Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

7 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA in Zadar
  20.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  PONOVLJENI NATJEAJ DOSTAVLJA SE: zamolba, ivotopis, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, domovnica, potvrda o stau, potvrda o nekanjavanju ne starija od 6 mj. Prijave na natjeaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Dom zdravlja Zadarske upanije, I. Maurania 28 a, 23000 Zadar, u roku od 30 dana. Sukladno . 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojim ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kand...

 • Company DOM ZDRAVLJA DRNIŠ in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  DOM ZDRAVLJA DRNIŠ Broj,___988__/21 Drniš, 21.05.2021. god.                      Na temelju  l. 32. Statuta Doma zdravlja Drniš dana 21.05.2021. godine donosim odluku o raspisivanju                                                                                                        N A T J E A J A                                                                               za prijem u radni odnos  na neodreeno vrijeme  za slijedee radno mjesto:   1. magistar medicinske biokemije ili spec.med.biokemije, m/, jedan izvršitelj,  rad na neodreeno vrijeme , mjesto rada: Drniš   Uvjeti: sveuilišni diplomski studij medicinske biokemije ili specijalizacija iz med.biokemije, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit ( samo za spec. med.biokemije), odobrenje za samostalan rad, poznavanj...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Strana
  13.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Na temelju lanka 32. Statuta Doma Zdravlja Otoac, sukladno mišljenju Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/17-03/405, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-06) za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme ravnateljica raspisuje NATJEAJ za radno mjesto magistar medicinske biokemije u djelatnosti laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj) na neodreeno m/ Uvjeti:VSS – magistar medicinske biokemijeNajmanje 1 godina radnog iskustva u struciPoloen struni ispit;Upis u registar Komore;Odobrenje za samostalni rad (licenca); Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:Presliku diplome (Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u RH za zvanje magistra medicinske biokemije ili nostrificirana strana diploma o završenom odgovarajuem sveuilišnom dodiplomskom studiju)Presliku uvjerenja o poloenome strunom ispituPr...

 • Company DOM ZDRAVLJA DRNIŠ in Other
  13.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  DOM ZDRAVLJA DRNIŠ Broj,___988__/21 Drniš, 21.05.2021. god.                      Na temelju  l. 32. Statuta Doma zdravlja Drniš dana 21.05.2021. godine donosim odluku o raspisivanju                                                                                                        N A T J E A J A                                                                               za prijem u radni odnos  na neodreeno vrijeme  za slijedee radno mjesto:   1. magistar medicinske biokemije ili spec.med.biokemije, m/, jedan izvršitelj,  rad na neodreeno vrijeme , mjesto rada: Drniš   Uvjeti: sveuilišni diplomski studij medicinske biokemije ili specijalizacija iz med.biokemije, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit ( samo za spec. med.biokemije), odobrenje za samostalan rad, poznavanj...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE  Broj: 2103-76-21-01/R –  Sl.      Bjelovar,  19.05.2021. Fax    043 225-820     Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c,  objavljuje   NATJEAJ              za prijam u radni odnos     Jednu/jednog magistra medicinske biokemije za rad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju Daruvaru na neodreeno vrijeme.   UVJETI: VSS magistar medicinske biokemije sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije, radno iskustvo 1 godina, uvjerenje o nekanjavanju.    Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili o...

 • Company INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO in Split
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovia 63, raspisujeNATJEAJza zapošljavanjena radno mjesto I. vrste – viši znanstveni suradnik u znanstvenom podruju prirodnih znanosti, polje biologije, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolovPristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnika i struna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.Prijavi na natjeaj se prilae:- ivotopis;- preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveuilišnom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju...

 • Company Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ in Osijek
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Na temelju lanka 26. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osjeko–baranjske upanije, odredbe lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.,47/18.i 123/19.) ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osjeko–baranjske upanije raspisuje NATJEAJ 1.2. Za prijam pripravnika u radni odnos –obavljanje pripravnikog staa: - diplomirani sanitarni inenjer ili magistar sanitarnog inenjerstva -1 jedan izvršitelj na odreeno vrijeme u trajanju od jedne godine Uvjeti: -diplomski sveuilišni studij sanitarnog inenjerstva ili specijalistiki diplomski struni studij sanitarnog inenjerstva -znanje rada na osobnom raunalu   Uz pisanu prijavu na Natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis, 2. presliku domovnice, 3. preslika diplome o završenom ob...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters