlenik/ca). na projektu IP-2018-01-4379 „Istraivanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa (AntioxPot)“ Hrvatske zaklade za znanost, na odreeno vrijeme od 13 mjeseci. Posebni uvjeti: radno iskustvo u laboratoriju i znanstveno-istraivakom radu; prednost imaju kandidati s poznavanjem tehnika organske sinteze i karakterizacije spojeva te s iskustvom u ispitivanju bioloških aktivnosti spojeva. Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu, te prijavi n...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  SURADNIKO ZVANJE I RADNO MJESTO uz obvezu upisa doktorskog studija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, ASISTENT (radno mjesto I. vrste), u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo, u Zavodu za mehaniko i toplinsko procesno inenjerstvo (dva zaposlenika/ce). Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo), uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istrani ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Pristupnici/e moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prijavi na natjeaj priloiti: dopunske isprave o studiju zbog ukupnog prosjeka ocjena ...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za biologiju in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija za rad na projektu „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj” na odreeno vrijeme do završetka projekta s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Zavodu za kvantitativnu ekologiju. Kandidati Natjeaja pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/14.,127/17. i 98/19), uvjeta propisanih lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- ...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za biologiju in Osijek
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-do povratka privremeno odsutnog zaposlenika Kandidati Natjeaja pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/14.,127/17. i 98/19), uvjeta propisanih lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14. .- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezn...

 • Company INSTITUT ZA FIZIKU in Vode
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Na temelju odluke ravnatelja INSTITUTA ZA FIZIKU, Zagreb, Bijenika cesta 46 raspisuje: NATJEAJ Raspisuje se natjeaj za radno mjesto prema tekstu natjeaja kako slijedi: Ad. 1. Poslijedoktorand (/m, 1 izvršitelj) na odreeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci za rad na projektu ‘Sinteza naprednih nanoestica i primjene u fotokatalizi i tekstilnim materijalima’. Projekt je financiran od Hrvatske zaklade za znanost. Rad na ovom radnom mjestu zapoinje najkasnije 1. prosinca 2021. godine. Ciljevi projekta Projekt je baziran na inovativnoj laserskoj sintezi koloidnih otopina nanestica, obradi tekstilnih materijala pomou atmosferskog plazmenog mlaza i njihove primjene u fotokatalizi i za razvoj tekstilnih materijala s poboljšanom antimikrobnm aktivnošu, UV zaštitom i biorazgradnjom. Unutar ovog poslij...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za biologiju in Osijek
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Kandidati Natjeaja pod tokom 5., moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.). te ispunjavati uvjete propisane l. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  za izbor 1.u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na odreeno vrijeme u trajanju 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehanikim odzivom - IP-2019-04-1242, u Zavodu za opu i anorgansku kemiju na Prirodoslovno-matematikom fakultetu, pri Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Polje
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  za izbor 1.u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika ili iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, ili iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz podruja tehnikih znanosti, polje raunarstvo, na odreeno vrijeme u trajanju 2 godine, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-2757 "Varijante u repetitivnim strukturama viseg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma covjeka i visih primata", u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizikom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  SURADNIKO ZVANJE I RADNO MJESTO uz obvezu upisa doktorskog studija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, ASISTENT (radno mjesto I. vrste), u podruju prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za opu i anorgansku kemiju (jedan zaposlenik/ca). Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo), uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istrani ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Pristupnici/e moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prijavi na natjeaj priloiti: dopunske isprave o studiju zbog ukupnog prosjeka ocjena na prethodnim razinama studija...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti in Bilo
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIKIH ZNANOSTI, Lepušieva 6, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za izbor f) jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Sociologija, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije; Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17. i 96/2018). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natjeaja u Narodnim novinama. Uz prijavu treba priloiti: ivotopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inoz...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  12.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje natjeaj za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu docent u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za melioracije - 1 izvršitelj; Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, pristupnici moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama s naznakom „ Za natjeaj“. Ako se pristupnik ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  12.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje natjeaj za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za marketing u poljoprivredi - 1 izvršitelja; Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, pristupnici moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama s naznakom ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  12.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje natjeaj za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu docent u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj - 1 izvršitelj; Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, pristupnici moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama s naznakom „ Za natj...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  12.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje natjeaj za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju - 1 izvršitelja; Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, pristupnici moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama s naznakom „ Za n...

 • Company Sveučilište Jurja Dobrile u Puli in Tenja
  11.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebaka 30, Pula, raspisuje NATJEAJ Fakultet informatike:za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradniko zvanje asistetna, iz znanstvenog podruja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti ili znanstvenog podruja tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijave na natjeaj pristupnici su duni priloiti:ivotopis;presliku odgovarajue diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija (za izbor u suradnika zvanja);presliku diplome o završenom doktoratu znanosti;opis dosadašnje umjetnike...

 • Company ŠKOLA ZA PRIMALJE in Dane
  08.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  – jedan/na izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, na puno radno vrijeme, na 22 sata nastave tjedno što je 40 sati tjedno (nastavni predmeti: anatomija i fiziologija, patologija s patofiziologijom, medicinska mikrobiologija s infektologijom, klinika medicina) – doktor medicine s poloenim strunim ispitom Probni rad traje 6 mjeseci ukoliko se ne radi o pripravniku. UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, Zakonu o radu i provedbenim propisima Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, propisima, duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priloiti svu dokumentaciju, dokaze, prema posebnom zakonu te u odno...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU - Odjel za kemiju in Osijek
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  NATJEAJza izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradniko zvanje i suradniko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.).Kandidati natjeaja pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu moraju ispuniti i uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), lankom 196. Statuta Sveuilišta Jo...

 • Company Sveučilište u Zagrebu-Fakultet filozofije i religijskih znanosti in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Raspisuje se JAVNI NATJEAJ za izbor: jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju – asistent, u znanstvenom podruju: Humanistike znanosti, znanstvenom polju: Filozofija, grani: povijest filozofije, na odreeno vrijeme od šest godina, s punim radnim vremenom. Pristupnik mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17). Obvezni uvjet: završen diplomski sveuilišni studij filozofije. Prednost: uz završeni studij filozofije sluenje latinskim jezikom i poznavanje jednog stranog jezika. Prijava na natjeaj mora sadravati: • potpisan ivotopis i bibliografiju, • presliku diplome, • prikaz znanstvene, nastavne i strune djelatnosti, • prije...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-128; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-129; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-166; Odluke Dekanice Klasa: 119-02/21-03/57; Ur.broj: 251-62-01-21-1; dekanica, prof. dr. sc. Jasmina Lovri raspisujeN A T J E A J1. za izbor jednog doktoranda (m/) na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistent, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na odreeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, za potrebe HRZZ uspostavnog istraivakog projekta: „Nova bioanalitika rješenja za personalizaciju terapije raka dojke“ (UIP-2019-04-8461), u sklopu...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuFILOZOFSKI FAKULTET OSIJEKraspisuje NATJEAJza izborjednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i na suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja povijest (znanstvena grana stara povijest) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).Kandidati Natjeaja pod tokom 1. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/1...

 • Company Sveučilište Jurja Dobrile u Puli in Grana
  08.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebaka 30, Pula, raspisuje NATJEAJ Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradniko zvanje poslijedoktoranda iz umjetnikog podruja, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija na talijanskom jeziku. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: a) ivotopis; b) preslik odgovarajue diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija; c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija; (za...

 • Company Sveučilište Jurja Dobrile u Puli in Grana
  08.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebaka 30, Pula, raspisuje NATJEAJ Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavaa iz podruja humanistikih znanosti,polje filologija, grana anglistika Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: a) ivotopis; b) preslik odgovarajue diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija; c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija; (za izbore u suradnika zvanja); d) opis dosad...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA MATEMATIKU in Osijek
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrene lankom 196. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te uvjete utvrene Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajua radna mjesta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natjeaj kandidati su obvezni priloiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4 – Prijava na natjeaj za izbor u suradniko zvanje asistenta i suradniko radno mjesto asistenta.Obrazac za prijavu te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajua radna...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA MATEMATIKU in Osijek
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrene lankom 196. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te uvjete utvrene Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajua radna mjesta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz .Obrazac za prijavu te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajua radna mjesta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrenoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku .Statut Sveui...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA MATEMATIKU in Osijek
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrene lankom 196. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te uvjete utvrene Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajua radna mjesta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz .Obrazac za prijavu te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajua radna mjesta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrenoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku .Statut Sveui...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA MATEMATIKU in Osijek
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrene lancima 190. i 192. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uvjete utvrene Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajua radna mjesta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku („Narodne novine“ br. 122/17.). Uz prijavu na natjeaj kandidati su obvezni priloiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2 – Prijava na natjeaj za izbor u...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana teorijska kemija, u sklopu natjeaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraivaa – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na odreeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizikom odsjeku PMF-a, za rad na projektu HRZZ „Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama (QuanTunMol, IP-2020-02-9932)“ - 1 izvršitelj Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET in Polje
  07.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEAJ Za izbor: 2. jednog izvršitelja m/ na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu (na predmetima: Temelji hrvatskog jezika, Raunalna obrada djejeg jezika, Narativna analiza u procjeni govorno-jezinih sposobnosti) Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Stat...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET in Polje
  07.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEAJ Za izbor: 1. jednog izvršitelja m/ na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu (na predmetima: Logopedska dijagnostika, Razvojni govorno-jezini poremeaji I i II) Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveuilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-r...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters