Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

96 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-50 of 96 results.
 • Company ZATVOR U RIJECI in Rijeka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova:- obavljanje poslova financijskog knjigovodstva, ispostavljanje temeljnica, kontiranje i knjienje knjigovodstvenih isprava; - odgovornost za urnost, ispravnost i urednost knjienja, usklaivanje glavne knjige s pomonim knjigama; - arhiviranje dokumentacije; - obavljanje kontrole i likvidacije blagajnikog poslovanja i ulaznih rauna, ispostavljanje izlaznih rauna; - izrada mjesenih, godišnjih i drugih obrauna poslovanja; - obavljanje i drugih poslova po nalogu nadreenih Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati ope i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l. 7. Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u OŠ Vugrovec-Kašina. Uz zamolbu i ivotopis dostaviti diplomu o steenoj strunoj spremi, domovnicu, odnosno dokaz o dravljanstvu, potvrde da ne postoje zapreke u zapošljavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. uvjerenje o nekanjavanju) ne starije od 6 mjeseci, te potvrdu (elektronikog zapisa) o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dokumentacija se dostavlj...

 • Company OPĆINA OREBIĆ in Orebić
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  O G L A S za prijam u slubu višeg referenta naplate komunalne naknade u Jedinstveni upravni odjel Opine Orebi – 1 izvršitelj, na odreeno vrijeme, do povratka slubenice s bolovanja, uz probni rad od 3 mjeseca. Kandidati za navedeno radno mjesto, osim opih uvjeta propisanih lankom 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi moraju ispuniti i slijedee posebne uvjete utvrene Pravilnikom o unutarnjem redu i to:sveuilišni prvostupnik ili struni prvostupnik graevinske ili druge odgovarajue struke,najmanje jednagodina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,poloen dravni struni ispit,poznavanje rada na raunalu. Na raspisani oglas se mogu javiti i kandidati bez poloenog dravnog strunog ispita uz uvjet da istog poloe u roku od godine dana od dana ...

 • Company PUREX d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  BILJEENJE SVAKODNEVNIH TRANSAKCIJA I DOVRŠAVANJE PROCESA KNJIENJA-PROVJERAVANJE DA LI SU TRANSAKCIJE UNESENE U TONE KNJIGE (GLAVNA KNJIGA, KNJIGA DOBAVLJAA, KNJIGA KUPACA...)-UNOŠENJE PODATAKA, VOENJE EVIDENCIJE-UREDNO SPREMANJE, OBRADA I MANIPULACIJA DOKUMENTIMAPOELJNO DA KANDIDAT BUDE EKONOMSKE ILI PRAVNE STRUKE....

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa II. PODRUNA SLUBA U ZAGREBU Tvrtkova 5, 10000 Zagreb 11) viši/a struni/a referent/ica (red.br.sist. 29.) u Odsjeku za matinu evidenciju (m./.), a) tri izvršitelja – pripravnika na neodreeno vrijeme Uvjet: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine (osobe koje su stekle višu strunu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno ije je školovanje trajalo manje od tri godine ispunjavaju objavljene strune uvjete ako je njihov struni naziv izjednaen sa strunim nazivom struni prvostupnik (baccalaureus), odnosno struna prvostupnica (baccalaurea)) ili b) tri izvršitelja na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa II. PODRUNA SLUBA U ZAGREBU Tvrtkova 5, 10000 Zagreb 17) u okviru projekta „Moja mirovina – unapreenje usluga REGOS-a na trištu rada“ Operativnog programa ljudskih potencijali 2014. – 2020., s mjestom rada u Zagrebu, viši struni referent - informator (red.br.sist. 97) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./.), jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, rad u smjenama, a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca Uvjeti: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij društvene struke u trajanju od najmanje 3 godine (osobe koje su stekle višu strunu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno ije je školovanje trajalo manje od tri godine ispunja...

 • Company PLAVA LAGUNA d.d. in Rijeka
  08.03.2021

  U Plavoj Laguni stvaramo neponovljiva iskustva od 1957. Naše destinacije Pore, Umag i Rijeka domaini su najboljih odmora. U Sektoru za prodaju traimo suradnika za e-distribuciju za provoenje aktivnosti u cilju prodaje smještajnih kapaciteta po kanalu individualne prodaje.Bit ete odgovorni za odravanje i kontroliranje svih opisa i slika na slubenim web stranicama (opisi objekata, usluga, soba, dodatnih sadraja). Koordinirat ete nove online partnere (kreiranje opisa, vrste smještajnih jedinica i unos cijena na njihovoj web stranici, auriranje raspoloivost i sl.) te kontrolirati plaanja svih provizija za rezervacije. Takoer, izraivat ete mjesene statistike o realizaciji pojedinih kanala e-distribucije.U cilju prikupljanja podataka za potrebe selekcijskog postupka, molimo da ispunite prijavu...

 • Company UDRUGA MATICE HRVATSKIH UMIROVLJENIKA OPĆINE SUHOP in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  - koordiniranje rada zaposlenih ena- individualno praenje napretka i savjetovanje ena- obilazak krajnjih korisnika na terenu- oblikovanje medijskih nastupa i promotivnih aktivnosti- sudjelovanje u izvještavanju...

 • Company ELEKTROMATERIJAL d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: veleprodaja elektromaterijala....

 • Company GRAD KRIŽEVCI in Križevci
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Raspisuje se oglas za prijam u slubu (1 izvršitelj/ica) u Grad Krievce, Upravni odjel pravne i ope poslove na odreeno vrijeme od šest (6) mjeseci, za radno mjesto: Viši referent – tajnik gradonaelnika za obavljanje poslova iji se opseg privremeno poveao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Kandidati za prijem u slubu osim opih uvjeta propisanih lankom 12. ZSN-a moraju ispunjavati i sljedee posebne uvjete: •sveuilišni prvostupnik ili struni prvostupnik društvene ili agronomske struke, •najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, •komunikacijske vještine, •poloen dravni struni ispit, •poznavanje rada na raunalu, •poznavanje jednog strano...

 • Company GRAD SLAVONSKI BROD in Bilo
  08.03.2021

  Na temelju odredbe lanka 19.st.1. u svezi l. 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18., 98/19 dalje: ZSN LP(R)S ) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020. UP.02.1.1.13.0377. „Zaposlena“ faza II – pruanje podrške u svakodnevnom ivotu starijim osobama s podruja grada Slavonskog Broda proelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti na radno mjesto : - Viši struni referent- voditelj/ica projekta - 1 ( je...

 • Company RABO d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova radnog mjesta: - operativni poslovi platnog prometa domai i inozemni - naplata potraivanja, usklaenje stanja kupaca i dobavljaa  - dnevno izvještavanje Uprave društva - izrada financijskih planova - obrada kreditnih zahtijeva, izrada izvještaja i ostalih izvještaja za banke i leasing kue - kontrola financijskih elemenata ugovora - evidencija i praenje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaanja - izrada i provoenje kompenzacija, cesija, asignacija - izrada mjesenih izvještaja, te analiza i praenje ostvarenih rezultata u odnosu na godišnji plan Društva  - voenje analitikih evidencija za obraun i praenje troškova  - sudjelovanje u razvoju i odravanju informacijskih sustava iz podruja financija - sudjelovanje u razvoju i unapreenju procesa Odjela   Uvjeti   - VŠS, VSS ekon...

 • Company YACHT SERVICE AD MARIS j.d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: administrativni poslovi...

 • Company PEVEX d.d. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Od kandidata oekujemo:prvostupnik ste ili magistar struke (poeljno ekonomskog, matematikog ili prometnog smjera)imate minimalno dvije godine radnog iskustva u istim ili slinim poslovimaizvrsno se sluite MS Office paketom, a posebno MS Excel-omizvrsno poznajete engleski jezikanalitini ste, pouzdani i usmjereni na detaljeimate dobre komunikacijske i organizacijske vještineKako e izgledati Vaš posao?unapreivat ete proces naruivanja robeodravat ete i unapreivati proces kontrole kvalitete isporukaizraunavat ete tonost isporuka sukladno ugovornim stavkamaaurirat ete kljune parametre procesa naruivanja (rokovi isporuke, minimalne vrijednosti naruivanja…)vodit ete brigu o tonosti matinih podatakavodite ete brigu o kvaliteti zalihapratit ete starosnu strukturu zalihaizvještavat ete o 'out of stock'...

 • Company CONSILIUM REVIZIJA d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: administrativni poslovi u reviziji, upoznavanje sa zakonskim okvirom obavljanja revizije, upoznavanje sa provedbom metodologije revizije, arhiviranje revizijske dokumentacije...

 • Company Matis Outdoor d.o.o. in Bilje
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis posla: Podruje odgovornosti i opis radnih zadataka: - organizira, rukovodi i koordinira rad slube za financije i raunovodstvo temeljem aktivnosti kroz blagajniko poslovanje, likvidaturu, knjigovodstveno-raunovodstvene poslove te poslove plana i analize - primjenjuje financijsko-raunovodstvene i porezne propise kroz stalno struno usavršavanje - skrbi o zakonitosti rada i urednom izvršavanju poslova te uz primjenu zakonskih propisa izrauje interne upute i predlae optimalna rješenja za realizaciju istih - prikuplja podatke iz prijašnjih razdoblja te ih usporeuje sa sadašnjim - izrauje statistike izvještaje - obraunava plau radnicima - izrauje financijske izvještaje (Bilanca stanja, Raun dobiti i gubitaka; Bilješke uz financijska izvješa, Izvještaj o novanom toku i izvještaj o promjeni gl...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: -realizira i organizira sve oblike prodaje kazališnih programa, -dogovara i organizira, obilazi trgovaka društva, škole i druge pravne subjekte u svrhu prodaje kazališnih programa, - poduzima aktivnosti i radnje u cilju ostvarivanja novih sponzorstva, obavlja komunikaciju, dogovore i sastanke za       realizaciju novih sponzorstva, - sudjeluje u osmišljavanju promidbenih aktivnosti. Uvjeti: - rad na raunalu - poznavanje jednog stranog jezike...

 • Company VILSTROJ D.O.O. in Other
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis poslova: Prodaja turistikih aranmana ...

 • Company 'MIA-M.B.' in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: unos URA, IRA, obraun plaa i drugog dohotka i ostali poslovi u knjigovodstvu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company RADA ustanova za koordinaciju i razvoj Grada Daruvara in Bilje
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Prijem u radni odnos pripravnika/ice na puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto jednog (1) suradnika za gospodarski i lokalni razvoj. Opis poslova: predlaganje, priprema i provedba projekata vezanih uz gospodarski i lokalni razvoj Kandidati uz pisanu prijavu, kao dokaz ispunjenja natjeajnih uvjeta, prilau: 1. ivotopis 2. Diploma (preslika) 3. Dokaz o radnom iskustvu: elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu ili pisana izjava o istome 5. Preslika vozake dozvole Prije izbora, provest e se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata putem online intervjua (video konferencija putem Zoom platforme) zbog koronavirus (COVID-19) situacije u ko...

 • Company Turistička zajednica Općine Tar - Vabriga in Visoko
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  TURISTIKA ZAJEDNICA OPINE TAR-VABRIGA Istarska 8a, 52465 Tar Na temelju odredbe l. 18., st. 1., to. 6. Zakona o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine” br. 52/19, 42/20), l. 23., st. 1., to. 6. Statuta Turistike zajednice Opine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Slubeni glasnik Opine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” br. 11/2020) te Odluke Turistikog vijea Turistike zajednice Opine Tar-Vabriga-Torre-Abrega od 22. veljae 2021., Turistiko vijee Turistike zajednice Opine Tar-Vabriga-Torre-Abrega raspisuje N A T J E A Jza izbor direktora/direktorice Turistike zajednice Opine Tar-Vabriga-Torre-Abregabroj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/) na neodreeno uz puno radno vrijeme Sukladno odredbi l. 21. i 23. Zakona o turistikim zajednicama i promicanju hrvatsko...

 • Company Inter Alfa d.o.o. in Split
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: organizacija i voenje poslova na TTTS-u Stobre. Predviena plaa 8.000,00 KN plus stimulacija....

 • Company OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU in Split
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj: 78/17, 89/19), a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/21-04/13, URBROJ: 514-08-03-02-01/02-21-03 od 14. sijenja 2021. godine, Opinski prekršajni sud u Splitu raspisujeJAVNI NATJEAJza prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme – slubenika u Opinski prekršajni sud u SplituODSJEK FINANCIJSKO-MATERIJALNOG POSLOVANJA U SUDURaunovodstveni r...

 • Company DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA in Tenja
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)i l. 49 Statuta Djejeg vrtia Nova Gradiška Upravno vijee Djejeg vrtia Nova Gradiška na svojoj sjednici odranoj 15.02.2021. donijelo je ODLUKU o objavi natjeaja za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme 1. ADMINISTRATIVNO-RAUNOVODSTVENI REFERENT, JEDAN (1) IZVRŠITELJ/ICA – za djeji vrti Nova Gradiška Uvjeti pod tokom 1. : prema l. 24. I 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( NN 133/97)Završen diplomski sveuilišni ili strun...

 • Company STRUSA d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: knjigovodstveni poslovi, knjienje izvoda, URA, IRA, obraun plae...

 • Company RAČUNOVODSTVO-REVIZIJA d.o.o. in Tenja
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: unos ulaznih i izlaznih rauna, knjienje izvoda, plae, usklaenje robnog knjigovodstva, obraun plae, komunikacija s Poreznom upravom i sl. Mogunost stalnog zaposlenja. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company VISA-PROMET, D.O.O. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Poduzee koje u svom sastavu ima turistiki smještaj sa ugostiteljskim objektom i meunarodni prijevoz tereta trai samostalnog knjigovou na puno rado vrijeme. Knjigovoa mora biti osposobljen za materijalno i financijsko knjigovodstvo...

 • Company Razvojna agencija Grada Velika Gorica - VE-GO-RA in Velika
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju lanka 13. Pravilnika o III. Izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Razvojne agencije Grada Velika Gorica – VE – GO – RA, raspisuje: NATJEAJ za prijem  u radni odnos Administrativni tajnik (M/) - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme 1. uvjeti koje kandidati moraju ispunjavat: • sveuilišni/struni prvostupnik ili sveuilišni/struni pristupnik iz društvenog, humanistikog ili tehnikog podruja znanosti • aktivno znanje engleskog jezika • poznavanje rada na osobnom raunalu • 2 godine radnog iskustva 2. uz  ivotopis priloiti slijedee dokumente: • domovnicu, • svjedodbu o završnom obrazovanju, • presliku osobne iskaznice • potvrdu  o nekanjavanju (ne starije od 30 dana) • elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za ...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SV. IVAN ZELINA in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Ako si osoba koja s velikom motivacijom, strašu i predanošu trai sustavna rješenja za probleme i potrebe društveno iskljuenih osoba u lokalnim zajednicama… Ako voliš inovirati, razmišljati van kutije, uiti na poslu, elimo da budeš dio našeg tima. Zadaci i odgovornosti: - koordinacija projektnih aktivnosti - komunikacija s izvoditeljima i sudionicama aktivnosti - priprema i provedba volonterskih aktivnosti u suradnji s Lokalnim volonterskim centrom - pripremu prostora i opreme - prijevoz ciljane skupine Uvjeti: - min. VŠS - poznavanje poslovnih financija - izraene analitike vještine, kritiko i kreativno razmišljanje - iskustvo u identifikaciji i rješavanju problema - izrazite komunikacijske vještine, vještine pregovaranja i vještine rješavanja konflikata, fleksibilnost - napredna raunalna p...

 • Company BIRO 59 GO d.o.o. in Tenja
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: opi knjigovodstveni poslovi, unos ulaznih i izlaznih rauna, predaja obrazaca u Poreznu upravu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company GRAD GAREŠNICA in Garešnica
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekata „ Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ KLASA:910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-21-2 od 28. sijenja 2021. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0372 Nikad nije kasno – faza 2, KLASA: 102-01/20-01/01, URBROJ: 2123/01-02-21-7 od 18. veljae 2021. godine te lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), proelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i ope poslove Grada Garešnice raspisuje ...

 • Company VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis posla: koordinira i organizira te rasporeuje poslove pripreme i razvoja, aktivno prati i sudjeluje u pripremi i provoenju projekata financiranih iz nacionalnih izvora i EU fondova...

 • Company ANDABAKA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: obrada servisnih naloga te priprema istih za daljne knjienje i analizu....

 • Company DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ in Trg
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 07/17, 68/18 i 98/19) Dom uenika srednjih škola Antun Gustav Matoš, Trg Marka Marulia 6, Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta voditelj raunovodstva školske ustanove, na neodreeno, puno radno vrijeme. Uvjeti: - Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati/kinje trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19). -VSS ili VŠS smjer ekonomija ili menadment -poznavanje engleskog jezika -radno iskustvo na odgovarajuim poslovima: 1 godina U...

 • Company Reiwag Facility Services d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: prijave, odjave radnika, kadrovska evidencija, koordinacija poslova zaštite na radu. Izrada ugovora o radu, unos u kadrovski program....

 • Company 'GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA' KRAPINA in Krapina
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Osoba e u sklopu poslova radnog mjesta raditi na poziciji Voditelja projekta na projektu „ene za Zagorje 2“ te obavljati organizacijske, provedbene, tehnike i administrativne poslove vezane uz projekt. Biti e zaduena za koordinaciju i praenje aktivnosti zaposlenih ena, za koordinaciju i komunikaciju sa projektnim partnerima i ostalim subjektima ukljuenim u provedbu aktivnosti, kao i komunikaciju s provedbenim tijelom, za planiranje nabave, evidentiranje dokumentacije za arhivu, pripremu materijala za aktivnosti predstavljanja projekta, kontrolu rezultata rada i izvršenja projektnih aktivnosti, ispravljanje nepravilnosti tijekom izvršenja projekta te praenje izvršenja i planiranje prenamjena budeta projekta, te obavljanje drugih poslova u sklopu projekta po nalogu nadreenih. Rad se odvija ...

 • Company STRŠLJEN 021 j.d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: rad s ljudima, nekretninama, socijalni programi. Neto plaa 5000 kn plus bonusi....

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Slanje
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis posla:Organizacija i kontrola proizvodnog procesaOdgovornost za izvršenje planova proizvodnje i planova kvaliteteDefiniranje prioritetnih poslova, kontrola izvršenja naloga, usklaivanje radnih zadataka unutar i izmeu pogonaSudjelovanju u procesu planiranja proizvodnjeUpravljanje ljudskim resursima nadlenog pogonaUvoenje i obuavanje novih radnika u proizvodne proceseOdgovornost za upravljanje materijalnim resursima pogonaPraenje radne uspješnosti radnika pogonaPriprema i slanje dnevnog, tjednog i mjesenog izvještajaUvjeti:struna sprema: SSS, VŠS, VSS ili više obrazovanje tehnike, strojarske ili ekonomske strukeobavezno iskustvo rada od 3 godine na istim ili slinim pozicijama (prednost e imati kandidati s iskustvom rada u proizvodnji sline veliine poduzea)znanje engleskogpoznavanje MS O...

 • Company MDV PLUS d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: rukovodei poslovi. Uvjeti: - VŠS ili VSS ekonomskog ili tehnikog smjera - dodatni teajevi su poeljni ali nisu uvjet - smisao za voenje trgovakog centra graevnim materijalom - potrebno radno iskustvo u trajanju od 5 godina na rukovodeim poslovima - odanost firmi. Obavezan probni rad....

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis posla:knjienje ulaznih rauna, usklaivanje financijskih kartica i IOS-a kupaca i dobavljaa. Priprema i obraun plae, Obraun primitka u naravi, II dohotka. Ostali raunovodstveni poslovi. Dobre organizacijske sposobnosti, odgovornost i profesionalan pristup poslu, samostalnost, inicijativa i sklonost timskom radu Poeljno napredno poznavanje rada s financijskim i uredskim raunalnim aplikacijama prednost kandidatima koji imaju iskustvo sa radom u NAV/ SAP programu za raunovodstvo i financije...

 • Company BIBERONS d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - obraun plaa - mjeseni obraun PDV-a -izrada statistikih, poreznih i svih Zakonom propisanih izvješa -praenje zakona i propisa iz podruja raunovodstva i financija -priprema i knjienje obraunskih plaanja (kompenzacija, cesija, asignacija) -kontrola i obrada raunovodstvene dokumentacije (URA, IRA, izvodi,...)....

 • Company DR LUIGI, d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: komercijalist za kuvajtsko govorno podruje...

 • Company MICK D.O.O. in Slanje
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Komercijalni poslovi u prodaji robe crne i obojene metalurgije:- prikupljanje upita od kupaca, izrada i slanje ponuda, prikupljanje narudbi, izrada otpremnica i veleprodajnih rauna - rješavanje reklamacija kupaca - briga o naplati - analiza prometa i naplate - sudjelovanje u komisiji za provoenje inventura skladištaUVJET: osoba bez staa, VSS/VŠS ekonomskog ili strojarskog smjera...

 • Company Srednja škola Ludbreg in Ludbreg
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N. N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19. i 64/20.) i l. 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ludbreg, dana 17.02.2021. godine Srednja škola Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 16, 42230 Ludbreg raspisuje: N A T J E A J za popunu radnog mjesta (m/) VODITELJ/ICA RAUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica na odreeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 6 sati tjedno, zamjena za radnicu koja radi na EU projektu do isteka trajanja EU projekta Uvjeti za zasni...

 • Company PERT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova:Organizacija skladišnog poslovanjaKontrola ulaza i izlaza robeDnevno praenje zaliha i potrošnjePlaniranje i osiguravanje optimalnih narudbiInventura i praenje zalihaVoenje raznih evidencija...

 • Company RELIANCE d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis polsova: Samostalni rad administrativnih aktivnosti Kontakt sa poslovnim partnerima i bankama Voenje kardrovske evidencije Izrada razliitih internih izvještaja za potrebe društva Obraun putnih naloga i usklaenje sa pozitivnim zakonskim propisima Priprema dokumentacije za otvorene postupke javne nabave Ostali uredski poslovi...

 • Company Poliklinika ANALIZA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: knjienje svih ulaznih i izlaznih rauna, obraun PDV obrasca, obraun ostalih poreza, obraun plae sukladno zakonskim propisima, izrada zakonskih statistikih izvještaja, izrada financijskih izvještaja i završnog rauna, izrada razliitih internih izvještaja za potrebe uprave. VŠS ili VSS ekonomskog smjer. Odlino poznavanje raunovodstva, oporezivanja i financija te pripadajue zakonske regulative. . 5 godina radnog iskustva od toga barem dvije godine na poslovima raunovodstva proizvodnje.  Nudimo motivirajua primanja, poticajnu radnu okolinu i priliku za osobni i profesionalni razvoj....

 • Company URBAN GRAĐENJE ZAGREB d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: rad u raunovodstvu. Traimo osobu koja je završila ekonomski fakultet, smjer raunovodstvo, koja nema staa. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN in Ivanje
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 47. Statuta i lanka 8. Pravilnika o radu Pukog otvorenog uilišta Labin ravnateljica Pukog otvorenog uilišta Labin raspisuje: NATJEAJ za popunu slobodnog radnog mjesta radnog mjesta: VODITELJ/ICA FINANCIJSKO-RAUNOVODSTVENIH POSLOVA (m/) – 1 izvršitelj/ica, - nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno - rad na neodreeno vrijeme Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:VSS ekonomskog usmjerenja, ili VŠS ekonomski smjer5 godina radnog iskustva na raunovodstvenim i financijskim poslovima,poznavanje rada na raunalu (excel program obavezan),probni rad 6 mjeseca. OPIS POSLOVA organizira cjelokupan rad raunovodstva i knjigovodstva ustanove ,odgovara zanjegovu efikasnost i zakonitost rada,izrauje financijske planove i analize u suradnji s ravnateljem i voditeljima...

 • Company MAX & MORIS d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova- Upravljanje i koordiniranje svim skladišnim prostorima.- Voenje ulaza i izlaza robe.- Organizacija rada djelatnika u timu.- Upravljanje zalihama, ljudskim resursima i svim poslovnim procesima u skladištima (optimiziranje procesa skladištenja).- Praenje tehnoloških trendova u sustavima za upravljanje skladištem ( informatizirani sustavi upravljanja).- Izrada analitikih i statistikih izvještaja.Poeljan preddiplomski ili diplomski studij logistike i mobilnosti, studij ekonomije ili odgovarajui smjer na Tehnikom fakultetu (nije uvjet).-Poeljno 5 godina radnog iskustva na slinim poslovima (nije uvjet). Funkcionalna znanja: - napredno poznavanje odgovarajuih programa na raunalu (MS Office)- poznavanje informatiziranih sustava upravljanja skladištem- aktivno poznavanje engleskog je...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters