Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

47 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU in Hrvatsko
  02.04.2020

  Opis posla: raunovodstveni poslovi sukladno sistematizaciji; Na temelju lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 3/19.) i lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje JAVNI NATJEAJ   za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme za radno mjesto: – raunovodstveni referent – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: – hrvatsko dravljanstvo, – završen SSS-IV. stupanj ekonomskog usmjerenja, – 12 mjeseci radnog staa u struci, – probni rad 3 mjeseca, - poznavanje rada na raunalu, - vozaki ispit B kategorije – da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14,...

 • Company ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR in Visoko
  02.04.2020

  J A V N I      N A T J E A J   za zasnivanje radnog odnosa   1. Voditelj raunovodstva – 1 (jedan) izvršitelj/ica   Vrsta radnog odnosa:   Rad na neodreeno vrijeme –   puno radno vrijeme, probni rad 3 (tri ) mjeseca   Uvjeti:   - visoka struna sprema  -   diplomirani/a  ekonomist/ica  ili magistar/a  ekonomije   - poznavanje jednog stranog  jezika;   - poznavanje rada na PC-u;     U prijavi na natjeaj kandidati trebaju navesti osobne podatke ( osobno ime, datum i mjesto roenja, adresu stanovanja, broj telefona  te e – mail )   Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola.   Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni priloiti:   -  ivotopis;   -  dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju;   -  domovnicu;   - uvjerenje Opinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istrani postupak, da nije po...

 • Company HRVATSKA NARODNA BANKA in Preko
  02.04.2020

  OPIS POSLOVA Naziv zanimanja: GLAVNI/A REFERENT/ICA operater za platni promet Sektor: Sektor platnog prometa Direkcija: Direkcija za operativne poslove platnog prometa Odjel: Odjel za poslove s klijentima1. Opis poslova i odgovornosti:• provoenje ovrha po raunima klijenata uz izraivanje platnih naloga • kreiranje platnih transakcija na teret i obraivanje naplata u korist rauna klijenata HNB-a • rješavanje jednostavnijih reklamacija • izraivanje jednostavnijih izvješa i analiza iz djelokruga rada Odjela • praenje funkcionalnosti i predlaganje unapreenja aplikativnih rješenja za potrebe platnog prometa i provoenja ovrha • sudjelovanje u projektima razvoja platnih sustava2. Potrebno obrazovanje i iskustvo: • VŠS / struni ili sveuilišni prvostupnik ekonomske ili informatike struke i jedna godi...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  02.04.2020

  OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSSNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na...

 • Company BLAŠKO d.o.o. in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Trai se osoba sa pozvanjem rada u knjigovodstvu i raunovodstvu,rad u Synesisu,knjienje IRA,URA,izvoda i plaa radnika,unos javnih natjeaja,te na ostalim administracijiskim poslovima....

 • Company PEKARA " PECOLAJ " SLATINA in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis posla: voenje knjigovodstva u pekarskom obrtu...

 • Company GLOBAL DISTRI d.o.o. in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: izrada rauna, otpremnica, primki te ostale poslovne dokumentacije. Informatika znanja: Synesis poslovni program. Druga znanja i vještine: komunikativna, elokventna i aurna osoba sa izraenim radnim navikama....

 • Company CANICULA d.o.o. in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis posla: knjienje poslovnih promjena,obraun plaa,obraun PDV-a ,izrada poslovnog rauna,poznavanje propisa...

 • Company TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o. in Adamovec
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: raunovodstveni poslovi. Uvjeti: - VSS/VŠS/SSS ekonomski smjer-raunovodstvo - 5 godina radnog iskustva na raunovodstvenim poslovima - rad u raunovodstvenom programu - znanje MS Office - rad u financijskom raunovodstvu - salda konti kupci i dobavljai - knjiga URA, IRA, obraun PDV-a - financijski i operativni leasing - platni promet - osnovna sredstva - znanje engleskog jezika - neto plaa 5.000,00 kn (start!) - rad na neodreeno vrijeme - probni rok 6 mjeseci. Zamolbe slati pisanim putem na adresu: Tpz Linde viliari Hrvatska d.o.o. Novoselska 25 10040 Zagreb Ili na e-mail: ...

 • Company OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI in Koprivnica
  27.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19), Opinski sud u Koprivnici raspisuje   JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Opinski sud u Koprivnici   radi obavljanja poslova radnog mjesta u sudskoj pisarnici   - sudski referent-sudski ovršitelj – 1 izvršitelj/ica   Struni uvjeti za radno mjesto: - srednja struna sprema upravne, ekonomske ili birotehnike struke, zatim gimnazije ili druge etverogodišnje    srednje škole iji je nastavni plan i program isti ili u preteitom dijelu jednak n...

 • Company DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA in Marof
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Sukladno odredbi lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Zakljuku Vlade Republike Hrvatska KLASA: 022-03/18-07/402, URBROJ: 50301-25/27-18-3 od 4.10.2018. godine, glavni ravnatelj Dravne geodetske uprave raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme DRAVNA GEODETSKA UPRAVAPODRUNI URED ZA KATASTAR VARADIN ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NOVI MAROF Struni/a referent/ica za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica Uvjeti: SSS društvene ili tehnike struke, poloen dravni struni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunja...

 • Company OPĆINSKI SUD U SESVETAMA in Sesvete
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Sukladno lanku 45. stavak 1. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17), uz suglasnosti Ministarstva pravosua Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/20-04/191, Ur. broj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 10. oujka 2020., Opinski sud u Sesvetama raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu u Opinskom sudu u Sesvetama na neodreeno vrijeme na radno mjesto - zemljišnoknjini referent – 3 izvršitelja/ice - radno mjesto III. vrste Struni uvjeti:srednja struna sprema upravne, ekonomske, geodetske struke ili gimnazije,poznavanje rada na raunalu,poloen dravni stru...

 • Company OPĆINA BELICA in Belica
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1., lanka 28. stavka 1. i lanka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), opinski naelnik Opine Belica raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao u Opinu Belica, Jedinstveni upravni odjel ADMINISTRATIVNI REFERENT – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme od 6 mjeseci Struni uvjeti za prijam u slubu:srednja struna sprema ekonomskog smjeranajmanje 1 godina radnog iskustva,poznavanje rada na PC-u,poloeni Dravni struni ispit, Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijam u slubu, koji su propisani odredbom lanka 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrun...

 • Company OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV in Preko
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

    Na temelju lanka 29. a u svezi sa lankom 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opine Sveti Filip i Jakov raspisuje OGLAS za prijam u slubu u Opinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Sveti Filip i Jakov. Posebni uvjeti za prijam u slubu: -              srednja struna sprema upravne, birotehnike, ekonomske ili druge odgovarajue struke, -              najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, -              poloen dravni struni ispit, -          ...

 • Company AGROMAIS d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova....

 • Company ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA in Vid
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Temeljem lanka 16. Statuta Arheološkog muzeja Narona (Klasa: 612-05/19-N/04-01, Ur.Broj: 2148-19-153, Vid, 26. veljae 2019.), uz suglasnost Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/20-01/0082, Ur.broj: 532-06-02-02/6-20-02 od 02. oujka 2020.), ravnatelj Arheološkog muzeja Narona raspisuje NATJEAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto voditelj raunovodstva (m/) – II. Odjel opih poslova – 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodreeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci. Uvjeti za radno mjesto:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ekonomije ili integrirani preddiplomski idiplomski sveuilišni studij ekonomije ili specijalistiki diplomski struni studij ekonomije ijim se završetkom se stjee najmanje 300 ECTS bodova (magistar struke) ili visoka struna sprema – ekonomskog sm...

 • Company MDK GRAĐEVINAR d.o.o. in Slanje
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  opis posla: administrativni poslovi, knjigovodstveni poslovi,pisanje slubenih dopisa,evidencija i provjera ulazne i izlazne dokumentacije, slanje i arhiviranje dokumentacije, rad na raunalu -potrebno poznavanje rada na raunalu u MS office paketu, proaktivnost, tonost, brzina i preciznost u obavljanju zadataka, odgovornost, organiziranost i samostalnost u radu obrazovni program: komercijalna ili ekonomska struka...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Naši djelatnici u svojem svakodnevnom radu obavljaju poslove bankarske online (pisane) podrške klijentima (prodaja nije u opisu posla). Komunikacija s korisnicima je u najveoj mjeri putem chata, dok manji dio upita zaprimamo putem e-maila. Prije samog poetka rada, kandidati se na obuci upoznavaju sa sustavima, prolaze obuku komunikacijskih vještina i upoznavaju se sa svim pripadajuim procesima. Odgovornosti radnog mjesta: • pomaganje korisnicima i pravovremeno odgovaranje na sve upite putem chata i/ili e-maila • svakodnevna komunikacija na njemakom jeziku. Upiti su raznovrsni, no oni naješi su: • vezani uz naine plaanja on-line usluga • vezani uz cijene, uvjete plaanja i naknade za izvršena plaanja • vezani uz zaštitu klijentovih osobnih informacija • vezani uz narudbe, naknade i slino. Nu...

 • Company DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK in Preko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na osnovi lanka 34. Statuta Djeje bolnice Srebrnjak iz Zagreba, Srebrnjak 100 raspisuje se: NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 4. Struni suradnik/ca 1 (jedan) izvršitelj Struna sprema i ostali uvjeti: Ad. 4. SSS, odgovarajueg usmjerenja, poznavanja rada na raunalu, 2 godine radnog iskustva, interna provjera, Mjesto rada: Djeja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Srebrnjak 100 Osnova zapošljavanja: Ad 1. – Ad 5. Neodreeno i puno radno vrijeme, uz probni rad sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Rok za podnošenje prijava: 8 dana Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu (neovjereni preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) - preslik svjedodbe / potvrd...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Krapinsko - zagorske županije in Zlatar
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: financijski knjigovoa/tkinja u Odjelu za raunovodstvo i financije Potrebna zvanja: prvostupnik/ca ekonomije Razina obrazovanja: VŠS Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: ivotopis,elektroniki zapis s podacima o radnom stau i radnom odnosu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana slanja prijave), dokaz o strunoj spremi (presliku diplome). Pismenom zamolbom javiti se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske upanije, I.G. Kovaia 1, 49250 Zlatar....

 • Company SINTEL d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: obrada i knjienje dokumentacije, izvoda, ulaznih i izlaznih rauna, blagajniki poslovi, obraun i isplata plaa, priprema dokumentacije za izradu završnog rauna....

 • Company SINTEL d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla: obrada i knjienje dokumentacije, izvoda, ulaznih i izlaznih rauna, blagajniki poslovi, obraun i isplata plaa, priprema dokumentacije za izradu završnog rauna....

 • Company "BOĐIRKOVIĆ" OBRT ZA PROIZVODNJU, PRERADU I KONZERVIRANJE MESA I MESNIH PROIZVODA in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Uvjeti: - SSS/VSS/VŠS - poznavanje rada na raunalu – MS Office (word, excell), internet - sklonost timskom radu, pouzdanost, urednost i odgovornost - minimalno 1 godina radnog istustva u raunovodstvu/knjigovodstvu - jezik – engleski – osnovno znanje (nije uvjet) - poznavanje HSFI - poznavanje procesa knjigovodstva i raunovodstva u slijedeim segmentima:poznavanje obrauna proizvodnje poznavanje skladišnog poslovanja i voenja zalihapoznavanje obrauna plaa (JOPPD, mjeseni obrauni plaa, prijave i odjave radnika)poznavanje blagajnikog poslovanja izrada kalkulacija i knjigovodstvena evidencija robnog knjigovodstva poznavanje robno materija...

 • Company "BOĐIRKOVIĆ" OBRT ZA PROIZVODNJU, PRERADU I KONZERVIRANJE MESA I MESNIH PROIZVODA in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: samostalan rad na administraciji i komercijalnom odjelu. Uvjeti: - SSS, VŠS ili VSS upravnog, ekonomskog ili nekog drugog društvenog smjera - poznavanje rada na raunalu - MS Office - sklonost timskom radu, pouzdanost, urednost i odgovornost, snalaljivost u dinaminom okruenju - poeljno znanje rada u raunovodstvu Što nudimo: Vrsta zaposlenja: na neodreeno vrijeme uz probni rad, puno radno vrijeme Plaa: stimulativna i redovna Rok podnošenja prijave: 31. sijenja 2020. godine Poetak radnog odnosa: odmah/prema dogovoru...

 • Company SMART FLEX d.o.o. in Vrata
  22.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Naš klijent je vodea telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj i jedina koja prua puni spektar telekomunikacijskih usluga - usluge fiksne i mobilne telefonije, prijenosa podataka, Interneta i meunarodnih komunikacija. Zbog otvaranja novih timova traimo odgovorne i samostalne osobe koje e se pridruiti postojeem uspješnom timu. TVOJE ODGOVORNOSTItelefonski kontakt s potencijalnim korisnicima s ciljem prodaje i dogovaranja sastankaodlazak na dogovorene sastanke i prodaja proizvoda i usluga privatnim korisnicimaakvizicija novih korisnika na terenu, po principu od vrata do vrataodravanje kontakta s korisnicimaostvarivanje individualnih i grupnih planova prodajepoveanje zadovoljstva korisnikaTVOJE KVALIFIKACIJErazvijene vještine komunikacije i ostvarivanja kontakta s kupcimaprepoznavanje i realiz...

 • Company SMART FLEX d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Za klijenta, tvrtku specijaliziranu za korisniko zadovoljstvo i podršku putem razliitih kanala komunikacije, traimo komunikativnu i društvenu osobu koja e se pridruiti postojeem timu na poziciji: Agent za savjetovanje i teleprodaju (m/) Opis posla: • kontaktirati korisnike putem telefona • savjetovati ih o novitetima i mogunosti nadogradnje usluga i proizvoda • stvarati i odravati odnos povjerenja s korisnicima • sudjelovati u razvoju i napretku cijelog tima Potrebni uvjeti: • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine • poznavanje rada na raunalu • prepoznavanje prodajnih prilika • motiviranost za rad s ljudima • odgovornost za ostvarenje individualnih i timskih ciljeva • iskustvo u prodaji ili telefonskoj komunikaciji mogu biti prednost Poslodavac nudi: • fiksna primanja i motivi...

 • Company KORDUN - ALATI D.O.O. ZA PROIZVODNJU U USLUGE in Slanje
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova:kontakt sa kupcima, priprema robe za slanje, sajmovirazvijena komunikativnostmarketinške sposobnosti ...

 • Company VOLKO d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: - znanje rada u programu Synesis - knjienje ulaznih i izlaznih rauna - izrada izvještaja za dravu, obraun plae - predaja obrazaca FINA-i PU - izrada i poštivanje plana i rokova - ostali knjigovodstveni poslovi Obavezno dostaviti zamolbu, ivotopis, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja i presliku potvrde ili elektronikog zapisa o podacima evidentiranima u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staa, ne starije od mjesec dana....

 • Company EXPLANTA MALI SERVISI j.d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: obavljanje raunovodstveno-knjigovodstvenih poslova. Uz ivotopise molimo priloiti kopije svih postojeih dokaza o sposobnosti, kao i potvrdu HZMO-a. Prilikom prijave na natjeaj naznaiti za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje. Kontaktirati e se iskljuivo oni kandidati koji uu u ui izbor....

 • Company AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju l. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18 i 123/19) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme I. ODJEL ZA FINANCIJE I RAUNOVODSTVO - Kontrolor - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme radi zamjene due odsutne radnice (red.br. radnog mjesta 23.) Struni uvjeti: - SSS, ekonomskog smjera - poznavanje rada na raunalu, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Napomena za sve kandidate: Kandidatom prijavljenim na javni natjeaj smatrat e se samo ...

 • Company TP VARAŽDIN d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis poslova: nabava i prodaja robe, odravanje i unapreivanje odnosa sa postojeim i potencijalnim kupcima, koordinacija i suradnja sa odjelom maloprodaje radi realizacije ciljeva prodaje, praenje konkurencije. Dodatni uvjeti: - samostalnost u radu, aurnost, odgovornost - poeljno radno iskustvo na poslovima nabave i prodaje - napredno informatiko znanje - mogunost napredovanja. Mogunost stalnog zaposlenja. Za kandidiranje je potrebno priloiti zamolbu i ivotopis....

 • Company VELEPROMET VUKOVAR d.d. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: izrada kalkulacija maloprodajnih cijena. Prednost zapošljavanja osobe s invaliditetom....

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  OPIS POSLA:utvruje rezultat poslovanjanadzire evidenciju cjelokupne imovine i promjena na imoviniizrauje mjesene, kvartalne i godišnje izvještaje za potrebe uprave te za porezne i statistike potrebenadzire provoenje zakonskih propisa u podruju poreza, doprinosa i drugih javnih davanjavodi porezne evidencije i porezne prijaveosigurava aurnost i tonost svih evidencija i izvještaja za vanjske korisnikedefinira i postavlja modele obrauna proizvodnjeorganizira i nadzire rad financijskog i materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva imovine, obrauna plaa, stoarstva te analize i planadefinira i postavlja sheme knjienja i automatskog prijenosa podataka POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS Ekonomski fakultetznanje jednog stranog jezika u govoru i pismupoznavanje rada na raunalu (MS office paket)vozak...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  OPIS POSLA:izrauje ulazne kalkulacije na svim skladištimaprovodi usklaenjaprovodi mjesene obrauneprovodi inventure i usklaenja po inventurnim razlikamaradi obraun proizvodnje POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSS – Ekonomska školaznanje jednog stranog jezika u govoru i pismupoznavanje rada na raunalu (MS office paket)vozaka dozvola B kategorijeSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 PRIJAVE PRIMAMO DO 19.04.2020. NA ili na adresu: OSATINA GRUPA d.o.o., K. Tomislava 91, Semeljci 31402...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme za rad na slijedeem radnom mjestu: 6. KONTROLOR III. VRSTE (rad u Slubi ekonomsko-financijskih poslova) - 2 izvršitelja Uvjeti: SSS, poznavanje rada na osobnom raunalu, dvije godine radnog iskustva. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama ...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme za rad na slijedeem radnom mjestu: 7. RAUNOVODSTVENI REFERENT/FINANCIJSKI KNJIGOVOA - 1 izvršitelj (rad u Odjelu za fakturiranje i administrativne poslove) Uvjeti: SSS, poznavanje rada na osobnom raunalu. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod pr...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na odreeno vrijeme: (zamjene za odsutne radnike) za rad na slijedeem radnom mjestu: 4. RAUNOVODSTVENI REFERENT/FINANCIJSKI KNJIGOVOA - 3 izvršitelja Uvjeti: SSS, poznavanje rada na osobnom raunalu. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu slubu sukladno...

 • Company OPĆINA PETROVSKO in Petrovsko
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju lanka 17.i 19.Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), lanka 62. Statuta Opine Petrovsko (“Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije” broj 10/13., 12/18. i /20.)i lanka 11. stavka 1. Redni broj 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opine Petrovsko (“Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije” broj 30/19. i 6/20.,opinski naelnik Opine Petrovsko , objavljuje JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Opine Petrovsko na radno mjesto: ADMINISTRATIVNI REFERENT – TAJNIK – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme. Mjesto rada: Petrovsko. Opi uvjeti za prijam u slubu koje natjecatelji moraju ispunjavati su:punoljetnosthrvatsko dravl...

 • Company PENDOOR d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis posla: administrativni poslovi, kalkulacije...

 • Company Dom zdravlja Čakovec in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Sukladno l. 21. Statuta Doma zdravlja akovec, ravnatelj Doma zdravlja akovec, raspisuje: NATJEAJ -za prijem u radni odnos: Raunovodstvenog referenta - 1 izvršitelja (m/) – za rad u odjelu raunovodstva Doma zdravlja akovec, na odreeno vrijeme (do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme) Uvjeti za radno mjesto:SSS struna sprema ekonomskog smjera,poznavanje rada na raunalu,minimalno 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu za zapošljavanje prilae se u preslici:krai ivotopis,diploma/svjedodba,domovnica,elektronski zapis ili potvrda HZMO s podacima o radnom stau (ne starije od 3 mjeseca),uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 3 mjeseca),dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima, tj. potvrda ili preslik ugovoraSukladno lanku 13. Zako...

 • Company URBANGRAD d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: administrativni i knjigovodstveni poslovi. Obraun i sastavljanje mjesenih prijava poreza na dodanu vrijednost. Unos, te knjienje ulaznih, izlaznih rauna i bankovnih izvoda. Obraun plaa, prijava i odjava zaposlenika. Komunikacija i usklaivanje otvorenih stavaka s kupcima i dobavljaima....

 • Company MATRIX GLOBAL j.d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: unos URA, IRA, izvodi...

 • Company Wüstenrot stambena štedionica d.d. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: prodaja financijskih proizvoda i ivotnog osiguranja....

 • Company EKO GRADNJA KONSTRUKCIJE d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: voenje knjigovodstva Uvjeti: - obrazovni program: ekonomija...

 • Company THERMO STONE d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: obrada ulaznih i izlaznih rauna, izrada rauna, arhiviranje dokumentacije...

 • Company DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 61. Stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima (“Narodne novine”, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), Dravni hidrometeorološki zavod raspisuje, OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme Sektor za financije, pravne i ope poslove, Sluba za ljudske potencijale potencijale, pravne poslove, zaštita na radu i uprvljanje dokumentima, Odjel za pravne poslove i upravljanje dokumentima za radno mjesto (17) - struni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene due vremena odsutne slubenice Struni uvjeti: - srednja struna sprema upravne, tehnike ili društvene struke ili gimnazija, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - p...

 • Company MEDITERAN SECURITY d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: obrada gotovog novca. Zvati na broj mobitela 099 3322680 od 07.00-15.00 sati....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters