Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

200 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-50 of 200 results.
 • Company OPĆINA VILJEVO in Viljevo
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Provedbe projeta "Zaeli i ostvari 2 - program zapošljavanja ena". Opis poslova: Provoenje organizacijskih, funkcionalnih i tehnikih provedi projekta. Odravanje i praenje svih projektnih aktivnosti. Suradnja i komunikacija sa svim sudionicima projekta. Kontrola rada zaposlenih na projektu, sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja. Praenje projekta. Praenje financijskih tranakcija. Obavljanje ostalih poslova vezanih za uspješnu provedbu projekta. Temeljem lanka 29. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Viljevo, objavljuje O G L A S za prijam u slubu osobe na odreeno vrijeme za rad na projektu Europske unije (Ugovor ko...

 • Company OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: - obavlja poslove uredskog poslovanja, - uvodi slubenu poštu u odgovarajue upisnike, - vodi ih u pisanom i elektronikom obliku s pripadajuim imenicima te arhivira predmete iz upisnika, - snima i skrbi o pohrani snimljenog materijala, - fotokopira spise te obavlja i druge srodne poslove u skladu s Poslovnikom dravnog odvjetništva. Plau slubenika ini umnoak osnovice za izraun plae i koeficijenta sloenosti poslova radnog mjesta, uvean za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staa. Koeficijent sloenosti poslova za radno mjesto administrativnog referenta-upisniara odreen je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sloenosti poslova u dravnoj slubi (Narodne novine, broj: 73/19). Struni uvjeti: • srednja struna sprema upravne, biro...

 • Company Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja in Kom
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na sljedea radna mjesta: • informatiki referent u Informacijsko-raunalnom odjelu – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme s probnim radom do dva mjeseca Kandidati moraju ispunjavati sljedee uvjete: • srednja struna sprema – raunalnog, upravnog, birotehnikog, ekonomskog ili drugog odgovarajueg smjera ili završena gimnazija • 12 mjeseci radnog staa • napredno korištenje raunala. Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti dokumentaciju u presliku: • ivotopis • elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • preslik dokaza o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca) • dokaz ili vlastoruno potpisanu izjavu ...

 • Company KOPITEHNA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: kontakt s dobavljaima i kupcima, izrada ponuda. Uvjeti: - poeljno radno iskustvo, - informatika pismenost, - znanje engleskog jezika (govor i pismo), - vozaka dozvola B kategorije, - samostalnost i samoinicijativnost....

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  08.03.2021

  Opis poslova: dnevna administracija (zaprimanje, evidentiranje, sortiranje i prosljeivanje dnevne, e- mail pošte i telefonskih poziva, primopredaja 24 satnog obrauna naplaenih rauna, te predaja kurirskoj slubi, predaja izvaene krvi na alkohol kurirskoj slubi prema sudskoj medicini, zaprimanje, pisanje i otpremanje dopisa, otprema dnevne pošte ; upisivanje u biljenicu svih slubenih dokumenata za otpremu unutarnje pošte, mjeseno voenje statistike broja pacijenta odjela, voenje evidencije u programima Status evidencije i COP a po slubenome rasporedu rada - na slubeni zahtjev (kvalifikacija povrede - pripremanje i ispunjavanje prema uputama voditelja odjela, izdavanje kopije medicinske dokumentacije , izdavanje kopije nalaza obdukcije, oitovanja, te ostali slubeni dokumenti -slubeni zahtjev p...

 • Company ZATVOR U BJELOVARU in Bjelovar
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05,140/05,142/06,77/07,107/07,27/08,34/11,49/11,150/11,34/12,49/12,37/13,38/13,01/15,138/15,61/17,70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost ministra pravosua i uprave KLASA: 112-03/20-01/123, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-05 od 04. veljae 2021. godine Zatvor u Bjelovaru raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme - struni referent-za nabavu i prodavaonice za zatvorenike -1 izvršitelj/ica u Pododsjeku financijsko-knjigovodstvenih poslova, Odjel upravnih poslova, ustrojeno pod rednim brojem 10. toke 10.6.1.1.1. u Prilogu II Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva ...

 • Company VARTEKS d.d. in Visoka
  08.03.2021

  Opis poslapakiranje pošiljki i otprema robe za dostavu ukljuivo s izradom naloga za dostavnu slubupraenje statusa narudbi u web trgovinikreiranje robnih dokumenata i izdavanje raunakreiranje sve ostale dokumentacije potrebne za isporuku narudbiodgovornost za zaprimanje robe na stanje i praenje zalihe robeodgovornost za praenje zalihe potrošnog materijala za pakiranje Poeljan profilinteres za podruje web trgovine / trgovine openitoosnovna informatika pismenost (obavezno napredno korištenje Interneta)poznavanje rada na nekoj od aplikacija kase duana i/ili robnog poslovanja je prednostzavršena minimalno srednja škola bez obzira na smjer obrazovanjaosnovno znanje engleskog jezikavisoka razina motiviranosti, tonosti i preciznosti u radusavjestan i odgovoran pristup radu, rokovima i zadacimaflek...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Rijeka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: preuzimanje, rasporeivanje i otprema pošte, priprema predmeta za signiranje i voenje propisanih oevidnika, auriranje podataka o predmetu u Bazi imovinsko - pravnog poslovanja, obavljanje poslova evidentiranja i praenja roišta, voenje evidencije prisutnosti na radu radnika, kao i registar sklopljenih ugovora Zavoda, prikupljanje podataka za izdavanje potvrda Zavoda u vezi s otpustom iz dravljanstva RH, priprema prijava ratne štete nastale isplatom mirovinskih primanja, pisanje dopisa i drugih materijala te voenje administrativnih poslova u svezi s tim, izrada raznih pregleda i izvješa za potrebe Odjela. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa I. SREDIŠNJA SLUBA A. Mihanovia 3, 10000 Zagreb 1) stru...

 • Company GRAD PULA in Hrvatsko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Temeljem lanka 17. i 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, dalje u tekstu ZSN), uz prethodnu suglasnost Gradonaelnika Grada Pula-Pola, Proelnica Upravnog odjela za prostorno ureenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pula-Pola objavljuje JAVNI NATJEAJ Za prijam u slubu u Upravni odjel za prostorno ureenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pula-Pola, na radno mjesto: - referent III za komunalne prihode - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme Opi uvjeti za prijam u slubu: - punoljetnost, - hrvatsko dravljanstvo, - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Pored opih uvjeta za prijam u slubu kandidati moraju ispunjavati i sljede...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa I. SREDIŠNJA SLUBA A. Mihanovia 3, 10000 Zagreb 9) struni referent I. za obraun plaa i putne naloge (red.br.sist. 59.) u Odjelu za poslove obrauna (m./.), jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. Uvjeti: - srednja struna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazija - dvije godine radnog iskustva u struci sa stupnjem strune spreme koji se trai u ovom natjeaju. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na javni natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jedna...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Pazin
  08.03.2021

  NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu13. STRUNI REFERENT ZA RAUNOVODSTVENO – FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVIIspostave Pazin/Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnikaUvjeti:13. Srednja ekonomska škola Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente: •zamolbu, •ivotopis, •domovnicu – preslika, •dokaz o završenom obrazovanju – preslika, •dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika, (toka 1.- 12.) •odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (toka 1. – 12.) •uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.Svi kandidati podnošenjem prijave daj...

 • Company SimBex d.o.o. in Visoka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: - priprema, obrada, unos i knjienje ulaznih i izlaznih rauna - knjienje izvoda, blagajne - usklaivanje s dobavljaima i kupcima, izrada IOSa - poslovi platnog prometa - drugi knjigovodstveni poslovi Uvjeti: - minimalno SSS - najmanje 2 godine iskustva na gore navedenim poslovima - poznavanje poreznih i raunovodstvenih propisa - elja za profesionalnim usavršavanjem - tonost i preciznost u radu, savjesnost i odgovornost - motiviranost za rad i pozitivan pristup poslu - fleksibilnost, spremnost na rad pod pritiskom (rokova) - samostalnost u radu, uz istovremenu spremnost na rad u ekipi - komunikativnost Struna sprema: Srednja struna sprema, Viša struna sprema, Sveuilišni prvostupnik, Visoka struna sprema, Magistar struke Potrebne godine iskustva: 2 Vještine: Word, Excel, Power Po...

 • Company ADECCO HRVATSKA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: komunikacija s klijentima putem chata i pomaganje s njihovim upitima - bez prodaje Poslodavac nudi:aktivno korištenje i dodatno usavršavanje znanja talijanskog jezikausavršavanje komunikacijskih vještina i uenje kako ispravno poslovno komunicirati s razliitim tipovima linostiodlian dodatak tvom ivotopisu i iskustvo koje se izrazito cijeni u poslovnom svijetuUgovor o radu na godinu dana uz mogunost produetkaMogunost rasta fiksne plae kroz ostvarivanje atraktivnih bonusanaknada za prijevoz u realnom iznosu (UOR)rad na najnovijim tehnologijama u ugodnoj i opuštenoj atmosferiPosao omoguuje fleksibilnost pri odabiru mjesenog fonda sati (4/6/8h dnevno) Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju i udovoljavate navedenim kriterijima pošaljite nam svoj ivotopis s naznakom za nave...

 • Company RAČUNSKI PLAN j.d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: rad u knjigovodstvenom servisu....

 • Company EXPLANTA LOGISTICS j.d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: knjigovodstveno-raunovodstveni poslovi....

 • Company FABRIC OBRT U POLJOPRIVREDI in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Administrativni djelatnik /ica za poslove u poljoprivredi...

 • Company VODOPRIVREDA SISAK D.D. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  OPIS POSLOVA: Ovlasti: organiziranje i koordiniranje rada unutar odjela, organiziranje redovnih i izvanrednih popisa imovine, organiziranje, provoenje i izvršenje kompenzacija.Odgovornosti: izrada ekonomsko-financijskih izvješa, primjena propisa u raunovodstvu, kontrola i ovjera ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije,izrada zakljunih i poreznih bilanci, izrada svih temeljnica za knjienje, itd....

 • Company SINTEL d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: obrada i knjienje dokumentacije, izvoda, ulaznih i izlaznih rauna, blagajniki poslovi, obraun i isplata plaa, priprema dokumentacije za izradu završnog rauna. Radno iskustvo: najmanje 1 godina rada u raunovodstvu....

 • Company JAVNI BILJEŽNIK ŽAKLINA MARINKOVIĆ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: sreivanje javnobiljenikih spisa i knjiga (ovjere, potvrde, ostavine, ovrhe) i javnobiljenike arhive, korespndencija sa nadlenim instutucijama i tijelima (sudovi, porezna uprava, pošta...) i klijentima, komunikacija telefonom,mailom i drugi oblici poslovne komunikacije, primanje stranaka i drugi poslovi administrativne prirode...

 • Company GRAD SLAVONSKI BROD in Bilo
  08.03.2021

  Na temelju odredbe lanka 19.st.1. u svezi l. 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18., 98/19 dalje: ZSN LP(R)S ) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. UP.02.1.1.13.0377. „Zaposlena“ faza II – pruanje podrške u svakodnevnom ivotu starijim osobama s podruja grada Slavonskog Broda proelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti na radno mjesto : - Projektni asistent/ica - 1 (jedan) izvršitelj/ica na ...

 • Company HB PROJEKT j.d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Traimo samostalnog knjigovou koji zna izraditi završni raun...

 • Company Kreditna unija DUKAT in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: vršenje uplata i isplata, rad na blagajni...

 • Company NINIĆ A. D. d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: voenje knjigovodstva. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company VIDOVIĆ 94 d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: rad u knjigovodstvenom servisu Mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company KNJIGOVODSTVENI URED, VL. DRAŽENKA DVORSKI in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: voenje poslovnih knjiga....

 • Company UDRUGA 'ISTARSKO-EKOMUZEJ IZ VODNJANA' in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: administrativno i financijsko voenje poslova u Udruzi....

 • Company GENERALI OSIGURANJE d.d. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: prodaja osiguranja (pronalazak klijenata, savjetovanje, posredovanje pri sklapanju osigurateljnih ugovora, izraivanje ponuda te uspostavljanje, razvijanje i odravanje poslovnih odnosa s klijentima)....

 • Company OPĆINA BOSILJEVO in Tenja
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova radnog mjesta: vrši obraun plaa i voenje svih prateih evidencija i dokumentacije u vezi plaa i ostalih primanja zaposlenika, obavlja poslove financijskog knjigovodstva, bilanciranja, obraun materijalno financijskog poslovanja, izrada financijskih izvještaja, obavljanje odreenih manje sloenih analitikih poslova i izrada odgovarajue dokumentacije, obavlja posloveprimanja pismena, upisivanja u odgovarajue evidencije, dostava predmeta u rad, otpremanje pismena, razvoenje pismena i zakljuivanje upisnika, poslove u vezi uvanja, korištenja i izluivanja arhivskog i dokumentarnog gradiva, pripremanje manje sloenih materijala i izvještaja za potrebe opinskog vijea,komisija, odbora i savjeta, te voenje zapisnika, obavljanje drugih poslova po nalogu proelnika. Uz prijavu kandidati su duni...

 • Company Z INSTAL D.O.O. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis posla: izrada kalkulacija, obraun plaa, knjienja....

 • Company RAČIĆ, d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: Administrativni poslovi, pisanje dopisa i rad na raunalu....

 • Company ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU in Vukovar
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 119-02/20-04/40, URBROJ: 514-08-03-02-01/02-21-02 od 03. veljae 2021. godine, upanijski sud u Vukovaru raspisuje JAVNI NATJEAJza prijam slubenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme SUDSKA PISARNICA na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisniar – 1 (jedan) izvršitelj/ica. Struni uvjeti:srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike, grafike struke, gimnazija ili druga etverogodi...

 • Company NIPPON-CAR d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: POSLOVI VEZANI UZ VOZNI PARK (registracije, licence, tahografi...)...

 • Company Adversarium d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opiis poslova: voenje knjigovodstva....

 • Company VIOLETA d.o.o. in Sinj
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  VIOLETA d.o.o. GZ Kukuzovac, Turjaci 349 Sinj Zbog zamjene privremeno nenazone djelatnice u potrazi smo za vrijednom i pozitivnom osobom koja je odgovorna i spremna na timski rad: ADMINISTRATOR/ICA (M/) - 1 izvršitelj/ica Mjesto rada: GZ Kukuzovac, Turjaci 349, Sinj Naš idealni kandidat ima SSS te vaeu vozaku dozvolu B kategorije. Poeljno je odreeno radno iskustvo u administraciji (prednost, ali nije uvjet). Poslovi koji su u opisu posla našeg novog kolege su fakturiranje, poslovi izvan firme (odlazak u banku, Finu i sl.), slanje i zaprimanje pošte, unos narudbi, provjera registratora, provjera rauna i sl. Nudimo ti rad u pozitivnoj i dinaminoj radnoj atmosferi, adekvatna primanja te stjecanje vrijednog profesionalnog iskustva....

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTA in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: - vodi osnovna sredstva i sitan inventar Kaznionice i Odgojnog zavoda u Turopolju - obavlja poslove materijalnog knjigovodstva Kaznionice i Odgojnog zavoda u Turopolju - knjii i obraunava ulazne i izlazne skladišne dokumente - usklauje analitiko knjigovodstvo sa financijskim knjigovodstvom - obrauje inventurne liste - vodi propisane evidencije i sudjeluje u izradi statistikih izvješa - obavlja i druge poslove po nalogu nadreenih...

 • Company ALFA d.o.o. in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Uvjeti: SSS ekonomska; komunikacijske vještine; napredno korištenje alata za obradu audio i video materijala Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - osposobljavanje na radnom mjestu. ...

 • Company KRMEK d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  KNJIGOVODSTVENI POSLOVI: KNJIENJE, ULAZNI, IZLAZNI RAUNI, OBRAUN PDV-A, OBRAUN PLAA I SVE DRUGE OBVEZE PREMA DRAVI; KONTROLA KARTICA KUPACA I DOBAVLJAA ...

 • Company AL-TIM d.o.o. in Slanje
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis poslova: administrativni i knjigovodstveni poslovi, primanje i slanje pošte, kontakti sa naruiteljima usluga, i drugi poslovi prema potrebi. U obzir dolaze osobe sa završenom srednjom školom 4 godine bez obzira na smjer obrazovanja.Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje...

 • Company IPSOS d.o.o. in Preko
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Agencija za istraivanje trišta i javnog mnijenja IPSOS d.o.o. trai suradnike za poslove terenskog anketiranja (anketiranje po kuanstvima „od vrata do vrata“) na podruju Krapine i pripadajue okolice.Prijave obavezno na LINK: , oznaiti terensko anketiranje.Terensko anketiranje se radi na podruju ovisno o mjestu stanovanja ili eljenom podruju rada, a svu potrebnu opremu za rad osigurava agencija. Uvjeti- komunikativnost- osnove rada na raunalu- ozbiljno shvaanje radnih zadataka i rokova- fleksibilnost- odgovornost Nudimo- suradnja preko ugovora o djelu- suradnja preko student servisa za studente- mogunost suradnje s umirovljenicima koji su u starosnoj, privremenoj ili obiteljskoj mirovini- fleksibilno radno vrijeme- plaeni putni troškovi- honorarni posao tijekom cijele godine- dodatni izvo...

 • Company BVA bilanc j.d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: - samostalno evidnetiranje poslovnih dogaaja za fizike i pravne osobe, - usklade s kupcima/dobavljaima - prijave i odjave djelatnika - obraun plae - izrada završnog rauna - komunikacija s poreznom upravom - te ostali raunovodstveno-administrativni poslovi....

 • Company LONIA TRGOVINA d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  opis posla: KADROVSKI POSLOVI OPI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI ...

 • Company Orto Rea d.o.o. in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Opis posla - samostalno obavljanje raunovodstveno-knjigovodstvenih poslova - izrada bilance, rauna dobiti i gubitka, te svih ostalih zakonom propisanih periodikih izvješa - knjienje i obrada ulaznih/izlaznih rauna, putnih naloga, loko vonje - voenje salda-konti kupaca i dobavljaa (voenje knjiga URA i IRA) - obraun plaa - obraun PDV-a - izrada JOPPD obrazaca - knjienja glavne knjige i usklada sa analitikim evidencijama - voenje blagajnikog knjigovodstva - izrada internih financijskih izvještaja i analiza - financijsko planiranje i financijska operativa - kontinuirano praenje relevantne zakonske regulative i implementacija svih promjena u poslovanje Društva i klijenata - odravanje veza i koordinacija s bankama, poreznom upravom i drugim dravnim institucijama Mogunost korištenja mjera aktivne...

 • Company 'LOGITEX' in Other
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Traimo motiviranu, komunikativnu osobu, spremnu za timski rad, usvajanje novih znanja i vještina, za sljedee poslove: Knjienje dokumentacije u glavnu knjigu i salda konti, obraun plaa, izrada izvještaja i ostali raunovodstveni poslovi uz mogunost napredovanja na višu razinu (izrada godišnjih obrauna, voditelj poslovanja). Iskustvno u navedenim poslovima je prednost u odabiru. ...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: Upravni odjel za opu upravu u Odsjeku za udruge, birae i besplatnu pravnu pomo: Referent za opu upravu, udruge, birae i besplatnu pravnu pomo- 1 izvršitelj(mjesto rada: Osijek) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima osposobljenost za rad s informatikim programima poloen dravni ispit Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni rad u t...

 • Company SGS ADRIATICA d.o.o. Rijeka za ugovornu kontrolu robe in Other
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Opis poslova: - Kontrola poslovnih dokumenata/transakcija društva, te usklada s dokumentacijom na temelju koje e se knjienje provesti (ispravnost ulaznih rauna, putnih naloga, izvadaka banke i ostale dokumentacije za knjienje). Knjienje poslovnih dogaaja društva. - Vrši plaanje obveza društva I kontrolira naplatu kupaca - Vodi i kontrolira glavnu knjigu i analitiko knjigovodstvo - Izrada shema knjienja - Izrada prijedloga potrebnih promjena raunovodstvenih politika u skladu sa Zakonom o raunovodstvu - Konrolira brutto bilancu i izrauje financijska izvješa prema Zakonu o raunovodstvu - Prati i primjenjuje zakonske propise koji reguliraju obraun i plaanja poreza te ih obraunava i izrauje (prijave poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost, izvještaj za javnu objavu i statistiku, ostalo suk...

 • Company LIPIĆ d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: izrada PDV obrasca i ostali poslovi knjigovoe/knjigovotkinje. Uvjeti: - obavezno poznavanje raunovodstvenog kontog plana - znanje rada u MS Office-u - znanje njemakog jezika - obavezno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima....

 • Company HOSTIN, d.o.o. in Tenja
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: -obavljanje i nadzor poslova u apartmanskim naseljima iz podruja odgovornosti, -organizacija i upravljaka koordinacija te nadzor poslovnih aktivnosti naselja i odgovornost za zakonite transakcije/poslovanja apartmanskih naselja,  -definiranje i provoenje plana tekueg i investicijskog odravanja apartmanskih naselja, -definiranje i pripremanje tehnikih specifikacija/podloga za naruivanje/ugovaranje potreba za neometano funkcioniranje apartmanskih naselja, -predlaganje moguih poboljšanja i podizanja kvalitete tehnikih rješenja za turistike objekte te podizanje razine turistikih usluga, -organizacija i koordinacija svih poslovnih aktivnosti vezanih uz poetak rada apartmanskih naselja, -organizacija timskog rada radnika naselja (rad u smjenama), imajui na umu naela ekonomije, ali ...

 • Company RAČUNOVODSTVO TRINAJSTIĆ I PAVELIĆ d. o. o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: voenje poslovnih knjiga...

 • Company LAG "Zeleni trokut" in Lipik
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog natjeaja za zapošljavanje Koordinatora projekta „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. sijenja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se: JAVNI NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme - Koordinator projekta „Ruke koje mogu sve“ Radno mjesto: KOORDINATOR PROJEKTA „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, (1 izvršitelj/ica), na odreeno vrijeme, 12 mjeseci. Mjesto rada: podruje LAG-a „Zeleni trokut“ (gradovi Novska, Lipik, Pakrac, Opina Jasenovac i naselje Janja Lipa) Opis poslova:organizacija,...

 • Company ENIA d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: voenje ureda, poslova nabave, komunikacija sa dobavljaima i sl. postoji mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters