Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

17 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju l. 21. i l. 29. Statuta Ope bolnice Pula i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj opih i specijalnih bolnica (Narodne novine broj 145/2013 - 100/2018), ravnateljica Ope bolnice Pula, raspisuje: JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/31 za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima – reizbornost na mandatno razdoblje u trajanju od etiri godine Izbor i imenovanje provodi se za poloajna radna mjesta: 14. Odjel za medicinsko biokemijsku djelatnost Voditelj odjela – magistar medicinske biokemije specijalist Uvjeti natjeaja:Visoka struna sprema- farmaceutsko-biokemijski fakultet (za poloajno radno mjesto pod tokom 14.) 2. Poloen specijalistiki ispit odgovarajue djelatnosti/specijalizacijeOdobrenje za samostalan radN...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Zadar
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Zamolba, ivotopis, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, domovnica, potvrda o stau, potvrda o nekanjavanju ne starija od 6 mj. Prijave na natjeaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Dom zdravlja Zadarske upanije, I. Maurania 28 a, 23000 Zadar, u roku od 30 dana. Sukladno . 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojim ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. ...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR in Zadar
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR Zadar, 16. 09. 2020. god. Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar Broj: 01-1974/20 Temeljem Odluke Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-1943/20 od dana 09. 09. 2020. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme u zamjeni za radnicu na b...

 • Company GEONATURA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: prikupljanje i obrada podataka za razne studije i elaborate (SUO, OPEM), priprema i provedba terenskih istraivanja te obrada prikupljenih podataka, rad u QGIS okruenju, komunikacija sa strunim timom i nadlenim tijelima, sudjelovanje u izradi i isporuci studija i elaborata. U obzir dolazi visoka struna sprema biološkog usmjerenja. Ovlaštenje za obavljanje strunih poslova zaštite prirode i okoliša. Samostalnost u izvršenju zadataka, sposobnost rada u dinaminom okruenju, dobro poznavanje rad u QGIS-u, višegodišnje iskustvo rada na slinim projektima. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company GEONATURA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: terenska istraivanja, GIS prostorne analize, obrada prikupljenih podataka, istraivanje i ostali poslovi vezani uz istraivanja i monitoring faune ptica te procjene utjecaja na okoliš i prirodu. U obzir dolazi visoka struna sprema biološkog usmjerenja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company GEONATURA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: prikupljanje i obrada podataka za razne studije i elaborate (SUO, OPEM), priprema i provedba terenskih istraivanja te obrada prikupljenih podataka, rad u QGIS okruenju, komunikacija sa strunim timom i nadlenim tijelima, sudjelovanje u izradi i isporuci studija i elaborata. U obzir dolazi visoka struna sprema biološkog usmjerenja. Ovlaštenje za obavljanje strunih poslova zaštite prirode i okoliša. Samostalnost u izvršenju zadataka, sposobnost rada u dinaminom okruenju, izraena volja za svladavanjem novih i unapreenjem postojeih vještina. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company GEONATURA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: terenska istraivanja, GIS prostorne analize, obrada prikupljenih podataka, istraivanje i ostali poslovi vezani uz istraivanja i monitoring faune ptica te procjene utjecaja na okoliš i prirodu. U obzir dolazi visoka struna sprema biološkog usmjerenja. Potrebno poznavanje ornitofaune Hrvatske. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu „NATURAVITA – monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune; Grupa 1: Monitoring ekološkog stanja, površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja (biološki element: ribe)“, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen diplomski sveuilišni studij eksperimentalne biologije Dodatni uvjet: iskustvo u terenskim ihtiološkim istraivanjima od minimal...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu H2020 projektu DRYvER: „Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing riVER networks“, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen diplomski sveuilišni studij biološkog smjera - izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - iskustvo u radu s makrobeskraljenjacima kopnenih voda Poeljno iskustvo u objavljivanju znanstvenih lanaka Na natjeaj se, pod jed...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Magistar medicinske biokemije specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine - 1 izvršitelj Uvjeti: - VII stupanj, završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet, smjer-studij medicinske biokemije, poloen struni ispit, specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine, odobrenje za samostalni rad Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, uvjerenje o poloenom strunom ispitu,...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA PULA OSPEDALE GENERALE DI POLA JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/29 Ur.broj: 2168/01-59-79-02-1/2-20-1 Za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme - s probnim radom od 6 (šest) mjeseciSpecijalist medicinske biokemije / Magistar medicinske biokemije u Odjelu za medicinsko biokemijsku djelatnost – 1 izvršitelj Uvjeti natjeaja pod rednim brojem 2.:Visoka struna sprema odgovarajueg smjeraNajmanje godina dana radnog iskustva u struciOdobrenje za samostalan rad U dokumentaciji za natjeaj potrebno je priloiti: Vlastoruno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)ivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvuSvjedodbu / Diplomu traene strune spremeUvjerenje o poloenom strunom ispitu – za zdravstvene radnikeVaee odobrenje za samostalan ra...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Strana
  13.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 32. Statuta Doma Zdravlja Otoac, sukladno mišljenju Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/17-03/405, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-06) za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme ravnateljica raspisuje NATJEAJ za radno mjesto magistar medicinske biokemije u djelatnosti laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj) na neodreeno m/ Uvjeti:VSS – magistar medicinske biokemijeNajmanje 1 godina radnog iskustva u struciPoloen struni ispit;Upis u registar Komore;Odobrenje za samostalni rad (licenca); Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: Presliku diplome (Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u RH za zvanje magistra medicinske biokemije ili nostrificirana strana diploma o završenom odgovarajuem sveuilišnom dodiplomskom studiju)Presliku uvjerenja o poloenome strunom ispitu...

 • Company HUDEC PLAN d.o.o. in Okoli
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi pripreme, analize i izrade studija utjecaja na okoliš, voenje projekata iz podruja zaštite okoliša, izrada elaborata i ostalih studija iz podruja zaštite okoliša i EU fondova. Obrazovni program: .prirodne, tehnike ili birotehnike znanosti tj. struke. Potrebna dozvola za poziciju voditelja poslova u podruju zaštite prirode od min 5 god staa....

 • Company DOM ZDRAVLJA DRNIŠ in Other
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  DOM ZDRAVLJA DRNIŠ Broj,______/20. Drniš, 09.09.2020. god.                      Na temelju  l. 32. Statuta Doma zdravlja Drniš dana 09.09.2020. godine donosim odluku o raspisivanju                                                                   N A T J E A J A                       za prijem u radni odnos  na neodreeno vrijeme  za slijedee radno mjesto:   1. magistar medicinske biokemije, m/, jedan izvršitelj,  rad na neodreeno vrijeme Mjesto rada: Drniš   Uvjeti: sveuilišni diplomski studij medicinske biokemije, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog staa.   Uz prijavu za natjeaj kandidati trebaju  priloiti: ivotopis, preslik domovnice, preslik dokumenta o steenoj strunoj spremi, preslik uvjerenja o poloenome strunom ispitu,...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE in Karlovac
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: obavlja specifine dijagnostike pretrage, terapeutske i druge intervencije, samostalno obavlja preglede, obradu, dijagnostiku i lijeenje pacijenata u okviru svoje specijalnosti, obavlja konzultativno-konzilijarne preglede na zahtjev drugih doktora medicine, prati zdravstveno stanje pacijenata, gravitirajue populacije, te sudjeluje u izradbi Programa mjera zdravstvene zaštite iz podruje svoje specijalnosti, sudjeluje u akcijama zdravstvenog odgoja i prosvjeivanja i edukaciji zdravstvenih djelatnika. Zavod za javno zdravstvo Karlovake upanije na temelju lanka 21. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovake upanije objavljuje N A T J E A J Za prijam u radni odnos specijaliste/specijalistice mikrobiologije i parazit...

 • Company GRAD HRANE d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: razvoj tehnoloških procesa sa ivim organizmima (mikro algama) za proizvodnju, preradu, i konzerviranje prehrambenih proizvoda. Voenje istraivakog rada u laboratoriju na karakterizaciji biomase od mikroalgi te testiranju prototipova pekarskih proizvoda i tjestenine. Razvoj novih metoda u pripremi, proizvodnji i kontroli ispravnosti hrane sa ivim organizmima. Rad u analitikom laboratoriju za kontrolu kvalitete proizvoda. Koordinacija i voenje tehnoloških procesa miješanja i fermentacije prehrambenih proizvoda i mikro algi Radno mjesto: formulant/biolog/tehnolog (M/) Prednost imaju kandidati sa iskustvom u uzgoju mikroalgi, makro algi i srodnih eukariotskih organizama...

 • Company ŠVAJGER D.O.O. in Vode
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na terenu po RH- mikrobiološko uzorkovanje higijene , hrane i vode- administrativni, komercijalni i drugi poslovi vezani uz obavljanje djelatnosti- uvjet je vozaka dozvola B kategorije s vozakim iskustvom...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters