Jobmonitor. Search results for Archivists and curators

24 Jobs found

Used filters:
 • Archivists and curatorsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company Performiq AB in Råda
  30.11.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), lanka 28. Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta Moderne galerije, od 3. 9. 2020. godine i Plana prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, Andrije Hebranga 1, raspisuje JAVNI POZIV za prijem pripravnika/ce kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto Kustos - pripravnik - 1 izvršitelja/ice na odreeno vrijeme – 12 mjeseci, puno radno vrijeme Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili s njim izje...

 • Company POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA in Rijeka
  29.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis poslova: 1.sustavno popunjavanje, prikupljanje, sreivanje i uvanje muzejske zaduene grae i muzejske dokumentacije 2.voenje dokumentacije o muzejskoj grai s podruja svoje struke koja sadri podatke o muzejskim predmetima, sukladno pravilniku koji propisuje ministar kulture, 3.obavljanje ekspertize te, uz odobrenje ravnatelja, davanje muzejske grae i muzejske dokumentacije na uvid strankama i na korištenje izvan Muzeja sukladno pravilniku, 4.obavljanje poslova i voenje brige o grai u dislociranim zbirkama koja se odnosi na njegovu struku, 5.davanje strune pomoi i uputa svim zainteresiranim korisnicima usluga Muzeja, 6.izraivanje koncepata, scenarija i realiziranje izlobi te obavljanje svih strunih poslova u vezi organizacije i postavljanja izlobi, 7.odrava struno-znanstvene veze sa sr...

 • Company ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE in Kom
  26.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE Carrarina 3, 52100 Pula fax: 052/351 333 e-mail: URBROJ: 815 Pula, 22.11.2021. Temeljem lanka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture, ravnatelj Darko Komšo raspisuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO Kustos/ica pripravnik - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa Uvjeti:završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – društvenog ili humanistikog smjera;poznavanje jednog stranog jezika...

 • Company Nacionalni muzej moderne umjetnosti in Dane
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Na temelju lanka Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), lanka 28. Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta Moderne galerije, od 3. 9. 2020. godine i Plana prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, Andrije Hebranga 1, raspisuje JAVNI POZIV za prijem pripravnika/ce kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto Kustos - pripravnik - 1 izvršitelja/ice na odreeno vrijeme – 12 mjeseci, puno radno vrijeme Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili s njim izje...

 • Company DRŽAVNI ARHIV U ZADRU in Zadar
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  Na temelju l. 10. Statuta Dravnog arhiva u Zadru, Plana prijama pripravnika u sektoru kulture za 2021. Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i nainu rada Dravnog arhiva u Zadru, ravnatelj raspisuje J A V N I P O Z I V za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva'' arhivski tehniar – 2 izvršitelja (m/), na odreeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme Uvjeti:završeno etverogodišnje srednje obrazovanje (napomena: ravnopravno gimnazija, ekonomsko-birotehnika škola i drugih etverogodišnjih smjerovi srednjoškolskog obrazovanja)poznavanje jednog svjetskog jezika (talijanski, francuski, njemaki ili engleski)temeljna informatika osposobljenost i v...

 • Company HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV in Trg
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  Na temelju lanka 35. Statuta Hrvatskoga dravnoga arhiva i Plana prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu, Hrvatski dravni arhiv objavljuje JAVNI POZIV za prijem pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na odreeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto ARHIVIST, 2 izvršitelja Uvjet: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz podruja humanistikih ili društvenih znanosti ili umjetnikog podruja [polja filmske (filmske, elektronike i medijske umjetnosti pokretnih slika) i primijenjene umjetnosti], odnosno visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije s...

 • Company ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA in Vid
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  Temeljem lanka 16. Statuta Arheološkog muzeja Narona (Klasa: 612-05/19-N/04-01, Ur.broj:2148-19-153 od 26. veljae 2019.), lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), a u skladu s Planom prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, ravnatelj raspisuje NATJEAJ Za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto: KUSTOS - PRIPRAVNIK u Arheološkom muzeju Narona (M/) – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: završen diplomski sveuilišni studij arheologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij arheologije ili specijalistiki diplomski struni studij ...

 • Company DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE in Grana
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja humanistikih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika), kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu iz podruja humanistikih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanjuznanje jednog i poznavanje drugog stranog jezikasklonost istraivakom i timskom radutemeljna informatika osposobljenost i vještinePravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staa osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz podruja kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih. U prijavi na javni natjeaj potrebno je na...

 • Company Muzej antičkog stakla u Zadru in Zadar
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Na temelju l. 30 Statuta Muzeja antikog stakla u Zadru, Planu prijama pripravnika u sektoru kulture za 2021. god. te u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Muzeja antikog stakla u Zadru i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj dr. sc. Hrvoje Manenica raspisuje JAVNI POZIVza prijam pripravnika ( M/) Kustos pripravnik/ca – 1 (jedan) izvršitelj/ica Vrsta radnog odnosa: Rad na odreeno vrijeme, 12 (dvanaest mjeseci) – puno radno vrijeme Uvjeti radnog mjesta: - završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij arheologije ili steena visoka struna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanj...

 • Company MUZEJ SLAVONIJE in Osijek
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Na temelju lanka 36. Statuta Muzeja Slavonije, sukladno Mjerama aktivne politike zapošljavanja iz nadlenost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2021. g., te Odluke Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godine od 16. studenog 2021. godine, Muzej Slavonije objavljujeJAVNI POZIVza zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ iji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje 1. Kustos - pripravnik/ica u Odjelu edukacije i promidbe Muzeja Slavonije -1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)završen odgovarajui preddiplomski i diplomski...

 • Company DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU in Bjelovar
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Na temelju lanka 10. Statuta Dravnog arhiva u Bjelovaru, a u skladu s Planom prijama pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 27. listopada 2021. godine, ravnateljica objavljuje   JAVNI POZIV za popunu radnih mjesta: 1. arhivist/ica – pripravnik/ica, 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – humanistikog ili društvenog smjera; – bez radnog iskustva, – temeljna informatika osposobljenos...

 • Company Arheološki muzej Osijek in Osijek
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Uvjeti: završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, humanistike znanosti, prednost arheologija (VSS)znanje jednog svjetskog jezikaznanje latinskog jezikaznanje rada na raunalusklonost timskom raduPored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz mjera Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo iz nadlenosti HZZ za 2021. godinu: „Nezaposlene osobe bez staa osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz podruja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.“. Uz prijavu...

 • Company Arheološki muzej Osijek in Osijek
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Uvjeti: završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, humanistike znanosti, prednost arheologija (VSS)znanje jednog svjetskog jezikaznanje rada na raunalusklonost timskom raduPored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz mjere Potpore za zapošljavanje za natjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo iz nadlenosti HZZ-a za 2021. godinu: „Nezaposlene osobe bez staa osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz podruja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciji nezaposlenih.“. Uz prijavu treba priloiti: ...

 • Company Arheološki muzej Osijek in Osijek
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Uvjeti: završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – društvenog ili humanistikog smjera, prednost arheologija ili muzeologija (VSS)Pedagoška, psihološka, metodika i didaktika izobrazbaznanje najmanje jednog svjetskog jezikaznanje rada na raunalusklonost timskom raduPored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz mjera Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo iz nadlenosti HZZ za 2021. godinu: „Nezaposlene osobe bez staa osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz podruja obrazovanja, zdravstva, socijal...

 • Company Arheološki muzej Osijek in Osijek
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Uvjeti: završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – društvenog ili humanistikog smjera, prednost arheologija i muzeologija ili umjetniko podruje, likovne umjetnosti (VSS)znanje jednog svjetskog jezikaznanje rada na raunaluznanje rada u bazama podatakaznanje rada u AutoCad programuznanje rada na raunalu u Windows radnoj okolini s programima za grafiku obradu i oblikovanje (npr. Autocad, Adobe Photoshop, Illustrator i sl.)dobro poznavanje crtakih tehnika ili završen crtaki teaj ili školasklonost timskom raduPored navedenih uvjeta kandidat treba ispunjav...

 • Company MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR in Tenja
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Natjeaj za radno mjesto: ARHIVIST PRIPRAVNIK u Muzejskom dokumentacijskom centruVrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) - pripravništvoUvjeti:1. VSS, sveuilišni diplomski studij, specijalistiki diplomski struni studij - informacijske znanosti / SMJER ARHIVISTIKA2. znanje engleskog jezika 3. informatika pismenost Natjeajna dokumentacija:- preslik diplome- ivotopis- ispit o stau iz evidencije HZMO- dokaz o mogunosti korištenja mjere PRIPRAVNIŠTVO-potvrda o prijavi u evidenciji HZZ-aNATJEAJNU DOKUMENTACIJU POSLATI: iskljuivo na e-mail adresu: / mail poslati pod predmetom: ARHIVIST PRIPRAVNIK - ime i prezime kandidataNapomena: u subotu 27.11.2021. prijavljeni kandidati e putem e-pošte biti obavješteni o zadovoljenju uvjeta postavljenih u Natjeaju te o daljnjem tijeku natjeajnog postupka. Mogu...

 • Company JAVNA USTANOVA SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC in Jasenovac
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Na temelju lanka 35. Statuta Javne ustanove Spomen podruja Jasenovac (dalje JUSPJ) te Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu Ministarstva kulture, ravnatelj raspisuje: JAVNI POZIV za prijam osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva” Kustos/ica - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, 12 mjeseci Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati: - završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili visoka stru...

 • Company Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split in Split
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split (MHAS), Gunjaina 3, 21000 Split, na temelju lanka 25. st. 1. t. 15. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split (3/2019), l. 4. st.1. i l. 131. st. 1 Pravilnika o radu (7/2015), Odluke Urbroj: 10-03/251/2021-1 od 17. studenog 2021. godine, te PLANA PRIJAMA PRIPRAVNIKA U SEKTORU KULTURE ZA 2021., objavljuje JAVNI POZIV / NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. KUSTOS - PRIPRAVNIK, 2 (dva) izvršitelja, (M/) Vrsta radnog odnosa: Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme. Na natjeaj se mogu javiti kandidati oba spola. Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij arheologije ili visoka...

 • Company Muzeji Ivana Meštrovića in Split
  23.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Na temelju lanka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovia, l. 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovia, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta, i Uputi Ministarstva kulture i medija o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu, od 16.11.2021. g., ravnateljica Javne ustanove Muzeji Ivana Meštrovia objavljuje J A V N I P O Z I V za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. g. Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Kustos/ica – 1 izvršitelj 1 izvršitelj na lokaciji Atelijer Meštrovi, Zagreb, Mletaka 8), na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tj...

 • Company Muzeji Ivana Meštrovića in Split
  23.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Na temelju lanka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovia, l. 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovia, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta, i Uputi Ministarstva kulture i medija o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu, od 16.11.2021. g., ravnateljica Javne ustanove Muzeji Ivana Meštrovia objavljuje J A V N I P O Z I V za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. g.Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Kustos/ica – 2 izvršitelja (1 izvršitelj na lokaciji Galerija Meštrovi, Šetalište Ivana Meštrovia 46, Split, 1 izvršitelj na lokaciji Atelijer Meštrovi, Zagreb, Mletaka 8), n...

 • Company ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU in Split
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  U sklopu provedbe Mjera aktivnog zapošljavanja u 2021. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Arheološki muzej u Splitu objavljuje Javni poziv za zapošljavanje kustosa/ice - pripravnika/ice.Opis poslova: inventarizacija i revidiranje muzejske grae, sudjelovanje na zaštitnim i sustavnima arheološkim istraivanjima, struno vodstvo posjetitelja po stalnom postavu i lapidariju, izrada terenske dokumentacije s arheoloških istraivanja, sudjelovanje u organizaciji izlobi, strunim predavanjima, edukativnim radionicama, kulturnim manifestacijama. Na temelju lanka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada te sistematizaciji radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu, te Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliran...

 • Company DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU in Tenja
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA (M/) 1. ARHIVIST/ARHIVISTICA – 1 IZVRŠITELJ/ICA Na temelju lanka 10. Statuta Dravnog arhiva u Gospiu (dalje DAGS), odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i nainu rada DAGS-a, te prema Planu prijema pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu ravnatelj Arhiva raspisuje J A V N I P O Z I V za prijem pripravnika (m/) 1. arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme Uvjeti:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja humanistikih znanosti ili društvenih znanosti ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studiji ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na sn...

 • Company DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI in Virovitica
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Temeljem l. 10 Statuta Dravnog arhiva u Virovitici, a u skladu s propisanim uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje potpora za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo dana 17. 11. 2021. godine ravnateljica Dravnog arhiva u Virovitici raspisuje   JAVNI NATJEAJ   za prijem zaposlenika na radno mjesto: - ARHIVIST PRIPRAVNIK -  2 izvršitelja/ica s punim radnim vremenom s mjestom rada u Virovitici Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij odnosno studij kojim je steena visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (VSS) društvenog ili humanistikog usmjerenja; - znanje jednog stranog jezika - teme...

 • Company DVOR TRAKOŠĆAN in Lepoglava
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Na temelju lanka 24. i lanka 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Muzejska ustanova Dvor Trakošan dana 17.11.2021. godine objavljuje JAVNI POZIV za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu: KUSTOS / KUSTOSICA - 1 izvršitelj / izvršiteljica na odreeno vrijeme (pripravništvo 12 mjeseci) puno radno vrijemeUvjeti: VSS, povijest umjetnosti, etnologija, kulturna antropologija, povijest, komparativna knjievnost, pedagogija Predvieno trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci Na natjeaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a koje nemaju više od 6 mjeseci staa osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini koja se trai u natjeaju. Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Archivists and curators Edit filters