Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

61 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-50 of 61 results.
 • Company Dječji dom Vrbina Sisak in Sisak
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, i 66 /20), lanka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 16/18), lanka 35. Statuta Djejeg doma Vrbina Sisak (sijeanj, 2020.), lanka 9 Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Djejeg doma Vrbina Sisak (sijeanj, 2020.) te Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/20-02/1, URBROJ: 524-04-3-1-2/2-20-45, od 1. rujna 2020., ravnateljica Djejeg doma Vrbina Sisak raspisuje J A V N I N A T J E A J za obavljanje poslova i zadatakaRAUNOVODSTVENI REFERENT/EKONOM (M/)- 1izvršitelj/...

 • Company SVEUČILIŠTE SJEVER in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište Sjever objavljuje natjeaj za prijem u radni odnos kako slijedi: jednog slubenika na radnom mjestu III. vrste - struni referent - administrativni suradnik za EU projekt - „eRadio za drugu šansu“, na odreeno vrijeme do završetka navedenog projekta, 15 mjeseci, u nepunom radnom vremenu od 50%, probni rad od 1 mjeseca. Pristupnici za prijem u radni odnos moraju zadovoljiti uvjete: završen preddiplomski ili diplomski studij, ili srednja škola, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima javne nabave, napredno poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola B kategorije. Prednost: iskustvo u provedbi EU projekata, posjedovanje certifikata javne nabave. Mjesto rada: Koprivnica/Varadin. Pisane zamolbe dostaviti na adresu: Sveuilište Sjever, Sveuilišni centar Varadin, Jurja Kriania 31/B...

 • Company OPĆINA BOŠNJACI in Bošnjaci
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  KLASA: 112-03/20-03/01 URBROJ: 2212/03-04-20-1 Bošnjaci, 18. rujna 2020. godine Na temelju lanka 17., 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opine Bošnjaci („Slubeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske upanije br. 20/19. i 11/20.), proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Bošnjaci raspisuje O G L A S I. Za prijam slubenika u Jedinstveni upravni odjel Opine Bošnjaci na odreeno vrijeme, na radna mjesta: 1. Struni suradnik – voditelj projekta „Program zapošljavanja ena Opina Bošnjaci 2“ – jedan izvršitelj/ica na odreeno vrijeme (okvirno 13 ...

 • Company FUSIO d.o.o. in Antenal - Antenal
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslaVrši obraun plaa, drugih naknada i drugih dohodaka, izrauje porezne i druge propisane evidencije, evidentira refundacije bolovanja, obraunava putne naloge, provodi plaanja, izrauje statistika izvješa, priprema izvješa za voditelja Odjela i Izvršnog direktora, vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije, vodi glavnu knjigu, pomone knjige i evidencije ulaznih i izlaznih rauna, vodi knjigovodstvene evidencije nekretnina, osnovnih sredstava i druge imovine Zaklade, provodi raunovodstveno financijske poslove, vodi blagajniko poslovanje, vodi kadrovsku evidenciju, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu voditelja Odjela.Trai se 1 izvršitelj (m/) na odreeno vrijeme s mogunošu stalnog zaposlenja.UvjetiUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici tr...

 • Company ETRUSCA GROUP d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Ostale informacije: Opis poslova: nabava robe, izrada kalkulacija cijena, veleprodaja, maloprodaja i internet prodaja. Samostalno voenje poslovne jedinice. Izrada web stranica u suradnji s web dizajnerskom kuom. Obavezno vrlo dobro poznavanje Windows sustava, poznavanje HTML-a, CSS-a i PHP-a. Kandidati trebaju biti ambiciozni, marljivi i spremni na uenje....

 • Company Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija in Split
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  UMJETNIKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E A J (m/) za izbor na radno mjesto Voditelj odsjeka raunovodstvenih poslova – radno mjesto III. vrste, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci. Uvjeti:- Srednja struna sprema ekonomskog smjera, 4. razina obrazovanja - poznavanje rada na raunalu - radno iskustvo od najmanje 1 (jedne) godine na raunovodstvenim poslovima Prijava na natjeaj mora sadravati ivotopis, presliku dokaza o dravljanstvu, dokaz o steenoj strunoj spremi te potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine. Umjetnika akademija zadrava pravo provoenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktinim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povu...

 • Company OPĆINA ROGOZNICA in Rogoznica
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA UPANIJA OPINA ROGOZNICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17 Tel. 022 559 040, Fax. 022 558 136 E-mail: KLASA: 112-03/20-30/2 UR.BROJ: 2182/12-03/20-3 Rogoznica, 18. rujna 2020. Na temelju lanka 29., a vezano za lanak 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), v.d. Proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Rogoznica, objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Opinu Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto viši referent za raunovodstvo i financije (1 izvršitelj – m/), na odreeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, radi obavljanja poslova iji se opseg privre...

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Martin
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Rad na ugovor o djelu. Potrebno osnovno znanje sluenja na raunalu, internet, Microsoft office. Zainteresirani kandidati mogu se javiti voditelju za Ovb Alifinanz Croatia d.o.o., Financial Consultant Martin Prodan....

 • Company LUKORAN d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: Menader za kljune kupce je osoba zaduena za najvanije (kljune) kupce. U okviru svojih zaduenja obavlja sve kontakte sa kljunim kupcima, ugovara poslove i vrši prodaju. Njegov najvei zadatak je da zadovolji potrebe kljunih kupaca i da u skladu sa tim potrebama usmjerava svoje poslovanje. Takoer, on vodi i postprodajnu brigu o svojim kupcima. Osim toga, veoma je vano da prati razvoj trišta i da na osnovu analiza utvruje ciljeve prodaje za kupce koje opsluuje, kako bi se uveala prodaja, a samim tim i zadovoljile potrebe kupaca.Odgovornosti menadera za kljune kupce:Sastavljanje planovaPraenje razvoja trištaPlaniranje širenja prodajnog asortimanaPlaniranje marketinških aktivnostiUtvrivanje budeta za marketinške aktivnostiPraenje i realiziranje naplate od kupacaOdravanje kontakta ...

 • Company ZIS OPREMA d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: razvoj prodaje, uspostava i razvijanje dugoronih odnosa s partnerima, praenje trišnih trendova, analiza i revizija poslovanja. U obzir dolazi ekonomist/ica - meunarodno poslovanje. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ENILOG-LOGISTIKA d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: koordinacija zaposlenika, evidencija zaposlenika. U obzir dolaze kandidati ekonomskog usmjerenja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company KALI TUNA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: voenje evidencije zaliha sirovine, materijala i rezervnih djelova, kalkulacije nabave sirovina i materijala, izrada izlaznih rauna prodaje iz skladišta, unos ulaznih rauna dobavljaa..........

 • Company WRHOVSKI d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OGLAS za radno mjesto: MARKETING ASISTENT - MARKETING JUNIOR (M/) - pripravnik/pripravnica Opis poslova:osmišljavanje radio reklama i nagradnih natjeaja za društvene mreekreiranje jednostavnih digitalnih oglašivakih kampanjaauriranje web stranica i shop-ova s potrebnim informacijakoordinacija izrade promotivnih materijala s dizajnerom i tiskaromtekstualna priprema i prikupljanje fotografija za realizaciju mjesenih kataloga trgovakih lanacapomo community managerici u dnevnom komuniciranju na Facebooku (odgovaranje na upite i moderiranje komentara) i Instagramupomo u realizaciji dogaanja za naše klijenteanaliza konkurencije pretraivanjem dostupnih podataka na Internetusudjelovanje u razvoju jednostavnih i primjenjivih lokalnih i nacionalnih marketinških kampanjaostali asistentski poslovi De...

 • Company ELDA D.O.O. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: raunovodstveno-knjigovodstveni poslovi (zaprimanje i kontrola raunovodstvene dokumentacije, knjienje ulaznih rauna i izvadaka iro-rauna, izrada prijave poreza na dodanu vrijednost, voenje osnovnih sredstava i obraun amortizacije, blagajniko poslovanje, izrada, kontrola i obraun putnih naloga, usklaivanje otvorenih stavaka sa dobavljaima i kupcima, robno, materijalno i financijsko raunovodstvo, kadrovski poslovi, ostali raunovodstveni poslovi, meunarodni raunovodstveni standardi). Uvjeti: - VŠS/VSS ekonomija, raunovodstveni smjer, - minimalno 3 godine radnog iskustva na navedenim poslovima,  - napredno znanje engleskog jezika, - znanje rada na raunalu....

 • Company ELDA D.O.O. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: zastupanje i predstavljanje tvrtke u zemlji i inozemstvu, provoenje poslovne politike tvrtke, organizacija procesa rada i poslovanja, priprema i kontrola razvojnih programa, briga o financijskoj stabilnosti tvrtke, analiza izvješa o poslovanju, iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata. Uvjeti: - VŠS/VSS ekonomija, raunovodstveni smjer, - minimalno 5 godine radnog iskustva na navedenim poslovima,  - napredno znanje engleskog jezika, - znanje rada na raunalu....

 • Company GRADSKI MUZEJ KARLOVAC in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: organizira,koordinira,nadzire i sudjeluje u obavljanju cjelokupnog rada raunovodstva. Potrebna zvanja: VSS/VŠS: odnosno završen prediplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij ili preddiplomski sveuilišni studij ekonomskog smjera. Uz prijavu kandidati trebaju priloiti -ivotopis (obavezno kontakt), -dokaz o strunoj spremi(preslik), -domovnicu(preslik), -potvrda o nekanjavanju(ne stariju od 6 mjeseci), -dokaz o znanju rada na PC-u (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodbe ili potpisana izjava kandidata) -dokaz o dosadašnjem radnom stau - elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za k...

 • Company COGEST RETAIL d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova:komunikacija i suradnja sa postojeim zakupcima poslovnih prostoraposredovanje i koordinancija izmeu zakupaca, vlasnika poslovnih prostora i pravnog tima radi sklapanja ugovora o zakupu/produljenja ugovora o zakupu/promjena uvjeta ugovora o zakupukoordinancija pri ulasku i izlasku zakupaca iz poslovnog prostoraizrada mjesenih izvještaja i ad-hoc izvještajadavanje pravovremenih informacija potrebnih za fakturiranje najma poslovnih prostora administrativnom osoblju zaduenom za fakturiranje i suradnja s administrativnim osobljem vezano uz naplatu potraivanjavoenje baze podataka o zakupcima ostali administrativni poslovi prema potrebiPotrebne kvalifikacije: Fakultetska diploma Poznavanje MS Office-a (Excel, Word, Outlook) te internet Radno iskustvo na slinim poslovima I...

 • Company GRAD SISAK in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Proelnica Upravnog odjela za proraun i financije Grada Siska na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u daljnjem tekstu: ZSNLP(R)S) raspisuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za proraun i financije na radno mjesto strunog suradnika za naplatu prihoda (1 izvršitelj/ica) zbog poveanog opsega posla u trajanju od šest mjeseci. Na Oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe oba spola. Potrebno struno znanje: - sveuilišni ili struni prvostupnik ekonomske, pravne ili društvene struke - najmanje 3 godine radn...

 • Company DRAFT d.o.o. in Virovitica
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  JAVNI NATJEAJ ZA IZBOR STRUNOG SURADNIKA   Raspisuje se Javni natjeaj za izbor STRUNOG/U SURADNIKA/CU Kandidati za izbor strunog/u suradnika/cu moraju ispunjavati sljedee uvjete: – SSS/VŠS/VSS – radno iskustvo minimalno 1 godinu – poeljno radno iskustvo u pripremi i provedbi projekata – znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski/njemaki) – poznavanje rada na raunalu – komunikacijske i organizacijske sposobnosti.                                                                             Struni/a suradnik/ca zapošljava se na odreeno vrijeme kao zamjena do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta. Uz prijavu na natjeaj kandidati moraju dostaviti: – ivotopis – dokaz o strunoj spremi (preslika svjedodbe/diplome) – dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)...

 • Company MOIRA LAHEZA j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: asistiranje voditelju projekta u provedbi projektnih aktivosti - organizacija edukacija i radionica, organizacija rada i nadzor zaposlenika proizvodnih pogona, organizacija procesa proizvodnje i distribucije proizvoda, promocija proizvoda, voenje potrebnih evidencija i izvještavanje voditelja projekta. Trai se visok stupanj samostalnosti i odgovornosti u obavljanju zadataka, proaktivnost u radu, izvrsne komunikacijske vještine, izvrsne organizacijske vještine, visok stupanj motivacije. ...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na neodreeno vrijeme na poslovima: Viši referent/ica za ekonomske poslove VŠS - administrativni radnik (u Odsjeku za raunovodstvene poslove) - 1 izvršitelj/ica Uvjeti i potrebna dokumentacija: - prvostupnik/ca ekonomskog ili drugog odgovarajueg usmjerenja (priloiti dokaz o steenoj strunoj spremi) - poznavanje rada na raunalu (Microsoft Office) - zamolba - ivotopis - domovnica - potvrda HZMO-a o radnom stau Prednost: - Poeljno radno iskustvo na poslovima knjigovodstva i raunovodstva - poznavanje engleskoj jezika u ...

 • Company GRAD PAZIN in Pazin
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 17. i 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), proelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proraun Grada Pazina raspisujeJAVNI NATJEAJ za prijam u slubu 1. Viši referent 1. za raunovodstvo i naplatu – 1 izvršitelj, na neodreeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.Uvjeti: - sveuilišni prvostupnik ili struni prvostupnik ekonomske struke, - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - poloen dravni struni ispit, - poznavanje rada na raunalu, Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane lankom 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podruno...

 • Company VEN-ZORANA j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: knjigovodstveni poslovi. Iskustvo u voenju tvrtke sa proizvodnjom i maloprodajom, poznavanje izrade završnog rauna, poznavanje rada u knjigovodstvenom programu Kis (Micronic)....

 • Company KRUNA TRADE D.O.O. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla - izrada financijskih, statistikih, poreznih i svih Zakonom propisanih izvješa - dnevno knjienje ulaznih i izlaznih transakcija - praenje i kontrola raunovodstvenih transakcija - aurno knjienje i briga o poslovnoj dokumentaciji - robno i materijalno knjigovodstvo - traenje najadekvatnijih rješenja za unaprjeenje poslovanja - obraun plaa Uvjeti - SSS ili VSS - minimalno 1 godina relevantnog radnog iskustva - poznavanje zakonskih propisa i porezne regulative - poznavanje rada u MS Office (Word, Excel) ili srodnim alatima - poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - snalaenje u radu sa zadanim vremenskim okvirima - sposobnost samostalnog rješavanja problema - temeljitost, aurnost, pouzdanost, komunikativnost, pozitivan stav i usmjerenost na detalje ivotopis priloiti prilikom pr...

 • Company TERMOGAS j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: - oglašavanje na društvenim mreama - poslovi marketinga Barem 1 godine radnog iskustva na poslovima marketinga i rad na društvenim mreama Facebook i Google Ads, Amazon...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  OPIS POSLOVA:pregovara i sklapa ugovore s kupcima, zaprima njihove narudbe i dogovara isporuku naruenih koliina robeodgovoran je za planiranje koliine roba, prodaju i isporuku robeizrauje cjenike na osnovu trišnih izvještaja na tjednoj baziobavlja poslove nabave ambalaeispostavlja raune, odobrenja i tereenjaizvještava o realizaciji plana prodaje, naplati i troškovima periodiki i godišnjekreira i provodi dugorone strategije odnosa s kupcimaistrauje i analizira trišta kupaca i dobavljaaplanira sortimente, vrste i hibride i izrauje plan potreba istihsudjeluje u marketinškim aktivnostima POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS, VŠSznanje engleskog jezika u govoru i pismupoznavanje rada na raunalu (MS office paket)vozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaen...

 • Company STAKLO DOM MONTAŽA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: prodaja stolarije, obilazak terena, komunikacija sa kupcima. Prodajne i prezentacijske vještine. Minimalno 2 godine iskustva u direktnoj ili terenskoj prodaji, korištenje slubenog vozila, mobitela i prijenosnog raunala u poslovne svrhe....

 • Company STAKLO DOM MONTAŽA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: prodaja stolarije, obilazak terena, komunikacija sa kupcima. Prodajne i prezentacijske vještine. Minimalno 2 godine iskustva u direktnoj ili terenskoj prodaji, korištenje slubenog vozila, mobitela i prijenosnog raunala u poslovne svrhe....

 • Company Centar Novi Jelkovec in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su: - završen preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij ekonomskog usmjerenja - 3 godine radnog iskustva u struci - certifikat iz podruja javne nabave, odnosno obveza polaganja istog - da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) Uz prijavu na natjeaj kandidati/kandidatkinje su duni priloiti sljedee dokumente (ne trebaju biti izvornici niti ovjerene preslike): ivotopis, vlastoruno potpisan, osobnu iskaznicu, dokaz o završenom obrazovanju, dokaz o posjedovanju certifikata iz javne nabave, dokaz o radnom iskustvu (kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evide...

 • Company M-INVESTA d.o.o. Čakovec in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Suradnik u procjeni nekretnina...

 • Company SELES ZASTUPSTVA d.o.o. in Visoka
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Traimo Voditelja prodaje / Direktora prodaje (m/) za rad koji e biti zaduen za:Organizaciju i operativno voenje prodajeSudjelovanje u definiranju strategije prodaje s ciljem poveanja profitabilnostiPriprema plana prodaje i odgovornost za realizaciju istogTraenje novih kupaca i poslovnih rješenja, odravanje i unapreenje odnosa s postojeim i potencijalnim partnerimaEdukacija prodajnog timaPraenje i mjerenje uspješnosti prodajnih aktivnosti/timaEvaluacija rada i dogovaranje uvjeta na temelju postignutih prodajnih rezultataModernizaciju poslovnih procesaIzvještavanje prema upraviUvjeti:VŠS/VSSVišegodišnje iskustvo u prodajiRaunalna pismenostVisoke prodajne, pregovarake, organizacijske i koordinacijske vještineVisoke komunikacijske vještine i upornostSavjesnost i dinaminost te usmjerenost na os...

 • Company BJELOVARSKI CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA in Other
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Organizacija provedbe projektnih aktivnosti, upravljanje projektnim timom, administrativno praenje projekta i izvještavanje, koordinacija projektnih partnera, aktivnosti promidbe i vidljivosti projekta.Trai se visok stupanj samostalnosti i odgovornosti u obavljanju zadataka, proaktivnost, izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine, prilagodljivost, timski rad, visok stupanj motivacije, izvrsne organizacijske vještine....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA in Osijek
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana Osijek, ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana Osijek raspisuje NATJEAJ za radno mjesto voditelja/ice raunovodstva: – odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za rodiljni/roditeljski dopust – 1 izvršitelj Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), kandidati sukladno Pravilniku o radu OŠ Frana Krste Frankopana Osijek moraju imati završen najmanje diplomski sv...

 • Company HOORA d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: voenje projekata izgradnje centralnog grijanja. Prijave sa ivotopisom na e-mail: ; u naslovu postaviti: „Project Manager“. ...

 • Company PANEM ET LIBA d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: administrativni i poslovi materijalnog knjigovodstva....

 • Company "ERVINA" in Tenja
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis posla: Voenje knjigovodstva Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company SENSUM d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova:Priprema projekata i projektne dokumentacije sukladno objavi poziva za financiranje putem EU fondovaAdministriranje EU projekataProdaja i marketing Potrebno obrazovanje, znanja i vještine:VŠS/VSSMinimalno radno iskustvo: nemaAktivno korištenje poslovnog engleskog jezikaNapredno poznavanje MS Office alataSposobnost rada u dinaminom okruenju i orijentiranost na postizanje ciljeva. Uvjeti zaposlenja:Rad na odreeno vrijeme s probnim rokom.Rad u dinaminom i poticajnom okruenjuMogunost profesionalnog usavršavanjaStimulativna primanjaPoetak rada: 1.10.2020. ili prema dogovoru Kandidati trebaju dostaviti:molbuivotopisdokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome) do 25.9.2020. elektronikom poštom na adresu: ...

 • Company SENSUM d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova:Priprema projekata i projektne dokumentacije sukladno objavi poziva za financiranje putem EU fondovaVoenje i izvještavanje/administriranje EU projekataRad s klijentima, upravljanje strateškim inicijativama i projektima na razini tvrtkeDefiniranje prioriteta, projekata i ciljeva za budue razdoblje te podrška daljnjem razvoju tvrtke Potrebno obrazovanje, znanja i vještine:VSS/VŠSMinimalno radno iskustvo od tri godine: iskustvo rada na pisanju, provedbi i administriranju EU projekataMogunost samostalne izrade investicijske studijePoznavanje provedbe postupka nabaveAktivno korištenje poslovnog engleskog jezikaNapredno poznavanje MS Office alataSposobnost rada u dinaminom okruenju i orijentiranost na postizanje ciljevaVještine organizacije i koordinacije projektnih timova Uvjeti z...

 • Company FLOREUS d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: - samostalno obavljanje financijsko - raunovodstvenih poslova, - izrada završnog obrauna. ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: provoenje postupaka javne nabave. Strani jezici: poznavanje engleskog jezika. Informatika znanja: poznavanje rada na raunalu. Potreban certifikat iz javne nabave....

 • Company KARTA d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  opis poslova: voenje i organizacija poslova u veleprodaji...

 • Company NIRS TRGOVINA d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: ispomo u knjigovodstvenim poslovima u uredu na puno radno vrijeme; knjienje URA/IRA, kontrola PDV-a, knjienje ostalih temeljnica, knjienje izvoda, praenje blagajne i kontrola prometa kase, obraun dnevnog utrška i ostali knjigovodstveni poslovi. ...

 • Company NIRS TRGOVINA d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: ispomo u knjigovodstvenim poslovima u uredu ; knjienje URA/IRA, kontrola PDV-a, knjienje ostalih temeljnica, knjienje izvoda, praenje blagajne i kontrola prometa kase, obraun dnevnog utrška i ostali knjigovodstveni poslovi. ...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: - obraun redovne plae, drugog dohotka i ostalih primanja - obraun plae za izaslane radnike - priprema temeljnica i potvrda vezanih uz obraun plae - izrada i dostava izvješa dravnim i ovlaštenim institucijama - priprema i predaja dokumentacije za izdavanje radnih dozvala - ostali popratni kadrovski poslovi Zamolbe slati na e-mail s naznakom za radno mjesto Specijalist u obraunu plae, Zagreb....

 • Company ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: - administrativni poslovi ureda Poslodavca (ravnatelj, Upravni odbro, druga tijela) - organizacija javnih dogaaja i protokol - odnosi s javnošu - priprema godišnjih i financijskih izvješa Poslodavca - Odravanje web stranica Poslodavca - sudjelovanje u projektnim aktivnostima Poslodavca - drugi poslovi po nalogu ravnatelja N A T J E A J za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na mjesto Administrativni tajnik/ca ureda Poslodavca- jedan izvršitelj (m/) Uvjeti: - VŠS, - hrvatsko dravljanstvo, - izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu, - izvrsno poznavanje rada na raunalu - usmjerenost na visoke standarde u poslu i sklonost timskom radu - komunikativnost i sposobnost lakog pismenog i usmenog izraavanja Pristupnici uz prijavu prilau: - presliku d...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB Raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto: - II. vrste – viši struni referent, interni naziv: Knjigovoa osnovnih sredstava i bagatelne nabave/saldakonti dobavljaa u Raunovodstvu Veterinarskoga fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj.  Uvjeti: - preddiplomski ili struni studij ekonomije - najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima proraunskog raunovodstva - dobro poznavanje rada na raunalu u excelu, wordu, - aktivno znanje engleskog jezika. Pristupnik je uz Molbu za zapošljavanje duan dostaviti: - ivotopis - presliku diplome - presliku domovnice - potvrdu o radnom stau - potvrdu o polaganju stupnja engleskog jezika. Na natjeaj se mogu javiti...

 • Company InterOmnia d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: obrada podataka, pregled i pohrana dokumenata u bazu podataka, CRM. Znanje engleskog i/ili njemakog i/ili talijanskog jezika. Minimalna potrebna razina-samostalnost u korištenju office paketa. Prednost osobama s iskustvom rada u financijskom sektoru, a posebno na poslovima osiguranja. Probni rok 6 mjeseci....

 • Company DELTRON d.o.o. in Preko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OPIS POSLOVA: širenje prodajne mree, otvaranje novih prodajnih mjesta i pozicioniranje naših proizvoda na trištu klimatizacijske opremeizrada, praenje i realizacija planova prodaje klimatizacijske opreme te ostvarenje uspješnih prodajnih rezultatadogovaranje uvjeta s partnerimaoperativna provedba prodajnih aktivnosti organizacija i aktivno sudjelovanje u provedbi i nadzoru promocijskih aktivnostipraenje realizacije te provedba aktivnosti s ciljem poveanja uspješnosti poslovanja praenje trišnih trendova s ciljem pravovremene prilagodbe trišnim uvjetimakoordinacija aktivnosti s ostalim funkcijama u cijeloj grupaciji Deltron, s ciljem postizanja maksimalne uinkovitosti i odravanja sustava vrijednosti Deltrona UVJETI: poeljno iskustvo na istim ili slinim poslovimaizraene organizacijske sposobn...

 • Company MIV METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D. in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Vrlo dinamina, dobro organizirana i izvozno orijentirana tvrtka Metalska industrija Varadin dioniko društvo prepoznatljiva je po širokom rasponu svih vrsta ventila (zasuna, leptirastih zatvaraa, zranih ventila, protupovratnih ventila, hidranata itd.) i fazona proizvedenih od nodularnog lijeva i zavarenih elinih konstrukcija. Dobro razvijena poslovna i tehnika suradnja s partnerima u zemlji te širom Europe i svijeta daju tvrtci dodatnu kvalitetu te ju ine pouzdanim i prepoznatljivim poslovnim partnerom. Opis poslova:voenje raunovodstvene evidencije glavne i pomonih knjiga u skladu s propisimakontrola bruto bilance na dnevnoj, mjesenoj i godišnjoj raziniizrada periodinih obrauna i završnog rauna te odgovornost za njihovu tonost i usklaenost sa zakonomobrauni poreznih davanjakontrola stanja ...

 • Company AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE SISAK in Sisak
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  POSLOVI I ZADACI:- rad na projektima i aktivnostima vezanih uz podruje rada Udruge, osobito odrivog razvoja, razvoja volonterstva, aktivnog graanstva i lokalne demokracije- suradnja sa školama i drugim dionicima u zajednici- provoenje, izvještavanje i praenje projektnih aktivnosti te pomo oko financijskog praenja prorauna projekata- organiziranje i provoenje edukativnih aktivnosti koristei metode neformalnog uenja (uivo i online)- aktivnosti razvoja volonterstva u zajednici te pronalazak, odabir i koordinacija volontera- promocija aktivnosti i širenje ostvarenih rezultata koristei razliite komunikacijske alate- prikupljanje i obrada podataka- mobilizacija korisnika projektnih aktivnosti- mobilizacija i voenje grupa mladih- sudjelovanje na sastancima i u radu relevantnih radnih tijela- sudj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters