Jobmonitor. Search results for Audiologists and speech therapists

26 Jobs found

Used filters:
 • Audiologists and speech therapistsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN in Krk
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N.133/97).Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj kandidati/kinje duni su priloiti:1. ivotopis,2. Dokaz o dravljanstvu,3. Dokaz o steenoj strunoj spremi,4. Dokaz o poloenom strunom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz l. 32. Pravilnika o nainu i uvjetima polaganja strunog ispita odgojitelja i strunih suradnika u djejem vrtiu (NN 133/97, 4/98),5. Dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natjeaja,6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 25. Za...

 • Company ANA MARI MURATOVIĆ in Other
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Terapija koju radni terapeut/tkinja provodi usmjerena je na poveanje sposobnosti i samostalnosti pacijenta za brigu o sebi,ukljuivanje u posao i slobodne aktivnosti.Procjenjuje ogranienja i sposobnosti pacijenta te izrauje program radne terapije....

 • Company DOKKICA in Osijek
  29.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Radni terapeut – 1 izvršitelj, m/, na odreeno vrijeme od 23 mjeseca sukladno lanku 61. stavku 3. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) uz probni rad od šest (6) mjeseci. Radni terapeut (m/) prima se na rad u sklopu projekta „Razvoj inovativnih socijalnih usluga - Integrativni centar za savjetovanje i podršku“, koji e se financirati u sklopu poziva „Unaprjeenje postojeih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na podruju odabranih urbanih aglomeracija/podruja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“. Izabrani kandidat rasporedit e se na radno mjesto po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta. Planirano trajanje provedbe projekta je najviše 24 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se kandidat ...

 • Company Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom 'Mali Princ' in Other
  28.11.2021 Updated on: 05.12.2021

  Opis poslova: provoenje radne terapije s djecom s teškoama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Kandidati su duni priloiti sljedee: 1. ivotopis 2. Motivacijsko pismo 3. Dokaz o steenoj strunoj spremi 4. Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 5. Elektroniki zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Opis poslova: Radno-terapijska procjena i evaluacija aktivnosti dnevnog ivota, komponenti izvoenja aktivnosti te faktora okoline, radno-terapijska intervencija. Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2021. godini odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 100-01/20-02/15, urbroj: 534-07/1-21-6 od 04. oujka 2021. godine, te lanka 22. Statuta KBC-a Rijeka, ravnatelj KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alen Rui, dr.med., dana 22. studeni 2021. godine raspisuje N A T J E A J za prijam pripravnika na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/p...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  CENTAR ZA REHABILITACIJU STANI ZAGREBAKA 23, STANI KL.:110-04/21-01/61 URBROJ: 238/04-94-02/02-21-3 Stani, 21.11.2021.g. Na temelju lanka 34. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu Radni terapeut – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti:Struni studij radne terapijePoloen struni ispit1 godina radnog iskustvaNepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbiPozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natjeaj dostave dok...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE in Koprivnica
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Na temelju lanka 159. stavka 1. alineje 17. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20. i 28/21) i lanka 72., stavka 2., podstavka 27. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2137-79-05-19-4, od 28. 1. 2019. i KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2137-79-05-20-4 od 30.07.2020., ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, dana 23. studenoga 2021. godine, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto RADNI TERAPEUT (m/), odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena, 1 izvršitelj/ica Uvjeti:Potrebna struna sprema: završen struni studij radne terapije (struni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) radne terapije) U ...

 • Company DRUŠTVO OSOBA S CEREBRALNOM I DJEČJOM PARALIZOM ZAGREB in Other
  25.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Radni/a terapeut/kinja provodi aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnoga vremena. Poeljno je iskustvo u radu s odraslim osobama s invaliditetom, iskustvo u treningu hranjenja OSI te u transferima osoba s motorikim teškoama. Osoba mora biti senzibilizirana za rad s odraslim osobama s invaliditetom, kreativna, samostalna, kreativna, komunikativna, sposobna voditi individualne i grupne radionice. Uvjeti:završen struni studij radne terapijeodobrenje za samostalan rad izdano od nadlene komorejedna (1) godina radnog iskustva Zainteresirani uz prijavu na natjeaj trebaju priloiti:dokaz o steenoj strunoj spremivaee odobrenje za samostalan rad (licencu)dokaz o radnom iskustvupotvrdu o nekanjavanju Što nudimo: - zapošljavanje na odreeno vrijeme s mogunošu zapošljavanja na ...

 • Company MATIĆ SANDRO PRED. OBITELJSKOG DOMA in Other
  25.11.2021 Updated on: 02.12.2021

  opis:poslovi radnog terapeuta u domu za starije i nemone osobe...

 • Company MATIĆ SANDRO PRED. OBITELJSKOG DOMA in Other
  25.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  opis:poslovi radnog terapeuta u domu za starije i nemone osobe...

 • Company GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB in Adamovec
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Radni odnos zasniva se u sklopu projekta "U vlastitom dnevnom boravku" (UP.02.2.2.15.0018) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF). Poslovi: Sudjelovanje u analizi potreba osoba s invaliditetom (dalje: OSI) i lanova njihovih obitelji, sudjelovanje u pripremi podloge za pruanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za OSI, radni terapeut obavlja redovne poslove u sklopu usluge organiziranog stanovanja (organizirano stanovanje prua podršku korisnicima na bazi 24 sata dnevno); radni terapeut sudjeluje s korisnicima usluge u svakodnevnom ivotu te im prua podršku u ukljuivanju u socijalne, kulturne i sportske dogaaje u zajednici; osigurava pravovremenu zdravstvenu skrb po potrebi; sudjeluju u prijavi i odabiru osoba s invaliditetom za uslugu organiziranog stanovanja; s...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  za sklapanje Ugovora o radu za obavljanje pripravništva u trajanju od 12 mjeseci - na odreeno vrijeme za zvanje: PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE – 1 izvršitelj Uvjet: završeni odgovarajui struni studij Kandidati moraju zadovoljavati uvjete sukladno Potpori za obavljanje pripravništva. Kandidati su duni dostaviti:Zamolbuivotopis (vlastoruno potpisan)preslika domovnicepreslika osobne iskaznice dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome)potvrdu o duini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena Potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti potrebnu dokumentaciju. Ustanova pridrava pra...

 • Company Obiteljski dom Starčević, vlasnica Sanela Starčević in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  TRAI SE STRUNI SURADNIK TERAPEUT UVJETI: 1. ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI ILI DIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDI DRUŠTVENOG ILI HUMANISTIKOG USMJERENJA ILI 2. ZAVRŠEN STRUNI STUDI RADNE TERAPIJE POSAO AKTIVNOG PROVOENJA VREMENA I RADNE AKTIVNOSTI SA KORISNICIMA - 2 SATA TJEDNO...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE „SV. NEDJELJA“ NEDEŠĆINA in Hrvatsko
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto1. RADNI TERAPEUT /RADNA TERAPEUTKINJA -1 izvršitelj na ODREENO puno radno vrijeme- zamjena privremeno odsutnog djelatnikaUvjeti: -završen struni studij radne terapije- poloen struni ispit- jedna godina rada u struci- dokaz da ne postoji zapreka iz l.213.st.1 Zakona o socijalnoj skrbi- hrvatsko dravljanstvo Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis - svjedodbu o završenom strunom studiju radne terapije - uvjerenje o poloenom strunom ispitu - potvrdu o radnom stau (potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje) - uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od trenutka raspisivanja natjeaja-dokaz o hrvatskom dravljanstvu Kandidat...

 • Company Centar Zagreb in Orlovac
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Uvjeti:VŠS - završen struni studij radne terapije, 1 godina radnog iskustva u traenom zvanju i stupnju, poloen struni ispit, odobrenje za samostalni rad i da ne postoji zapreka iz l. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).Uz pisanu prijavu treba priloiti sljedee dokumente (preslike): zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju duan je priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Kandidat koji se u prijavi na natjeaj poziva na pravo predn...

 • Company Centar za rehabilitaciju Komarevo in Tenja
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Opis posla: buenje i razvijanje sposobnosti stvaranja i kreativne igre korisnika kroz neposredno iskustvo i doivljaj - sudjelovanje u organiziranju kreativnog korištenja slobodnog vremena korisnika- provoenje individualnog i grupnog rada s korisnicima u dijelu likovne terapije - aktivno sudjelovanje u provedbi likovnih manifestacija- realizacija mogunosti neverbalnog izraavanja putem boje, linije i oblika tj. slikanjem, crtanjem i modeliranjem ...

 • Company RUSTJA d.o.o. in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Opis poslova: organiziranje aktivnog provoenja vremena i radnih aktivnosti....

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Klinika bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta: Radni terapeutRadni odnos zasniva se na odreeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca. Uvjeti:-VI stupanj, završen struni studij za zanimanje struni prvostupnik radne terapije u skladu s vaeim propisima Republike Hrvatske. Jedna godina radnog iskustva. Prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu ( NN 87/19), djelatnost se moe obavljati samo ako je djelatnik upisan u registar lanova Hrvatske komore zdravstvenih radnika i ima odobrenj...

 • Company Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom 'Mali Princ' in Other
  18.11.2021 Updated on: 19.11.2021

  Opis poslova: rad s djecom i mladima s teškoama u razvoju i osobama s invaliditetom. Kandidati su duni priloiti sljedee: 1. ivotopis 2. Motivacijsko pismo 3. Dokaz o steenoj strunoj spremi 4. Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 5. Elektroniki zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a...

 • Company CARITAS BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKE BISKUPIJE in Other
  17.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis posla: struni suradnik/ica radni terapeut....

 • Company OPĆA I VETERANSKA BOLNICA 'HRVATSKI PONOS' KNIN in Knin
  17.11.2021 Updated on: 17.11.2021

  Opa i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin Svetoslava Suronje 12 22300 Knin Na temelju odredbi lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, odobrenog Plana prijema pripravnika Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/20-02/15, ur. broj: 534-07/1-21-6 od 4. oujka 2021. godine i lanka 21. stavka 2. podstavka 15. Statuta Ope i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin, ravnateljica Bolnice raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme radi provoenja pripravnikog staa korištenjem potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo Prvostupnik/ca radne terapije (VŠS) – 1 izvršitelj/ica Kandidat se moe primiti na pripravniki sta ako ima odgovarajui stupanj obrazovanja i struku predvienu za obavljanje poslova ra...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Margareta in Other
  17.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis poslova:Trai se izvrsitelj/ica aktivnog provodenja vremena i radnih aktivnosti u domu za starije i nemone s zavrsenim prediplomskim ili diplomskim sveucilisnim studijem drustvenog ili humanistickog usmjerenja, zavrsenog studija radne terapije....

 • Company OBITELJSKI DOM ZLATNE GODINE in Other
  15.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Opis poslova: Aktivno provoenje vremena i radne aktivnosti, 8 sati tjedno (prijedlog radnog vremena ponedjeljak 2 sata, srijeda 2 sata, petak ili subota 4 sata)...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18) Bolnica raspisuje NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa 1. NA NEODREENO VRIJEME a) Prvostupnik fizioterapije………………………………………………………..2 izvršitelja uz probni rad od 3 mjesecab) Prvostupnik sestrinstva…………………………………………………………1 izvršitelj uz probni rad od 3 mjesecac) Medicinska sestra………………………………………………………………..2 izvršitelja uz probni rad od 2 mjesecad) Kuhar ……………………………………………………………………………..1 izvršitelj uz probni rad od 2 mjesecae) Vodoinstalater …………………………………………………………………… 1 izvršitelj uz probni rad od 2 mjesecaf) Loa ………………………………………………………………………………1 izvršitelj uz probni rad od 2 mjeseca 2. NA O...

 • Company Dnevni centar Slava Raškaj in Rijeka
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Opis poslova: Rad sa osobama sa poteškoama u sluhu i govoru. Na temelju lanka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), lanka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), lanka 31. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka, i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/869, URBROJ: 524-08-01-02/1-21-2 od 11.10.2021. godine, ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ objavljuje JAVNI NATJEAJ za radno mjestoRehabilitator/ica- neodreeno puno radno vrijeme – 1 izvršiteljica/izvršiteljUvjeti :Završen preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili p...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR in Other
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Po pravilima struke i uobiajenoj strunoj praksi u ustanovama socijalne skrbi obavlja strune poslove  rehabilitatora u svim programima...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Audiologists and speech therapists Edit filters