Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

203 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-50 of 203 results.
 • Company Centar za socijalnu skrb Samobor in Samobor
  21.09.2020

  Opis poslova: raunovodstveni poslovi. Razina obrazovanja:SSS. Obrazovni program:ekonomski, probni rad dva mjeseca.Ostali uvjeti: radno iskustvo:12 mjeseci na raunovodstvenim poslovima, da ne postoji zapreka iz l.213.st.1.Zakona o socijalnoj skrbi. Napomena:uz prijavu je potrebno priloiti ivotopis i preslike dokumenata, a prije izbora kandidata potrebno je predoiti izvornik ili ovjerenu presliku: domovnice, osobne iskaznice, rodnog lista, svjedodbe, elektronikog zapisa ili potvrde o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o radnom iskustvu-ugovor o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa te uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 6 mjeseci. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to p...

 • Company FIZMA d.o.o. in Other
  21.09.2020

  Opis poslova: knjigovodstveni poslovi. Uvjeti: - završeni smjer obrazovanja nije vaan - najmanje 5 godina radnog iskustva. Postoji mogunost rada na pola radnog vremena (20 sati tjedno) i mogunost zapošljavanja umirovljenika/umirovljenica....

 • Company PUL d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prodaja u specijaliziranoj trgovini, rad u trgovini i na terenu ( rad sa arhitektima , projektantima ) Vozaka dozvola B kategorije Rad na PC-u ( word , exel, sketch up ) ...

 • Company MODRI VAL d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Jeste li spremni suoiti se sa izazovom intenzivnog iskustva tijekom uenja, gdje ete upoznati sve aspekte posla? Jeste li spremni obnašati ak još izazovnije dunosti u našoj organizaciji? Traimo profesionalnu, dinaminu i angairanu osobu sklonu timskom radu, vrsnih komunikacijskih vještina. Potrebna je izrazita volja, upornost, samostalnost, organiziranost, odgovornost i aurnost, korektnost i zalaganje u rješavanju svih poslovnih zadataka te elja za kontinuiranim usavršavanjem. Opis posla: • rad se obavlja samostalno pod neposrednim nadzorom odgovorne osobe na regiji i dir. tvrtke • organiziranje i voenje rada cijelog podruja rada i pojedinih poslovnih jedinica te za njih i odgovara • odgovornost i briga za upravljanje i nadzor troškova • planiranje, usmjeravanje i usklaivanje djelatnosti sek...

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad s postojeim klijentima i pronalaenje novih klijenata u svrhu unapreenja prodaje. Potrebna samostalnost u radu. Poeljno iskustvo. U obzir dolazi grafiko i ekonomsko usmjerenje....

 • Company UPRAVNI SUD U ZAGREBU in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19. i 98/19.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 119-02/20-04/491 URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 11. kolovoza 2020. godine, Upravni sud u Zagrebu raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme radi zamjene due odsutne slubenice, SUDSKA PISARNICA – administrativni referent – upisniar (m/) – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti za radno mjesto: - srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike, grafike struke ili završena gimnazija ili druga etverogodišnja srednja škola iji je nastavni plan i program isti ili u preteitom dijelu jednak nast...

 • Company METAL SISTEM d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: nabava materijala ...

 • Company OPĆINA BOŠNJACI in Bošnjaci
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLASA: 112-03/20-03/01 URBROJ: 2212/03-04-20-1 Bošnjaci, 18. rujna 2020. godine Na temelju lanka 17., 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opine Bošnjaci („Slubeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske upanije br. 20/19. i 11/20.), proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Bošnjaci raspisuje O G L A S I. Za prijam slubenika u Jedinstveni upravni odjel Opine Bošnjaci na odreeno vrijeme, na radna mjesta: 1. Struni suradnik – voditelj projekta „Program zapošljavanja ena Opina Bošnjaci 2“ – jedan izvršitelj/ica na odreeno vrijeme (okvirno 13 ...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Pristupnik mora imati završenu etverogodišnju srednju školu ekonomske struke, pet godina radnoga staa na knjigovodstvenim poslovima i poznavanje rada na raunalu. Prijavni rok je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – rujan 2020.“ i toka 4.  Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na e-adresu koju naznae u zamolbi. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova. Prijavom na natjeaj pristupnik je suglasan da Fakultet moe prikupljati, koristiti i dalje obraivati njegove podatke u provedbi natjeajnoga postupka. Prednost e se dati pristupniku s iskustvom u knjigovodstvu i troškovnom i financijskom raunovodstvu. Ostvaruje li pristupnik prednost pri zapošljavanju prema posebnom z...

 • Company IOVIA D.O.O. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: zaprimanje stranaka, izdavanje i plaanje rauna, predavanje i preuzimanje pošte u poštanskom uredu i drugi administrativni poslovi. Uvjet: minimalno srednjoškolsko obrazovanje bez obzira na smjer uz prednost osobama sa srednjoškolskim obrazovanjem administrativnog smjera. Mogunost stalnog zaposlenja. Kontakt osoba: Neven Travani - 098 555581 Goran Travani - 098 555596...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR in Cerić
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLASA: 035-01/20-01/191 URBROJ: 2188/07-JT-2-20-04 Nuštar, 16. rujna 2020.g Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju lanka 32. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar i lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) objavljuje N A T J E A J Za radno mjesto: I RAUNOVODSTVENI REFERENT (m/) – radno mjesto III vrste, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: završeno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja1 godina radnog iskustva na financijsko-raunovodstvenim poslovimasamostalna upotreba raunalanepostojanje zapreke iz lanka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) Uz prijavu kandidati su duni priloiti:zamolba sa ivotopisomdokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika osobne iskaz...

 • Company OPĆINA ŠODOLOVCI in Ernestinovo
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Šodolovci raspisuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Opine Šodolovci - REFERENT- KOMUNALNI REDAR- 1 IZVRŠITELJ NA ODREENO VRIJEME U TRAJANJU OD ŠEST (6) MJESECI Uvjeti: - srednja struna sprema tehnike, poljoprivredne ili upravne/ekonomske struke - jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poloen dravni struni ispit - vozaka dozvola B kategorije - poznavanje rada na raunalu Pored navedenih Uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i ope uvjete za prijam u slubu iz lanka 12. Zakona. U slubu ne moe biti primljena osoba ...

 • Company GRAD ILOK in Ilok
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Slubenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Proelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje OGLAS za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto: REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA - PROJEKTA „ZAELI“ – 1 izvršitelj (m/) do 15. sijenja 2022.god. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. stavku 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):punoljetnosthrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radn...

 • Company ETRUSCA GROUP d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: odravanje i instalacija raunalnih i mrenih sustava. Prodaja i ugradnja video nadzora i druge multimedijske opreme. Prodaja potrošake elektronike. Prodaja i montaa antenskih sustava, prodaja LED rasvjete. Odravanje web stranica, nabava i prodaja elektroopreme. Online prodaja svega navedenoga. Obavezno poznavanje sustava Windows, HTML-a, CSS-a, PHP-a i Cpanela...

 • Company ETRUSCA GROUP d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje knjigovodstvenih i administrativnih poslova, izrada ulaznih primki i kalkulacija, kreiranje izdanih rauna. ...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje uredskih poslova u ustanovi za obrazovanje odraslih ...

 • Company CONSUALIA d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje knjigovodstva....

 • Company RAČUNOVODSTVO LEDINE d. o. o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  U opis poslova ulazi knjienje IRA, URA, izvoda i ostale knjigovodstvene dokumentacije; izrada plaa; kontrole stanja konta glavne knjige s analitikim podacima. Završni raun nije u opisu posla, ali je prednost. Potrebna znanja raunovodstvenih i poreznih zakona...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje pravno-administrativnih poslova za potrebe Doma Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Administrator, 1 izvršitelj (m/), na odreeno, puno radno vrijeme, 21 mjesec Uvjeti: završeno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina rada u struci   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana.   Natjeaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.  ...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE UPANIJE Šibenik, Matije Gupca 74 KLASA: 100-00/20-01/224 URBROJ: 100-00-20-1 U Šibeniku, 17. rujna 2020. Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) i lanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske upanije, ravnateljica Zavoda objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos 1 raunovodstvenog referenta na odreeno radno vrijeme (do 31. prosinca 2020.) u Odjelu za zajednike poslove (1 izvršitelj/ica) Uvjeti: - srednja struna sprema - ekonomska škola - 1 godina radnog iskustva u struci Uz prijavu kandidati su duni priloiti: - kratak ivotopis - presliku domovnice ili osobne iskaznice - presliku svjedodbe - elektroniki zapis ili potvrda o podacima evident...

 • Company RAGUŽ PRIJEVOZ in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla : knjigovoa/knjigovotkinja                    -voenja poslovnih knjiga...

 • Company NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi blagajnika/ce. Ugovor o radu na odreeno vrijeme do 60 dana....

 • Company AQUACHEM d.o.o. in Ivanje
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: administrativni i uredski zadaci za direktora (dopisi, odluke, rasporedi i sl.); administrativna podrška zaposlenicima; voenje i arhiviranje poslovne dokumentacije; planiranje poslovnih putovanja i evidencija putnih naloga; unos ulaznih rauna u pomone evidencije za izvještaje direktoru; unos izlaznih rauna u pripadajue evidencije i praenje naplate; knjienje ulaznih rauna i izvoda, kompenzacija; usklaivanje kartica s kupcima i dobavljaima; redovito izvješivanje voditelja o stanju potraivanja od kupaca i obveza prema dobavljaima; kadrovski poslovi (prijave/odjave radnika, ugovori o radu, voenje evidencije o radnicima)Vaš profil i osobine: ekonomski obrazovni smjer; više od 2 godine radnog iskustva na administrativno-knjigovodstvenim poslovima; tonost i preciznost u radu, savjes...

 • Company ZEBRA DRIVING d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prijem i upis kandidata, priprema dokumentacije, naplata te ostali administrativni poslovi po nalogu poslodavca. Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Preko
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Mjesto rada: uredski i terenski rad na podruju Varadina i okolice. Završeni smjer obrazovanja nije vaan. Radi se preko ugovora o djelu. Zainteresirani kandidati/kinje se mogu javiti voditelju za Ovb Allfinanz Croatia d.o.o., Financial Consultant Martinu Prodanu....

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Martin
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Zainteresirani kandidati se mogu javiti voditelju za Ovb Allfinanz d.o.o., Financial Consultant Martin Prodan...

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Preko
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Radi se preko ugovora o djelu. Zainteresirani kandidati/kinje se mogu javiti voditelju za Ovb Allfinanz Croatia d.o.o. - Financial Consultant Martin Prodan....

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:analiza trištarad s informacijamamenaderski zadaci Razina obrazovanja: SSS, VŠS, VSS Potrebno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu Osnovno znanje rada na raunalu: Internet, MS Office Rad na podruju akovca i okolice Rad na odreeno vrijeme: ugovor o djelu...

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Martin
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:Analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Rad na ugovor o djelu. Potrebno osnovno znanje sluenja na raunalu, internet, Microsoft office. Zainteresirani kandidati mogu se javiti voditelju za Ovb Alifinanz Croatia d.o.o., Financial Consultant Martin Prodan....

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Zainteresirani kandidati mogu se javiti putem e-maila na: ...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 1.Tajništvo upanije: a)Referent za tehniku pripremu dokumentacije sjednica u Pododsjeku za informiranje i tehniku pripremu - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike ili ope strukenajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimaosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjapoloen dravni struni ispit Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika. Prijam u slubu se o...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: b)Matiar - vjebenik u Pododsjeku za dravne matice - 4 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Donji Miholjac - 1, Valpovo - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta (12 mjeseci)  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni ra...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: a)Matiar u Pododsjeku za dravne matice - 3 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Našice - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima osposobljenost za rad s informatikim programima poloen dravni struni ispit  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjes...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: b)Matiar - vjebenik u Pododsjeku za dravne matice - 4 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Donji Miholjac - 1, Valpovo - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta (12 mjeseci)  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni ra...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 3.Upravni odjel za opu upravu: b)Matiar - vjebenik u Pododsjeku za dravne matice - 4 izvršitelja (mjesto rada: Osijek - 2, Donji Miholjac - 1, Valpovo - 1) srednja struna sprema upravne, ekonomske, tehnike struke ili gimnazija bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta (12 mjeseci)  Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika.  Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni ra...

 • Company BRS BERENIS SRL - Glavna podružnica u Slavonskom Brodu za proizvodnju in Bilo
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: obavljanje poslova knjienja raunovodstvene dokumentacije, obavljanje plaanja dobavljaa, voenje materijalnog knjgovodstva i dr. raunovodstveni poslovi. Obavezno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu barem na razini svakodnevne komunikacije. Poznavanje talijanskog jezika je prednost. ivotopis na hrvatskom i engleskom jeziku poslati na mail: Za sudjelovanje na natjeaju za otvoreno radno mjesto kandidat treba dostaviti iskljuivo na mail: , ivotopis s kontakt podacima: - identifikacijski podaci (ime, prezime, datum roenja, dravljanstvo); - podaci za kontakt (broj telefona, adresa elektronike pošte); - informacije o obrazovanju, vještinama, radnom iskustvu (završena škola ili fakultet, završeni treninzi i teajevi, prethodni poslodavci, slubena radna mjesta i...

 • Company PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. in Other
  19.09.2020

  Opis poslova: - prikupljanje podataka - obilazak kupaca u cilju obrade trišta - izrada ponuda sukladno upitima kupaca, praenje realizacije ponuda, izrada radnih naloga - priprema za izdavanje predrauna i rauna prodane robe - briga o stanju zaliha - naruivanje robe i praenje dobave - redovito izvještavanje o aktivnostima i prodajnim rezultatima - promocija poduzea, izvoenje prodajnih aktivnosti sukladno sa strategijom te planovima poduzea - praenje i primjena propisa i normi koji vrijede u struci - i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca Druga znanja i vještine: - SSS/VŠS tehnikog, grafikog ili ekonomskog smjera - prednost poznavanje rada u tiskarskoj industriji, digitalnog tiska, samoljepivih etiketa i TT ribona - prezentacijske i prodajne vještine - organizacijske i komunikacijs...

 • Company NINEX d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje evidencije radnika/ca i radnih sati te ostali administrativni poslovi, povremeno obilazak gradilišta na podruju Varadinske upanije. Radno iskustvo je poeljno. Putni troškovi su po dogovoru. Postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company CANICULA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: -voenje raunovodstvene evidencije glavne i pomonih knjiga u skladu s propisima, -kontrola bruto bilance na dnevnoj,mjesenoj i godišnjoj razini,izrada završnog rauna i periodinih obrauna i izvještaja te odgovornost za njihovu tonost i usklaenost sa zakonom,obraun poreznih davanja -kontrola knjienja  kunskih i deviznih izvoda -blagajniko knjigovodstvo te kontrola obrauna i knjienja putnih naloga , -kontrola stanja knjigovodstvenih analitikih kartica dobavljaa i kupaca i njihovo usklaenje -provedba kompenzacija i cesija -obraun plaa i  JOPDD obrazac, -evidencija o osnovnim sredstvima poduzea, -praenje zakona i propisa iz podruja raunovodstva i financija -suradnja i rad s revizorima,pravnicima i ostalim odjelima,drugi knjigovodstveni poslovi prema nalogu Uvjet: VŠS ili VSS  ekonomi...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ADMINISTRATOR U PROIZVODNJI POVRA OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:< >Napredno znanje rada na raunaluVoz...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ADMINISTRATOR U PROIZVODNJI POVRA OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:< >Napredno znanje rada na raunaluVoz...

 • Company GRAD RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje i auriranje podataka o korisnicima - vlasnicima nekretnina i najmoprimcima u razliitim bazama podataka Proelnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), raspisuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme (radi zamjene), uz probni rad od 2 mjeseca, u Grad Rijeku – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkciju za upravljanje objektima stambene namjene, na radno mjesto REFERENT 1 ZA POSLOVE BAZA PODATAKA (1 izvršitelj/ica) Struni uvjeti:srednja struna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazijanajmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima...

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: • pribavljanje novih stranaka i kreiranje vlastitog portfelja • rad na terenu s postojeim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva • kreiranje najbolje ponude za stranke • odravanje portfelja i briga o korisnicima osiguranja i zaštiti njihovih vrijednosti MS Office: Word Excel Outlook (osnovna razina) Engleski jezik - prednost Vozaki ispit: B kategorija...

 • Company PRO WOOD d.o.o in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Nabava materijala i repromaterijala za proizvodnju namještaja (izrada narudbi, odravanje optimalnog stanja zaliha u skladištu, obrada radnih naloga, rješavanje reklamacija s dobavljaima i ostalo....

 • Company SPEED COMMERC d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: knjigovodstvo, kalkulacije i ostali knjigovodstveni poslovi. Probni rok 3 mjeseca....

 • Company GENERALI OSIGURANJE d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla:savjetovanje klijenata, posredovanje pri sklapanju osigurateljnih ugovora za razliite proizvode/usluge, izraivanje ponuda te uspostavljanje, razvijanje i odravanje poslovnih odnosa s klijentima....

 • Company VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju odredbe l. 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19), a po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 119-02/20-04/120, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 11. kolovoza 2020. Visoki trgovaki sud Republike Hrvatske raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme Visoki trgovaki sud Republike Hrvatske - administrativni referent – sudski zapisniar - 1 izvršitelj (m/), na odreeno vrijeme, radi zamjene slubenice za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za tree dijete, do njezina povratka na rad Struni uvjeti: - srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike ili grafike struke - odlin...

 • Company DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 13. Izjave o osnivanju trgovakog društva DRAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana  03. rujna 2020. godine raspisuje: JAVNI NATJEAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na odreeno vrijeme 1. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Sluba za financije i raunovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na odreeno vrijeme do povratka privremeno nenazonog zaposlenika. Uvjeti: - SSS, ekonomski, matematiki - 3 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajui stupanj strune spreme - poznavanje jednog svjetskog jezika - rad u MS Office paketu Prijavi na natjeaj za radno mjesta obavezno je priloiti sljedee: - ivotopis, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica), ...

 • Company TOPOLNIK d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prodaja, administracija....

 • Company VALENTAK COMMERCE D.O.O. in Selo
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: Knigovotkinja/KnjigovoaValentak knjigovodstvo, Josipa Zoria 22, 10370 Dugo SeloMi smo tvrtka s iskustvom u pruanju usluga poslovnog savjetovanja, knjigovodstva i raunovodstva malim i srednjim poduzeima. Iako naš posao nikad ne prestaje, odabrali smo ga sami i volimo to što radimo. Stvorili smo okruenje koje omoguuje ravnoteu izmeu posla i privatnog ivota, pozitivnu radnu klimu i suradnju. Svi su naši procesi podrani inovativnom i uinkovitom IT infrastrukturom koja nudi 24-satni online pristup financijskim podacima i po potrebi rad na daljinu.Traimo odgovornu, motiviranu i proaktivnu osobu, a nudimo stimulativno radno okruenje i odlina primanja, nagraivanje uspješnosti i dodatnu edukaciju....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters