Jobmonitor. Search results for Audiologists and speech therapists

6 Jobs found

Used filters:
 • Audiologists and speech therapistsx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB in Kampor
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uvjeti:završen struni studij radne terapije(s tim izjednaen VŠS radni terapeut)odobrenje za samostalan rad izdano od nadlene komorejedna (1) godina radnog iskustvaRok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja.Zainteresirani uz prijavu na natjeaj trebaju priloiti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvuvaee odobrenje za samostalan rad (licencu)dokaz o radnom iskustvuprivola (u prilogu)Kandidatom prijavljenim na natjeaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natjeaja. Nepotpune i nepravovremene prijave nee se razmatrati.Prijave slati na adresu:Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 Rab, s naznakom „za natjeaj- navesti radno mjesto“. Kandidati su duni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane k...

 • Company UDRUGA OSI - OSOBA S INVALIDITETOM KUTINA in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  opis posla: provoenje individualnih tretmana, voditelj poludnevnog boravka...

 • Company Poliklinika Glavić in Vrata
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Poliklinika Glavi nakon dva medicinska centra, u Zagrebu i Dubrovniku, otvara svoja vrata i u glavnom gradu srednje Dalmacije, Splitu. U potrazi smo za novim, marljivim i ambicioznim kadrom na radnom mjestu radni/a terapeut/kinja. Osim provoenja radne terapije u svrhu poboljšanja samostalnosti i aktivnosti svakodnevnog ivotu, nudimo edukacije u tuzemstvu i inozemstvu za rad u neurorehabilitaciji robotikom te stjecanje iskustva u radu s najnaprednijom tehnologijom u neurorehabilitaciji. Osobe sa završenim teajevima imaju prednost. Više o nama i atmosferi u Poliklinici Glavi moete pronai na slubenoj stranici: ....

 • Company DJEČJI VRTIĆ RIJEKA in Rijeka
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: logopedski rad na korekciji komunikacijskih poremeaja Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 42. Statuta, Upravno vijee Djejeg vrtia Rijeka raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto STRUNI SURADNIK-LOGOPED-PRIPRAVNIK - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: prema lanku 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanku 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu („Narodne novine“ broj 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu RADNI/A INSTRUKTOR/ICA U SAVLADAVANJU VJEŠTINA SVAKODNEVNOG IVLJENJA – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: 1. Struni studij ili preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz odgovarajueg podruja ovisno o programu 2. Poloen struni ispit 3. 1 godina radnog iskustva 4. Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu ...

 • Company Centar JURAJ BONAČI in Split
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, br. 128/17.) i lanka 96. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai, Split, ravnateljica Centra donosi Odluku o raspisivanju N A T J E A J A za radno mjesto 1. RADNI TERAPEUT/KINJA 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: - završen struni studij radne terapije - poloen struni ispit - odobrenje za samostalan rad - najmanje jedna godina radnog iskustva Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja (osobno ime, datum i mjesto roenja, adresa stanovanja, broj telefo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Audiologists and speech therapists Edit filters