Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

4 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA in Strana
  02.04.2020

  Na temelju lanka 32. Statuta Doma Zdravlja Otoac, sukladno mišljenju Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/17-03/405, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-06) za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme ravnatelj raspisuje NATJEAJ za radno mjesto magistar medicinske biokemije u djelatnosti laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj) na neodreeno m/ Uvjeti:VSS – magistar medicinske biokemijeNajmanje 1 godina radnog iskustva u struciPoloen struni ispit;Upis u registar Komore;Odobrenje za samostalni rad (licenca); Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:Presliku diplome (Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u RH za zvanje magistra medicinske biokemije ili nostrificirana strana diploma o završenom odgovarajuem sveuilišnom dodiplomskom studiju)Presliku uvjerenja o poloenome strunom ispituPresli...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Polje
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta u suradnikom zvanju magistar struke, jedan (1) izvršitelj (m/), za rad na projektu pod nazivom: "CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici“. Radni odnos s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“, Zagreb, Hrvatska, zasniva se na odreeno vrijeme:, za vrijeme trajanja projekta, a najdulje do 02.04.2022. godine. Uvjet: - steeni znanstveni stupanj magistra struke, polje biologije Prednost: - iskustvo u molekularnoj biologiji i/ili imunologiji - publikacije citirane u relevantnim bazama podataka Projekt je sufinanciran od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova (operativni program Konkuretnosti i kohezije 2014.-2020. - Jaanje gospodarstva primjenom istr...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti: preslike domovnice, diplome, uvjerenja, odobrenja, uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu. Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ II. ZA RAD NA PROJEKTU jednog znanstvenog novaka - suradnika za rad na projektu: Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici (KK. 01.2.2.03.0006) – na odreeno vrijemeu trajanju od 1 godine, a najkasnije do završetka projekta s punim radnim vremenom. Uvjeti natjeaja:završen diplomski sveuilišni studij iz podruja statistike, matematike ili biologijeizvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismunapredno poznavanje rada na raunalu i statistikih programa, posebice programskog paketa R Dodatni uvjeti natjeaja: interes za znanost i istraivanjeiskustvo u znanstveno-istraivakom radu Opis poslova: znanstveno-istraivaki rad s glavnim naglaskom na analizu podataka Kandidati uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj pod II. prilau: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters